Független Budapest, 1930 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1930-01-08 / 1. szám

1. szám HUSZONÖTÖDIK jubiláris évfolyam 1930 január 8 Várospolitikai és közgazdasági lap Megjelenik minden héten Előfizetési ára a Nagy Budapest melléklettel együtt Egész évre 24 pengő — Fél évre 12 pengő Egyes szám ára 50 fillér ii 1930­írta: 1»ÓSTA SÁNDOR Új. érintetlen küszöbe a végtelen palotá- ; itak: a történelemnek, aggodalommal, elszo­rult szívvel lépünk rá. Mert nem tudjuk, hogy ismeretlen veze­tőnk, aki minden sorsot kifürkószhetétlenü 1 kezében tart, a sok közül melyik lépcsőre állított. Árra-e, amely tovább visz a megmér­hetetlen mélységek felé, vagy indulunk vele fölfelé?! Ha nézünk az alig elhagyott lépcső­fokra, megremeg a lélek attól a gondolattól, hogy sorsunk még lejjebb is sodorhat. Embertársaink, testvéreink, véreink be­láthatatlan sokasága maradt ott, leterítve a gondoktól, a bánattól, a reménytelenségtől. Halomba dőlt szerszámok, gyárkémények roncsai, kihűlt kazánok berozsdásodott bor­dái, írógépek, márvány-portálok, pultok, ró­tok, kalapácsok, köztük munkaéhségtől ki­fordult szemgolyók, sóhajtásoktól behorpadt mellkasok, elszikkadt emlőjű anyák, időelőtt meghalt gyermekek és meg sem született lények! Munkánknak, törekvéseinknek, vá­gyainknak, életünknek féltett kincse egyet­len szörnyű gomőlyagban vonaglik az elha­gyott lépcsőn! És amit magunkkal hoztunk az új esz­tendőre. a? ismeretlen lépcsőfokra? Kiszipolyozott életerő maradék ener­giája, tört remények hányó villanása, elfá­radt lelkek fogolycsapata. Lapos vándor­tarisznya, amibe, ha kotorászunk, találunk még mindig holmit, amit az elhagyott lépcső romjai közé kell vetnünk, mert súlyuk a bennünket vezető kezet könnyen húzhatja még inkább lefelé, és találunk értékeket, mi­ket sorsunk meghagyott szögnek, csákány­nak, kötélnek, hogy kapaszkodhassunk föl­felé. A protekciót, panamát, a szemérmetlen pazarlást,, a pöffeszkedő dillettantizmust, a gyáván hajladozó gumigerincet, a pimasz önimádatot, az egymástmarás frecsegő vit­riolját dobjuk ki bátor kézzel az emlékezés szemétdombjára! De tartsuk meg az emberiség, nemze­tünk, a városunk jövőjébe vetett hitet, ma­radjon velünk a közélet tisztasága, érvénye­süljön tudás és tehetség, ébredjünk bátor és tiszta emberi öntudatra, fokozzuk, nemzeti és polgári önérzetünket, és maradjon meg min­dén cselekvésünkben a szeretet kovásza. Az(t a formátlanná nyomorított, értéké­ben megtizedelt emléktárgyat pedig, amelyet minden időkben féltve őriztek mindenek: a munkát, vissza kell helyezni arra a díszes polcra, ahonnan ostobaság, hozzá nem értés elmozdították. Vissza kell szereznünk a munka csoda­tevő hatalmába vetett emberi hitünket. Hogy a munka életet ad, hogy emberek és nemze­tek életét biztosítja, hogy akinek munkája van, az megél a munkájából, hogy aki él: an­nak joga van a munkához, és kap munkát! 1930! A hatalmas kéz, vezet bennünket is­meretlen sors felé! Tartsuk meg az értékeket, amiket ö adott nekünk, hogy mehessünk fölfelé! Mert fölfelé az út végtelen, lefelé, nem tudjuk, mennyi lépcső vau még. Lehet, hogy csak nagyon kevés... Főszerkesztő: B. VSRÁGH GÉZA Felelős szerkesztő: LIPPAY GYULA Dr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Szövetség ucca 22 Telefon : József 345-82 Postatakarékpénztári csekkszámla: 45476 ~ ....''EiT ..... l|'lfli I A fővárosi reformot ! „egyelőre" leveszik a parlament napirendiéről | A kormány megfontolás tárgyává tesis, hogy forssirozza-e a reform vitáját — Kormány párti akció a politikai ellentétek tompítására Érdekes hírek választási előkészületekről A karácsonyi ünnepek alatt elcsendesedtek a politikai élet hullámai, amelyiket a fővárosi reform parlamenti tárgyalása erősen felkavart. Ebben a viszonylagos nyugalomban sok táma- j clási felület keletkezett azokban a karácsonyi i nyilatkozatokban. amelyeket a kormányzat j felelős tényezői és a különböző pártpolitikusok 1 tettek. E nyilatkozatok között jelentőségénél és éles állásfoglalásánál fogva erősen kiemelkedik Sipőcz Jenő polgármester nyilatkozata, amelyben védel­mébe veszi az autonómiát és megállapítja, hogy az új fővárosi törvény inég az 1872. évi alaptörvénnyel szemben is visszaesést jelent. Sipőcz Jenő polgármestert a jobboldal ültette a polgármesteri székbe, a polgármester nyilat­kozata után tellát általános érdeklődés előzi meg a keresztény párti pala ik-usok felszólalásait I ,i i'ovctiooi leíuiiu it'< pjun. -A Kuniuiuj í támogató keresztény gazdasági párt tagjai I közül ezideig egyedül Hunyadi Éerenc gróf szólalt föl a fővárosi reform általános vitájá­ban, aki pedig nem tagja a főváros törvény­hatóságának. A kereszténypárt — tekintettel arra a körülményre, hogy a belügyminiszter a törvényjavaslat megszövegezésénél követelé­seik legnagyobb részét honorálta — távol akarta, tartani magát a vitáitól, hogy ezzel az izgalmak növekedését megakadályozza. Gás- páirdy Elemér kormánypárti képviselő fel- I szólalása azonban nagy konst er nációt keltett a kereszténypárt soraiban is, úgyhogy a képvi­selőházi vita folytatása során most már a, kereszténypárt is bekapcsolódik a tárgyalásba, hogy a megtámadott autonómia védelmére siethessen. A kereszténypárt részéről Wolff Károly és Pctrovácz Gyula fognak a vitában felszólalni. A képviselőházat bizonytalan időre napol­ták el — a miniszterelnök kérésére — aki a hágai konferencia tartamára kívánja a parla­ment kapuinak zárvatartását. Annyi bizonyos, hogy ezalatt az idő alatt, amikor az ország vitális érdekeiről tárgyalnak a külföldön, ide­haza teljes csöndnek kell lennie A hágai kon­ferencia két hétig tart, úgyhogy a képviselő- ház előreláthatóan január 20-án tartja legköze­lebbi ülését. A Független Budapest munka­társa teljesen beavatott kormánypárti körök­ből érdekes felvilágosításokat kapott a fővárosi reform sorsának az alakulásáról. A képviselő- ház legközelebbi ülésének a napirendjét még nem állapították meg, mert hiszen az ünnepek utáni első ülésnek a napirendjén csupán „a további teendőkről való intézkedés“ szerepel. Beavatott informátorunk véleménye szerint megtörté ihetik, hogy a képviselőház „egyelőre nem folytatja a fővárosi re­form vitáját. Arról van szó ugyanis, hogy az az éles offen- ziva, amit az ellenzék a reformjavaslat ellen indított, meghökkentette még a legelszántabb kormánypárti képviselőket is, az a támadás pedig, amit Gáspárdy Elemér intézett a főváros autonómiája ellen, a kereszténypárti képvise­lőket is fokozottabb aktivitásra hangolta az autonóm jogkörök hatékonyabb megvédelme zése érdekében. Gáspár dy Elemér kitűnő szol­gálatot tett az ellenzéknek, mert felsírnaiásávai mozgásba hozta azokat az elemeket, amelyek bizonyos politikai opportunitásból passzív magatartást tanúsítottak. Ebben a lényegesen megváltozott parlamenti légkörben a kormány megfontolás tárgyává teszi, hogy a fővárosi reform további tárgya­lását forszírozza-e? Megfontolásra készteti a kormányt az a körül­mény is, hogy a bizottsági vita során szerzett tapasztalatok szerint a plenáris vitában is megtörténhetik, hogy lényeges szakaszoknál leszavazzák a belügyminisztert, aki az utóbbi időben kétségkívül sokat veszített saját párt­jában is népszerűségéből. Beavatott helyről szerzett információnk szerint tehát arról van szó, hogy a fővárosi reform, — legalább is egye­lőre, — lekerül a napirendről és a vita folytatását a parlament összeillése után megindítandó pártközi tárgyalások ered­ményétől teszik függővé. Ez az információnk, amely politikai körök­ben nagy feltűnést fog kelteni, — teljesen meg­bízható helyről származik. A kormánynak ezt a tervét összefüggésbe hozzák azokkal a törek­vésekkel, amelyek a mai rendkívül súlyos gazdasági helyzetben a túlzottan kiéleződött politikai ellentétek letompítását célozzák. Választási koalíció Wolff és Kozma közt? A karácsonyi ünnepek alatt sok szó esett várospolitikai körökben a fővárosi reform életbeléptetésének a következményeiről, a vá­lasztások kiírásáról és a pártok készülődéseiről is. Nem kétséges, hogy a választások közeledése korteskedésre kényszeríti a pártokat, amelyek­nek vezetői máris keresik a módokat, amelyek mellett a választások símán legyenek lebonyo­líthatók. E hírek között szerepel azaz értesülés is, hogy Wolff Károly, a Keresztény Községi Fárt elnöke Kozma Jenővel, az Egy­séges Községi Polgári Párt elnökével úgynevezett választási paktumot* kötött volna, aminek az volna a lényege, hogy a két párt közös listán venné fel a küzdelmet a baloldal ellen. Egyesek ennek az állítólagos tervnek a valóraváltásában Lázár Ferenc felfogásának az érvényesülését látják és azzal indokolják meg ennek a paktumnak a megkötését, hogy Scitovszky Béla belügyminiszter, illetve a kor­mány ezen az alapon teljesítette a fővárosi törvényben Wolffék kívánságait. Ez a hír meg­erősítésre szorul, mert a kereszténypártnak és a kormánypártnak azok a tagjai, akik ezidő- szerint Budapesten tartózkodnak, ilyen pak­tumról nem tudnak. A Sztrókay-affér és az autonómia Az autonómia hívei a legnagyobb megdöb­benéssel fogadták a BSzKRt igazgatóságá­nak azt a határozatát, amellyel Sztrókay István nyugdíját évi 34.000 pengőben állapítot­Leg modernebb gyógyiníózet sebészi és bel- betegek részére Dr. PAJOR-SAMTORIDHI SZÍV- ÉS ÉRBETEGEKNEK ÚJ OSZTÁLY BUDAPEST, VIII. VAS-UTCA 17. SZ. Idegbetegek, üdü­lök gyógyhelye, vízgyógyintézet, nap- és légíiirdők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom