Független Budapest, 1932 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1932-01-06 / 1. szám

Független budapest Budapest, 1932 január 6. intézeti és házi ruha m osására csak a 99 KIRÁLY“ GŐZMOSÓ IV., Magyar ucca 3., VII., Király ucca 15., V., Bálvány ucca 23 VII., Dohány ucca 20. — Telefon. — Házhoz küldenek. szempontot kell figyelembe venni: közpénzt ki­zárólag produktiv beruházásokba lehet befek­tetni. Nagy Mn&or a hibás takarékosságról Megszólaltattuk erről a tévesen értelmezett taka­rékosságról Nagy Andor tőzsdetanácsost, a kitűnő közgazdasági szakembert is, aki Németi Szabad- elvűpárti programmal kapott helyet a közgyűlésen. Nagy Andor ezeket mondotta: — A szabad pályán működőknek és a fix- fizetésűeknek azt az életfelfogását, hogy a jö­vedelmet racionálisan kell beosztani es csak ezen az alapon szabad kielégíteni a jelentkező igényeket, — teljes mértékben helyeslem. El­lenben csak elítélni lehet a zsugorisággá fajult takarékosságot, amely a közületeknél tapasztalható az utóbbi időben. Valósággal bűn a köz ellen az a takarékosság, amely munkától és kenyértől fosztja meg az iparost, a kereskedőt, a mun­kást. A fővárosnál ugyanúgy kell takarékoskodni, ahogy annakidején Tisza Kálmán állította fel a tételt az államháztartásban, amikor előbb megállapította, hogy mit követel a köztől a humanizmus és a kultúra, azután pedig meg­nézte, hogy miként lehet gondoskodni a fede­zet előteremtéséről. Harcot kell hirdetni a fösvénység ellen, mert ezzel megölünk minden életet. Mint vélekedik a városházi takarékosságról Papanek Ernő, a számszék igazgatója? Érdekesnek tartottuk megkérdezni a városházi takarékosságról Papanek Ernőt, a Fővárosi Számszék igazgatóját, aki hivatalból ellenőrzi a fővárosi auto­nómia kiadásait. Papanek Ernő, a Fővárosi Számszék igaz­gatója, a következőket mondotta a Független Budapest munkatársának; — A takarékossági jelszónak a közgazda- sági életben való túlzott érvényesítését egye­nesen káros jelenségnek tartom. A túlzott ta­karékosság megöli a magángazdaságot, a magángazdaság elgyöngülése pedig károsan hat vissza az összes közületek háztartására. Erről a takarékosságról tehát csak elítélően lehet nyilatkozni. A főváros autonómiájában eddig bizo­nyos mérséklet tapasztalható, amit örvendetesen lehet megállapítani. Keresztes-Fischer belügyminiszter nem engedélyezi a harmadik alpolgármesteri állás megszervezését A legutóbbi időben beavatott kormány­körökből is nyilatkozatok jelentek meg olyan értelemben, hogy a harmadik alpolgármesteri állás meg­szervezése ismét aktuálissá vált. Maga Kozma Jenő, az Egységes Községi Pol­gári Párt elnöke is hangsúlyozta, hogy a har­madik alpolgármesteri állás megszervezésére — nézete szerint — szükség van. A Független Budapest munkatársa érdeklődött ebben az ügyben a kormányhoz közelálló helyen, ahol azt a felvilágosítást kaptuk, bogy a megszer­vezés a főváros autonómiájának a hatáskörébe tartozik, a kormány csak a jóváhagyás ki­kérése alkalmából foglalhat állást. Ami a jóváhagyás kérdését illeti, ebben a tekintetben vitéz Keresztes-Fischer Ferenc belügy­miniszter a közvetlen környezetében a következőket mondották a Független Buda­pest munkatársának: — A mai súlyos gazdasági viszonyok között, amikor Keresztes-Fischer belügyminiszter^ — mint több ízben kijelentette — húsba és vérbe vágó takarékosságot követel a fővárosi auto­nómia egész területén, szó sem lehet a harmadik alpolgármes­teri állás megszervezésének jóváhagyá­sáról. A belügyminiszter egyébként — folytatta be­avatott informátorunk — most tanulmányozza a főváros ríj költségvetését. A költségvetés jóváhagyását tartalmaz/' leirat január hó fo­lyamán, de legkésőbb február elején érkezik meg a városházára. A leirat egyes rendelke­zései rendkívül lényeges változtatásokat esz­közölnek a költségvetésben és pedig minden egyes esetben takarékossági szempontokra való hivatkozással. A városházán mindenesetre nagy érdek­lődéssel várják a belügyminiszter döntését — már csak azért is, mert Keresztes-Fischer bel­ügyminiszter ezúttal foglalkozik először a fő­város költségvetésével és ezen keresztül a városházi adminisztrációval. A főváros nem veszi komolynak az egyes üzemek bérbevételére vonatkozó ajánlatokat Sem a Gellert, sem pedig a kenyérgyár és ásványvízüzem bérbevételére vonatkozó ajánlatok nem alkalmasak a további tárgyalásra A karácsonyi ünnepek elmúltával újra na­pirendre kerülnek a, főváros különböző üze­meire tett bérleti ajánlatok. A városgazdasági ügyosztályban folyik a nagy munka: a Gellért- fürdő és szálló bérletével kapcsolatos pályáza­tok részletes feldolgozása. Karácsony óta azonban teljesen megválto­zott a helyzet. Amíg' az ünnepek előtt egyes hivatalos tényezők nagyon lelkesedtek a Gellért- fürdő és szálló bérbeadásáért, az ünnepek után ez a hangulat alaposan megváltozott. Ez. nem­csak annak_ tulajdonítható, hogy a. városházán a bérleti ajánlatok rohamával szemben mind­jobban megerősödött a közüzemek házikezelés­ben tartásának elvi álláspontja, hanem annak következménye is, hogy most már a nagy zajjal beharangozott „nagyszabású“ ajánlatokról le­hullott a díszes köntös, kiderüli, hogy a, beígéri alkotások tömege csak ígéret és minden pályá- zot egyetlen cél vezet, a, jóhírnevű, háizikezelés- ben is rentábilis Geltért-szálló és fürdő meg­szerzése. Különösen vonatkozik ez a Gallér Mihály allal képviselt amerikai ajánlatra, mely nap- rol-napra kisebbmóretűvó zsugorodik. Guruiéi Karoly ^ bejelentette, _ hogy egymillió pengő alaptőkével részvénytársasági formában akarja bér bevenni a Gellert-szállót. A Hungária- Ritz es a Un,slot szállodái érdekeltségek szintén be­nyújtották már részletes ajánlataikat a polgár­mesterhez. A városgazdasági ügyosztály január kö­zepén tűzi ki tárgyalásra mind a négy ajánlatot, de számítani lehet valamennyi ajánlat visszautasítására. A főváros ugyanis — beavatott helyen szerzett információink szerint — nem hajlandó kiadni kezéből ezt a fontos idegenforgalmi közintéz­ményt. A legújabb bérbevételi kísérletek a Községi Kenyérgyár felé irányulnak. A budapesti pékek körében indult meg ilyen célzatú mozgalom, melynek első következménye: a pékiparosság kettészakadása. A pékek egyik nagy csoportja ugyanis Rotter Mór vezetésével, konzorciumba tömörülve akarja bérbevenni a, Községi Ke­nyérgyárat és az erre vonatkozó beadványt mar el is juttatták a pdlgármesterhez. A másik csoport ellenben tiltakozik ez ellen és azt kö­veteli, hogyha a főváros nem szünteti meg a Községi Kenyérgyárat, úgy tartsa meg tovább­ra is saját kezelésében és he adja oda a magánipar egy csoport­jának, mert ez még nagyobb konkurren- eiát jelentene a konzorciumból kirekesz­tett pékségnek. A pékek izgalma felesleges, mert kétségtelen, hogy a főváros nem adja ki kezéből a Községi Kenyérgyárat, hiába tülekednek érte a gazdag sütőmesterek. Az Ásvány vízüzem a harmadik fővárosi közüzem, melynek bérbeadása egyes órdekclt­ynek Derix segek jóvoltából szintén állandóan napirenden szerepel. A régebbi ajánlattevők, okulva a kí­sérletek sikertelenségén, már nem jelentkeznek újabb beadványokkal, ellenben helyettük bőven akadnak új, reményteljes pályázók. A városgazdasági ügyosztályon jelenleg négy ajánlat hever az Ásványvízüzem bérbevételére. Az elsőt a Gellért-fürdő és szálló bérbevételével kísérletező amerikai érdekeltség nyújtotta be, mely a Gellért- és a Rudas-fürdők mellé ezt a testvérüzemet is hajlandó bekapcsolni a bér­leti komplexumba. Konkrét feltételeket nem szabott az ajánlattevő csoport. A pályázók között van az Artézia szikvíz- gyár is, mely ilyenformán egyik legnagyobb konkurrensét akarja megkaparítani. A János- szanatórium — bár ez nem tartozik szorosan üzletágai közé — ugyancsak pályázik az Ás­vány vízüzem bérletére. Hasonló tartalmú be­adványt intézett a polgármesterhez a Mezey és Társa cég is, mely a Müncheni Paulaner és a Salvator Sörgyár magyarországi vezérképvise­lője. A főváros egyelőre várakozó álláspontra helyezkedett és semmiféle irányban nem kez­dett tárgyalásokat. Nagy a valószínűség, hogy ezek az ajánlatok rövidesen az irattárba kerül­nek, bár tapasztalat szerint mindig- akadnak újabb vállalkozók, akik nem sajnálják a költ­séget és az utánjárást, hogy időközönként egyik vagy másik üzem megszerzésére újból ne pá­lyázzanak. Teherautékarosszériák Tefaera&BfiGpö3kecsik Autóbuszok Gyártja: NAY..RÓNA Gép-, száilítóesz&oz és szivattyűgyá:* rí­Budapest, X, Kápolna tér 27-29. Tel.: J. 463 88 SOVANYITO GYÓGYTORNA a Sxarat deliért legtökéletesebben berendezett gyógytorna (Zander) termében. Mérsékelt árak. Goldberger Fülöp Telefon : lakk-, festék- és kencegyár József 391-61 Budapest, VII i, Or ucca 12 HAUE^JÓZSEF káztatarozásí és tetőfedési vállalkozó I., Vár, Országház ucca 25. Telefon: Aut. 608-23 970 méter mélységből 74° melegen tör elő ama radioaktív hőforrás, amely a Széchenyi Gyógyfürdőt táplálja. Csúz, ízületi gyulladás, ischias ellen páratlan hatású. A legjobb, legolcsóbb TOKAJIT ZIMEBMANN ZSIGMOND Telefon 24-9-82 termelőnél Vilmos császár-út 66 K á 1 m án ucca s ar ok KERTÉSZ DEZSŐ 71SZ THE OS ÜZEME Budapest, VJ., Kerekes u. 3\a Tele fán: H. 932—34 Victora & Pálfy üvegtechnikai és finommechanika kórházi, chemiai és tudományos laboratóriumok felszerelés! üzeme Budapest, I,, Maros ucca 27. Telefon: Aut. 551-92

Next

/
Oldalképek
Tartalom