Független Budapest, 1931 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1931-01-07 / 1. szám

HUSZONHATODIK évfolyam 1. szám 1931 január 7 Megjelenik minden héten Előfizetési ára a Nagy Budapest melléklettel együtt Egész évre 24 pengő — Fél évre 12 pengő Egyes szám ára 60 fillér Főszerkesztő: B. ViRÁGH GÉZA Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Szövetség ucca 22 Felelős szerkesztő: LIPPAY GYULA Dr. Telefon: József 345-82 Postatakarékpénztári csekkszámla: 46476 Várunk A Független Budapest legutóbbi száma a választás napján jelent meg, közvetlenül karácsony előtt. Éppen hogy megvolt nagy­jából az eredmény és máris itt voltak az ün­nepek és mire most megjelenünk, új évben járunk és új év köszöntött Budapestre is. Még pedig nemcsak naptárilag új, de új min­denképpen : új törvénnyel, új törvényható­sággal, új alkotmánnyal. Ennek az átvitt értelemben is új eszten­dőnek a küszöbén megállunk egy pillanatra, visszanézünk és elmerengünk azon: mi volt, mi lesz. Ami volt, arról nem kell sokat mon­danunk, mégis: volt alkotmányos élet, volt önkormányzati szabadság, volt, ha egyéb nem is, de lehetőség, reménység arra, hogy Budapest életének irányítását azok vegyék kezükbe, akiket megillet, a dolgozó polgár­ság százezrei. Ez a múlt. És most a jelen és a jövő: törvény, amely az első próbalépéseknél már csetlik-botlik. Hézagok, repedések támadnak rajta, amint kézbeveszik, hogy alkalmazzák. Választási me­tódus, amely teljesen lehetetlenné teszi a polgárság akaratának megnyilvánulását. Ke­rületi beosztás, amely a legegyügyübb igaz­tr&l£Vl'iöctg*dvl IlcXIiiiíSltj Bt BliCLitjJObfc 11C~ pének igazi arculatát. Közgyűlés, amely nem közgyűlés, parlamentarizmus, amely dikta­túra. A Független Budapest huszonhat éves fennállása alatt mindig előre nézett. Soha­sem a múltba. Aki szemét az elmúltakon fe­lejti, az nem haladhat a korral, nem irányít­hat, nem alkothat megfelelőt. Előre, mindig csak előre, — ez a mi kormányosi parancs­szavunk és mégis, most, amikor előre aka­runk tekinteni, a múltba vágyunk vissza, oda esik tekintetünk, mert a múlt különb volt, mint amilyennek ebben a pillanatban a jövőt látjuk. Nem mintha kétségbeesnénk a főváros jövője felett. Azt az optimizmust, mellyel tökéletesen bízunk Budapest nagyrahivatott- ságában és jövőjében, nem veszítettük el, mikor most itt állunk a küszöbön. Tudjuk, hogy a mi Budapestünk legyőz mindéi, es- terséges gátat, akadályt, amelyet most t.éje állítottak, hogy feltartóztassák a jövő felé, az igazság és szabadság felé vezető útjában. Csak az a fájó, hogy ezek az akadályok most merülnek fel, mikor a fővárosnak a legna­gyobb erőkifejtésre lenne szüksége és siet­nie, rohannia kellene a fejlődés felé, mert különben összeroskad Budapest népe a ter­hek súlya alatt. Megilletődötten veszünk búcsút a régi törvényhatóságtól. Szeretnénk szépen és me­legen válni el attól, ami eddig volt, még ha nem is tartottuk tökéletesnek és sok mindent gáncsoltunk is benne. Nagyot alkotott, óriási lépéseket tett ez a most elpusztított törvényhatóság és erős repülőgép volt a tör­vény, amely segítette Budapestet, felfelé szárnyaló útján. De ne essünk a szentimen- talizmus hibájába, — a várospolitikában is az az elv: „Le roi est mórt, vive le roi”. Itt az új törvény és új törvényhatóság: erre függesztjük most várakozó tekintetünket, mert ez a jelen és ez a jövő. Mondjuk azt, hogy bízunk benne? Mondjuk azt, hogy amikor itt állunk a kü­szöbön, örömmel szemléljük azt a perspek­tívát, amely elénk tárul? Nem. Ebben a táv­latban, amely most vetítődik elénk, nem lá­tunk utat, amely előrevinne, nem látunk sza­bad levegőt, amelyben a .gépmadár szárnyra kaphatna: Mégis: nem vesztjük el remény­ségünk gyenge gallyacskáját, nem esünk kétségbe Budapest jövőjén, mert a természet törvényei előbb-utóbb győznek minden mes­terkedésen és a jövő szép lesz, akármilyen^*, reménytelenné szeretnék is tenni a jelent. Izgalmas tárgyalások a városházi ­koalíció megalakításáról Éles ellentétek Wolff Károly és Kozma Jenő között — Orientációs tárgyalások az érdekképviseleti választásokra — Mz új közgyűlés megalakulásának menetrendje Az új törvényhatósági bizottság megalaku­lását izgalmas várakozás előzi meg. Ezek az iz­galmak nemcsak a városházi főtisztviselőket érintik, akik most új választás alá kerülnek, hanem a városi pártok vezetőit is, akiket a leg­utóbbi napokban élénken foglalkoztatott a városházi kormánykoalíció megalakításának problémája. Eddig a város­házán az volt a helyzet, hogy a két jobboldali pártja esetenként kötöttek kompromisszumot, ezek az esetek azonban olyan sűrűn ismétlőd­tek, hogy a legutóbbi esztendőkben szoros együttműködés fejlődött ki a két párt között. A városházát a két jobboldali párt kormány­koalíciója. igazgatta és a baloldal, amely az 19-20. évi választásokon abszolút többséget nyert, az ellenzéki kritika területére kényszerült visszavonulni. számítjuk — Wolff Károlynak ezidőszerint ő8, Kozma Jenőnek 31 tagú pártja van. Wolff Károlyék az egész vonalon jobban ki­használták a fővárosi törvény által nyújtott előnyöket, mint Kozmáék, ami miatt a két párt között nyílt háborúság tört ki. Wolff Károly és Kozma Jenő egyelőre nem tárgyalnak az eddigi kormánykoa­j mi-ó int- gujilásuf ók sőt — hír szerint — a két párt között annyira, kiéleződtek az ellentétek, hogy ilyen kormány­koalíció létrehozását mindkét oldalon lehetet­lennek tartják. A Független Budapest munkatársa érdek­lődött. a különböző pártok várospolitikai orien­tálódása iránt és rendkívül érdekes értesülése­ket szerzett. Információnk szerint Az új fővárosi törvény lényeges válto­zásokat hozott az egész vonalon. Kozma Jenő és Wolff Károly közös akarattal készítették elő az új fővárosi törvényt, az új helyzet gyümölcseit azonban nem egyforma mértékben élvezik, mert amíg Wolff Károly 4(i tagú párt élén vonult be az új városházára, addig Kozma Je­nőnek a pártja egyelőre csak 22 tagot számlál. Az eddig megválasztott 22 örökös tag közül 12 Wolff Károly pártjához tartozik, — egy Baracs Marcel — a Nemzeti Szabadelvű Párt tagja, Kozma Jenő pártjához i> örökös tag csatlako­zott. így tehát — ha a hivatalnoktagokat nem a kulisszák mögött napok óta izgalmas tanácskozások folynak az iíj városházi k orin ányk oal i c i ó megalakításáról. Ezek a tárgyalások mindenekelőtt az érdekkép­viseleti választásokra vonatkoznak. Kozma. Jenő attól tart, hogy a Wolff-párt az érdekkép­viseleti -választások során túlságosan megerő­södik — az Egységes Községi Polgári Párt ro­vására. Éppen ezért Kozma Jenő — hír szerint - új segédcsapatokat keres, hogy veszély ezte- tettnek látott pozícióját megmentse. De orientálódnak a többi pártok is. Pl tárgyalások még nem záródtak le és éppen ezért korai volna az új kormánykoalíció kiala­kulásáról jóslásokba bocsátkozni. Mzúj közgyűlés menetrendje A főváros elnöki ügyosztályában erősen dolgoznak a törvényhatósági bizottság alakuló közgyűlésének előkészítésén. Mindenekelőtt az érdekképviseleti választásokat kell. előkészí­teni. Külön gondot okoz a tíz új örökös tag megválasztása is. Az új törvényhatósági bizott­ság összetétele ugyanis a következő: választott tag.......................150 örökös tag ...........................32 ér dekképviseleti tag . . . 19 a régi tanács tagjai ... 15 a. Vitézi Szék kiküldött je ■ / a kerületi elöljárók ... 10 egyéb főtisztviselők . . . 13 bau nem kell számításba venni, mert hiszen ké­nyes helyzetüknél fogva rendszerint tartózkod­nak minden állásfoglalástól. Wolff óknak ezidő­szerint 58, Kozmáéknak 31 tagjuk van. Nem kö­zömbös tehát sem Wolff Károlyra, sem Kozma Jenőre az a kérdés, hogy az új örököstagságok és az érdekképviseleti tagságok, a keresztény- párt, vagy a Kozma-párt, oldalát fogják-e erő­síteni. Ha Kozma Jenő ezekre a választásokra Wolff Károllyal szövetkezik, ez a szövetség csak a kereszténypártot erősítheti — a Kozma­párt rovására. Ez a magyarázata azoknak az izgalmaknak, amelyek a városházi pártokat és a főtisztviselőket egyaránt fűtik. öszesen: 240 Közgyűlési naptár E 24.0 tagság közül az ellenzéknek eddig 78 mandátuma van. A hivatalnok-tagokat általá­A belügyminiszter rendelete értelmében a választásuktól számított, négy héten belül meg 1 “ Dr. PAJORSANATORIUM Vac airra T gyógyi ntézet sebészi és bel- betegekrészére SZÍV- ÉS ÉRBETEGEKNEK ÚJ OSZTÁLY gyógyhelye, Vas ucca 17. SZ. víz gyógy intézet, nap-és légfiirdök

Next

/
Oldalképek
Tartalom