Független Budapest, 1931 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1931-03-11 / 10. szám

2 Független Budapest Budapest, 1931 március 11. Gallérokat csak a Király gőzmosoda tisztít kifogástalanul V.,Báivány-u.23. V3S., öohány-u. 15 Megválasztották a szakbizottságokat Hz üzemigazgatóságokat a tanácsnokváiasztás után alakítja meg a törvényhatósági tanács — Kibukott fötisztviselök az üzemek igazgatóságában A városházi élet csak lassú tempóban kezd rendes kerékvágásba .jutni. Amint a tisztújítás befejeződik, megindul a rég nélkülözött rend­szeres munka is. Ennek előfeltételeként a köz­gyűlés megalakította a szakbizottságokat, ame­lyekben a többségi, illetve ellenzéki pártok 10:6 arányban kaptak helyet. Miután a köz­gyűlés a 15 ügyosztály felállítását elhatározta, ennek megfelelően 15 szakbizottságot is válasz­tott. A bizottságok tagjai pártközi megegyezés alapján a következők lettek: I. (Elnöki) ü.-o.; Bednárz Köbért, Bieber József dr., Biró Dezső, Blaskó Artúr, Bozóky Ádám dr., Csilléry Béla dr., Gyiirey Rudolf, Harrer Ferenc dr., Huszár Pál dr., Kunze Lajos dr., vitéz Lázár Domokos, Payr Hugó, Szakái Antal dr., Vázsonyi János dr., Verebély Jenő dr. II. (Út- és csatornaépítési) ü.-o.: Bartók Ferenc dr., Beclitler Péter, Bohn József, Császár Ferenc, Franki Kornél, Horváth Pál, Martin János, Nagy Ferenc, Pászti János. Porozol Béla, Pfeiffer Ignác, Sclunarilla Géza, Studinka Béla dr., Tabódy Tibor, Usetty Béla dr. III. (Városrendezési és magánépítési) ii.-o.: Büchler József, Császár Ferenc, Domonkos Gyula dr., Gál Jenő dr., Hiittl Károly dr., Lampel Vilmos, Martin János, vitéz Martsekéuyi Imre, Nagy Andor, Pajor Rudolf, Petracsck Lajos dr., Platthy György dr., Propper Sándor, Scboditsch Lajos, Wollisch Andor. IV. (Közjogi, katonai és illetőségi) ü.-o.: Kossal ka János dr., Lédermann Mór, Payr Hugó, Pászti János, Pásztor Imre, Pillis Károly, Szabó József, Szegő Béla, Szepessy Albert. Weiss Konrád dr. XIII. (Magasépítési) ii.-o.: Bartók Ferenc dr., Csapó Sámuel, Dorner Gyula, Hufnagl Imre, vitéz Martsekéuyi Imre, Máté István, Nagy Mihály dr., Paulheim Ferenc, Pfeiffer Ignác, Schmarilla Géza, Steinherz Simon, Takács István dr., Vitéz Aladár. Vizdos Géza dr., Wellisch Andor. XIV. (Közművelődési) ii.-o.: Bánóczi László dr., Bárczy István dr., Bednárz Róbert, Bresztovszky Ede, Csilláry András dr., Dras- kóczy László, Gerlóczy Endre dr., Glück Frigyes, Neruda Nándor, Pajor Rudolf, Petrovácz Gyula, Pintér Jenő dr., Platthy György dr., Pollatschek Elemér dr., Vörösváry Miklós dr. XV. (Közlekedési) ü.-o.: Bánó Dezső, Botzenliardt János dr., Bresztovszky Ede, Buday Dezső, Kabakovits József dr., Koós Jenő, Lévai Sándor, Magyar Miklós, Miliők Sándor, Petzrik Jenő dr., Pompéry Elemér, Sármezey Endre, Scheuer Róbert, Spúr Kálmán dr.. Viczián István dr. Megalakult az összeférhetetlenségi bizottság is. amelynek tagjai lettek: Andréka Károly, fíaracs Marcel, Bánóczi László, Bárd Imre, Bednárz Róbert, Bieber József, Bresztovszky Ede, Buday Dezső, Csilléry András, Dési Géza, Dorner Gyula, Gerlóczy Endre, Harrer Ferenc, Héder Lajos, Homonnay Tivadar, Joanovich Pál, Koós Jenő, Kozma, Jenő, Pakots József- Petrovácz Gyula, Platthy György, Pompéry Elemér, Propper Sándor, Raffay Sándor, Rás­sa]/ Károly, Schmidt Richárd, Studinka Béla dr., Tabódy Tibor, Vázsonyi János és Wolff Károly. A szakbizottságok már a jövő héttől kezdve egymás után megtartják alakuló ülésü­ket, ezt megelőzően azonban a tanács megvá­lasztja a bizottságok elnökeit, akik előrelátha­tóan valamennyien a többségi pártokhoz fog­nak tartozni. Az üzemigazgatóságok megalakí­tása a törvényhatósági tanács hatáskörébe tar­tozik és értesülésünk szerint ez csak a tanács­nokválasztás lefolytatása után keiül napi­rendre. Ugyanis a nyugalomba vonuló, jobbanmondva meg nem választott tanácsnokokat a különböző igazgatóságokban akarják elhelyezni, részben mint tagokat, részben mint az igazga­tóságok elnökeit. A nagy közigazgatási tapasz­talatokkal és üzemi szakismeretekkel rendel­kező tanácsnokok ugyanis hasznosan értékesít­hetik tudásukat nyugalomba vonulásuk után is a különböző fővárosi üzemek igazgatóságá­ban. Hozzáértésüket tehát így akarja a főváros a maga javára továbbra is felhasználni, de egyben a nyugalomba küldött tanácsnokok anyagi helyzetén is segít ezzel, mert az üzem- igazgatóságok tagjai, vagy legalább is az igaz­gatóságba beválasztott külső szakéi'tők, tiszte­letdíjban fognak részesülni. Teherautókarosszériák Teherautópótkocsik Autóbuszok Qy ártja: NAY..RÓNA Gép-, szállítóeszköz és szivattyűgyár rt* Budapest, X, Kápolna tér 27-29. Tel.: J. 463 88 Andréka Károly, Bárd Imre dr., Bezegh-Huszágh Miklós, Dési Géza dr., Diószeghy János, Farkas Zoltán cli'., Gonda Béla dr., Gosztonyi Ármin dr., Hochenburger Antal, Janits Imre dr., vitéz Mátyás­falvi Erich dr.. Miklós Ferenc dr., Molnár László, Pap József dr., Weiss Konrád dr. V. (Közgazdasági és ipari) ii.-o.: Csepregi Horváth János dr., Gerlóczy Endre dr., Gyurkovich Henrik dr., Halász Alfréd, Horovitz Gábor, Jakab János, Krivoss Árpád dr., Madarassy- Beck Gyula br. dr., Müller Antal, Nagy Antal, Orphanides János, Pekló József, Petainek József, Propper Sándor, Vitéz Aladár. VI. (Pénzügyi) ii.-o.: Baracs Marcel dr., Bánóczi László dr., Bresz­tovszky Ede, Buday Dezső, Éber Antal dr.. Fábián Béla dr., Glücksthal Samu dr., Kertész Miklós, Kos- s.nlka János dr., Kozma Jenő dr.. Németh Béla dr., Perczel Béla, Platthy György, Raffay Sándor dr.. Szőke Gyula dr. VII. (Közoktatási) ü.-o.: Bánóczi László dr., Dinicli Vidor, Draskóezy László, Hunkár Géza, Kirchner Béláné, Kocsán Károly, Komjádi Béla, Oszoly Kálmán, Padányi Andor, Pakots József, Pintér Jenő dr., Pollákné Stern Szerén, Raffay Sándor dr., Ravasz Árpád, Szepessy Albert. (VIII. (Közélelmezési) ü.-o.: Bieber József dr., Deutsch Jenő, Hoffmann Mihály, Joanovich Pál, Kleiner Artúr dr., Knurr Pálné özv., Pakányi Ferenc, vitéz Perley Lajos, Reisz Móric, Schmidt Richárd, Staub Elemér, Struezky Sándor, Szabó Sándor dr., Széni art n Mihály, Vass Béla. IX. (Közjótékonysági és szociálpolitikai) ii.-o.: P. Beride Szaüiszló, Gál Benő, Hajdú Marcel dr., Hatolkay Kázrnér, Huszár Károly, Hiittl Károly dr., Kéthly Anna, Mihalovics Zsigmond, vitéz Árvátfalvy Nagy István dr., Popel ka Béla, Slachta Margit, Szabó Imre. Toperczer Ákosné, Vörösváry Miklós dr., Weltnei; Jakab. X. (Közegészségi) ii.-o.: Bayer Antal, Barla-Szabó József dr., Beclitler Péter, Berkes Jenő dr., vitéz Csik László dr., Föld­vári Béla dr., Hnuasiowiez Oszkár dr., Kasics Margit, Krizs Árpád dr., Pollatschek Elemér dr.. Szentgáli An tál né, Szlavik Ferenc dr., Ta» ff er Gábor dr,, Tanl'fer Vilmos dr., Windiseh Ödön dr. XI. (Városgazdasági) ii.-o.: Bánó Dezső, Glück Frigyes, Halász Alfréd, Hor­váth Pál, Joanovich Pál, Kállay Tamás, Koós Jenő, Krivoss Árpád dr., Madarassy-Beek Gyula br. dr.. Nagy Géza, Nagy István, Nagy Lajos dr., Reisz Móric, Takács István dr., Temesi Győző dr. XII. (Vízvezetéki és világítási) ii.-o.: vitéz Barey-Barezén Gábor, Deutsch Mór, Friih- wirth Mátyás. Héder Bajos dr., Horovitz Gábor. „Építkezni kell haladéktalanul!“ Ellenzéki körökben élénk figyelemmel kí­sérik a tavaszi közmunkák megindítását célzó tárgyalások és előkészítő munkálatok alakulá­sát. Nem kétséges, hogy a tárgyilagos ellenzéki kri­tika kedvező hatást gyako­rol az illetékes tényezőkre, akik a különböző tervek végrehajtásának az elő­készítésére hivatottak. Kor­mánykörökben t e rniiés ze t e- seu optimisztikusan ítélik meg a helyzetet és bizo­nyosra veszik, hogy a szük­séges fedezetet e közmun­kák megindításához ideje­korán előteremtik, ellen­zéki oldalról azonban utal­nak a tavalyi és tavaly- Rassay Károly előtti példákra, amikor egymásután több munka- szezón midi el anélkül, hogy a tervbevett köz­munkákat valóban megindították volna. A Független Budapest munkatársa ebben az ügy­ben beszélt Rassay Károllyal, a városházi ellen­zék egyik vezérével, akitől megkérdeztük, hogy miként ítéli meg a tavaszi közmunkák meg­indításával kapcsolatos tárgyalások várható eredményeit. Rassay Károly a következőket mondotta a Független Buda­pest munkatársán ak: — Annyira közel vagyunk a tavaszi idő­járás beálltához, hogy ma már nincs idő különböző tervezge- tésekre és tervekről való elmélkedé­sekre. Nézetem szerint olyan közmunkák megindítá­sára van szükség, amelyek azonnali munka- alkalmakat jelentének. A különböző hídépítési és sugárátépítési tervek helyett, egyszerűbb el­gondolások kínálkoznak, amelyek már' a közel­jövőben meg’valósíthatók volnának. Építkezni kell haladéktalanul! A főváros vezetőségének folytatnia, kell a már évekkel ezelőtt abbahagyott lakásépítési akciót. Nem kétséges, hogy a munkanélküliséget tartó­san és hatékonyan csak lakásépítkezések meg­indításával lehet enyhíteni. A fővárosnak elsősorban egy- és két­szobás lakásokat kell építtetnie. Az anyagi eszközök lehetősége is adva van. Rendelkezésre áll a Társadalombiztosító öreg­ségi és rokkantsági alapja. Hír szerint ez az alap már 20 millió pengőt tesz ki. A főváros innen vegyen föl kölcsönt és telkein azonnal kezdje meg olcsó, egy- és kétszobás lakások építését. Énnek az akciónak a lebonyolítása nem jelenthet rizikót, mert hiszen éppen ezek­ben a lakásokban nagy hiány van. Az építőipar körülbelül 40 különböző iparágat foglalkoztat, rendkívül széles körben jelentene tehát, munka- alkalmakat egy ilyen lakásépítési akciónak a megindítása. En kizárólag ezen a ponton látok komoly segítési lehetőséget, de itt is csak xxgy, ha az illetékes szervek nem folytatják végeláthatatlanul ankétezéseiket, hanem azonnal a cselekvés terére lépnek. Ma ugyanis nines már hatásuk a bizakodó ki­jelentéseknek, a közönség gyakorlati intézkedé­seket vár. Rassay Károly terve — éppen könnyű meg­valósíthatóságánál fogva — alkalmas arra, hogy az illetékes városházi és kormány- tényezőket megmozgassa. Ha a főváros vezető­sége és a kormány komolyan veszi a közmun­kák megindításának szükségességét, akkor első­rendű kötelessége ennek az életrevaló tervnek sürgős előkészítése és gyors végrehajtása. I m O. M.T. K. védjegyül palacktejben az erö| Rassay Károly akciót indít, hogy a főváros azonnal kezdje meg egy- és kétszobás lakások építését A főváros vegyen fel kölcsönt az 0TI tartalékalapjától — Az ellenzék aggodalommal látja az ankétezések elhúzódását — Rassay Károly nyilatkozata

Next

/
Oldalképek
Tartalom