Független Budapest, 1930 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1930-07-02 / 26. szám

8 Független Budapest Budapest, 1930 július Felemelik a vízdíjakat, de csak a választások után A tervezett 6 filléres emelés helyett alighanem 3 filléres tarifaemelés is elég lesz — Végrehajtják a Vízművek beruházó programját Minden fórum elfogadta a Vízművek beru­házó programját és miután a kölcsön is meg­van. a munkálatok megindulhatnak. Eddig rendben is lenne az ügy, azonban a beruhá­zásnak az a következménye van a varos veze­tői szerint, hogy a vízdíjat meg kell drágítani. Annakidején, mikor a beruházó program elő­ször került nyilvánosságra, a Független Buda­pest már megírta, hogy az igazgatóság, illetve a vízvezetéki ügyosztály 33%-os tarifaemelést tart szükségesnek, miután a mai egységárakból és a mai bevéte­lekből nem tudnák a beruhzási tökét törleszteni, meg a kamatokat is fizetni. Már akkor nagy felzúdulás követte az előlegezést és különösen a háziurak tiltakoztak a tarifa drágítás ellen, mert a főváros csupán a háztartási víz árát akarta emelni és ezzel a differencia, minthogy a közüzemi díj nem emelhető, kizárólag a ház- tulajdonosokat sújtaná. A Vízművek beruházó programja az ere­deti 36 milliós keretről pontosan a felére, 18 millióra olvadt le,. ebből következik tehát, hogy ma már nem állhat meg a 33%-os tarifa- emelés terve. Most, a beruházó program tárgyalásával kap­csolatban, az ügyosztály közölte, hogy a tarifakérdésben külön tesz előterjesz­tést. Hogy ez az újabb javaslat milyen arányú drá­gítást jelent majd, az még nem ismeretes, de íia az előbbi mértékből és a befektetett tőkéből következtetni lehet, 6 fillér helyett alighanem 3 filléres egységáremelést terjeszt majd elő az ügyosztály. Az érdekeltségek és a bizottsági tagok köré­ben azonban még ehhez az emeléshez sem akarnak hozzájárulni, mert ez is több, mint másfélmilliós újabb terhet jelentene a közönségnek évente. A városatyák különben is most, a községi választások idején, húzódoznak mindenféle áremeléstől, mert nem a legjobb korteseszköz a közszolgáltatások árá­nak emelése. Hír szerint, ha. máskép nem lehet­séges, csak a választások után drágítják meg a víztarifát és az új egységárak január 1-én lépnének életbe. A bizottsági tagok arra hivatkoznak, hogy a Vízművek multévi zárószámadása több mint 3 millió pengő tiszta felesleget eredményezett. Ezzel szemben a fővárosnál azt az ellenvetést teszik, hogy a múlt évben csak azért volt olyan kedvező az eredmény, mert a tavalyi száraz nyáron igen sok víz fogyott, viszont nem lehet arra számítani, hogy ez a nagy fogyasztás állandósul. Rendes körülmények közt a Vízművek bevétele éppen hogy fedezi a mai kiadá­sokat és a beruházó kölcsön terheire nem nyújt fede­zetet. Ez az újabb teher csak az egységár fel­emeléséből származó többletből lenne fedezhető és sem az üzem igazgatósága, sem pedig az illetékes ügyosztály nem vállal felelősséget azért, hogy tarifadrágítás nélkül meg tudjon felelni az újabb pénzügyi követelményeknek. A Vízművek a beruházó kölcsönből felsze­reltetik a víztisztító berendezést is és erre a célra 1.5 milliót irányoztak elő. Egy bécsi gyár szabadalma szerint hazai műhelyben készül a speciális szerkezet, amely a sokat kifogásolt pesti vizet lesz hivatva kifogástalanná tenni. A tisztítóeljárás abból áll, hogy a vízhez klórt adnak, majd a klórt onnan kivonják. Mint megírtuk, Aussigban tanulmányozta a főváros kiküldött szakbizottsága ezt az eljárást és az ottani tapasztalatok alapján határozták el annak budapesti alkalmazását. Egyelőre napi IMG köbméter vizet fognak így megtisztítani, de fokozatosan kiterjesztik az eljárást napi l 22.000 köbméter víz klórozására. THOLT ISTVÁN OKL. MÉRNÖK — Tervez és Ké­szít : Központi gőz-, víz- és etage- fűtést, vízvezetéKet, csatornázást Budapest, II., Donáti u. 26. Telefon: Aut. 516-75 és szennyvízderítő telepeKet Zumpft István! ÚTÉPÍTŐ VÁLLALKOZÓI Kispest, Rákóczi-ucca 74. számi ,NUCA‘ “ RÓZSADOMBI VIRÁG- tS TAJKERTÉSZETE ■ Budapest. Il„ Szemiöhegti ucca 23. szám TELEFON : AUT. 529-70. Tájkertészet: Vállalja díszkertek, parkí­rozások, ablakdíszítések ésvillakertek tervezését és évi gondozását TUNGSRAM autólámpa tartós és gazdaságos! GANZ ÉS TÁRSA VILLAMOSSÁGI, GÉP-, WAGGON- ÉS HAJÓGYÁR RT, BUDAPEST ALAPÍTVA 1844 igazgatóság, gép- és vagóngyár: X., Kőbányai út 31 — Távbeszélő: 461—19 Hajógyár: V., Meder-utca 9 — Távbeszélő : 908—69 Villamossági gyár: !l., Lövőház-utca 39 — Távbeszélő : 501-70 Magyarországi vezérképviselet: HAZAI GÉPKERESKEDELMI RT. B U DAPEST VjVilmos császár út 76. Távbeszélő: 186-63 Sürgönyeim : Masina Budapest FÖLKEL ISTVÁN HmU ÉPÜLETLAKATOS ■■■■■■■■ BUDAPEST, X., HALOM UCCA 30. SZÁM. (Saját házában.) fi ■ Elvállal mindennemű épület és vasszerkezeti munkát fi fi SZALKAY BÉLA gépek, villamos készülékek és tömegcikkek gyártása, villamos berendezések tervezése és szerelése Újpest, Szí, Gellérf- uíca 12. Telefon: Uipest 44—32 és 46—59. Postatakarékpénz­tári csekkszámla : 47,638. Folyószámla a Pesti Magyar Ke­reskedelmi Bank Újpesti fiókjánál mptió ipari és Kereskedelmi Rt. fal- és padlóburkoló vállalat telefon .- Budapest, V.t Lipót körút 30 A. 149—34. Vállal mindennemű csempe és padlóburkolást 970 méter mélységből 74* melegen tör elő ama radioaktív hőforrás, amely a Széchenyi Byógyfürdőt táplálja. Mz, izületi gyulladás, ischias allen páratlan hatású. clanha Mihály ohl. építőmester BUDAPEST, VII , ERZSÉBET KÖRÚT 50 Telefon: József 365-34 » H rauda Károly és oki. gépészmérnök fűtési-, szellőztetési- és egészségügyi | berendezési vállalata Budapest, VI., Forgách uccá 20. Tel: Aut. 917-89 FRITSCH ÉS TÁRSA Cégtulajdonos: Fritsch Emil (19u4. óta) bádogos-, vízvezeték-, légszesz-, csatornázás- és egészségügy műszaki vállalat Budapest, II., Margit-körút 11. Tel-: Aut. 535-60 M. kir. postatakarékpénztári számla 49.096 Alapította Tabármann Gusztáv 1872-ben Mester és Kiss ™ ■ oki. építész és építőmester Budapest, VII, Egressy út 5. Tel.: J. 382-02 SOVANYITO GYÓaYrOBNA a Szent Gellért Gyógyfürdő legtökéletesebben berendezett gyógytorna (Zander) termében. Mérsékelt árak. MÉRNÖKI SZAK ÜZLET „GAMMA“ FINOMMECHANIKAI GÉPEK ÉS KÉSZÜLÉKEK GYÁRA RT. ELADÁSI OSZTÁLYA: Budapest, IV., Múzeum körút 41 Telefón : Aut. 860 — 96

Next

/
Oldalképek
Tartalom