Független Budapest, 1929 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1929-01-02 / 1. szám

1929. január 2. Független Budapest 3 Nagyszabású lakásépítkezés indul meg a tavasszal, amelyet a főváros támogat. Ijakk a(lóiii(kiit(kNM‘K. «le csalt cayes kra iiloíokkoii. — (>oo lakájt <i»ít a Belvárosi Takairk a főváros támogatásával. — A tökki ua^ykaiik is kclcl4a|»rsoló<lik a lakásó]>ítkezóske. — A tavasszal mcgiiMluló opítkozós iiiegsziiiitoti a lakásliiáivyl. A városházán nagy előkészületeket tesznek a ta­vaszi új lakásépítkezési kampányra. Bár a főváros saját költségén új lakások már nem épülnek, vagy legalább is igen kis mértékben, a város vezetősége mindent elkövet, hogy a magánépítkezés fellendü­lését elősegítse. Erre való tekintettel a főváros a legközelebbi közgyűlés útján feliratot küld a kor­mányhoz s kérni fogja a házépítési adókedvezmények meg­újítását. A pénzügyminiszter különben már ígé­retet is tett az új házadómentesség engedélye­zésére, városi tisztviselők és alkalmazottak kertes családi ház telepe a Zuglóban létesülne, ahol az Andrássy-íéle hatalmas telekkomplexumot engedné át a főváros örökbérlet formájában az építkezésre. A tisztviselői társashúzak céljára belterületen utal­nak ki telkeket. De a hatósági támogatás más formájában is épül­nek lakások az új esztendőben. A tavalyi bank- építkezés jó anyagi eredményének sikerén felbuz­dulva a bankok újabb építkezésre készülnek. s így remélhető, hogy az erről intézkedő rendelet olyan időben fog megjelenni, hogy kora tavasszal az építési mozgalom nagy arányokat ölthet. A házadómentesség nem lesz általános jellegű, hanem csak bizonyos helyeken, egyes városrészek­ben történő építkezésekre fog szorítkozni. Ezzel, azt akarják elősegíteni, hogy a fejlődésben vissza­maradt városrészek épüljenek ki s egyúttal a város fejlődése helyes irányban haladjon. A városrende­zési ügyosztály a kormányhoz intézendő felterjesz­tésben megjelöli azokat a helyeket, amelyekre kívá­natos volna a házépítési adókedvezmény nyújtása. Az új adómentesség 30 és 35 éves lesz. Hatalmas lendületet fog adni az építkezésnek a fővárosi alkalmazottak házépítési akciója. Ismeretes, hogy a fővárosi tisztviselők és alkalma­zottak családi és társasházak építésével akarnak lakásgondjaikon segíteni. Arra kérték a itanácsot, hogy tervük keresztülvitelét megfelelő telkek ren­delkezésre bocsátásával támogassák. Az ügy most már a megoldás stádiumába jutott. A főváros veze­tői felkarolták a mozgalmat és a városrendezési ügyosztály ki is jelölt egyes telekkomplexumokat a tisztviselőtelep számára. E tervek szerint a fő­A Belvárosi Takarékpénztár, illetve a vele üzleti összeköttetésben levő Ciklon R.-T. ajánlatot tett a fővárosnak további 600 lakás építésére. Az ajánlat szerint nem a régi alapon akarja a bank az építke­zést keresztülvinni, hanem csupán a főváros anyagi támogatásával. A Belvárosi Takarékpénztárnak ugyanis a Váci-út mentén van nagykiterjedésű telke és itt építene 600 lakást befogadó bérháztömböt. Az építkezés költségeinek 75%-át sajátjából fedezné, míg a költségek 25%-a erejéig előnyös feltételű olcsó kamatozású kölcsönt kér a fővárostól. Ezzel szemben beleszólási jogot biztosítana a fő­városnak az építkezésbe, a lakbérek megállapítá­sába és bizonyos számú lakás felett a rendelkezési jogot is átengedné a városnak. A tanács az ajánlatot melegen pártolja s most már csak a bizottságoktól függ, hozzájárulnak-e a bank részére a lakásépítési kölcsön folyósításához. A városházán különben re­mélik, hogy a többi bank is késznek nyilatkozik a lakásépítkezés folytatására s így a lakásínség rövi­desen megszűnne. Különben —- mint ismeretes — a főváros is épít egy új bérházat a Németvölgyi-úton, egymillió pengő költséggel. Az ügyosztályok szaporítására és a tisztűjításra ősz előtt aligha kerül sor. Actfiizáiiiciiiclcs a miiüizaki iisyoly— lesz-e törvény a fővárosi törvénytervezetből a nyári szünet előtt? — Kemény­ségek és csalódások a főváros tisztviselői karában. A belügyminisztériumból végre megérkezett a városházi adminisztráció reformjára vonatkozó köz­gyűlési határozat ügyében való döntés. Még a múlt év elején határozta el a közgyűlés, hogy visszaállít­ják a városházi adminisztrációban a B-listák előtti rendszert s az akkor összevont ügyosztályokat szét­választják, a tisztviselői létszámot pedig megfele­lően emelik. Egész mostanáig késett a kormányhatósági jóvá­hagyás, de már közben híre terjedt, hogy a belügy­miniszter csak az új fővárosi törvényben fog in­tézkedni az ügyosztályok szaporításáról. Csak nagy- nehezen sikerült annyit elérni, hogy legalább egyes szakokon a létszámemelést engedélyezze a minisz­ter. Papanek Ernő miniszteri tanácsos, a főpolgár­mester mellé kirendelt pénzügyi szakértő tárgyalt a kormány megbízásából illetékes városházi körök­kel ebben az ügyben s hosszas tárgyalások után megállapodtak, hogy a műszaki és statisztikai szakon a tisztviselői létszámot emelik. E tárgyalások eredményeképen érkezett meg köz­vetlenül karácsony előtt a miniszter leirata a vá­rosházára. A többoldalra kiterjedő leirat közli, hogy az ügyosztály szaporításáról és ezzel kapcsolato­san az alpolgármesteri és tanácsnoki állások szá­mának emeléséről a döntés az új fővárosi törvény­ben lesz meg s a miniszter nem kíván elebe vágni korábbi intézkedéssel a törvény tárgyalásaitól _ ki­alakuló álláspontoknak. Erre való tekintettel még a halaszthatatlanul sürgősnek mutatkozó műszaki ügy osztály-szaporítást sem engedélyezte, ellenben részben teljesítette a műszaki tisztviselői létszám felemelésére vonatkozó kérést. A közgyűlés tudvalévőén 67 új műszaki állás szervezését mondotta ki, de a belügyminiszter csak 47 új álláshoz járult hozzá. így 7 műszaki főtanácsosi, 8 műszaki tanácsosi, 14 főmérnöki, 13 mérnöki és 5 segédmérnöki áiiást engedélyezett a miniszter. Ezzel szemben megszű­nik 17 havidíjas műszaki állás. A statisztikai szakon a miniszter teljes egészében jóváhagyta a közgyűlés által megszavazott létszám- emelést. Ez alapon egy titkári, egy segédtitkári, egy fogalmazói, két segédfogalmazói, egy főfelügyelői, egy felügyelői, egy főtiszti, egy tiszti, három keze­lőfőtiszti és egy kezelőtiszti állás létesült a statisz­tikai hivatalban. Itt viszont két ideiglenes állás szű­nik meg. A polgármester már január elején kiírja a pá­lyázatot az új állásokra. Az érdekelt tisztviselői szakoH természetesen örömet keltett a miniszteri jóváhagyás megérke­zése, bár a műszakiak a közgyűlés által elfogadott státusrendezés változatlan jóváhagyását várták. Az ügyosztályok szaporításának elhalasztása viszont nagy elkeseredést váltott ki. Már évek óta halaszt- gatják az új fővárosi törvény benyújtását s bár ez év elejére a kormány újra megígérte a törvény tető alá hozását, a pesszimisták még abban sem bíznak, hogy a nyár előtt törvény lesz a javaslat­ból. De ha meg is születik nyár előtt az új fővárosi törvény, az ügyosztályok szaporítása és a tisztúji- tás ez esetben is csak őszre marad. A ranglétrán megrekedt tisztviselők tehát majdnem egy évig várhatnak még az előlépésre, ami a közigazgatás szempontjából is felette káros, mert a városháza adminisztrációja nagyon rászorult friss erők mun­kájára, valamint arra is, hogy a mostaniak fokozott kedvvel lássanak az alkotó munkához. MEINL U JTERMÉ SŰ TEA QUEEN S BLEND A legnemesebb aranylevelű fajták (Golden tips) keveréke. A legfinomabb Darjeeling erőteljes ízével. Gyönyörű sötét felöntés. — Kb. 1/4 angol font P 4-40 AGYAGCSÖVEK és csatornázási cikkek HUBERT és TÁRSA b. t. Budapest, VI. kér., Liszt Ferenc-tér 4. Telefon : Aut 222—67. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁSVÁNVVÍZ-ÜZEME HARMATVIZ a Hungária-gyógyforrás szénsavval telített vize. Kapható mindenütt! Telefon: Aut. 530 — 03.

Next

/
Oldalképek
Tartalom