Független Budapest, 1931 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1931-09-09 / 36. szám

10 Független Budapest Budapest, 1931 szeptember 9. Vizsgálóbizottságot küldtek ki a főváros közigazgatásának és üzemeinek ellenőrzésére. A törvényhatósági tanács egyik legutóbbi ülé­sén Payr Hugó törvényhatósági tanácstag igen alapos és súlyos bírálatot mondott a főváros közi (/(izgatásának és üzemi politikájának hi­báiról. Payr beszéde — annak példátlanul el­lenzéki hangja miatt — általános feltűnést kel­tett és ezt általában arra magyarázták, hogy a városházi kormányvárt Sipőcz Jenő polgár­mester megbuktatására törekszik. Ezt a véle­ményt alaposan alátámasztotta Kozma Jenő­nek," a kormánypárt vezérének a következő tanácsülésen előterjesztett és elfogadott indít­ványa, hogy a törvényhatósági tanács küldjön ki két kisebb albizottságot annak kivizsgálá­sára, van-e mód arra, hogy a most készülő költségvetést a 'tisztviselői fizetések leszállí­tása és a közszolgáltatások emelése nélkül deficitmentessé tegyék. Az egyik albizottság­nak, amely a költségvetésnek közigazgatási ré­szét veszi revízió alá, tagjai lettek Harrer Fe­renc, Payr Hugó, Csillém András és Ilovszky János, míg két helyet az ellenzék részére tar­tottak fenn. A másik albizottság* tagjainak megválasztották Becsey Antal, Glücksthal Samu, Usetty Béla, Lázár Ferenc, Homonnay Tivadar, Peirovácz Gyula, Scheuer Róbert és Nagy Ferenc tanácstagokat. Itt is fenntartot­tak négy tagsági helyet az ellenzék részére. Ennek az albizottságnak viszont az a feladata, hogy az összes üzemek költségvetését vegye szigorú revízió alá. Az albizottság-ok már meg is kezdték működésüket, az ellenzék, viszont nem hajlandó az albizottság munkájában részt- venni, mert sem a múltért, sem a jelenért a felelősségből részt nem vállal. Az albizottsá­gok kiküldésével kapcsolatban arról is beszél­nek a városházán, hogy Sipőcz Jenő megbuk­tatásával Kozma Jenőt akarják a polgármes­teri székbe ültetni. — Áthelyezések a városházán. A polgármester a közszolgálat érdekében több fővárosi tisztviselő áthelyezése iránt intézkedett. A rendelet szerint dr. Gajáry György fogalmazót a tanügyi ügyosztály­ból a VII. kerületi elöljárósághoz, Szily László segédfogalmazót a tanügyi ügyosztályból a köz­jogiba, Széli Lajos fogalmazót a tanügyi ügyosztály­ból a II. kerületi elöljáróságra, Molnár Ferenc ideigl. segédfogalmazót a tisztviselői segítőalaptól a közjogi ügyosztályba, Kritsa Viktor ideigl. hivatal­nokot a központi számvevőségtől a IX. kerületbe, Reinitzer Gyula mérnököt az V. kerületből a magas- építési ügyosztályba, innen Beke Ferenc mérnököt az V. kerületbe, Tóth István ideigl. hatósági orvost a VII. kerületből az I. kerületbe, Bodócsi Endre hatósági orvost a IX. kerületből a VII. kerületbe, Kovács Gábor ideigl. orvost az I. kerületből a IX. kerületbe, Piliczár Géza műszaki főtisztet az V. ke­rületből az út és csatornázási ügyosztályba, innen Száray Lőrinc műszaki főtisztet a gondnoki hiva­talba, innen Horváth György műszaki főtisztet a magasépítési ügyosztályba, innen Auguszt József műszaki főtisztet az V. kerületbe, Buciiéit Jenő kezelőfőtisztet a központi segédhivataltól a Szent László-kórliázba, Vidor Teréz kezelőnőt a VII. kerü­letből a IV. kerületbe, innen Raksányi Gizella ideigl. hivatalnokot a VII. kerületbe, Klein Sarolta ideigl. hivatalnokot a városgazdasági ügyosztálytól az V. kerületi elöljárósághoz helyezte át. BUDAPEST SZEKESFOVAROS ASVANYVIZ-ÜZEME HARMATVIZ a Hungária-gyógyforrás szénsavval telített vize. Kapható mindenütt! Telefoni Aut. 530-03 K ÁSS BÉLA épület- és bútor-asztalos üzeme BUDAPEST,Vili, KŐRIS UCCA 7 st és OlajjEkereskedés ezelőtt v. Gyurkovich és Társa Budapest, V., Nádor u. 6 Telefőni 802 -29. szám. LEPTEM JÁNOS ÉS VASARUGYÁR Budapest, X., Asztalos Sándor-út 8. Telefón: József 333-60 GYÁRT: mindennemű híd- és közópítési vasszerkezeteket lakatosijukat, redőnyöket,, kovácsárukat — Egyedüli gyónója a K ö p p 1 i n g e r-rendszerű idomvasablakoknak — Borvendég alpolgármester hivatalában. Bor­vendég Ferenc alpolgármester nyári szabadságáról hazaérkezett és hétfőni reggel átvette hivatala veze­tését. — Az állatkerti propaganda-fény képpályázata. Az Ál­latkert igazgatósága nemrégen pályzatot írt ki az in­tézmény propagálásra alkalmas fényképek készítésére. Most járt le a pályázati határidő és az állatkerti íény- képpályázat nagy sikerrel járt. 860 darab fénykép ér­kezett be, melyek nagy részo elsőrendű amatőrmunka és teljesen fedi az igazgatóság intencióit. A zsűri az első díjat egyhangúlag Dulovics Jenő ,,Orpheus“ jeligéjű fóka fényképnek ítélte. A második díjat Wallner Viktor „Standard 52—15“ jeligéjű hattyú fényképe, a harmadik díjat ugyancsak Dulovics ,,Orpheus“ jeligéjű vitorlás halai, a negyedik díjat Pados Ernő „Foto“ jeligéjű gödényeket ábrázoló képe, az ötödik díjat dr. Ba­logh Pál _,,Zoo“ jeligéjű jegesmedve potréja nyerte el. A bizottság felhatalmazást adott Nádler Her­bert állatkerti igazgatónak, hogy a nagytömegű sikeres pályamunkából további 30 darab el­sőrendű felvételt sokszorosítási joggal és a felvételek le­mezeivel együtt darabonkint öt pengőért megvásároljon. Az állatkerti fényképpályázat összes munkáit a közeli napokban az állatkerti barlangmozi helyiségeiben díjta­lanul kiállítják. — A kikötőépítési bizottság új tagjai. Károlyi Gyula gróf miniszterelnök értesítette a fővárost, hogy Solty Lajos ny. közápítési tanácsnokot a ki­kötőépítési bizottságban viselt tagsága alól teljes elismerése kifejezése mellett felmentette, egyben a bizottság új tagjává Vájná Ede tanácsnokot és Krencsey Géza műszaki főtanácsost nevezte ki. — Nyugdíjazták Ágotay Lajos iparra jziskolai főigazgatót. Agotay Lajos kormányfőtanácsos, a fővárosi iparrajziskola igazgatója 47 évi szolgálat után nyugalomba vonult. — Amerikai plébános lett P. Bende Szaniszló, fővárosi bizottsági tag. Páter Bende Szaniszló szent ferencrendi plébános, mint az Egységes Köz­ségi Párt tagja, a legutóbbi községi választások so­rán mandátumot szerzett és a főváros közgyűlésé­ben Harrer Ferenc után képviselte a II. kerületet. Bende Szaniszló a napokban levélben értesítette a főpolgármestert, hogy fővárosi bizottsági tagságá­ról lemond, mert a Szent Ferenc-rend Bende Sza- niszlót Amerikába, a Newyorktól egy órányira lévő New-Brunswikba helyezte át, ahol 14.000 lelket szám­láló magyar kolónia van. A nagy tiszteletnek ör­vendő budapesti plébános a múlt héten már el is utazott, hogy új állomáshelyét elfoglalja. A főváros közgyűlésében megüresedett tagsági helyre az Egy­séges Községi Polgári Párt soron következő póttag­ját, Fábinyi Tihamér dr.-t, a Ganz-gyár népszerű vezérigazgatóját hívja be a főpolgármester. — Nyugdíjazások a tanszemélyzet körében. A polgármes­ter több fővárosi tanerő nyugdíjazása iránt intézkedett. Nyugdíjazták Reisinger Gyula el. isk. igazgatót, özv. Bedő Béláné, Hausbrunner Vilmosné és Petz Lujza polgári is­kolai tanárnőket, Bélák Jenőné, dr. Csányi Ödönné, Khudy Tihamér, Ráth Adél elemi iskolai tanítónőket és Szentpétery István iparostanonciskolai tanítót. Határidőhöz Kötött garancialevelek megengedését Kérik az építőmesterek Kérelem a polgármesterhez a Közszállítási Szabályzat módosításával Kapcsolatban A Független Budapest töhbízben ismertette már az iparosságnak a közszállításokkal, főként a fővárosi versenytárgyalási eljárással kap­csolatos panaszait. Most hasonló ügyben nyúj­tott be az Építőmesterek Szövetsége panaszos memorandumot a polgármesterhez. ^ A memo­randumban elmondják, hogy a főváros a ver­senytárgyalásoknál a határidőnélküli garancia­levelekhez ragaszkodik, ami a pályázó^ építő­mesterek indokolatlan anyagi megterhelését je­lenti. A Közszállítási Szabályzat megengedi, hogy a pályázatok alkalmával a bánatpénzek bankok által kiállított kezességi levelek alak­jában nyujtassanak be. Miután ezen szabályzat 25. §-ámik értelmében az odaítélésnek 15, illetve 30 nap alatt kell bekövetkezni, egyes pályázók a bankoknál kieszközölték azt, hogy a kezes­ségi levelek csak ölheti érvénnyel állíttatnak ki, mely idő alatt vagy megkapja a pályázó a munkát és akkor biztosítók gyanánt új, időhöz nem kötött kezességi levéllel cseréli ki az idő­höz kötött garancialevelet, vagy nem kapja meg és annak érvényessége öt hét múlva így meszűnik. A hatóságok rendesen elfogadták az így kiállított kezességi levelet, újabban azonban ép­pen a főváros számvevősége támaszt nehéz­ségeket. Az építőmesterek, tekintettel arra, hogy az állami fórumok is elfogadják az időhöz kötött kezességi levelet, kérik a polgármestert, _Uta ­sítsa a számvevőséget, hogy ezeket fogadja el és intézkedjék, hogy ezek a, kezességi levelek a pályázatokhoz közvetlenül mellékelhet ők, munka el nem nyerése esetén a bankhoz visszakülden­dők legyenek. A polgármester által kiírt versenytárgyalásokra a következő ajánlatok érkeztek be: A Józsefvárosi plébániaiak műkőmunkálataira pályztak: Melocco Péter Rt, 5265, Kiss Jenő 6318, Barber Károly 6510, Kovács József 5956, Kaut- nik József 7178 pengővel. Felelős Kiadó: VIRÁGH ISTVÁN The IMeuchatel Asphalte Company Limited BUDAPESTEN, Iroda: VI., Vilmos császár út 31. sz. Telefón: Aut. 212—46. Gyár; VI., Váci út 35. Telefón: Aut. 914—88. Alapítva: 1873. Alaptőke: 1 millió font sterling. Egyedüli tulaj­donosa a Val d. Traversi aszfaltbányáknak, Neuchatel kanton­ban, Svájcban, valamint a Scafa-San Valentinói aszfaltbányák­nak, Chieti tartományban, Olaszországban. Gyárt és elad: Val ie Traversi mastixot, raffinált bitument, falszigetelő aszfaltot, etb. Készít: Traversi természetes tömörített aszfaltutakat és ön­tött aszfaltból járdákat és kocsiutakat. SOVANYITO GYÓGYfORNA a Szent Gallért Gyógyfürdő legtökéletesebben berendezett gyógytorna (Zander) termében. Mérsékelt árak. HAUER JÓZSEF háztatarozási és tetőfedési vállalkozó I., Vár, Országház ucca 25. Telefon: Aut. 608-23 KÖNIG JMNOS OKfL. GÉPÉSZMÉRNÖK Műszaki iroda, grafikai szaküzlet Budapest. IX., Remete ucca 25 Saját gyártelep. Telefon : József 455 — 58 Iff. Helfenstein Károly Budapest, VI, Hungária Körút 71 Telefon: |A|ut|oniata 913—64. szám. Kövező-mester és útépítő-vállalkozó. Waldmann Sándor egészségügyi-, kórházi-, víz-, gőz-, légszesz-szerelvé- nyek, műszaki cikkek és fémáruk kereskedése. — Fürdő­szoba-, mosdó-, klosett-berendezések n így választékban. Budapest, VI, Vilmos császár út 61. Tel.: Aut. 102-74 LEGEZA SZILVIUS MOTORCSÓNAK ÉPÍTŐ ÉS JAVÍTÓ ÜZEM BUOItPiST, III., LAJOS UCCA 145 TELEFÓN : AUT. 625-30 ERDÉLYI äJDVÄÜI FÉNYKÉPÉSZ NCfNTEZETE IV. KERÜLET. SEMMELWEIS UTCA 2. SZÁM Beton, maKadám, aszfalt > «nvr a felvágásához vegyen LlOiiA. JiLftaU bérbompressort okleveles gépészmérnök, kompressor -bérbeadó Orczy út 22. Tel.: J. 335-42 Freu Nándor elektrotechnikai és mechanikai vállalata Dudapest. Kazinczy ucca 50 Telefon: József 401 —96. szám. Vállalia mindennemű mechanikai és tömeg­cikk gyártását, szabadalmak kidolgozását Neustadtl Ernő és fiai hépherefgyára Alapítva 1892 Budapest, V, Vilmos császár út 56. Telefón: 151-80 Képkeretek, függönytartók (karnizsok), szentképek, ^ U festmények, búloraranyozások a legolcsóbban! 1ÄHHÄRT FERENC építész építőmester BUDAPEST, VII., COLUMBUS-UTCA 5/b. SZÁM. Telefon: József 350 -97. Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása Nyomdaigazgató: Wózner I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom