Független Budapest, 1929 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1929-02-06 / 6. szám

am 4 Független Budapest 1929. február 6. Gallérokat csak a Király gőzmosoda tisztít kitogástal 3D U I V., Bálvány-u. 23. VII., Dohány-u. 21 20. Elárasztják építkezési ajánlatokkal a fővárost. Az é]iítk<kxéMliez az éjútkczéii Uölfxiés egynegyeile (‘■•rjóis olcsóbb kölcsönt kérnek. A Független Budapest jelentette, hogy a főváros tanácsát az utóbbi időkben újra elárasztják lakás­építési ajánlatokkal. Az első új ajánlatot a Belvá­rosi Takarékpénztár és a Ciklop Építési R.-T. tették s ezeket most követik az Ingatlanbank, Wellisch Győző, Fellner Sándor, Kondor és Feledy műépí­tészek s több más nagyobb építési vállalat hasonló ajánlatai. A vállalkozók teljesen újszerűén, csupán olcsóbb kölcsönt kérnek a fővárostól az építési költség 25%-ának erejéig. Ennek ellenében az építendő bérházakban különféle szociális intézményeket létesítenének. Miután a vállalkozók kérése aránylag nem jelent jelentékeny megterhelést a fővárosra, valószínű, Néhány hónap előtt nagy feltűnést keltett város­házi körökben Éllő István gyógyszerüzemi igazgató hirtelen távozása. A tanács e községi üzem vezető­jének szerződését váratlanul felbontotta s azonnali hatállyal elbocsátotta állásából. A szokatlan intézkedésre különös ok késztette a tanácsot. Éllő Istvánnak reáljogú gyógyszertár­engedélye volt, melynek alapján az ő tulajdonában volt a tárnokutcai jóforgalmú patika. A gyógyszertárt Éllő István nem saját személyében vezette, hanem bérbeadta. A nyáron ez a bérlet megszűnt és Éllő bejelentette a tanácsnak, hogy ezentúl saját maga akarja vezetni gyógyszertárát. A főváros ezt a bejelentést nem vette tudomásul, mert összeférhetetlennek tartotta, hogy a községi gyógyszerüzem vezetője mint aktiv gyógyszertár­tulajdonos is működjön. Közölték vele. hogy ameny- nyiben szándékát meg nem másítja, a tanács kény­telen lesz szerződését azonnali hatállyal felbontani. Éllö István ennek ellenére ragaszkodott a patika vezetéséhez, mire a tanács csakugyan felbontotta szerződését. Az igazgató el is hagyta a gyógyszerüzemi állását, de Az utcai árusítók megtizedelését még a múlt év őszén megkezdték. Egyeseknek még mindig szúrja a szemét az a néhány hadirokkant és hadiözvegy, akik hidegben, fagyban dideregnek naphosszat az utcasarkon, gyümölcsös, vagy cukorkás kocsijuk mellett. A fűszerkereskedők állandóan jajveszékel- nek és ha beleuntak a Községi Élelmiszerárusító­üzem elleni küzdelmükbe, akkor a szegény utcai árusokat vádolják azzal, hogy „exisztenciát fenye­gető konkurenciát“ okoznak nekik. Most ismét aiz utcai árusokra került a sor és a hatóságokhoz újabb memorandum érkezett, melyben azt írják, hogy az elöljáróságok nem hajtották végre kellő szigorral a múlt évi rendeletben előírt revíziót és — szerintük — egész sereg utcai árus árul még ma is jogosulatlanul és az esti zárórát sem tartják be pontosan. A főváros tanácsa szeretne már véget vetni a sok feljelentésnek, mert tény, hogy nemcsak a fűszer- kereskedők, hanem maguk az utcai árusok is félté­kenyek egymásra és mindegyik azt szeretné, ha csak ő egyedül árusíthatna. hogy a lakásépítkezés ilyen módon való hatósági támogatása megvalósul, és sikerül többezer lakást az akció keretében felépíteni. A tanács melegen támogatja az ajánlatokat s legközelebb már bizottság elé is terjeszti a pre­pozíciókat. A városházán remélik, hogy még több ajánlat is fog beérkezni s a versenyben még kedve­zőbb feltételek is alakulnak ki. A hatósági támo­gatás pénzügyi részének lebonyolítását a tanács a Községi Takarékpénztár útján tervezi. A főváros különben is befejezettnek tekinti a maga részéről a lakásépítkezési akciót s igyekszik olyan viszonyo­kat teremteni, hogy az építési tevékenységet minél szélesebb keretekben a magánvállalkozás vegye át. az esetnek most a bíróság előtt volt az epilógusa. Az elbocsátott üzemi igazgató kártérítési pert indított a főváros ellen s a szerződéséből hátralevő öt évre fizetését, kikötött tantiémét, továbbá az ugyancsak szerződésileg járó 2 évi végkielégí­tést is követelte. A szerződés szerint, ha a főváros a 10 éves szer­ződést a lejáratkor nem újítaná meg, kétévi vég- kielégítést tartozik fizetni Éllőnek. Ezen az alapon összesen 93,000 pengő kártérítést követelt az elbocsátott igazgató. A bírósági tárgyaláson tanúként hallgatták ki Némethy Béla tanácsnokot és Szencly Károly fő­jegyzőt, kiknek vallomásai alapján a bíróság elutasította Éllö keresetét. A bíróság az ítélet indokolása szerint beigazoltnak látta, hogy a Községi Gyógyszerüzem igazgatói állása összeférhetetlen a gyógyszertártulajdonosi tevékenységgel. Már pedig miután Éllő István ezt az összeférhetetlenséget a tanács felszólítása ellenére sem volt hajlandó megszüntetni, nincs joga kártérí­tésre. A tanács most újabb rendeletet ad ki s felszólítja az elöljáróságokat hajtsanak végre még egy revíziót, szigorúan bírálják felül, kinek van joga az utcai árusítási engedélyre s minden más egyént távolitsa- nak el'. Az ilyen revíziónak az lesz a vége, hogy az alaposan megfogyatkozott szegény utcai árusok nagyrészétől megint elveszik a kenyeret és felülvizs­gálat álarca alatt, egy sereg engedélyt ismét bevon­nak. Illetékes helyen ezt az intenciót nem is tagad­ják s nyíltan hirdetik, hogy a fővárosnak az a célja, hogy az utcákról az összes árusok eltávolít­tassanak. Legközelebb a közgazdasági bizottságban tesz előterjesztést a tanács ebben a kérdésben. (Minden­esetre kíváncsiak vagyunk, melyik fűszerkereskedő fog meggazdagodni, ha az összes utcai árusokat B-listára tették már. 1929. ÉVI Új TYPUSOK EÁBA-KEUPF RÁBA-A. F. NEHÉZ TEHERAUTI [)K GYORSTEHERAUTÓK ÜZLETI GÉPKOCS 1K AUTÓBUSZOK TŰZOLTÓAUTÓ ) K LOCSOLÓ AUTÓK SZEMÉ. GYŰJTŐ AUT ÓK AUTÓPÓTKOCSIK ■III unn IONEMBh. mm györ-Központi Igazgatósé BUDJPEST, V„ DEÁK FEnENS-UTCA TELEFON: 616-50, 818 -50, KÉRJEN g : Szükség esetén azonnal rendelkezésre áll Javítóműhelyünk és al- 10. katrészraktárunk KEREPES;-UT 26. SZÁM, TELEFON: 453-84. IJÁNLATOT! i Scheiber Miklós okleveles gépészmérnök központi fűtés, vízvezeték és egészségügyi berendezések Budapest, VII., Vörösmarty-u. 19. Telefon : ] 352-92. FEKETE ÖDÖN mérnök vízművek, vízvezetékek, csatornázások, központi fűtések, szellőztetések és légszesz'berendezések tervezése és kivitele Budapest, II., Zsigmond-u. 1. Telefon: Aut. 514-80. TOLLÁR LAJOS épület- és díszműbádogos, gáz-, vízvezeték-, fürdőberendezés és csatornázási-vál alat Budapest, VI., Aradi-utca 29. Telefon : L. 983-32. KV1LA G-YULA bádogos, víz-, gáz- és gőzfűtésberendezések vállalata Budapest, II., Török-utca 8. Telefon : Aut. 516—55. K özponti fűtések vízvezetéki berendezések, ornamentikaai bádogos Alapítva less. munkák Fried Zsigmond jÄ­Budapest, VIII., Baross-utca 76. Telefon: 324-84. | SZÁVA SÁNDOR eg:és*ség:ügf.yi berendezéseit gyára BUDAPEST, I. KERÜLET, BUDAFOKI-ÚT 73. SZ. Telefon : József 416—07. FRITSCH és TÁRSA Cégtulajdonos FRITSCH EMIL (1904. óta) j bádogos-, vízvezeték,- légszesz,- csatornázás- és egészségügyi műszaki vállalat ! BUDAPEST, II. KÉR., MARG1T-KÖRÚT 11. SZ. Telefon: Aut. 535-50. M. kir. postatak. pénzt sz. 49,096 Alapította : TABERMANN GUSZTÁV 1872-ben. IZSÁK ÖDÖN Mindenféle bádogos- és szerelési vállalat. Budapest, Vili., Máría-utca 20. szám. Várhegyi Andor díszítő Munkák a leg jutányosabb árban. Budapest, Vili., yiária-utea 15. szám. Mielőtt máshol vásárol, saját érdekében tekintse meg új helyiségében UHIClfPO r^z’» vasbútorgyár készítményeit. Ágybetétek, nil\|\CK kárpitos-áruk, ágynemű és paplanok gyári árban. Budapest, VII-, Dohány-U. 1., Károly körút mellett. Telefon : J. 424-12. FttF? mt Pervesztes lett Éllő István gyógyszerüzemi igazgató a főváros ellen indított kártérítési perében. A bíróság* is összeférhetetlenséget állajiított meg* Éllö esetében, alti 03.0 0 0 pengőre perelte be a fővárost. Újabb hadüzenet az utcai árusoknak. leglnt megtizedelik a legnyomorultabb ktsevlsztenctákat. A tanács rcvicltáltatja az utcai árusok árusítási engedélyét. JT A 71vf A TD A mozgóképszínház mJL WmL mjL, JL JL V mJmTm!■ Dohány-utca. 42. Telefon : József 440-27. Fricsay 30 zenekar! Elsőrendű műsor minden heten/

Next

/
Oldalképek
Tartalom