Független Budapest, 1932 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1932-06-29 / 26. szám

hmmmhobhi <> Független Budapest Budapest, 1932 június 29. Tiszta lesz a vízvezetéki víz A próbaszűrések tapasztalatai alapján megrendelték a \íztisztítóberendezést Rövidesen talán mégis megszűnnek a budapesti vízvezetéki víz ellen az utóbbi időben olyan sokat hangoztatott panaszok. A kísérletek alapján a fő­város megrendeli és felszereli el i a végleges víztisz­tító berendezéseket és azok üzenibchelyezésével a budapesti vízvezetéki víz bakteriológiai szempontból is teljesen kifogástalan lesz. A vizsgálatok során megállapították, hogy a káposztásmegyeri 11 kút és 2 esőcsoport vize elvasasodott és elmangánosodott és ezek a baktériumok az egész vízhálózatban elszaporodtak. A főváros közgyűlése a külföldön járt szakértők ja­vaslatai alapján 1.5 milliót irányzott elő legalkal­masabb víztisztító berendezések létesítésére. E fel­hatalmazás alapján előbbi csak egy kísérleti beren­dezést szereltek fel, mely naponta 1440 köbméter víz tisztítására szolgált. A tapasztalt eredmények és megfigyelések alapján a, víz nenitralitásának bizto­sítása és az üzem vitelének egyszerűsítése, továbbá | a berendezés egyes részeinek méretezése és megóvása . szempontjából a víztisztítóberendezésen változások | mutatkoztak szükségesnek, melyeket a Vízművek végre is hajtott. A próbaberendezéssel végzett kísérletek olyan szép eredményt mutattak, hogy most ennek a tökéletes tisztítóberendezésnek alkalmas volta kétségtelenül megállapítható. A végzett próbák és kísérletek ered­ményeinek fel has zn áfásával a Vízművek igazgatósága elkészíttette olyan végleges szűrőberendezés terveit, mely na­ponta 15.(101) köbméter teljesítményű és mely a baktériumos kutak és csövek vizének vas- és mangánmentesítésére lesz hivatott. A berendezés költsége mintegy egymilliót tesz ki, amit a Vízmű­vek vezetősége az üzem beruházásaira és' fejleszté­sére felvett fiiggőkölcsön megtakarításából fog fe­dezni. A gépi berendezést a Ganz-gyárnál rendelték meg, mely azt mielőbb elkészíti, úgy hogy a leg­rövidebb időn belül a szűrőberendezés működése megindul és a budapesti vízvezetéki víz nemsokára bakteriológiai szempontból is a legkifogástalanabb lesz. Teljes megegyezés az új vámtarifa dolgában A főváros és az érdekeltségek megállapodtak az új vámtételekre vonatkozóan Jelentettük néhány hét előtt, hogy a főváros és a különböző érdekeltségek között megindultak a tár­gyalások a városi vámok revíziója tárgyában. Azt az előterjesztést ugyanis, melyet a pénzügyi ügy­osztály erre vonatkozóan a közelmúltban kidolgozott, levették a napirendről és a kereskedelmi és ipari érdekeltségek kívánságára újabb javaslat kidolgo- i zásához fogtak. Nemrégen a kereskedelmi miniszté- ' riumban folyt erről tárgyalás és nagy vonalakban J ki is alakultak azok az irányelvek, melyek alapján az új vámtarifát kidolgozzák. A múlt hét végén a városháza pénzügyi ügy­osztályán ismét részletes tárgyalás volt. A meg­beszélésen részt vettek a Máv., a Gyosz. és a Keres­kedelmi és Iparkamara megbízottai is. Ezen a tár­gyaláson már' olyan előrehaladott stádiumba jutot­tak a megbeszélések, hogy kintve, hogy a tengelyen történő áruszállítások az eddigi rendszer mellett nagy károsodást okoztak a vasútnak. Az új városi vámtarifa kielégíti a keres­kedelmi és ipari érdekeltségeket, az államvasutakat, de a főváros érdekeinek is megfelel, mert kiküszö­böli azokat az aránytalanságokat, melyek miatt az eddigi vámrendszer tarthatatlan volt. A műjégpálya — és a nagyieíhü főváros A Budapesti líorcsolyázó Egyesület egész csomó Kedvezményt hért es Kapott a tovarostöi a pénzügyi ügyosztály most már konkretizál­hatja az új vámtételeket. Sajnos, időközben beáll a nyári szünet, úgyhogy az autonómia fórumai már nem tudják letárgyalni az előterjesztést és a módosított városi vámszabály- rendelet életbeléptetése őszre marad. Az összes érdekeltségek biztosították a fő­várost, hogy a megbeszéléseken kialakuló irányelvek alapján kidolgozott vámszabály­rendeletet elfogadják, A Budapesti Korcsolyázó Egyesület nemrégen szerződésének módosítását kérte a fővárostól. A leg­utóbb kötött, illetve meghosszabbított szerződés fel­tételei szerint az egyesület ez év végéig köteles 9200 négyzetméter területre kibővíteni a városligeti mű­jégpálya területét és a bruttó bevételből állandóan tízszázalékos részesedési köteles fizetni a főváros­nak. Az egyesület beadványában azt kéri a főváros­tól, hogy a szerződési feltételeket változtassák meg. Mindenekelőtt úgyhogy az őszi első közgyűlések egyikén a kérdés tárgyalóasztalra kerülhet és rövid úton érvénybe is léphet. Az érdekeltségek hozzájárulása következté­ben a kormányhatósági jóváhagyás is meglesz, an­nál is inkább, mert az új városi vámtarifa mielőbbi életbeléptelése elsőrendű érdeke a Máv-nak is, te­SOVANTTITO O-TÓClTfOEMA a Szent Génért Gyógyfürdő legtökéletesebben berendezett gyógytorna (Zander) termében. Mérsékelt árak. Telefon : 52-6-34 Dr. Lendl Adolf utóda Telefon : 52-6-34 Fába Rezső ÁLLATPREPARATÓRIDMA BUDAPEST, II. KERÜLET, DONÁTI UCCA 7. SZÁM SUGAR ZSIGMOND Äreia Budapest, I, Királyhágó-u. 18. Tel. : 57-1-94 Kiváló munkáért többszörösen kitüntetve Tervez és készít: Épület és díszmü bádo­gos munkákat, vízvezeték és csatornázást. nem tudja teljesíteni a tízszázalékos részese- sedés fizetési kötelezettségét, mert ez az egyesületet deficitbe sodorja. Az elektro­mos áram használata tekintetében szintén kérése van az egyesületnek. Miután a műjégpálya üzembentar- tása kizárólag elektromos áram útján történik, a többször előforduló áramszolgáltatási zavarok kikü­szöbölése érdekében az egyesület külön áramtermelő motort akar felszerelni, mely csak akkor működne, amikor a rendes áram­szolgáltatás szünetel. Végül a műjégpálya építésé­nek befejezési idejét két évvel szeretné az egyesület kitolni. Ez év vége helyett csak 19M. év végére épí­tené ki 9200 négyzetméternyi területre a műjégpá­lyát. Erre azért kell külön engedélyt kérni, mert ha ez év végéig a teljes kiépítés el nem készül, úgy a fővárossal kötött szerződés 5 évvel hamarabb jár le. A polgármester előterjesztésére a városgazdasági bizottság keddi ülésén hoz­zájárultak az egyesület valamennyi kérésé­nek teljesítéséhez. A polgármester rámutatott arra, hogy a BKE a fő­város közönségének testedzésére és szórakozására, lé­tesített műjégpálya által világvárosi intézménnyel gazdagította a fővárost, melynek különböző jöve­delmeket is juttat. Szükséges, hogy ezért az egyesü­letet fennállásában és működésében támogassák. A főváros ezért hozzájárult a részesedési kulcs prog­resszív alapon való megállapításához, mely szerint 300.000 pengő bevételig az egyesület csak .3% része­sedési: fizet, azonfelül 40.000 pengőnként emelkedő bevételtöbbletnél egy-egy százalékkal többet, 10%-os részesedést pedig csak 570.00(1 pengő bevétel elérése­kor. Megengedték az áramtermelő motor beszerzé­sét is és hozzájárultak ahhoz, hogy az egyesület 1934 végére fejezze be a műjégpálya teljes kiépítését.-tápliszteket orvosok ajánlják Gyermekeknek erőt felnőtteknek egészséget ád Minden gyógyszertárban kapható. Forgalomba hozza és főlerakat: A FÖLD RT., Budapest, II., Hermann Ottó-út 5. Telefón: 52-6-01 ÄN0N ANTAL ÉS ÉIAI kövozömesterek, út-, csaterna- és beton­építői vállalkozók, földmunka, vágtHiy- íektetés, mészkőbánya vili., futó-utca Telefon: J. 305-95 HAJNAL IMRE oki. mérnök, kövezőmester Budapest, IX., Üllői út 55. sz. Telefon: 386—93 Telefon: 386-93 HAIMOS ISTVÁN ÍS TI A hövezőmesíereft és útépítő váSlaSHozóh Budapest, X., Halom ucca 25 Telefón-szám : József 339—52 PERY DEZSŐ OKL. MÉRNÖK, KÖVEZO-MESTER BUDAPEST, I., ATTILA körút 2. TEL. : 562-51 S CHAFFER KAROLY oki. mérnök, vasúi-, út-, betonépítési vállalkozó, kövezőmester BUDAPEST, ÍV., KECSKEMÉTI UCCA 13. SZ. Telefon : 84-4-12 Akik a Horthy Miklós kórházat megteremtették A magyar ipar és művészet diadala a gyönyörű új kórház Legutóbbi számunkban megemlékeztünk a Mag- lódi-úti Horthy Miklós közkórház megnyitásáról. Megírtuk, . bogy a fővárosnak ez az új, tökéletes intézménye úgy berendezésénél, mint kivitelénél fogva Európa egyik legkiválóbb, legszebb és leg­modernebb közkórháza. Megemlítettük, hogy az épü­letet Szabolcs Ferenc és Marólhy Kálmán építészek tervezték, Horthy ‘Miklós kormányzó márványszob­rát Szentgyörgyi István készítette e’l, de nem emlé­keztünk meg azokról a kiváló magyar vállalkozók­ról és iparosokról, akik részesek abban a nagyszerű munkában, amely ezt a gyönyörű közegészségügyi intézményt megteremtette és a. tökéletesség leg­nagyobb fokiára emelte. Itt elsősorban az építési vállalkozókat kell meg­említenünk. A Teleki, Kaíona és Varjas építészek nevéhez fűződik a tulajdonképpeni épitömunka. Az imponálóan nagy és ízléses, masszív épület mi miien darabja a gondos kivitelezést dicséri és a szakemberek megállapításai . szerint kiváló telje-sitményt jelent. A vállalatot nagyarányú produkciójáért a főváros részéről a legnagyobb elismeréssel tüntették ki és az átvé­telnél hangoztatták, hogy a végzett munkával minden mű­szaki elgondolásuk pontosan valóra vált. A Magyar Ruggyantagyár Rt. .az egész kórházépületet giummipadlóval látta el. a megszokott elsőrendű kivitelben. Ízléses, könnyen tisztítható padlózat elsőrendű követelménye egy egészségügyi intézménynek és csak természetes, hogy a Ruggyantagyár ezúttal i.s hírnevéhez méltó munkát végzett. Láng L. Gépgyár Rt. a kazánokat szállította. Mint min­den inás .alkalommal, ezúttal isi elsőrangú kivitel jellemzi a gyár teljesítményét, amelyre a magyar ipar mindig büsz­keséggel mutathat rá. Hutter és Sehr an tz Rt. drótfonatkerítésével remekelt. Dicsemet, illeti a vállalatot, hogy tekintettel a nemes célra, munkáját úgyszólván önköltségi áron szolgáltatta. A Parafakögyár a. hőszigetelő falakat és válaszfalakat emelte, ismét, bebizonyítva, hogy megbízhatósága és teljcsitör képessége egyedül áll a piacon. A Vass és Kovács vasbútorvállalat (II., Fö-utca 48.) a vasbiitorok egy részét szállította, amelyekre a betegek sza­badtéren való tartózkodása miatt van szükség. ízlésesek, tartósak é>s remek kiállításuk ellenére is olcsók. Czigler János (VIII., Koszorú-utca 12.) a kórházi és konyhai edényeiket szállította. Figyelembe kellett venni az edények különleges rendeltetéseit és ezért ez a felszerelés a cég teljesítőképességét a legnagyobb mértékben s sikerrel vette igénybe. A Röntgenkészülékek egy részét Hatscher Károly oki. gépészmérnök (Budapest, üllői út 25.) készítette. V Bucby- a szlal troclioiskopszcr kőzettel, tüdőfelveteli állvánnyal kom­binálva, védőberendezés, ,sötétlka,mraberendezés, teljesen alumíniumból készült felvételi kazetták: mind Hatscher mér­nök műhelyéből valók. A cég saját gyártmányú, legmoder­nebb, teljesen alumíniumból való Röntgen készülékeket gyárt. Karosrendszerü átvilágító szerkezete az első ilyen konstrukció Magyarországon. Gyártmányait teljesen magyar anyagból, magyar munkások készítették. A Magaziner Albert és Társa redőny gyár, ez a régi, nagyhírű vállalata, az ablakfelszer,eléseket és a redőnyöket szállította. Az a.ltlakfelszerelés és> berendezés itt kivételes szakszerűséget igényelt, mert biztosítani kellett a jó világí­tást, a szellőzésit és általában a higiénikus és kényes szem­pontokat. A gyár néhai alapítójának szellemében ezúttal is a legtükéleteisebljCit produkálta éis munkája ezúttal is a leg­nagyobb elismerést váltotta ki. Vitéz Mátyássy Bruno műbútorasztalos lakbeni'ndezési vállalata, (Vili.. Beni-utc.a 11.) tetszetős külsejű és finom kivitelű munkákkal vett részt ennek a lenyűgözően modern közegészségügyi intézménynek a felszerelésében. A gyár ki­váló teljesítményét hirdeti a fogorvosi szobának berende­zése, a. Írét alorvosi szobának tiilgyfabútorokkal való feldíszí­tése, az ápolónövérek szekrényeinek és a, raktári állványok­nak szállítása. m ti MÁTYÁSI BRUNO MŰBÚTORASZTALOS LAKBERENDEZÉSI VÁLLALATA TÖRV. BEJEGYZETT CÉG TELEFÓN : J. 484—78. BUDAPEST. VII, DEM UCCA II. SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalom