Független Budapest, 1931 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1931-03-11 / 10. szám

Budapest, 1931 március 11. Független Budapest 3 ScitovszKy Béla belügyminiszter nyilathozik a Független Budapestnek az üzemi törvényről, amely áprilisban a Ház elé kerül A belügyminiszter Kijelenti, hogy a beterjesztés előtt meghallgatja a főváros illetéKes szerveinek a véleményét — Készül a Kisüzemek halálos ítélete Vita az Élelmiszerüzem Körül Azok között a törvényjavaslatok között, amelyekkel a kormány a tavasszal a képviselő­házat foglalkoztatni óhajtja, első helyen sze­rével a községi háztartások rendezéséről szóló törvényjavaslat, amely közelről érinti a fővá­ros közönségét is. Ez a törvényjavaslat főként a vármegyék költségvetésével és háztartásával foglalkozik, de kiterjed a vármegyék és más autonóm testületek által létesített üzemekre is, amelyeknek további fenntartására és üzlet­vitelére vonatkozóan konkrét intézkedéseket fog tartalmazni. Erről a készülő törvényjavas­latról alkalmunk volt beszélni Scitovszky Béla belügyminiszterrel, akit főként arról kér­deztünk meg, hogy a fővárosi üzemek további működése tekintetében hoz-e lényegesebb vál­tozást a készülő új törvény és azt is megkér­deztük, hogy a belügyminiszter a törvény- javaslat benyújtása előtt meg fogja-e hallgatni a főváros vezetőinek a véleményét. Scitovszky Béla belügyminiszter a következőket mondotta a Független Buda­pest munkatársának: — A községi háztartások rendezéséről szóló törvényjavaslat ügyében, mielőtt azt a képvi­selőház elé terjeszteném, széleskörű ankétet hí­vokössze. A javaslatot még ebben a hónapban a képviselőház élé akartam terjeszteni, a beter­jesztés azonban a jövő hónapra marad és pedig éppen azért, mert előbb meg akarom hallgatni az érdekelt szervek véleményéi. •— A községi háztartások rendezéséről szóló törvényjavaslat keretében óhajtom lefektetni a községi üzemek üzletvitelé­nek alapelveit is. Az új fővárosi törvény indokolásában utaltam erre a készülő törvényhozási intézkedésre, az új fővárosi törvény az üzemekre vonatkozóan ezért nem tartalmaz különösebb rendelkezése­ket. Az indokolásban hangsúlyozom, hogy végre tiszta helyzetet kell teremteni és meg kell szüntetni azokat a visszásságokat, amelyeb az üzemek működése tekintetében kétségkívül megállapíthatók. Ezt a célt akarom szolgálni az előkészítés alatt álló törvényjavaslatban, amely a községi háztartások rendezésével foglalkozik s amelyben a fővárosi üzemek fenntartásáról és üz­letviteléről konkrét rendelkezéseket fek­tetek le. Mivel hosszú időre szóló és nagyjelentőségű törvényhozási intézkedésről lesz szó, szükségesnek tartom, hogy az érdekelt fővárosi tényezők felfogását ezekben a kérdésekben megismerjem. Mielőtt tehát a törvnyjavaslat a képviselő­ház elé kerülne, módot keresek arra, hogy a fő­város érdekelt szerveinek a véleményét kikér­jem. A törvényjavaslat konkrét intézkedéseiről a belügyminiszter nem óhajtott nyilatkozni, de ROCK ISTVÁN ES Első Brünnl Gépgyár Rt GYÁRTMÁNYAIN K: Gőzturbinák, Gőzgépek, Dieselmotorok, Gőzka­zánok, Láncrostélyok, Vándorros­télyok, Economiser, — Szeszgyári, cukorgyári, vágóhídi berendezések. Hűtőházak, Téglagyári gépek, Bor- és olajsajtók, Hyaraulikus prések BARRiRO & PER K I N -féle motoros utihengerek gyártása Budapest, 3. Budafoki úf 70 Telefon : Lá. 1—54 a belügyminiszter közvetlen környezetéből sikertilt megtudnunk, hogy a készülő törvényben a belügyminiszter halálra ítéli mindazokat az üzemeket, amelyek nem elsőrendű közszükségleti tömegcikkeket termelnek. Ilyen körülmények között a jövőben csupán a három nagy üzemnek: az Elektromosműveknek, a Gázmüveknek és a Vízműveknek, valamint a közlekedési vállalatoknak a fenntartásáról lehet szó, külön elbírálás tárgya lesz a Községi Élelmiszer üzem. Scitovszky Béla belügyminisz­ter egyébként kijelentette a Független Buda­pest munkatársának, hogy a törvényjavaslatot legkésőbb április havában a képviselőház elé terjeszti. FÉMTISZTÍTÓ GYÁRTJA: GÖTZL LIPÓT „SIDOL“ Vegyitermékek Gyára Rt, Budapest, VII., Cserei ucca 14. Tel.: Zugló 66-86 és 68-27 SIDOb Ugrásszerűen emelkedett a fővárosi kőKsőnkötvenuek árfolyama a külföldi piacokon Becsen Antal nyilatkozata az európai válság enyhüléséről — oil pénzeket nem lehet kölcsön venni építkezési célokra - Miért nem lehet kölcsönt kapni építkezésekre? — Érdeklődik a külföldi tőke Rassay Károly a Nemzeti Szabadelvű Párt vezére, a Független Budapest mai számában nagyfontosságú akciónak a megindítását je­lenti be, amennyiben azt java­solja, hogy a főváros az OTT öregségi és tartalékalapjából felvett kölcsönből indítson lakás- építési akciót. Minthogy Rassay Károly ja­vaslatának a sorsa a többségi pártok elhatározásától függ, Becsey Antalhoz, a kormány városházi pártjának közgazda- sági szakértőjéhez fordultunk, akinek kikértük a véleményét. Becsey Antal Becsey Antal a következőket mondotta a Független Budapest munka­társának: — Abban kétségtelenül igaza van Rassay Károlynak. hogy komoly és tartós munkaalkal­makat csak építkezések megindításával lehet teremteni. Az OTI nénzek kölcsönvótele azon­ban nehézségekbe ütközik, amennyiben a betegségi ágazat az idén is 8—10 millió pengő deficittel dolgozik és ezt a deficitet éppen az öregségi és rokkant­sági alapból fedezik, amelynek a pénzét erre a lakásépítési akcióra, kellene kölcsönvenni. A felvehető kölcsön na­gyon kicsiny összeget tesz ki, hiszen a rendel­kezésre álló tartalékalapnak csak á harminc százalékát lehet építési célokra felhasználni. Nagy nehézséget okoz az a körülmény, hogy a Községi Takarékpénztár is csak kül­földi kölcsön plaszirozása útján tudna építési célokra hitelt nyújtani. Egyelőre tehát — az én nézetem szerint — vá­rakozó álláspontra kell helyezkedni. A jövőt illetően bizakodó hangulatban vagyok, mert az angol—francia flottaegyezmény alá­írása nagy enyhülést hozott a világ­piacon. — Az általános európai közgazdasági vál­ság kétségkívül enyhül, aminek fontos bizonyí­tékát látom abban a tényben, hogy a főváros hatszázalékos kölcsönkötvé- nyeinek az árfolyama a külföldi piaco­kon ugrásszerűen emelkedett. Decembertől márciusig hatvanról hetvenhétre ugrott fel az árfolyam, ami lényeges emelkedés. Éz a jelenség azt mutatja, hogy a külföldi tőke kezd orientálódni Magyarország felé, de bizonyíték ez arra is, hogy a jelzálogpiac élénkül. Manapság csak rövid lejárati! kölcsö­nök felhasználásával lehet építkezni. Az ilyen kölcsönök két, legfeljebb hároméves lejáratúak és a feltételek szigorúsága miatt ilyen kölcsönt építkezési célra nem lehet igénybevenni. Ezen az alapon csak tatarozásokról lehet szó és itt kell keresni az építőipar megsegítésének az útját. Becsey Antalnak ez a nyilatkozata meg­világítja ugyan a helyzetet, de nem alkalmas az ellenzéki aggodalmak eloszlatására. Becsey Antal ugyanis egyenesen kimondja, hogy épít­kezési célokra kölcsönt kapni úgyszólván lehe­tetlen. Ilyen körülmények között pedig vajmi kevés lehetőség nyílik az építőipari tevékeny­ség^ fellendítésére és a munkanélküliség eny­hítésére. HUTTER SCHRANTZ RT. sodrony, szitaáru és nemezposztógyárak Budapest, X. kér., Gyömrői út 80 Telefon: J. 379-36 és K 76-50 Távirat: „Schrantzék" ► sodrosiy­Vonatokg kályhák, Sűsfoe­Sy«2l*g lyukasztott lemezek, kerti £sáat©r©k. K ÁSS BÉLA épület- és bútor-asztalos üzeme BUDAPEST,¥913. Ü«§S UCCU Csuvijk és Strofil Első Óbudai Parkett Üzeme Budapest, III., Kiscelli ucca 39. Telefon: Automata 620-55 Aszfaltozás, tetőfedés GRoziT szigetelés Aszfalt és Kátrányvegyitermék Gyár Rt. X., Gyömrői út 44. Telefon : J. 380—65 Hajós és Szántó Elektromosgyár Rt. Központi irodák: VI., Andrássy út 59 Gyártelep : I«, Daróczi út 1. sz. Telefons *100—19. szám. ♦ Villamosszorelósi anyagok, magasfeszültségű és erős­áramú készülékek, váltó-, forgó- és egyenáramú áram­mérők, főző- és fűtőkészülékek, KAN'DEM világítótestek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom