Független Budapest, 1932 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1932-01-06 / 1. szám

Budapest 1932 január 6. Független Budapest 3 lünkbe, csak azt az egy adatot regisztrdlj.uk itt, hogy a főváros zárszámadási ny trsmérlege szerint aligha lesz deficitje, vagy ha lesz is, csak nagyon csekély, a fővárosi esztendő ház­tartásának. Olyan időket élünk, hogy nem il­lik észrevenni a rosszat. A főváros anyagi helyzete tehát szilárd. A bajok nem tudták kikezdeni, ellenállt min­den rombolásnak és vésznek. Az aztán más kérdés, hogy mi az ára ennek, mi mindenről kellett lemondanunk, hogy elérhessük ezt a deficitmentességet. De a számok itt vannak, beszélnek és elmondják, hogy Budapest egész séges, hogy a világválság és állami gazdasági válság közepette Budapest meg tudott ma­radni az épség és erő egyetlen sziklájának. Rendkívüli teljesítmény ez. Nem lehet el­haladni mellette észrevétlenül, amikor azt ol­vassuk', hogy például Kecskemét városa, ez a | »hírős« gazdag város egyáltalán nem tudja fizetni tisztviselőit és amikor a válság pusz­tító sz?le Newyork városának háztartását is teljesen feldúlta. Károlyi miniszterelnök azt mondta, hogy a mélyponton már túl vagyunk es a, magyar gazdaságra most már jobb napok várnak, Reméljük, hogy tényleg így lesz és hogy Budapest népe nem hiába szenvedett, amikor saját vérének átömlesztésével meg­mentette a főváros jelenét és zavartalan, biz­tos jövőjét. Közlekedési kérdések a napirenden Részvénytársaság mara^ a BSzKRt Az Autóbuszüzem tervei a benzinfogyasztás kiszorítására M HÉT A sóhajok hídja A főváros január elsején átutalt százezer pengőt a Borárostéri híd építésének első havi részlete fejében és ezzel lerakta az új híd épí­tésének első pillérét. Közzétették a hírt, hogy márciusban megkezdik az alapozási és föld­munkákat a két parton és hogy a vasgyárban már dolgoznak a vasszerkezeten is. Bizalmat és munkalehetőséget jelent az a hídépítés, egyetlen pozitívumot a sok negatívum közt: természetes, hogy örömmel üdvözöljük a kez­detet. Nemcsak Budát köti össze Pesttel, de a mai szörnyű nincstelenségct is áthidalja a túlsó parttal, a reménykedések jobb jövőjével. Mindenkinek örülnie kellene azon, hogy végre van egy látható és a szó legszorosabb értelmében véve is konstruktív valami, ami nemcsak ködkép, hanem valódi, kőből és vas­ból való — mondhatnám azt is, hogy húsból és vérből való — élet. Örülünk is neki, de örö­münk cseppet sem zavartalan és semmiesetre sem teljes. Megírjuk más helyen, hogy az a fedezet, melyet a főváros a hídépítés költségeihez való hozzájárulásra kijelölt — nincs meg. Az in­gatlanvagyonátruházási illetéket Kába emel­ték, a forgalom annyira megcsappant, hogy a, belőle eredő jövedelem nemcsak hogy nem emelkedett, hanem ellenkezőleg, csökkent. És megírjuk azt is, hogy a hídépítés költségeit valószínűleg abból az összegből kell majd fe­deznünk, amit a lecsökkenteti tisztviselői fize­téseken keres a város. Itt válik keserűvé a hídépítés öröme. Könnyekből és vérből épül az új híd. A szájtól megvont falatokból, robotos, hajszolt emberek könnyéből, családok véréből. A híd, melyet a mai munka és alkotás nélküli időkben a munka és alkotás 'Szimbólumának éreztünk, most a fájdalom szimbólumává szublimál6- dik. A pozitívum, amelyre büszkék voltunk, sok-sok ember passzívumából adódik. A híd azonban épül és — reméljük — el is készül. Ez a híd lesz az igazi — sóhajok hídja. Budapest mulat Az elmúlt Szilveszter éjszakáján zajos és vidám volt Budapest. Mintha belefeledkezett volna abba a vonaglásba, amely a kétségbeesés felé gyötri, elvetve a nyomorúság fékjét, sza­badon ömlött a jókedv és lázasan tombolt a tánc: a danse macabre. A szociológus azt mondja, hogy a hanyatló társadalom szomorú láztünete volt ez a szil­veszteri vidámság. A. reális pozitivista meg­állapítja, hogy Új év napja idén is elsejére esett, amikor fizetést kap a tisztviselő és az emberek, el akarván temetni 1931 minden ke­serűségét. utolsó garasaikat, megmaradt fize­tésüket költötték el ezen az éjszakán. A mo­dern freud’sta mélyebb lelkiokok után kutat, pszichoanalitikai analízis útján hajszolja fel azokat a lelki rugókat, melyek Budapest népét hajnalig az uccákon tartották. Igaza lehet en­nek is, annak is, sőt mind a háromnak is. Nem nézzük az okokat. Behunyjuk a sze­müket homokba temetjük a fejünket; nem érdekel a miért. Le kell szoknunk arról, hogy a dolaok mögé nézzünk, ne kutassuk mi van a kulisszák mögött. Örüljünk, hogy a színpad szép, hogy a játék tetszetős, hogy feledtet és kápráztat és higyjünk a »happy end«-ben. Szilveszterről van szó, vessünk el magunktól minden pesszimizmust és csak annak higyjünk, amit láttunk, hogy Budapest boldog volt. Nem lehet deficit És hogy ez a pesszimizmus semmikép se le­gyen úrrá rajtunk az újév elején, nem fordu­lunk az ínség akciók felé, amelyre még min­dig nincs pénz, nem beszélünk azokról a riasztó hírekről sem, amelyek azt rebesgetik, hogv újból, harmadszor is leszállítják a tiszt­viselői fizetéseket, a férjes tisztviselőnőktől pedig elvonják a lakbért, nem akarjuk tudo­másul venni azt a sok panaszt és reménytelen­séget, amely elől hiába teszünk vattát a fii­Hunyadi János természetes keseríívíz ivókúrákra az emésztőszervek betegségeinek kiváló gyógyvize Budapest közlekcdésügyének sok aktuális problémája kerül mostanában napirendre. Olyan kérdések váltak hirtelen aktuálisakká, melyknek megoldása évek óba vajúdik. Ügylátszik azonban, hogy az idő még ina sem érkezett el a tervbe­vett reformok végrehajtására. A legnagyobb feltűnést a BSZKRt részvény­társasági formájának megszüntetésére tett javas­lat elbuktatása keltette, mert úgy a törvényható­sági bizottság pártjai, mint a közvélemény az utóbbi időben állandóan sürgette a részvénytár­sasági forma felszámoltatását. Hasonlóképpen megbukott az Autóbuszüzem és a BSzKRt egye­sítésére vonatkozó javaslat is, melyen, nagyon kis szépségflastrom az a kiegészítő határozat, hogy majd későbbi időben tesznek újabb előter­jesztést az egységesítés keresztülvitelére. A bel­városi villamosközlekedés kitelepítése is csak félsikert jelent, mert eredetileg a Baross-uteai közlekedés megszüntetéséről is szó volt. Úgy ezekről az eseményekről, mint a többi aktuális közlekedésügyi kérdésekről munkatársunk a kö­vetkező információkat kapta illetékes helyen: — A BSzKRt részvénytársasági formájának megszüntetésére tett indítvány váratlan bukása be­avatottak előtt nem is keltett különösebb meglepe­tést, miután köztudomású, hogy a részvénytársaság védelmezői igen erősek. Ezek felül is kerekedtek az utolsó percben és így a BSzKRt részvénytársasági formája továbbra is megmarad. Egyhamar nem is kerülhet újra napirendre az ügykezelés megváltoz­tatásának problémája. A főváros beleszólási joga azonban, mégis biztosítva lesz, mert a mindenkori közlekedésügyi tanácsnok, éppúgy mint a kormány képviselője, a főváros megbízásából résztvesz az igaz­gatóság ülésein és vétójogot gyakorolhat a főváros érdekei ellen való hátán'ozat ellen. Rövidesen sor kerül az igazgatóság újjáalakí­tására, a közlekedésügyi tanácsnok beválasz­tására, a szabályrendelet átalakítására. A főváros felügyeleti joga és mindennemű érde­kének védelme tehát a részvénytársasági forma mel­lett is biztosítva lesz a jövőben és többé nem fordul­hat elő az, hogy a BSzKRt ne respektálja, vagy mellőzze a főváros határozatait. — Amíg ezek a szervezeti változtatások végre nem hajtatnak, nem kerül sor az Autóbusz­üzem és a BSzKRt egyesítésére. Amint azonban az előbb említett reformok meg­történnek, nem lesz semmi akadálya az Autóbusz­üzem beolvasztásának. Akkor kerülhet sor az auto- buszpark fejlesztésére is. — A legutóbbi közgyűlésen nem fogadták el a közlekedésügyi tanácsnok válaszát az interpellá­cióra, melyet az egyik bizottsági tag 100 új autóbusz beszerzése ügyében mondott el. Az ügy tehát most rendes tárgyalásra kerül, de ezáltal sem segíthetjük elő az új autóbuszok beszerzését. A fővárosnak ma nincs erre pénze, kölcsönt sem kaphat, az autóbuszüzem pedig, mint be nem jegyzett cég, nem bocsáthozhatik hitelezési akciókba. Az autó- buszpark fejlesztésére sor kerülhet akkor, ha az üzem összeolvad a BSzKRt-tal, mert akkor a BSzKRt nyugdíjalapjának vagyonából kölcsönkérhet megfe­lelő összeget új kocsik rendelésére. — Ami a többi aktuális közlekedési ügyet illeti, előreláthatólag januárban szűnik meg a Belvárosban a villamosközlekedés. A kereskedelmi minisztériu­mot a főváros már értesítette erről az elhatározásá­ról és kérte, mentesítse e vonalakon a villamos fenn­tartásának kötelezettsége alól. A közönség érdekében a belső Belvárosban, a Kálvin tér és a Vörös­marty tér között 1G filléres szakaszjegyek lép­nek életbe. — Tarifareformról beszélni ma nem lehet. Sem áremelés nem engedhető meg, sem tarifamérséklés nem eszközölhető, mert a mai viszonyok mellett bi­zonytalan, vájjon egy áremelésnek nem lesz-e olyan utascsökkentő hatása, bogy a drágítás különbözeié elvész és ugyanúgy bizonytalan, hogy egy tarifa­mérséklés folytán emelkedbetik-e közlekedési eszkö­zeink utasforgalma. A bizonytalan gazdasági hely­zet mellett tarifareformtörekvések egyáltalán nem ak­tuálisak. Árleszállítás csakis abban az esetben volna keresz­tülvihető, ha a főváros lemondana a közlekedési adó­ról, amire azonban most nincs kilátás. — Az autóbuszüzemet most anyagbeszerzési gon­dok foglalkoztatják. Még mindig nincs elintézve a jövőévi pneumatik-szükséglet problémája. A benzinellátás dolga is még vajúdik, itt azonban kedvezőbbek a kilátások. Miután a kar­telek magatartása miatt a versenytárgyalás útján való beszerzés lehetetlennek bizonyult, arra kértük a kormányt, engedélyezze a főváros számára a benzin­importot. 800 vagon évi szükséglet behozataláról lenne szó és az errevonatkozó tárgyalások sikerrel kecsegtetnek. — Az autóbuszüzem egyébként, hogy a folyama­tos kellemetlenséggel járó benzinbeszerzés g-ondjától mentesüljön, megváltoztatja üzemanyagát és vagy a benzol használatára tér át, vagy pedig nyersolajüzemre alakítja át motorjait. Mindkét irányban folynak a beható kísérletek. A bewzoZ-használat előnyös volna azért, mert ebből az anyagból egyrészt sokkal kevesebb kell, mint ben­zinből, másrészt mert a benzolgyártást rövidesen a Gázművek megkezdik és biztosítani tudnák az Autó­buszüzem egész évi szükségletét. A nyersolaj hasz­nálatára vonatkozóan háromféle típusú motorral folynak kísérleteink és ezek is nagyszerűen beváltak. Ez is sokkal olcsóbb üzemanyag, mint a benzin, csakhogy ennek használatára motorjaink kicserélése volna szükséges, ami nagy befektetéssel jár. Haverland Antal M. kir. szab. emelőgép-, felvonó- és vasszerkezetek gyára. Budapest, Vili., Nap ucca 22. Tel.: J. 329-66, J. 439-53 Uvegfestészeti és üvegmozaik műterem Palka József Magyarország ezüstkoszorús üvegfestcímestere Budapest, Vili., Baross u. 59. Tel.: J. 302-28. Alapittatott 1894 SCHMIDT TESTVÉREK .......—...■mii ii -ni „ T el.: Aut. 952-85. Táviratcím : Farbenschmidt Rákospalota. yilAmf1aiP£f^MÍI1lár 01 M. Kir. Postatakarékpénztár! csekkszámla szám: **52850 iyUlliuulL9lvSt^yUI KB* Folyószámla az Angol Magyar Bank központjánál Gyárt: Kő-, könyvnyomdái-, valamink offsetfestékeket. Mint különlegességet készít: ^tStSS^JäTtSSSSSSi Gyár és központi iroda: Rákospalota, Pázmány-u. 41 FELD OLY tisztit szárazon kosztümöket. öltö­nyöket. felöltőket, lesi minta szerint mindenféle ruhaneműt 1ISZI VIM I OÜNI K NAGY KEDVEZMÉNY ! TELEEONIIÍVA.SR/1 MINDEN TÉTELÉRT ELKÜLDÜNK f Gitár: VII.. mÖKÖEY-ÜT 33. SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalom