Független Budapest, 1929 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1929-09-11 / 37. szám

n tn • // Egyes szám ára SO fillér. ( HUSZONNEGVEDIK évfolyam. _______________1929. Szeptember 11. 37. szám. Vá rospolitikai és közgazdasági lap. [/■ Megjelenne minden héten. ELŐFIZETÉSI ÁRA a Nagy Budapest melléklettel együtt * Egész évre 24 pengő. Fél évre 12 pengő. Egyes szám ára 60 fillér. Főszerkesztő: B. VIRÁGH GÉZA Felelős szerkesztő: LIPPAY GYULA dr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Szövetség-utca 22. Telefon: József 3k5—82. Postatakarékpénztári csekkszámla : 45.476. Az elsodort főváros. wi Most már mindent tudunk. Mert, ha óvatos volt is a belügyminiszter és sok ajtót hagyott is nyitva maga mögött, nem hagyott kétséget arra nézve, hogy milyen szellem fűti a fővá­rosi törvény alkotóit. Nem ért meglepetés ben­nünket, legalább is nem valami túlságos, mert sok jót nem vártunk: de mégis meglepett némi­leg a dolog, mert viszont — ennyi rosszra sem számítottunk. Nem térünk ki a választójogi rész egyes ötleteire és nem taglaljuk külön azokat az ötle­teket sem, amelyek a tisztviselők kinevezésére és választására vonatkoznak: egyáltalán nem akarunk a részletekbe bocsátkozni, nem is lehet. Az egész tervezet, úgy, ahogy van, nem alkal­mas arra, hogy még részletezzük is: tiltako­zunk az egész ellen, a szellem ellen, amely fűti, a reakció ellen, amely szülte. Ez a „reform“ a legsötétebb visszafelé való haladás, a főváros önálló létének teljes megsemmisítése. Szeren­csére még nem törvény és hisszük, hogy nem is lesz az. A belügyminiszter kijelentette nyilatkoza­tában, hogy most már alkalmat ad a főváros képviseletének is arra, hogy foglalkozzék a javaslattal. Nemsokára a városházán lesz a belügyi kodifikátoroknak ez a remekbe készült elmeműve és összeülnek a főváros vezérei, io- tisztviselöi és a pártok fejei, hogy elmondják véleményüket. Reméljük és elvárjuk, hogy ez a vélemény egyöntetű lesz és nem lesz körü­lötte vita. Nem is lehet. A főváros már megmondta egy ízben a véleményét, a főváros egy ízben már állást foglalt, amikor az autonómia kérdéséről volt szó. Akkor az összes pártok egyhangú vallomást tettek az autonómia mellett, és ebben a kérdésben olyan egyhangú volt az összes pártok véleménye, amilyenre még nem volt példa. A főváros minden egyes tényezője, éle­tének minden egyes orgánuma olyan meggyőző egységgel rántott kardot és kiáltotta a „vitám et sanguinem“-et, hogy nem lehet, nem szabad kételkednünk a főváros magatartását illetően most, amikor az önkormányzatot végzetes veszedelem fenyegeti. A javaslat azt mutatja, hogy a kormány fel­tétlen úr akar lenni a városházán. Ezt a célt szolgálja minden egyes intézkedés, ez a gon­dolat tölti meg az egész javaslatot, mint ahogy a „kék gáz“ a Zeppelin burkát. A német tech­nikai tudomány kitalálta ezt az újfajta léghajó­gázt, de a belügyminisztérium találmányai sem utolsók: az albérlőkre vonatkozó humoros ötlet, a polgármesterekre és a tanácstagokra vonat­kozó szakaszok sem utolsók. Képzelhetjük, milyen elégedettséggel fogadták a belügyben ezeket az új találmányokat, milyen „heureka“-t kiáltottak, amikor világra hozták a saját kék gázukat, amellyel a fővárosi törvényjavaslatot megtöltötték. Állítólag a konszolidáció és kiengesztelődés felé haladunk. Állítólag új, demokratikusabb berendezkedésre készül a kormány. Eddig is volt közgyűlés és eddig is volt városháza és a legrosszabb indulat se mondhatja, hogy a mos­tani törvényhatóság nem állt feladata magas­latán. Pedig nem volt konszolidáció és hosszú éveken keresztül halálos harcot vívtak a város­házán is a különböző világfelfogások. Harcol­tak, néha szinte a kés hegyéig jutottak, de a főváros érdekéről nem felejtkeztek el és ezen a ponton mindig megtalálták egymást, akár­milyen indulat fűtötte is a pártokat. A kor­mánynak azonban az autonómiának az a mini­muma sem kell, amely idáig megvolt (de inkább csak látszat volt eddig is), most teljesen el akarja törölni a földszínéről Budapestet, hogy a városháza kapujára felírja láthatatlan betűk­kel az új céget: „A magyar királyi belügy­minisztérium fővárosi ügyosztálya, azelőtt Budapest...” Az elsodort falu után az elsodort A fővárosi törvény reformjának szelei, az új tör­vénynek nyilvánosságra került autentikus részletei erős megmozdulást idéztek elő a várospolitika ber­keiben. A pártok soraiban kétségtelenül nagy az el­keseredés és nyomott a hangulat, mert a bejelentett létszámcsökkentés a pártok erejének csökkentését is jelenti. A bizottsági tagok túlnyomó része nem számíthat újból való megválasztására, és a pártok vezetői már nem is titkolják egyesekkel szemben, hogy az új választásoknál nem szerepeltetik az ille­tőket jelöltjeik sorában Általában bizonyosra vehető, hogy az új törvényhatósági bizottságból sokan fog­nak hiányozni, akik ma még örökös városatyáknak hiszik magukat. A pártvezérek elkeseredése és izgalma is indo­kolt. A közgyűlés megalakulása óta annak eredeti képe teljesen megváltozott és az új csatlakozások, átcsoportulások, kilépések, belépések teljesen átformálták a közgyűlés arcu­latát. Ennek természetes folyománya, hogy a város­háza folyosóin a városatyák sokat suttognak készülő új pártalakulásokról, amelyek közül a Friedrich-párt már nyiltan ki is bontotta zászlaját. Friedrich István, aki a közelmúltban már többször adta tanujelét annak, hogy nem ért egyet a Wolf- páirt pro grammjával, — különösen pedig a kormány­támogatást illetően nem, — végérvényesen elhatá­rozta, hogy a küszöbön álló községi választásokon önálló listával és önálló programmal veszi fel a küzdelmet. A városi tisztviselők jelenlegi helyzete meglehe­tősen sívár és kilátástalan. A mostoha viszonyok miatt előlépésre alig van lehetőség és nyugdíjazá­sok sem mozdítják elő a tisztviselői kar előmenete­lét. Érthető, ha ilyen körülmények közt nagy az elkeseredés az egész tisztviselői karban és mindenki úgy érzi, hogy jövője teljesen bizonytalan. Ezeken az állapotokon csak nagyszabású állás­szaporítással, új állások szervezésével lehetne segíteni, és bár a közgyűlés a múlt évben már határozatot hozott az ügyosztályok szétválasztása és a tiszt­viselői állások szaporítása tárgyában, ehhez a bel­főváros következik és az autonómiát felváltja az autokrácia. Ősszel már a parlament elé akarja vinni a kormány a kis torzszülöttet, a fővárosi törvény új tervezetét, a demokratikus orientáció nagy­szerű produktumát. Reméljük, hogy a „vitám et sanguinem“ nem volt üres szó, és hogy a főváros képviselői méltó fogadtatásban része­sítik azt a szellemet, amely el akarja sodorni Budapestet. Elterjedt hírek szerint az új pártalakulat máris nagyszámú és tekintélyes taggal dicsekedhetik. Egyelőre azonban még a Wolf-párt keretein belül maradnak, mert a hátralévő rövid időre már nem érdemes szerintük a közgyűlés képén változtatni. A Friedrich-párt csak a törvényhatósági bizottság feloszlatása után alakul meg, addig pedig nagy erővel folytatja szervezkedését. A demokrata és liberális fronton is új pártok tiine- cleznek. Űj kereskedő- és iparospárt készül a liberális front egységének megbontására. Ez azonban nem meglepetés, hiszen választások előtt és alatt a demokrata liberális polgárság sohasem tu­dott egységes nevezőre jutni és a legnagyobb nehéz­ségek árán tudta csak erőit egyesíteni — szinte az utolsó pillanatban, — fokozottan áll ez a mostani hely­zetben, amikor a demokrata és liberális polgárság valóban magára hagyatottan, egységes és céltudatos vezetés nélkül néz az események elé. Ebben a bizonytalanságban mindenki vezéri szerepet vindikál magának és igyekszik önmagának híveket toborozni. A pártok és csoportok alakulása már folyamatban van és rohamosan szaporodik a számuk, mint májusi eső után a gomba. Egységet csupán a szociáldemokratáknál látunk. A szocialisták azonban, — értesülésünk szerint — a pártban uralkodó hangulat hatása alatt nem fogják keresni a polgári pártokkal való együttműködést. hanem teljesen önállóan vonulnak fel a választá­sokon. ügyminiszter egyelőre nem járult hozzá, és így bizonytalan, hogy ezen a réven mikor lehet a mai szorult helyzeten segíteni. Ilyen körülmények közt egyedüli megoldási módnak kínálkozik az előírt szolgálati idejüket és életkorukat betöltött maga­sabb állású tisztviselők nyugdíjazása, ami kisebb mértékben ugyan, de mégis módot adna a tisztvise­lők előlépésére. Egészen természetes azonban, hogy az idős, vezető állásban lévő tisztviselők nem szíve­sen válnak meg az aktivitástól, és amíg csak lehet, igyekeznek prolongálni a nyugdíjaztatást. Megvan ennek az érdekes oka és magyarázata. Tudvalevő, hogy a főtisztviselők 400—SOO pengő reprezentációs pótlékot kapnak havonta, ami a mos­Közeledik a választás: új pártok alakulnak. Átcsoportosulások a törvényhatósági bizottság mindkét oldalán. Friedrich István zászlót bont. — Átcsoportuiások a liberális fronton. Felemelik a városi főtisztviselők nyugdíját. ■■■ Ezentúl a reprezentációs költségeket is beleszámítják a főtisztviselők nyugdíjába. — Megkönnyítik a nyugdíjbavonuíást és ezzel a fiatal tiszt­viselők előmenetele is megjavul. Legmodernebb gyógy­intézet sebészi és bel- betegek részére Dr. PAJOR­szív­BUDAPEST, Vili. Idegbetegek, üdülők gyógy- VAS-UTCA17.SZ. helye, vízgyógyintézel, nap­ÉS ÉRBEXEGISEMEK I .I OSZTÁLY ÉS iéjjfÜfdŐk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom