Független Budapest, 1928 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1928-03-28 / 13. szám

1928. március 28. Független Budapest 3 A Ganz-gyár harminc százalékkal olcsóbb ajánlatot tett a száz autóbusz-karosszéria szállítására, mint a többi pályázó Jövő héten döntenek a beérkezett ajánlatok felett. Jövő héten dönt a közlekedésügyi bizottság, és a tanács az autóbusz-karosszériák szállítása ügyében. Ügy látszik, a főváros pontosan be akarja tartani az április hó 15-i terminust, mert az ajánlattevők addig tartoznak fenntartani ajánlataikat. A döntés teljesen nyílt, hacsak,a bizottsági tagok több válla­lat foglalkoztatása érdekében nem hajlandók áldo­zathozatalra. A beérkezett ajánlatok közül olcsósá­gánál fogva meglepően kiemelkedik a Ganz-gyár ajánlata, amely a kis autóbusz-karosszériát 9,500, a középtípusú kocsiszekrényt 11,500, a nagy karosz- szériát pedig 14,200 pengőért hajlandó szállítani. Ez az ajánlat 30%-kal olcsóbb a többi árajánlatoknál. s így valószínű, hogy az üzem igazgatósága és az ügyosztály a Ganz-gyár részére fogja kiadni mind a 100 karosszériára szóló megrendelést. A Ganz- gyár és a többi ajánlattevők közötti differencia mintegy 300,000 pengőt jelent s érthető, ha a fővá­ros igyekszik ezt a hatalmas összeget megtakarí­tani, márcsak azért is, mert az autóbuszüzem fej­lesztési programújának végrehajtásához nincs ele­gendő pénz. A többi vállalkozó azt állítja, hogy árajánlataikat a legminimálisabb haszon számításával kalkulálták, s így igazán érthetetlen, hogyan tudott a Ganz-gyár ilyen horribilis százalékkal olcsóbb ajánlatot tenni. Városházi körökben azt hiszik, hogy a Ganz-gyár önköltségein alul számította a karosszériák árát, csakhogy a legolcsóbb lehessen s a nagy szállítást biztosan elnyerje. Már most a közlekedési bizottságtól és a tanács­tól függ, vájjon honorálja-e a Ganz-gyárnak ezt a bombaszerücn ható áldozathozatalát s ennek a nagy vállalatnak juttatja-e mind a 100 autóbusz-karosz- széria szállítását. Eredetileg az volt a főváros el­gondolása, hogyha az alvázak szállítását már egy nagy vállalat megkapta, úgy legalább a karosz- szériák készítését adják ki elosztva a kisebb vállal­kozóknak. A történtek után ennek az álláspontnak a fenntartására kevés a kilátás. A múlt héten kiadták a megbízást a pesti autóbuszgarázs terveinek elkészítésére. A pályázat ezúttal szűkkörű s csak az a hat építész vesz részt benne, akik az előző tervpályá­zaton a legjobb müvekkel szerepeltek. A pesti autóbuszgarázs építése igen elhúzódik s ennek következtében a gyárból kikerülő első kész automobilokat kölcsön-garázsban fogják elhelyezni. A budai garázs felépítésére még ennél is később kerül sor,, mert arra csak akkor lesz szükség, ha az autóbuszparkot újabb 100 kocsival kibővítik. Tönkreteszik a kis egzisztenciák ezreit rendcsinálás címén. Az utcai árusítás megrendszabályozását kíméletlenül hajtják végre. Az utcai árusítók nagy táborának létalapja vesze­delmesen megrendült. Nem volt hiábavaló a keres­kedőknek az utcai árusok állítólagos konkurenciája ellen való panaszkodása. A sérelmeket elismerték a hatóságok és a kereskedelmi minisztériumban tar­tott legutóbbi értekezlet alapján a miniszter utasí­totta a fővárost, hogy a legnagyobb szigorúsággal teremtsen rendet az utcai árusítás körüli dzsun­gelben. A leiratnak meg volt az eredménye s a ta­nács legutóbbi ülésén kiadta a kíméletes ukázt, amely hatalmas B-listát vág a szegény utcai árusok sorában és a megmaradók részére is teljesen bizony­talanná teszi egzisztenciájukat. A rendelet szerint ugyanis nemcsak visszavonják az érvényben volt engedélyek nagyrészét, hanem az árusítási időt is szigorúan megszorítják és tovább az utcán nem lehet ezután árulni, mint az üzletekben. Az iparcikkek árusítása csak este 6-ig van meg­engedve, élelmiszert, gyümölcsöt csak 8-ig sza­bad árulni, holott eddig hajnalig árusíthattak kis kocsijaikon ezek a szegény emberek. A szerzett jogokra sin­csenek tekintettel s ha valaki különös méltánylást nem érdemel, elveszti április 1-én az árusító en­gedélyt. A kínaiakat, japánokat, bosnyákokat, akik az utóbbi időben gombamódra elszaporodtak a város utcáin, az új rendelet kitiltja s többé nem árulhat­ják csecsebecséiket a pesti utca közönségének. Csak magyar honos, rokkant, munkaképtelen férfi, vagy nö jut új engedélyhez az új revízió során, de az is csak akkor, ha már legalább 1914. év óta budapesti lakos. Új kérvényező egyáltalán nem kap engedélyt. Hogy lesz-e valamelyik kereskedőnek haszna ebből a rendeletből, az nagyon kétséges. Az azonban bizonyos, hogy az utcai árusok vala­mennyien tönkremennek, mert a rendelet azt a sovány kenyeret is kiveszi a szájukbódl, amit eddig napi 18—20 órai munkával megkerestek. Mert melyik kereskedőnek volt kára abból, ha a közönség éjfélkor is vehetett egy naran­csot az utcán, vagy melyik kereskedőt ért veszteség a miatt, hogy a luftballont este 7 órakor is meg SVÉD GOLYÓS ÉS GÖRGŐS CSAPÁGYAK Add-Index HALDA svéd zajtalan írógépek amerikai szám­leíró, összeadó gépek • svéd gyorsszámoló gépek GREINITZ-PIRKNER Budapest, IX., Ullői-út 55. — Telefon: J. 402—78. lehetett venni a körút sarkán. Akinek éjfélkor na­rancsra, vagy este 7-kor luftballonra van szüksége, az nem várja meg, míg másnap reggel kinyitják az üzleteket, hogy szükségletét ott sZerzezze be. Az egész rendelet nem egyéb, mint a kis egzisz­tenciák indokolatlan zaklatása, amelyből a keres­kedelemnek semmi néven nevezendő haszna nincs! Az utcai árusítás rendjéről tulajdonképen két - egyidőben megjelent — tanácsi határozat intézkedik. Az egyik, amely az utcai árusítás terjedelmének megszorításáról szól, többek között a következőket mondja: — A főváros tanácsa az utcai árusításról szóló 1,100/1922. számú szabályrendelet életbeléptetése óta eltelt idő alatti tapasztalataiból s a hozzáér­kező megokolt ' panaszokból megállapította, hogy az utcai árusítási szabályrendelet, illetve annak végrehajtási utasítása ellenére még mindig oly egyének is végzik az utcai árusítást, akik a sza­bályrendelet kellékeinek nem tudnak megfelelni s így az árusok száma még mindig oly nagy, hogy érezhető versenyt okoznak a rendes üzlettel bíró kereskedőknek és iparosoknak. Ezen helytelen álla­pot gyökeres megváltoztatása érdekében a tanács a kereskedelmi miniszter rendeletére is felhívja a kerületi elöljáróságokat, hogy a helyfoglalási en­gedélyeknek az 1928. évi megújítása alkalmával tegyék a legszigorúbb vizsgálat tárgyává a meg­újítási kérelmeket s az engedélyeket — tekintet nélkül minden más körülményre, szerzett jogra, régenárusításra — csak olyanoknak újítsák meg, akik mindenben meg tudnak felelni a szabályren­delet követelményeinek. Ügyelni jkell különösen arra, nehogy oly egyének foglalhassanak helyett az utcán, akik vagyoni, vagy fizikai állapotuknál fogva nincsenek feltétlenül a közsegélytpótló ut­cai árusításra szorulva s ezzel a vagyontalan hadiözvegyeket, hadirokkantakat tiszti orvosilag igazolt nehezebb munkára képteleneket attól elüssék. Utcai árusítással eddig nem foglalkozott egyéneknek az elöljáróságok egyelőre ne adjanak helyfoglalási engedélyt akkor sem, ha a kérvé­nyező minden kelléknek megfelel. Üj engedély csak akkor adható ki, ha a fentebb körülírt szigorú eljárás következtében elért, lecsökkent számon belül üresedés áll be. Revízió alá kell venni a kije­lölt helyeket is, hogy az utcai árusító közelségénél fogva a hasonló cikkeket árusító üzletnek ne okoz­zon versenyt. A törvényes eszközök legszigorúbb Magyar királyi |||| Osztálysorsjáték 80,000 sorsjegy 40,000 nyeremény Minden második sorsjegy nyer I Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 500,000 pengő azaz egy féEmiliió pengő. jutalom és nyeremények : 1 jutalom 300,000 pengő 1 nyeremény 50,000 pengő 1 nyeremény 200,000 pengő 1 nyeremény 40,000 pengő 1 nyeremény 100,000 pengő 1 nyeremény 30,000 pengő Összesen több mint 6 millió pengő készpénz. A sorsjegyek hivatalos árai BUDAPEST, VI., TERÉZ-KORÚT 43. SZ. igénybevételével irtsák ki az elöljáróságok a kül­földiek által is űzött járva-kelve árusítást. A rendelet a továbbiakban utasítja az elöljárósá­gokat, hogy a revízió eredményét haladéktalanul je­lentsék be a tanácsnak s közöljék, hogy az_ egyes árusok milyen címen jutottak engedélyhez. Ügy az árusokat, mint az árusítóhelyeket megszámozzák. A másik rendelet az utcai árusítás időtartamát szabályozza. E szerint élemiszereket, péksüteményt, gyümölcsöt, cukorkát, fagylaltot és üdítő italokat hétköznapokon reggel 5-tői esté 8 óráig, virágot reggel 6-tól este 7 óráig, más árucikkeket, léggöm­böt, játékot, könyvet reggel 6-tól este 6 óráig, hus- vétot és karácsonyt megelőző héten este 7 óráig szabad árusítani. Az idénycikkek, úgymint sültgesz- tenye, főtt kukorica, gattogatott kukorica, sült bur­gonya és sült tök árusítása reggel 6-tól este 10-ig, búcsúk napján mézeskalács árusítása éjjel 12 óráig, meleg virsli árusítása éjjel 1 óráig van megengedve. A rendeletek azonnal hatályba léptek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom