Független Budapest, 1931 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1931-01-21 / 3. szám

2 Független Budapest Budapest, 1931 január 21. Gallérokat csak a Király gőzmosoda tisztít kifogástalanul IV. ( Nagyar-U. 6. VII., Király-u. 20 V. f Bálvány-u.23. VII., Oohány-u. IS Az érdekképviseleti tagok. Az érdekképviseleti tagsági helyek betöl­tése ügyében folytatott tanácskozások hétfőn éjjel befejeződtek. Most már bizonyos, hogy a Wolff-párt 10, a Kozma párt 9 helyet kap. Végleges megállapodás szerint a következőket választja meg a Wolff—Kozma koalíció érclek- kép viseleti tagokká: Az Ügyvédi Kamara választmányából a Községi Polgári Párt Papp Józsefet és Gerló- czy Aladárt jelölte. Wolffék Mátyásfalvi Glatz Erich-hez ragaszkodnak. A Közjegyzői Kamara részéről Janics Imre a jelölt. Póttag Hedry Aladár. A Mérnöki Kamara részéről a Községi Polgári Párt megbízottja Dorner Gyula. Wolf­fék Kossalka Jánost, Schodits Lajost küldik be. Kozmáék póttagnak Misángyi Vilmost jelölték, Wolffék jelöltje pedig Borús Ferenc és Schmidterer Lajos. Az Orvos-Szövetség részéről Kozmáék Szlá­vi k Ferencet és Gell ért Elemért jelölik, Wolf­fék pedig vitéz Csik Lászlót és Windisch Ödönt. A Gyáriparosok részéről a kormánypárt jelöltje Orphanidesz János, Wolfféké Lingel János, póttagok Kozmáék részéről Bur char dt Bélaváry Rezső, Wolffék oldaláról pedig Szúr- day Róbert­A Kereskedelmi és Iparkamara részéről Kozmáék jelöltje Eber Antal és Nagy Antal, póttagok Mösmer Pál és Holzer Sándor, Wolf­fék megbízásából Strüczky János és Jakab János. A Mezőgazdasági Kamara részéről Ivoz- rnáék beküldik Staub Elemért, Wolffék Térffy Bélát, póttagok Krúdy Ferenc és Eötvös Lajos. Az ellenzéki pártok hétfő esti határozatuk értelmében ezekben a választásokban nem vesznek részt. Az örökös tagok ügyében is megtörtént a döntés. Wolffék Raf- fay Sándort, Lázár Ferencet, Botzenhardt Já­nost, Bozóky Ádámot és Toperczer Ákosnét jelölték. Kozmáék egyelőre tizenhatot jelöltek, ezekből fogják kiválasztani az örökös tagokat. A hivatalosan jelöltek a következők; And- réka Károly, Bayer Antal, Csécsi Nagy Mik­lós, Girardi Tibor, Glückstahl Samu, Holzer Sándor, Kállay Tamás, Neményi Imre, Nessi Gyula, Petzrik Jenő, Pompéry Elemér, Rásó Lajos, Scheuer Róbert, Usetty Béla és Zsíros István. A megválasztásra Andréka Károly, Bayer Antal, Glückstahl Samu, Holzer Sándor, Kállay Tamás, Pompéry Elemér, Scheuer Ró­bert és Usetty Béla számíthatnak. A petíciók. Az igazolóválasztmány kedden harmadszor ült össze, hogy döntsön a választások ellen be­adott felszólamlások tárgyában. A két első napon mindén petíciót vissza­utasítottak azzal az indokolással, hogy az igazolóválaszt- mány olyan szabálytalanságot, amely a válasz­tás eredményét érintené, fennforogni nem lá­tott. így vetették el Kiár Zoltánnak a lágy­mányosi választás ellen beadott felszólam­lását, de elutasították a Rassay-pártnak és a Demokratapártnak a zuglói választás ellen benyújtott felszólamlását is. Különösen a Rassay-párti petíciókat tár­gyalták nagy gonddal és már-már azt lehetett hinni, hogy a választás megsemmisítésére kerül a sor, a reménykedő ellenzékiek azonban csa­lódtak, mert a döntés ezúttal is elutasító volt. Különösen nagy várakozás előzi meg a belvá­rosi választás ellen benyújtott petíciónak a tárgyalását, amely lapunk zártakor még folyik. Nem kétséges, hogy a döntő szót e petíciók ügyében a köz- igazgatási bíróság fogja kimondani, minthogy az igazolóválasztmány határo­zatát majdnem minden egyes esetben megfellebbezik. A fővárosi törvény rendelkezései szerint a köz­igazgatási bíróságnak lehetőleg 30 napon belül kell meghozni a. döntéséi. Minthogy a közigaz­gatási bíróság a törvényben megjelölt időpont­hoz a^ képviselőválasztások ellen beadott petí­cióknál is mindig szigorúan tartotta magát, bi­zonyosra vehető, hogy legkésőbb március hó folyamán a közigazgatási bíróság is meghozza döntését. Fizessünk elő a ,, Független Budapestére! Mi történik a tanácslisták összeállítása körül Ha nem lesz egységes tanácslista, akkor liassay és Friedrich közös listán indulnak — Együttes listán mennek a demokraták és a szocialisták is Kozmáék részéről sok új ember kerül a tanácsba Scitovszky Béla belügyminiszter — mint a Független Budapest legutóbbi számában jelez­tük — jóváhagyta a főváros közgyűlésének azt a határozatát, amely az ríj tanácsválasztási szabályrendelet elfogadásával 25 bizottsági tag egyértelmű elhatározásától tette függővé egy tanácslista indulását. Azzal, hogy a belügymi­niszter a megkívánt létszámot 39-ről 25-re csök­kentette, lehetővé tette a kisebb pártoknak is, hogy a maguk képviseltetéséről gondoskodja­nak. Ezekután felmerül az a kérdés, hogy a pártok milyen keretek között indulnak harcba a tanácstagsági helyek elnyeréséért. A közgyűlésnek ezidőszerint csak há­rom olyan pártja van, amely idegen se­gítség nélkül állíthat tanácslistát, ez a három párt a kereszténypárt, a szociál­demokratapárt és a Kozma-párt. Rassay Ká­roly pártjának a közgyűlésben 15 tagja van, a demokraták 16 taggal rendelkeznek, Friedri- ehék csak 10-en vannak. A helyzetről a leg­utóbbi napokban tanácskozások indultak meg, amelyek azzal az eredménnyel végződtek, hogy Rassay Károly és Friedrich István kö­zös lista indítására határozták el magukat. E közös lista számít 3 tanácstagsági hely elnye­résére. Egy-egy tanáostagság elnyeréséhez 12 szavazatra van szükség. Rassay és Friedrich 25 szavazattal rendelkeznek, de számítanak arra, hogy a hivatalnoktagok és más — nem párthoz tartozó — bizottsági tagok is fognak rájuk szavazni, ebben az esetben nagy töredék­kel a harmadik tanácstagságot is megszerezhe­tik. Ez a lista a következő lesz; 1. Rassay Károly, 2. Friedrich István, 3. Baracs Marcel. A demokraták önállóan nem tudnak részt- venni a tanácsválasztási küzdelemben. Előre­láthatóan a szociáldemokratákkal fognak együtt menni. Nekik együtt 53 szavazatuk van, ami 4, esetleg 5 tanácstagságot jelenthet. Szó van egységes ellenzéki tanácslista indításáról. Ebben az ügyben ma is izgalmas tanácskozá­sok folynak, amelyek egyelőre még nem feje­ződtek be. Árról sem történt még döntés, hogy Kozmáék és Wolffék külön-külön vagy együtt állítanak-e listát. Valószínűlég külön fognak menni. Ami a tanács tagjainak a személyét illeti, etekintetben al gha lesznek nagyobb változások. A demokraták részéről Bródy Ernő kerül be feltétlenül a tanácsba, ha még egy tagságot tudnának kiverekedni, ezt Láng Lajos kapja. A szocialisták 3 tanácstagságra számíthatnak. A szocialisták tanácstagjai előreláthatóan Peyer Károly, Büchler József és Révész Mihály lesz­nek. Ä negyedik esetleg Bánóczi László. A Kozma-pártban lényegesebb változások lesznek a tanácstagok listáján, minthogy itt sok új ember került a régiek helyére. Bizonyosra ve­szik, hogy az egyik tanácsi tagság Payr ILugó- | nak, a Kozma-párt igazgatójának jut, Wolffék j pártjában ugyanazokat fogják jelölni, akik eddig is tagjai voltak a tanácsnak. Nyugdíjazások a tisztújítás során A íeürwár- márciusi liszíúiilás és a fiofa’ol* ciőrcmjomulása Egy hét múlva a tisztújítás első fázisán, a főpolgármester választáson túljutottunk. Utána azonnal kiírják a pályázatot az összes újra választás alá kerülő egyéb pozíciókra, úgyhogy februárban és március első felében az egész tisztújítás lezajlik. A Független Budapest muttheti számában már említést tettünk arról, hogy a vezető pártok céltalan kibuktatásokkal nem akarják rossz emlékűvé tenni ezt o tiszt- újítást, mindamellett, hogy számos olyan fiatal nagy tehetségű tisztviselő akad, akiknek érde­meit feltétlenül honorálni szeretnék. A legal­kalmasabb mód erre az ügyosztályok szaporí­tása lenne, mely esetben szerzett .jogok és az érdemes idős tisztviselők sérelme nélkül le­hetne az ifjabb generáció előlépését is lehetővé tenni. Félő azonban, hogy vagy egyáltalán nem engedélyezik az ügyosztályok szaporítását, vagy ha ez meg is történik, úgy legfeljebb 3—4 vezető állást jelent, de nem jelentené egyúttal az alsóbb állások létszámszaporítását is. Ezért a pártok körében felmerült az a gondolat, hogy a tiszt újítás alkalmával — ha a vezető állások­nál nem, is, de az egyéb tisztviselői állásoknál az újraválasztás mellőzésével kell foga­natosítani azokat a nyugdíjazásokat, melyekre egyébként a jövő év folyamán kerülne sor. Ez évben ugyanis számos városi tisztviselő éri el azt a szolgálati és korhatárt, amely a. teljes fizetéssel történő nyugdíjazásra jogosít. A pár­tok szeretnék ezeket a nyugdíjazásokat most, a tisztújítás során eszközölni, hogy az előlép­tetések egyidejűleg történjenek és az év folya­mán mellőzhetők legyenek az újabb válasz­tások. A tanácsnoki karra ez nem vonatkoznék, mert a tisztújítás itt egészen más szemponto­kat fog mérlegelni. Mint előbb is hangoztattuk, a pártok álláspontja szerint nem Valószínű, hogy a jelenlegi tanács­nokok közül bárki is kimaradna a főváros vezetőségéből. Különben is egyedül Buzáth János alpolgár­mester az, aki a 60 éves életkort és a 35 éves szolgálati időt már betöltötte. A város veze­tőségének többi tagjai közül egyesek csupán szolgálati időben’ haladták meg az előírt időt, ellenben életkorban 60 évnél fiatalabbak. Így például 35 évnél hosszabb ideje szolgál, de 60 évnél fiatalabb Bérezel Jenő alpolgármester, Édes Endre, Vájná Ede, Lobmayer Jenő, Purébl Győző és Németiig Béla tanácsnok, míg 60 éves elmúlt, de csak 33 éve szolgál Csármán Ferenc műszaki tanácsnok. Reájuk tehát nem vonat­kozik ez a nyugdíjazási terv. Ezzel szemben nyugdíj jogosultak: Wigh János, Szentc Miklós, Halász Elemér, Bucsánszky Bertalan elöljárók. Károlyi József, Sebő Gusztáv főjegyzők, Bállá Károly árvaszéki ülnök, Wégh Gyula, Gerlóczy Tamás, Czéh István műszaki főtanácsosok. Feleky Sándor, Barsy Jenő, Baintner Imre, Rauer Károly tiszti orvosok, Világiig Károly, Tomka István, Vajda Vilmos kerületi orvosok. Minnich Károly, Hültl Hiimér, Ritoók Zsig- mond, Furká Sándor, Sarbó Artúr, Kováts József Okolicsányi-Kuthg Dezső, Venczel Tiva­dar, Horváth Mihály, Nádori Béla kórházi fő­orvosok, Fábry Ágoston tüdőbeteggondozó intézeti vezető főorvos, Hajdú Pál, Marcinka János állategészségügyi tanácsosok, Hollós József főállatorvos, Wehrmann Géza, Tóth Imre közélelmezési tanácsosok, a számvevőség­nél Lyachovits Dénes, Pápa Ágoston, Érchegyi István főszámtanóesosok és OpaVetz Pál szám- tanácsos. Még több kisebb állású és más sza­kon működő tisztviselő éri el idén a nyugdíja­zási korhatárt és valószínű, hogy a tisztújítás­nál csakugyan az ezek sorából eszközölt nyug­díjazások révén gondoskodnak majd a fiata­labb generáció előléptetési lehetőségéről. Az illetőkre nézve mindenesetre fájdalmas lesz a nyugdíjba vonulás, mert mostanában meghono­sodott az a rendszer, hogy mindenkinek még I—2 évi szolgálati meghosszabbítást engedé­lyeztek, amely idő alatt a működési pótlékot továbbra is kapta, most azonban a „fiatalok előre“ jelszó felborítja ezt a rendet és az öre­geknek, úgy látszik, könyörtelenül haza kell majd menniük — pihenni. Halmos István és Fia ■I kövezőmesterek és I" Halom-utca 25:l útépítő vállalkozók | JÓ7 se?n33Q--52 I ift O. M. T. K. védjegyű I palacktejben az erö|

Next

/
Oldalképek
Tartalom