Független Budapest, 1931 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1931-01-07 / 1. szám

Budapest, 1931 január 7. Független Budapest * > 37 bizottsági tag kell egy tanácslista indításához A belügyminiszter nem hagyja jóvá a kis pártoknak kedvező tanácsválasztási szabályrendeletet — 12 szavazatra van szükség egy tanácstagsághoz A főváros törvényhatósági bizottsága tudvalévőén marjáévá tette a, .jogügyi bizott­ságnak azt a javaslatát, hogy a tanácsválasz­tásról szóló eddigi rendelkezések az új szabály- rendeletben a kisvártok javára, módosuljanak. Az eredeti belügyminiszteri rendelet ugyanis úgy szól, hogy a törvényhatósági tanács meg­választásánál egy-egy lista indításához Iá alá­írásra van szükség és ez a Iá ajánló önmagát nem ajánlhatja. Mivel pedig a listán 20 rendes és 5 póttagnak a nevét kell szerepeltetni, egy- egy lista, indításához 39 bizottsági tagra van szükség. A főváros törvényhatósági bizottsága arra utasította, a jogügyi bizottságot, hogy szabályrendeletben állapítsa meg a tanács- választás módozatait. egy-egy tanácslista indításához 37 alá­írásra lesz szükség. Ennyi taggal csak a Szociáldemokratavárt és A városházán mcgál'l az alkotó munka: mindenki a tiszfúlításra készül — Izgalmak a tisztviselői karban Keresztény Községi Párt rendelkezik, a kor­mány városházi vártja az örökös tagokkal és az esetlen odacsotlakozó érdekképviseleti tci- cjokkül szintén men focija tudni szerezni a 37 | aláírást. A belügyminiszternek ez a rideg ál- | láspontja a polgári ellenzéki vártok összeková- l csolását fogja eredményezni — legalább is erre a választásra. Nem lehetetlen, hogy közös baloldali lista alakul ki. | Ebben az irányban tárgyalások vannak folya- j maiban, egyelőre azonban a várakozás állás­pontjára helyezkednek az összes ellenzéki a ' pártok. fisifdjítás előtt Ez a szabályrendelet módosította az eredeti eljárást éspedig úgy, hogy a 14 aláíró önmagát is ajánlhatja, ami azt jelentené, hogy a jövőben egy-egy lista, indításához csak annak a 25 bizottsági tagnak a meg áll óvódására van szükség, akiket a lis­tára jelöltekként kell fölvenni. A városházán nagy érdeklődéssel várják a belügyminiszter döntését. Minthogy a törvény- hatósági tanácsot január végén meg kell vá­lasztani, fölmerül a. kérdés, vájjon a belügy­miniszter hozájárul-e a közgyűlés által elfoga­dott. szabályrendelethez? Scitovszky Béla belügyminiszter köz­vetlen környezetében a következő hiteles információkat kapta a Független Budapest munkatársa: — A belügyminiszter rír már a legközelebbi napokban meghozza döntését. Ez a döntés előreláthatóan úgy fog szólani, hogy az eredeti | rendelkezések maradnak érvényben. A belügy- j miniszter iír ugyanis nem iát okot az eredeti rendelet megváltoztatására, legfeljebb annyi­ban, hogy a Iá aláíró helyett, — mivel a köz­gyűlési tagok száma csökkent —, csak 12 alá­íróra lesz szükség. A 14-es szám azért került bele az eredeti rendeletbe, mert az előbbi tör­vényhatósági bizottságban egy-egy törvény- hatósági tanácstagság elnyeréséhez 14 szava­zatra volt szükség. Most a közgyűlés 240 tagból fog állani, mivel pedig a választott tanács­tagok száma 20, egy-egy tanácstagság elnyeréséhez 12 szavazat elegendő. Ez az információ, amelyet teljesen beava­tott helyről kaytunk, azt jelenti, hogy A városháza mai légkörét az izgalommal teli várakozás fűti át. Az ügyosztályokban megállt a nyugodt alkotó munka, mert a köz­ségi választások lebonyolítása után ma min­denki az egyre közeledő tisztújítás eseményeit lesi. Sokan azt remélik és azt hangoztatják, hogy a tisztújítás nagy változásokat hoz majd a főváros vezetőségében, új emberek, új tiszt­viselők egész sora veszi majd kezébe Budapest kormány kerekét; de nem kevesebb azoknak száma sem, akik a tisztújítástól kevés kivétel­lel a mai állapot, a mai vezetőség megszilárdu­lását remélik. Ebben a feszült idegállapotban, amikor a tisztviselői kar nem látja biztosítottnak a maga sorsát, nem is kelthet meglepetést, ha a város­házán megállóit a munka folyamata. A nagy ügyek előbbrevitele az egész vo­nalon megakadt és 2—3 hónapig, amíg a tisztviselőválasztósok teljességgel le nem zajlanak, nem is történik a városházán semmiféle érdemleges elintézés. Az idős tisztviselők, akik — nem egészen alaptalanul —- a kibukástól félnek, ázom az ál­lásponton vannak, hogy nem érdemes belemé­lyedni fontos kérdésekbe, nem érdemes expo­nálni magukat semmiféle irányban, mert ha j néhány hét múlva nyugdíjba kell vonulnánk, | kárba veszett az energia. Be tartózkodnak a fő- tisztviselők a nagyobb ügyek napirendre tűzé­sétől azért is, mert nem tudják, hogy esetleg melyik várt nemtetszésével találkoznak, hol szereznek haragosokat, ellenfeleket. Ugyanez a helyzet a fiatal, az előretörésre készülő tiszt­viselő gárdánál is. Nem produktív munkával, nem maradandó alkotásokkal, elismeróstkiváltó tevékenységgel igyekeznek most híveket sze­rezni maguknak a pártok berkeiben, hanem az összeköttetéseket mélyítik ki és így igyekeznek biztosítani a ranglétrán való emelkedésüket. A városháza ma egy felzaklatott hangya- bolyhoz hasonlít, ahol mindenki ide-oda futkos, kapkod, de a folyóügyek elintézésén kívül más munkával mein törődik. És ez így lesz jó néhány hónapig, mert idő kell a tisztújítás után is a kedélyek lecsillapodására. így elhúzó­dik többek között egy egész sereg- szabályren­delet elkészítése, a HÉV megváltása, a Tatter­sall ügetőpályára való átalakítása, a halál­sorompók ügye, az új autóbuszok beszerzése, számos közlekedésügyi kérdés, az iskolaorvosok ügyének rendezése, a lakbérleti szabályrende­let, a Tabán újjáépítése és számos olyan fontos probléma, amelyek a választások és a tiszt­újítás elmaradása esetén ma élénken foglalkoz­tatnák a fővárost, A közérdek tehát nagy mér­tékben fogja megszenvedni a városházán be­következett és bekövetkező változások hatását. Reméljük azonban, hogy ezeket a mulasztáso­kat az izgalmas napok elmúltával fokozott igyekezettel fogja helyrehozni az új rezsim és a tisztújítás megtörténte után beköszönt a vá­rosházára az alkotó munka korszaka. FÉMTISZTÍTÓ GYÁRTJA: GÖTZL LIPÓT „SID01“ Vegyiíermékek Gyára Rí, Budapest, VII,, Cserei ucca 14. Tel.: Zugló 66-86 és 68-27 A világ minden részéből“ Macskajaj Ez az igazi macskajaj, de nem az, amit a német sógor Katzenjammer-jéből fordítottunk át magyarra. Mert ezt az itt ismertetendő macskajajt valóban a macskák szenvedik meg, de mivel ebben az ő szenvedésükben érdekelve van egy világszerte sűrűn emlegetett gyönyörű város egész népe, sőt idegen látogatói is és azonfelül az egész dolog a szó szoros értelmé­ben vett városrendezés, illő, hogy megemlékez­zünk róla e lapok hasábjain. Rómában nagy híre van a Forum Traja- num-nak, de ha minden jól megy, nemsokára elveszti ezt a nagy hírét. Ezt a teret ugyanis a közbeszéd tömérdek macskája miatt egysze­rűen macska fórum-nak nevezi és éppen a macs­kái vannak veszedelemben. Egy szigorú archeo­lógus úgy találta, hogy a fórum értéke any- nyira megnőtt a közelében levő Traján-piac sikeres kiásása következtében, hogy a plebe- jusi egérfalónak már nagyon is jó. Ennek folytán elrendelte a városi kormányzóság, hogy a macskáknál:, a legrövidebb idő alatt el kell tűnniük a saját külön fórumukról, helye­sebben a Forum Trajanumról. A római állat­védő egyesület éjnek idején szállítsa el őket. igaz ugyan, hogy nyilvános árverést is lehetett volna rendezni, amikor bizonyára sok macská­nak gazdája akadt volna, de ebbe mégsem mert belemenni a bölcs városi hatóság, mert attól tai-tott, hogy ebben az esetben a római tratto- riákban nyúlgerinc vagy báránypörkölt formá­jában látja viszont a fórum egykori lakóit. A fórum kétszáz macskáját tehát kocsikon kiviszik majd messzire Róma kapuin túl. ahol az Ostiába szolgáló úton éppen most épülnek a beteg macskák új barakkjai. Ott jó helyről gondoskodnak a fiatal macskák számára, az öregebbeket, az aggkori gyönge«égben szenve­dőket pedig valami szelíd módon, fájdalom nélkül elexpediál ják egy másik világba. Ennek '' Sajó Aladár, a kiváló író ,,A vilátf minden rés7Óből‘‘ cí­men cikksorozatot kezd a mai számmal. Az alábbi kedves tárca a kiváló író első ilyen cikke a F. B. részére. megtörténte után a fórumot alaposan megtisz­títják a macskaszerető emberek által ledobált ennivaló maradványaitól és attól a többi ma­radványtól is. amit maguk a dédelgetett macs­kák hagytak hátra. Az új hatósági rendelet, mint Rómából ír­ják, a macskabarát rómaiakat nagyon meg­lepte és elkeserítette. Akárhány római polgár, valahányszor nyári pihenőre elutazott a város­ból, elárvult macskáját, ősi szokás szerint a Fórum Trajánum'-ra bízta gondozás végett. Hát ezentúl hová vigye? A macska kiegészítő része a telivér római háztartásának. Nélkülöz­hetetlenné teszi nemcsupán hízelgő természete, hanem az egerek elszaporodása is. Nem tart­ják éppen szentnek, mint a régi egyiptomiak, hanem az egyetlen állat, amellyel Olaszország­ban mindenki barátságosan bánik és meg­kíméli a sok gyötrelemtől és kíntól, ami a mi fogalmaink szerint a déli ég alatt a lovat, a kutyát, a. halat és a madarat éri. Rómában egészen kiváltságos helyzetük van a macskáknak. Úgylátszik, mintha rend­kívüli műértők volnának. Nagyon kedvelik a régi római épületeket, amelyeknek romantikus elevenséget adnak és történelmi falaiktól távol tartják az egereket és a patkányokat. A Ko- losszeumban, a Pantheonban, a különféle Fó­rumokon, mindenütt csakúgy hemzsegnek a macskák. A Kolosszeumban éppen ott játsza­doznak, ahol nagy elődeik, a tigrisek és az oroszlánok kegyetlenül .széttépték az első ke­resztényeket. Még csupán az újonnan keletke­zett Argentina-fórumról hiányzanak a macs­kák'. Legjoban a Forum Trajanum-ot szeretik, amelyet éppen úgy teljesen a magukénak val­lanak, mint a galambok a velencei Márkus- teret. Senki nem tudja, honnan jöttek ezek a macskák és ki a gazdájuk. Van, „akit“ a liazi­ura helyszűke vagy az élelem fogyatékossága miatt hoz ide, de van, ,aki“ önként ugrik le a fórumra, mások csak átmenetileg laknak itt. Állandóan szaporodnak, úgyhogv az állatvédő egyesületnek a beteg és elgyöngült macskák kimustrálása végett olykor razziát kell rendez­nie. Emberi segítség nélkül a macskák nem tudnak kijutni ebből az ő paradicsomukból, mert a fórum nyolc méterrel mélyebben van, mint az úttest és csak a hivatalos kapus ajta­ján át van összeköttetése a felvilággal. Itt lenn ilyenformán védve vannak legnagyobb ellensé­gük. a kutyák ellen. A városrendező új rendelet nagyon kelle­metlenül érinti a sok idegent is, aki a Bae- decker ajánlatára megáll a Fórum Traja- num-on és elnézi a macskák játszadozását és mosakodását. Vigasztalhatatlanok különösen azok a nők, akik teli zsebbel sietnek ide min­dennap, hogy kedveltjeiket megetessék, de nem I nagyon örülnek a szomszédságban levő háztar­tások sem. amelyek itt oly kitünően tudták értékesíteni az ételmaradékot. Természetes do­log, hogy maguk a macskák vannak legkevésbé elragadtatva az új rendelkezéstől. Be hiszen már a múlt nyáron is nagy csalódás érte őket: közvetlen kőzetükből, a Via Alessandriná-ról eltűntek a mészárszékek. Útjában voltak az Augustus- és a Trajánus-fórum egyesítésének, tehát pusztulniok kellett. A macskák híressége volt a keresetforrásuk. Sok angol nő egész évre szóló szerződést kötött ezekkel a mészárosok­kal, hogy hetenként egyszer-kétszer, vagy akár többször is néhány font húst dobjanak le a macskák közé. Az eltávolított mészárosoknak valahol a külvárosokban új „kuncsaftot“ kel­lett szerezniük és most követik őket a szám­űzetésbe a macskák. Sic transit gloria ... — jó. Legolcsóbban vehet pokrócot, Te,e,óns 415 07 hátizsákot, szobatornakészle- tet és horgászati cikkeket Alapítva 1838-t Hauschild ülbert Baross Szövetségi tag Szállít Hivatalok részére i r a t k ö t ő- * , . .... x __ hevedert, por- és padiótörlöruhát Budapest, VII., Karoly korút 15. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom