Független Budapest, 1929 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1929-01-02 / 1. szám

Függeilen Budapest 2 1929. jaruiá” 2. jelöltek fölénybe kerülnek a tiszti főügyésszel,.szem­ben. Égésien más lesz a helyzet, ha a kijelölő választ­mány nem ragaszkodik a hármas jelöléshez, hanem öt vagy hat pályázót jelöl az alpolgármesterségre. Ez esetben a szavazatok még inkább megoszlanak s miután az alpolgármesteri választáshoz a relatív többség elegeiül6 könnyen megleshetik, hogy 60—70 szavazattal is lehet alpolgármester a jelöltek egyikéből. Szabó Imre több jelölt között így sokkal nagyobb kilátással veheti fel a harcot s ha csak egy párt sora­kozik is egységesen mögéje, akkor is biztos a meg­választása. Most tehát egyedül a kijelölő választmány kezében van a döntés. Szabó Imre alpolgármestersége attól függ, hogy három vagy több pályázót jelöl-e a választmány. Kétségtelen, hogy olyan heves választási össze­csapás lesz ez a mostani, amilyenre meg nem volt példa. , , , De nem kisebb izgalmaknak néz elebe a három elöljárói állás betöltése sem. 26 pályázó vonult fel, ■ névszerinti Sponberger Alajos és Guth Ferenc be- , helyettesített elöljárók, Holtzspach Ödön, Gömöry \ Albert, Haiáekker János, Goszleih Ernő, Smaderer j Oszkár, Battlay Imre, Muzsikó István, Balogh Hugó, I Mihál Jenő, Talár Béla, Károlyi József, Thorday. Fa­jos, Barkas Lajos, Vigyázó Oéza, Sebő ^Ousztáv,- Arany István, Unger Ferenc és Nagy Béla főjegyzők, Szvoboda Endre, Keresztes Miklós, Benedek Sza­bolcs, Matolay Viktor tanácsjegyzők, Hét ess y Fe-, re ne ny. főjegyző és Trailer Márton ny. fogalmazó. Tekintve, hogy az elöljárói állásra nem jelölik a pályázókat, hanem minősítik, valamennyien választ­hatók. Már a január 9-i közgyűlésen betöltik az egyik állási és a két következő közgyűlésen a másik kettőt. A pártok közt elterjedt hírek szerint Guth Ferenc megválasztása igen kétséges s nincs ki­zárva, hogy a behelyettesített elöljáró a-választás során kibukik. Spanberger Alajos és Muzsikó István megválasztása egészen bizonyos, míg a harmadik állásért Holtzspach, Tatár és Gömöry főjegyzők mérik össze erejüket. Nagy feltűnést keltett, hogy egyes főjegyzők, kiknek nevei az elöljárói állással komolyan kombinációban forogtak, egyáltalán nem pályáztak. Ezt úgy magyarázzák, hogy az illetők arra számítottak, hogy az állásra behelyettesítik őket, s így küzdelem nélkül kerülnek az elöljárói székbe. Most, hogy mégis választás, útján töltik be az elöljárói állásokat, jobbnak látták visszavonulni a rájuk nézve kilátástalan választás elől. Budái Ede kerületi elöljárót ebben a hónapban nyugdíjazzák, s így a negyedik elöljárói állás is. rövi­desen új gazdát keres. Hogyan lehet fürdővárossá Budapest. — Gondolkodni kell azonban arról, hogy jLtt újaob kút fúrásával újabb bőséges víztermelés léíesiii-. jön, hogr a fürdőnek ez irányban fokozódó igényei kielégítést nyerhessenek. 4 Nagy hiánya-ennek a fürdőnek, hogy nélkülözhetlek szükséglete .fürdőszállodája még Ueip. .^pült xneg .es így ott gyógyulást kereső betegek !uiz;uiiosabb időig,;' nem tartózkodhatnak és hideg, ktRlvezq fleh íiJojlrás- ésetén ezek a betegek a .fürdőt felkereasti:XéM’nfgtafci — A mai felkapott szabadfürdőzést szem előtt tartva nem lehet egykedvűen elhaladni a szegényebb lakosság részére olcsóbb strandfürdő létesítésének kérdése mellett sem. Erre nézve a törvényhatósági bizottság közgyűlésében és szakbizottságaiban külön­féle indítványok hangzottak el. Ezek közül különösen figyelemreméltó az, amely indítványt dr. Joanovics Pál bizottsági tag tett oly értelemben, hogy a Székes- fővárosi Elektromos Művek kelenföldi telepe kondenz vizének felhasználásával létesíttessék stranfürdő. Ez ügyben a tárgyalások folyamatban vannak.- Az Ásvány víziizem, amint azt már említettem, a főváros fürdőpolitikájának szintén jelentős ténye­zője. Éppen ezért' a főváros tanácsa ennek fejlesz­tésére is különös gondot fordít. így a közel múltban tetemesen szaporította az üzem autóparkját, hogy a Harmat-víz szállítása vidékre is könnyen megtörtén­hessék; egységesítette az tizem iivegraktárait és autógarázsát a gazdasági hivatal megszűnt ács­telepén és olyan modern palackmosó gépet szerzett be, amely az üzem termelőképességének fokozásá mellett, az üvegtörést minimálisra ■ csökkenti és fel­tétlenül' sterillé teszi a vele mosott palackokat. A Harmatvíz külföldre szállításának kérdésével most foglalkozunk. umli e tanácsnok elmondja terveit és l»e*zániol fürdőügyi lioliíiltájiiról. -- A Itáelürdoiieli csak a forrásai .jelentenek érté­ket a fővárosnak. „Budaiicst fürdőváros!" ez a jelszó hangzik már hosszú idő óta mindenütt, ahol Budapestnek ide­genforgalmat, propagandáját elő­mozdítják. Sajnos, a nágy jelszó még mindig nem tud testet öl­teni, mert anyagi eszközök hiánya akadályozza a gyönyörű tervek megvalósulását. Egyedül a fővá­ros az, amely sokat áldoz a buda­pesti fürdők és a fürdő-kultúra fejlesztésére és további programm- 5 ánals, városfejlesztési terveinek is kiemelkedő pontját alkotja a fürdőügyek propagálása, a meg­levő fürdők modernizálása, bővítése. Édes Endre tanácsnok, a városgazdasági ügyosztály vezetője, kinek irányítása mellett folyik ez a hatalmas munkál­kodás a következőkben ismertette a Független Buda­pest munkatársával a fürdőügyek terén készülő új terveket: A József Ferenc dr. kir. herceg elnöklete alatt álló Budapest Fürdőváros Egyesület, mint társadalmi egyesülés éppen ■ a legutóbbi közgyűlésen nyilvání­totta azt az eltökélt szándékát, hogy a jövőben is tőle telhető minden megfelelő módon küzdeni fog azért az eszméért, hogy Budapest valóban fürdő­várossá fejlődik. Ettől várja a fővárosnak nagy­arányú fejlődését, idegenforgalmának, iparának, ke­reskedelmének emelkedését, lakosainak boldogulását, országunknak a külföld részéről behatóbb megisme­rését és e megismerésnek okvetlenül elkövetkezendő nagyjelentőségű előnyöket. Éppen azért a főváros tanácsát élénken foglal­koztatja minden kérdés, amely Budapest fürdő­várossá fejlesztése érdekében megoldandó. A fő­városnak ezidőszerint három gyógyfürdője van; ter­mészetes gyógyforrásokkal ellátva mind a három. A főváros tevékenysége természetesen elsősorban ezen fürdők fejlesztése körül fejtendő ki. ~ A Szent Gellért gyógyfürdő megnyitása óta 10 év telt el. Ezalatt a fürdő hírneve folyton -’■nelke- deü és most, hogy a szálloda épülete megfelelő ki­bővítést nyert és hullámfürdő létesült vele kapcso­latban, még inkább emelkedőben van. Annak idején megszerezte a főváros a Horthy Miklós-út 3. és 5. szám alatti telkeket azért, hogy a Szent Gellért- fürdő megfelelő kibővítése lehetővé váljék és hogy e telken népfürdő létesíttessék. Időközben a törvény- hatósági bizottság e telkek egy részén a fürdő- dependance épületeinek emelését határozta el, amely építkezés azonban a hullámfürdő és szállodaráépítés­nél felmerült túlkiadások miatt egyelőre elmaradt. A városgazdasági ügyosztály most foglalkozik azzal, hogy az említett telkek felhasználására nézve rész­letes^ programmot dolgozzon ki. A fentemlített telkek kiegészítésére a közgyűlés annak idején a Horthy Miklós-út 7. számú teleknek kisajátítását is elhatá­rozta. A fürdővel kapcsolatban mindenekelőtt ennek egy olyan gyógyosztalya létesítendő, amelyben a csekélyebb^ anyagi képességű reumatikus betegek kórházszerű ápolásban részesülhetnének. Megépíten­dők Tennének azok az épületrészek, melyek a gyógy­fürdő és szálloda személyzetének lakásául szolgál­nának, hogy a 'jelenlegi épület drágább és jobban kihasználható szállodaszobái felszabadíthatok le­gyenek. ~ lehetséges volna erre területet biztosítani, akkor egy második hullámfürdő medence létesítésé­AUER ICrNÁC^ papirosáruk, Üzleti könyvek gyára, vonalozó intézet, könyvnyomda BUDAPEST, Vili., MÁRIA TERÉZIA-TÉR 15. SZ. Telefon: József 386 02. ről is lehetne szó. Esetleg az egész városban hiányzó nagyobb fedett uszoda is itt lenne létesíthető, ahoi a kellő vízmennyiség az uszoda ellátására rendel­kezésre állana. A Gellért-fürdő forrásai eddig is bőségesen, sőt- felesen ellátták a fürdő vízszükség­letét. A közel múltban a fürdő mellett egy mély fúrás végeztetett azért, hogy ezáltal legalább 65 fokos viz szereztessék a fürdő fűtésére. Ily fokú víz nem volt a föld mélyéből itt felhozható. Ellenben újabb víznyílás nyittatott, amelyen át a Gellért-fürdő vizével azonos összetételű és hőfokú (45—48 fok) víz termelhető, a geológusok szekvéleménye szerint naponkint körülbelül 1,000 köbméter. Ennek a fúrás­nak felhasználásával terybe vettük c helyen stílszerű ivócsarnok létesítését, amelyben a zuhogó forrásvíz szemrnellátható lenne és szuggeszció hatása mellett bizonyítaná minden szemlélő előtt, hogy. a fürdő ter­mészetes gyógyvíz -szükséglete bőven fedezve van a rendelkezésre álló vízmennyiséggel. A Rudasiiirdő immár történelmi jellegű külső megjelenésében egyik legkiválóbb gyógyfürdőnk. Különösen gőzfürdője, amelyet 1526-ban még Szokoli Musztafa pasa építtetett 'rendkívüli módon közked­velt és közismert kiváló 'gyógyhatású. Természetesen itt is megfelelő építkezést kellene végrehajtani, hogy ez a fürdő és létesítendő szállodája a modern igényeknek megfelelő legyen. Erre az építkezésre a tervek annak idején elkészül­tek, de a rossz gazdasági viszonyok között kivitelre nem kerülhettek. A Rudasfürdő melletti Hungária- forrásból adja a vizet az Ásványviziizem által for­galomba hozott szénsavval telített Harmat-vize részére és onnan indul äz eredeti víz, szénsavval telítés nélkül, mint gyógyvíz Hungária-víz néven forgalomba. Az itt létesült ivócsarnok a gyógyvíz nagyszerű hatását tapasztaló, gyógyulást kereső betegek ezreit részesíti a víz áldást adó csöppjeiben. — A Rudas- és Szent Gellért-fiirdök között a Szent Gellért-hegy aljában létesítendő fedett sétány nagyszerű gondolata is tárgya tervezge- tésünknek Ezzel együtt járna a mostani ivócsarnoknak meg­felelő megnagyobbítása,T pihenőcsarnokok létesí­tése stb. í A közel múltban felajánlották a Rácfürdőt a fő­városnak megvásárlásra.! Fz a fürdő meglehetősen elavult. Berendezése egyenesen muzeális régi dol­gokkal teljes, kabinjai, illetve kabinsorai annyira -zeg-zugosak és labirintsz^rűek, hogy hosszabb időre lehet szükségük a fürdőalkalmazottaknak is, hogy közöttük eligazodjanak. LÍgy, hogy erre a fürdőre a fővárosnak, ha megszerezné, elég sokat kellene áldoznia abból a célból, hogy azt a közönség részére alkalmasabbá tegye. E fürdőnek a főváros szemében csak forrásai szerepelhetnek igazi értékek gyanánt. E források ugyanis egy részét képezik a Szent Gellért-hegy körül megnyitott hőforrásoknak, ame­lyeket a budai déli forrásvidéknek neveznek. Ezek­nek a forrásoknak birtokában a főváros e forrás­vidéken való tevékenysége egységesebbé válhatnék. Nem zavarná azt az a körülmény, hogy a források egy része magántulajdon. Ez a forrásvidék az újabb remek parkozásokkal mindig szebbé és szebbé váló Szent Gellért­heggyel megkapó fiirdöterületté válhatnék. A Rácfürdőre nézve tett ajánlat most van szakértők vizsgálata alatt. A Széchenyi-fürdő ritka magas hőfokú kénes tartalmú vizével szintén fontos tényezője Budapest fürdőváros gondolatának. Itt befejezést nyert a gyö­nyörű strandfürdő a nagyközönség ezreinek nyári fürdőző helye. Megépült a két új népgyógyfürdő. A közel jövőben kerül megnyitásra a fürdő ivócsar- ii ok a is. Édes Endre. Spolarich a főváros legelőkelőbb helyén BUDAPEST, IV. KÉR., FERENCIEK-TERE 7. * + Margitszigeti palotája étterem, kávéház, bar, zene, tánc. * «■ KÁVFHÁ7 ]ÓZSEF-KÖRÚT 37-39. SZ. ® “ *■ Esfénkiní cigányzene ! Ä KUNZ JÓZSEF fis TÁRSA királyi kiváltságos nagykereskedők Budapest, V., Deák Ferenc-utca és Bécsi-utca sarok. Telefon: 216-63. Vászon és asztalnemű. Szállodai és kórházi fehérnemű. Bizonyosan megtalálja Renault íiúsz különféle típusú könnyű, gyors vagy nehéz teher­autója között azt a típust, amely kategória, teherbírás és ár te­kintetében legjobban megfelel. Reiman Budapest, V.,Vörosmarty-tér 3 ■Ba*gBMga.l8gUBWIlM-3!»=a3fc«5Beiaj!;'»wii, il..r^n» - „ BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS Szent Gellért Szállója a gyógyfürdővel közvetlen kapcsolatban. ELSŐRANGÚ CSALÁDI SZÁLLÓ! A szálló vendégei a gyógytényezők használatánál 25 70 engedményben részesülnek. - Díjtalan autóközlekedés a szálló és az Apponyi-tér között. A modern orvosi tudomány minden eszközével és á külön­böző gyógyel járások hoz szükséges fölszerelésekkel ellátva. A város minden pontjáról .könnyen megközelíthető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom