Független Budapest, 1930 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1930-07-02 / 26. szám

Budapest, 1930 július 2. Független Budapest 7 PARKETTA SZÉK- ÉS FAÁRUGYÁR R.-T. azelőtt JAUERNIK ISTVÁN Budapest, X., Kőbányai-út 41/a, szám. Telefon : József 346—43. Főbb gyártmányaink: Mindennemű székek és éttermi asztalok, színházi csapószékek, parkett és szabadalmazott klozett- ülések stb. Kurzweil festék !! A VEZETŐ MÁRKA !! BERENYI IGx^AC építőmester Budapest, VI. kerület, Nagymező-utca 68. szám. Telefon: Automata 295—64. Dávid és Peutsch Központi fűtés, szellőztetés, vízvezeték, csatornázás épület- és bádogos munkák műszaki vállalata. Budapest, VII., Rózsa u. 41. Telefon : J. 430-81 Sághy Ciyuia ácsmester Budapest, V. kerület, Hold-utca 9. szám. _______________Telefon : Automata 157—36. CS ÁSZÁR IMRE linoleum- és gummi- padlóburkolási vállalat Budapest, IX., Lónyay-utca 11. Telefon : J. 325-58. Befon-, Esfrich- és Asbesfaljazatok készífése. Szakszerű munka, — Ajánlatok díjmentesen. Magyar Elektroművek «“J* Budapest, VIII., Baross-utca 86. szám. Gyártmányai : Villamosfőző-, fűtőkészülékek, porszívó- és padlófényesítőgépek. Kézszárítók. — Magyar gyártmány. Vörös György Békásmegyer, Szentendrei-út Telefonhívó: Automata 626-02 kőiarago-márvány, műkő-, cement­áru-ipar Janisch János és Fia központi fűtés, egészségügyi berendezések, csatornázási vállalat, épületbádogos és horganydíszítmények gyára Budapest, VII., Jósika-utca 12. Telefon: J. 424-68. ERDÉLYI UDVARI FÉNYKÉPÉSZ MtölNIEZETE IV. KERÜLET. SIMM EL WEIS-UTCA 2. SZÁM Volt Wellisch Náthán Utóda Fischer Zsigmond munkáló gyáros Iroda: Budapest, X., Asztalos Sándor u. 5. Tel.: J. 310-89 Nagy aktár épületfában, zsaluzó-anyagban, állványpallóban, gomb­ában és asztalosáruban. Famegmunkáló-gyáram bérmunkát is vállal Vitéz Giiurhovlcn és Társa Budapest. V.. Wurm-utca 5 Telefon: 802-29 Mindennemű ásványolajtermékek nagykereskedése Tűzveszély cselén biztos védelmet nyújt a „PIINIMAX az egész világon ismert legtöKéletesebb Kézi tűzoltó KészüléK. Oltóereje óriási és semmiféle Kárt nem oKoz. Kezelése igen egyszerű Normál és fagymentes típusok, száraz por-, hab- és gázoltó készülékek Nagyteljesítményű habgenerátorok és habmozsarak Speciális készülékek autók, garageok, motorcsónakok, repülőgépek stb. felszerelésére. Magyar gyártmány ! Oyár és iroda : Budapest, VI., Rózsa ucoa 85. Telefón: Aut. 237-31 MAGYAR MINIMAX RT. tűzoltó készlilék gyára Nem csökken az új költségvetés végösszege, amely megközelíti a 200 millió pengőt Az új Költségvetés már nem Kerül a bizottságoK elé és csaK a törvényhatósági tanács és a Klotürös Közgyűlés fogja tárgyalni Az összes hivatalok és intézmények, vala­mint a közüzemek is elkészítették a jövőévi költségvetést, melyet beterjesztettek a polgár- mesterhez. Egy-két kivétellel végrehajtották az előírt kiadási redukciót, de a költségvetés végösszege mégis közel lesz a 2tíö millió pengőhöz, mert amennyivel a dologi kiadásokat redukál­ták, legalább annyival emelkedik a főváros terhe más oldalon, mint például a kölcsönök törlesztésénél, a városatyák javadalmazásánál, az üzemi alkalmazottak és munkások nyugdíj­ügyének rendezésénél. Ezek a kiadási több­letek tehát legalább annyit tesznek ki, mint amennyit a folyó szükségleteknél töröltek, úgyhogy végeredményben az új költségvetés keretei nem lesznek kisebbek az ideinél. Kér­dés azonban, honnan fogja fedezni a főváros ezeket a nagyarányú szükségleteket, amikor köztudomású, hogy a bevételek állan­dóan csökkennek és a főváros adóbevétele az idei első 5 hónapban közel 3 millióval maradt el a tavalyi hasonló időszak bevételétől. Ha ez így halad tovább az év végéig, úgy az adók csökkenése legalább 7 millióra fog emelkedni és sajnos, nincs kilátás arra, hogy a jövő év­ben a viszonyok megjavulnának. A jövőévi költségvetést nyilvánosan már csak a közgyűlésen tárgyalják és sem a szakbizottságok, sem pedig a pénzügyi bizottság a büdzsé összeállításával nem foglal­kozik. Eddig éppen a költségvetések előirány­zatának megvitatása volt az egyes szakbizott­ságok, főként a pénzügyi bizottság feladata. Ezentúl csak a törvényhatósági tanács szól hozzá a közgyűlést megelőzően a költségvetési javaslathoz. Az életbeléptetendő új ügyrend a klotürt is bevezeti a költségvetés tárgyalására és így az a közgyűlés plénumában alig néhány napot fog igénybe venni. Idén azonban a vá­lasztások közeledte miatt, hamarább terjesztik a közgyűlés elé a költségvetést, amelynek ada­tait egyelőre a legbizalmasabban kezelik. A közmunkákat a polgármester adja ki és ezentúl nem kerülnek azok bizottságok elé KarKas tanácsnoK ismerteti a vállalatbaadásoK új rendjét — Az új rend szükségessé teszi a műszaki alpolgármesteri állást A fővárosi törvény életbeléptetése nagy zavarokat támasztott a városházán és mint jelentettük, különösen a közmunkák vállalatba- adása terén keletkezett bizonytalanság, mert senki sem tudta, bogy a közmunkák kiadása melyik intézőszerv hatáskörébe került át. Ed­dig a szakbizottságok véleménye, vagy javas­lata alapján a legkisebbértékű közmunka ki­adását vagy közszállítási megbízatást a tanács gyakorolta és minden megrendelést tanács­ülésen határoztak el. Az új fővárosi törvény nem rendelkezik világosan erről a kérdésről. A törvényhatósági tanács hatásköréről szóló 47. paragrafus megemlíti ugyan, hogy e tes­tület jogkörébe tartozik: „a jóváhagyott költ­ségvetés keretén belül végzendő beszerzések és munkálatok elrendelése, valamint a kömunkák és középítések végrehajtásának elrendelése“, de ezt a szakaszt különbözőképpen értelmezik. Egyesek szerint az intézkedés tényleg arra vonatkozik, hogy ezentúl a törvényhatósági ta­nács adja vállalatba a közmunkákat és építé­seket, mások szerint az elrendelés csak azt jelenti, hogy a törvényhatósági tanács határoz az egyes építkezések végrehajtá­sáról, vagy szállítások szükségességéről, de nem jelenti egyúttal azt, hogy a törvényható­sági tanács jelöli ki a végrehajtással meg­bízandó vállalkozót. Ez a bizonytalanság nagy kérdőjelet állí­tott a városházi ügyosztályok elé, főként ame­lyek közmunkaügyekkel állandóan foglalkoz­nak. A fővárosi törvény kihirdetése óta sem a középítési, sem az út- és csatorna- építési ügyosztály nem adott ki egyet­len munkát sem, sőt még „rövidúti“ megrendeléseket sem esz­közöltek. Vállalkozói körökben panaszok is hangzottak el emiatt. Miután azonban az élet folyamatát nem lehet megállítani, dönteni kellett a kétségek fölött és az illetékes ténye­zők végül is arra a megállapodásra jutottak, hog^'' az ríj fővárosi törvény értelmében ezentúl a polgármester, illetve a polgár- mester nevében az illetékes ügyosztály- vezetők fogják vállalatba adni a köz­munkákat és megrendeléseket, KARKAS REZSŐ tanácsnok, a középítési ügyosztály vezetője, ez ügyben munkatársunkat így informálta: — Az ríj rendszer életbeléptetésével együttjáró bizonytalanság miatt néhány napig ' szünetelt a közmunkák vállalatba- adása a fővárosnál. A helyzetet azonban sikerült tisztáznunk és e héten, a rövid kényszerű szünet után, ismét megkezdjük a megrendelések eszközlését. Az új fővárosi törvény alapján ezentúl a polgármester dönt a közmunkák vállalatba- adásáról és mindennemű közszállítással való megbízatásról. A polgármester csak a na­gyobb jelentőségű ügyek eldöntését tartotta fenn a maga számára, míg a kisebbértékű közmunkák válla- latbaadását a polgármester nevé­ben az illetékes tanácsnokok fogják végezni. Természetesen, nagyobb ügyekben az ille­tékes bizottság véleményét is meghallgat­juk, döntő szerepe azonban a bizottságnak a vállalatbaadások tekintetében nincsen. A polgármester úr máris javaslatot kért a folyamatban levő egyik közmunka, a mag- lódiúti Horthy Miklós-szeretetotthon pályá­zatairól és ezekben a nagyösszegű ipari munkákban a polgármester személyesen dönt a vállalatbaadásról. A versenytárgya­lási hirdetmények most már nem a tanács nevében, hanem a főváros polgármestere nevében tétetnek közhírré. — Az új rendszer, azt hiszem, sokkal egyszerűbb és gyorsabb lesz az elintézés szempontjából, mint amilyen az edigi volt, mert elkerülhető lesz a hosszadalmas bi­zottsági tárgyalás és sürgős munkáknál már a pályázatok beérkezését követő napon meghozhatjuk a döntést. A polgármester szempontjából nagy megterhelést jelent az ez ügyekkel való foglalkozás, de — remé­lem — a gyakorlat majd úgy alakul, hogy csak a kivételes, nagyjelentőségű^ munkák eldöntése kerül a polgármester elé. Az új rendszer, bír szerint, ismét nagy lé­péssel hozza közelebb a megvalósuláshoz a műszaki alpolgármesterség ügyét. A polgármester ugyanis kénytelen lesz köz­munkakiadással is foglalkozni és ezért a kreá­landó műszaki alpolgármesterség viselőjére akarják bízni a vállalatbaadások fölötti dön­tést. Az 1924. évi XY1II. t.-c. alapján szervezett Iparosok Országos Központi Szövetkezete Postataliarékpénztári számla: 10517 — Postatakarékpénztári csekkszámla: Kis.pari hitelakció: 44500. — Girószámla: MAGYAR NEMZETI BANK. — Táviratcím: IPKÖZP0NT BUDAPEST, VII, KÁROLY KIRÁLY-ÚT3 c TELEF0NSZAM: JÓZSEF 463-39

Next

/
Oldalképek
Tartalom