Független Budapest, 1932 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1932-11-16 / 46. szám

8 Független Budapest Budapest, 1932 november 16. A Független Budapest cikkei — az indiai Calcutta város hivatalos lapjában. A nyár fo­lyamán rendkívül érdekes cikkekben ismertette a Független Budapest hasábjain ifjú Cserépy István építész az orosz szovjet ipari és tech­nikai oktatási rendszereit. A nagy feltűnést és általános érdeklődést keltett cikkek most meg­jelentek India fővárosának hivatalos városi lapjában, a «The Calcutte Municipal Gazette»- ben is, valamint az «Advance» és a «The Amrite Bazar» című nagy angol indiai lapokban. Örömmel közölhetjük, hogy ifj. Cserépy István folytatni fogja cikksorozatát a Független Buda­pest hasábjain, hogy beszámoljon tapasztala­tairól és új. eszméket vessen fel, gondolatokat keltsen külföldi beszámolója nyomán. — A földmívelési miniszter belépődíjat akar szedetni a Mezőgazdasági Múzeumban. A városligeti Yajdahunyad várában levő Mezőgazdasági Múzeum­ba eddig a látogatók belépődíj fizetése nélkül belép­hettek. A viszonyok rosszabbodásával a múzeumot fenntartó földmívelésügyi minisztérium nem tud elegendő fedezetet rendelkezésre bocsátani a Mező- gazdasági Múzeum fenntartására, felszerelési és be­rendezési tárgyainak pótlására. Ezért elhatározta, hogy a költségek részbeni előteremtése végett a múzeum látogatását ezentúl belépődíj fizetéséhez köti. A múzeum épülete fővárosi területen van és az építkezés idején a főváros szerződésileg kikötötte, hogy a múzeum látogatóitól nem szedhetnek belépő­díjat. A földmívelésügyi miniszter most leírt a fő­városhoz és az előbb ismertetett okoknál fogva a szerződés idevonatkozó részének módosítását kérte és felszólította a fővárost, egyezzék bele a Mező- gazdasági Múzeumi belépődíjak rendszeresítésébe. — A Batthyány uceai polgári leányiskola .jubi­leumi ünnepe. Buda legrégibb középfokú leányisko­lája megnyitásának 60 éves évfordulóján, múlt va­sárnap jubileumi ünnepélyt rendezett. Nagy és elő­kelő közönség töltötte meg a Budai Vigadó összes termeit. Az ünnepélyen Fataky Ferenc dr. igazgató tartott beszámolót az iskola 60 éves történetéről, majd Havas István alkalmi költeményét szavalta el Edelényi Alisz. Utána Kéthelyiné Vakots Margit énekelt Ádám Jenő zeneakadémiai tanár kísérete mellett és Némethy Ferenc hegedült Antony Károly zongorakísérete mellett. Az iskola 140 főből álló énekkara Radnai Paula énektanárnő vezetése mellett frenetikus sikerrel énekelt Kerényi- és Kodúly-dalo- kat. Végül az Iskolatársnők Szövetsége nevében dr. Jár may Károlyné nyújtotta ás az iskolának a jubi­leumi zászlót. — Magyar Miklós: «Az ember és a gép harca.» Rendkívül érdekes, díszes kiállítású könyvet írt Magyar Miklós, a törvényhatósági bizottság tagja «Az ember és a gép harca» címen. A magyar közgaz­dasági és szociológiai irodalom egyik legértékesebb munkája ez a könyv, amelynek megjelenését most csak bejelentjük, fenntartva magunknak a könyv alapos ismertetését és kimerítő kritikáját. Magyar Miklós könyve megérdemli, hogy a sablonos, futó­lagos beszámolót mellőzve, a legkomolyabb formában foglalkozzék vele a sajtó: ennek a kötelességnek szí­vesen teszünk eleget, ha első betűtől az utolsóig elolvastuk, mint ahogy mindenkinek el kell olvasnia, akit kórunknak a könyv címében felvetett izgalmas problémája érdekel. „IGMÁNDI“-ból nem kell pohárszámra inni, Negyed vagy fél pohár elég szokott lenni! — Pályázat a tudományos-irodalmi Ferenc József- díjra. A polgármester nyilvános pályázatot írt ki a Ferenc József jubileumi alapítvány 1932. évi ma­gyar tudományos irodalmi díjára. A pályázat tár­gya: Magyar művészettörténet. Különös tekintettel kell lennie a pályaműveknek Budapest múltjára és művészettörténeti fejlődésére. Az alapítványi juta­lomdíjjal a főváros nem a bevégzett tehetségeket akarja megkoszorúzni, hanem támogatni kívánja azokat, akik á magyar tudományos irodalom terén rátermettségüknek már nyilvánvaló jelét adták és akikről méltán feltehető, hogy ezzel az anyagi tá­mogatással tehetségüket, képességeiket és ismeretei­ket még inkább kifejlesztik és ezzel a magyar mű­vészettörténet felvirágoztatását fogják elősegíteni. A jutalomban csak olyanok részesülhetnek, akik íO. életévüket még nem töltötték be. A pályázók iga­zolni tartoznak eddigi működésüket, elő kell adniok jövendő tanulmányaikat, céljaikat, terveiket és be kell mutatniok eddigi irodalmi munkásságukat. A pályadíj összege 2000 pengő. A pályázatokat az ok­mányokkal felszerelve december 1-én déli 12 óráig kell benyújtani a városháza központi iktatóhivatalá­ban. A díj odaítéléséről bírálóbizottság dönt, amely­nek elnöke Liber Endre alpolgármester, tagjai Né­methy Károly tanácsnok, valamint a közgyűlés hat tagja. Krisch Fehde János tetőfedő mester Budapest, I., Karolina út 16 Telefon: 69-5-59 — Szabadlevegős iskola és átrendezés céljára tel­keket vásárol a főváros. A főváros ismét több ki­sebb ingatlanvásárlásra készül. Szabadlevegős is­kola céljaira akarják megvásárolni a Guggerhegyen épült Árpád-kilátó alatt elterülő és részben a fővá­ros erdőterületéhez tartozó három telekkomplexumot. Az egyik telek — a Pollák-féle ingatlan — amely 811 négyszögöl nagyságú, a jövő héten árverés alá kerül és a főváros a bírói árverésen akarja azt megvásárolni. A két szomszédos telek közül az egyik a Löwinson-iéle ingatlan 990 négyszögöl, a Péter­iéin másik telek pedig 996 négyszögöl nagyságú. E három ingatlan megvásárlásával és egyesítésével akarja a főváros ezen a területen a szabadlevegős iskolát felépíteni. A Belső Kerékgyártó ucca ren­dezése végett két telek megvásárlása szükséges. Az egyik, amely az Uzsoki ucca sarkán van és dr. Poór Lajosné, valamint Körös István és Marianne tulaj­dona, 292 négyszögöl nagyságú, a másik dr. Bállá Aladár és dr. Virágh Gyula tulajdona és 356 négy­szögöl kiterjedésű. Ugyancsak útrendezési célokra, a Brassói út rendezése céljából akarják megvásárolni Zavutzky Viktor tulajdonában levő 347 négyszög- öles Pannonhalmi úti ingatlant. — Az elöljáróságokon elsőtökön eljáró rendőri büntetőbírók új helyettesei. A kerületi elöljárósá­gok vezetői, illetve helyetteseik az eléjük kerülő ki- hágási ügyek nagy tömegét nem képesek ellátni. Feltétlenül szükséges, hogy az egyes kerületek vezetői mellett elsőfokon eljáró büntetőbíró-helyettesekül a fogalmazói karhoz tartozó más tisztviselők is meg­bízássának. A törvényhatósági tanács a polgármes­ter előterjesztésére rendkívüli biintetőbíró-helyette- sekül Komáromi-Hiller Ernő és Földváry Imre fő­jegyzőket, Farkas Imre fogalmazót, Tomcsányi Ta­más, Gámenczy Béla és Sándor Tibor segédfogalma­zókat választotta meg. Plunhácsu Gyula cég magyar kir. szab. takarék- tűzhely, kályha, kémény- toldó és lakatosárugyár BUDAPEST,VII, RÓZSA UCCA 39 Telefon: J. 31-2-80 és 35-9-16 Boby és Daisy a közönség kedvencei a Székesfővárosi Állatkertben Pálmaház. Akvárium Nyitva egész nap. Wohanka és Társa utóda Budapest, VT, Vilmos császár út 61. Alapittatott: 1866. Telefón: 21-S-04. Szivattyúk. Motorok Műszaki és üzemszük­Számyszivattyú Ségleti cikkek Házi villamos vízellátó Sztanő József Röntgen, diathermia és elektrotechnikai üzeme Budapest, Vili., Kisfaludy u. T8 Telefon : 38-1-25 Fischer Miklós és Fia AUTOFUVAROZÁSI VÁLLALATA Budapest,VI., Országbíró ucca 38 Tel.: 91-5-45 Klassohn Gyula Budapest a Neményi Testvérek Telefón 63-7 -67. Papírgyár Rt. Csepel magyarországi vezérképviaelője A polgármester által kiirt versenytárgyalásokra a következő ajánlatok érkeztek be: A népligeti iskola sporttelep teleprendezési munkáira pályáztak: Führer Miklós 14.150, Takács Imre 14.980, Faragó Sán­dor 18.506, Klauber és Vajda 20.250, Tompé és Társa 19.975, Klem István 20.366, Szász Albert 20.870, Székely Kálmán 21.425, Schafer Károly 23.226, Plusz Béla 23.500, Vavra Vilmos 23.850, Visnovszky Sándor 24.250, Szendrő Miklós 24.600, Szeli János 24.900, Teleki, Katona, Varjas 24.995, Hellebrand Ödön 25.100, Kiss Jenő 26.470, Anion Antal 26.470, Redner Jenő 28.300. Szentpáli József 28.600, Breuer Lajos 30.040, Morbitzet Nándor 29.750, Hibszki István 30.220, Hallos J. 31.450, Kelemen és Bollmann 32.105, Lő- rinczi Mihály 32.550, Hlavay Kálmán 36.200, Mód Lajos 33.625, Havas Lajos 32.144, Hoff er és Presuseh 37.800, Sző- lőssi Imre 38.990, Földmunkásiparosok Váll. Szöv. 41.577. László és Blum 46.550 pengővel. Ugyanitt sodronykerítési munkákra pályáztak: Stadler Mihály 6225, Kollerieh Pál 6580, Jalcs Dezső' 6651, Magy. Acélsodrony Drótművek és Kötélgyár 7265. Haidecker Sándor 8788, Hutter és Schrantz 8824 pengővel. A Népszállóban szükséges különböző munkákra pályáztak: Auguszt József 1775, Ilia Ferenc 1849, Robell Aladár 2531, Katona Imre 2797, Borsodi Kovács József 2822, Szeili János 3443, Tőke György 3669, Schuller Jenő 4664 pengővel. A népligeti iskola sporttelepcsatornázási munkáira pá­lyáztak: Laczkó István 1651, Izsák Farkas 1788, Farkas Izor 1965, Führer László 2137, Jankovics és Társa 2414 pengővel. A Rezeda u. bérházak előtti szakasz, valamint a Pipacs u. torkolatánál végzendő földmunkálatokra pályáztak: Klauber és Vajda 4800, Anion Antal 5900, Helfenstein Károly 6645, Neumann Ferenc 6810, Obendorfer Károly 7700, Scliäffer Károly 8295, Heverdle Károly 8365, Schaffer Antal 8490, Halmos István 9950, Gattyán Pál 11.212 pen­gővel. A kiadásért felel: B. VIRÁGH GÉZA. Szerkesztő: LIPPAY GYULA dr. Főmunkatárs: VIRÁGH ISTVÁN. LUTZ LAKK- ES FESTÉKGYÁR R.-T. BUDAPEST, VII. KÉR., ŐRNAGY-UTCA 4. SZÁM. Parafa ftőgpr Pl. ezelőtt: KLEINER és BOKMAYER Budapest. Vili. Főherceg Sándor-tér 4 Telefon: József 301-14, József 301-16 Készít sajtolt parafa-parKetta padló- burKolatoKat. — Teljesen zajta­lan járású, lábmeleg, vízálló padló. FREIMANN ÉS TÁRSA vésnöki műintézete, pecsétbéiyeg címke és domborműnyomdája BÉLYEGZŐK Budapest, VI., Király ucca ÍO TELEFON: 245-69 SUGÁR ZSIGMOND és szerelő Budapest, I, Királyhágó-u. 18. Tel.: 57-1-94 Kiváló munkáért többszörösen kitüntetve Tervez és készít: Épület és díszmű bádo­gos munkákat, vízvezeték és csatornázást. VITÉZ MÁTYÁSI BRUNO MŰBÚTORASZTALOS LAKBERENDEZÉSI VÁLLALATA TÖRV. BEJEGYZETT CEO TELEFÓN : J. 434—78 BUDAPEST, VII.. DEM UCCA II. SZÁM Telefon : 52-6-34 Dr. Lendl Adolf utóda Telefon : 52-6-34 Fába Rezső ÁLLATPREPABATÓEIUMA BUDAPEST, Ií. KERÜLET, DONÁTI UCCA 7. SZÁM BERKOMPRESSORT ■ IQ If A I FM Ő okleveles gépészmérnök LlOiVH d all VJ kompressor-bérbeadó Budapest, Vili., Orczy út 22. Telefon : 335-42 Betón, makadáin, aszfalt felvágá­sához vegyen Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása Nyomdaigazgató: Wózner I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom