Független Budapest, 1928 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1928-01-04 / 1. szám

2 1 I _____----------------TTT^r t Fü ggetlen Budapest many tagjai, mint a főváros képviselői résztvesznek. Amíg ez, a bizottság jelentését elő nem terjeszti, a centrálé ügyét a főváros leveszi a napirendről. Gazdasági körök is nagy megdöbbenéssel szem­lélik a kormány erőlködését a centrálé körül. Nem fér hozzá kétség, hogy a centrálé felépül, s hogy létrehozása a Talbot-csoport útján fog megtörténni. Az azonban már nem hagyható szó nélkül, hogy a kormány 10—15 millió pengővel drágábban akarja megfizetni az angol tőkéseknek a gépeket, amelye­ket versenytárgyalás során ennyivel olcsóbban sze­rezhetne meg. Nagyon furcsa, hogy amikor a kor­mány állandóan a hazai ipar pártolására hívja fel a városokat s legutóbb fegyelmi eljárás megindítá­sát rendelte el egy fővárosi tisztviselő edlen, mert külföldi gépet rendelt s ugyanekkor a kormány nem­csak előnyben részesíti egy ilyen nagy beruházás­sal a külföldet, hanem még 30%-kaI nagyobb árat is akar fizetni. Mindenki érzi, hogy ennek nem szabad megtörténnie, mert ez az eljárás a nemzet vagyonának pocsékolását jelenti. Mi mindig a magyar ipar pártján állottunk, de a ma­gyar ipar művelői közül is csak azokat támogattuk, akik olcsóbbak voltak versenytársaiknál. Ezeket a szempontokat nem szabad szem elől tévesztenie a kormánynak sem, amikor a polgárság adófilléreinek hováköltéséről van szó. Ami a főváros magatartását illeti, azt ismét csak helyeselhetjük ebben a kérdésben, de attól tartunk, hogy ez a dícséretreméltó ellenállás nem fog azzal az eredménnyel végződni, melyet a főváros és a lakosság érdeke megkövetelne. Az idegenforgalom úttörője. — Glück Frigyes. — Most harminc éve I Glück Frigyes, a főváros egyik legrégibb és legelő­kelőbb szállodájának, a „Pannóniának“ a tulaj­donosa, aki már akkor is jelentékeny tényezője volt Budapest közéletének: la­komára hívta meg a sajtó képviselőit „a főváros ér­dekében való fontos ügyek megbeszélésére". Azzal tisztában volt min- glück frigyes denki, hogy Glück Fri­kormányfőtanácsos. gyesnek bizonyára neve­zetes mondanivalói lesz­nek s így hát a zsurnalisztika nagy érdeklődéssel tett eleget a meghívásnak. A lakomán, melyen — mellesleg megjegyezve - ott volt dr. Berzeviczy Albert is. Szót emelt Glück Frigyes és utalván arra. hogy Budapest a világ egyik legszebb és legérdekesebb, de sajnos, egyút­tal a külföld előtt alig ismert városa, kifejtette an­nak szükségét, hogy minden arra hivatott tényező vállvetve kövessen el mindent fővárosunk idegen­forgalma érdekében. Olyan meggyőző hévvel be­szélt, hogy valósággal magával ragadta hallgatósá­gát, mely lelkesedéssel fogadta meg, hogy minden erejével támogatóié' lesz Glück Frigyesnek Budapest idegenforgalmi propagandái áb.\n. Ennek most harminc éve. Három évtized múltán azt az örvendetes tényt állapíthatjuk meg, hogy Bu­dapestet immár évről-évre nagyobb arányban láto­gatják a külföldiek. Maga a mi népszerű, ifjú József Ferenc kir. hercegünk áll az élén annak a mozga­lomnak, mely minél intenzívebb propagandát igyek­szik kifejteni ,,Budapest fürdőváros" érdekében, de hálátlanság_ volna meg nem állaoítani és eismerni azt, hogy Glück Frigyes volt az úttörő és nagyrészt az ő tevékenységé és hazafias lelkesedése vetette meg az alapját annak, hogy nálunk idegenforgalmat lehetett megteremteni. Hozzátehetjük, hogy igen nagy anyagi áldozatokat is hozott az ügy érdekében. Mint a szállodatulajdonosok nemzetközi szövetsé­gének évtizedek óta egyik vezérférfia. Glück Fri­gyes külföldi kollegáihoz appellált, hogy karolják fel Budapest érdekeit, és hálával kell regisztrálunk, hogy e tekintetben csakugyan nagyon sokat kö­szönhetünk az ,,Internationaler Hotelier-Verbend" - nak, mely ugyancsak G.ück Frigyes kezdeményezé­sére egyik legutóbbi kongresszusát Budapesten tar­totta meg és amelynek tagjai valósággal el voltak ragadtatva fővárosunk szépségeitől. Glück Frigyes tehát azzal a büszke öntudattal te­kinthet vissza a lefolyt évtizedekre, hogy nagyon, nagyon sokat tett Budapestért. De nemcsak ebben merült ki az ő fáradhatatlan, hazafias lelkesedése. Művészetnek, irodalomnak nin­ENAULT speciális gyorsteherautói 1V2-21!, tonna teherbírással viUamos öninditással és világítással, négy kerekfékkel, raktáron EIMAN BUDAPEST, V., VÖRÖSMARTV TÉR 3. ramrn Budapest szépítése. Irta ÍLÍBEK EINÖDE tanácsnok. I. Ez a cím így leírva szinte állandó élő szemrehányásként hangzik. Felróják az elége­detlenek, hogy a inukban olyan kevés történt Budapest esztétikai képének emelésére, de ugyanakkor elfelejt, k a pa- naszkodók, hogy nmcs város, melyet háborúk és viszon­tagságok annyit látogattak, fejlődésében annyira gátoltak volna, mint éppen városunkat, ame.yben az í zl és í e .11 ő d c s, íziésalakulás igazi gyökere, a tradíciók megerősödése több akadályra talált voina. A polgárság, mely a művészet­tel való kapcsolatának bélyegét az egész város arculatára rányomja, nem voit egységes és kifejlett, azzá válása csak a két város újból való megalapítá­sától kezdődhetik s akkor is nagyrészt idegen, nem a honi talajból fakadt, egyénei csak lassan tudták a közös vezérgondolatot megtalálni, és csak a múlt század eiején ébred a város városi önálló létének tudatára. Ez a késői kibontakozás s a nyomában járó siet­tetett fejlődés szolgái magyarázatául a sok hiány­nak, a sok észtét kai fogyatkozásnak. A város ro­hamos naggyánövése nem engedett időt a csendes elmélyedésre, mely más városok esztétikai értékeit, tereit, szobrait, épületeit kitermelte, ' lassan kicsi- szolta. A nyugvópontok a bérpaloták egytónusú tö­megében hiányzanak, mert nyugvás sem volt, mely­ben azokat megalkothatták volna. Alig ébredt a város ennek tudatára s alig fogott hozza pótolni a mulasztottakat, mikor a háború sú­lyos kényszere megakasztott minden nemes törek­vést és a legszükségesebbek biztosításának nehéz- sége lehetetlenné tette a lelki szükségletek teljes kielégítését. S a válságból való lassú felépülés még évek múlva sem ért véget, jóformán ma sem mond­hatjuk, hogy a végén állunk. Mégis a községi ház­tartás megszilárdulása, a beosztó előirányzat lehe­tősége. mint a magánháztartásban is abba a hely­ezőibe juttatott, hogy ne csak gondolhassunk is a LIBER ENDRE. szépítésre, de újra kötelességünknek érezzük azt. Természetesen a fövő programmja nem az. hogy egy csapásra behozzunk minden hátrányt, h.szen a siet­tetés esztétikai kérdésekben a kiforratlanság állandó­sításával jár, de minden téren meg akarjuk tenni az úttörő lépéseket, melyek egy emberöltőre ki­terjedő Programm alapköven lehetnek. Művészi programmokat nem lehet úgy alkotni, mint bármely más, közvetlen szükséglet kielégíté­sénél. Ott nekiülhetünk a statisztikának s a várható fej.ödés vonalának előre való megrajzolásával már megadhatjuk az alapítványt is, melyben csak a je­lentős pontokat kell megállapítani, ahol a szükség­letek k elégítését szolgáló tevékenységnek be kell kapcsolódnia. Itt a művészi programúinál első lépés a szükséglet elismertetése, tudatossá tétele, sőt .sok­szor — merem állítani — előzetes megteremtése. Nagyon közel vagyunk még ahhoz az időponthoz, amikor az esztétika,' célck mint luxus,, függőitek egy város tevékenységi köréhez hozzáakasztva, amikor a polgárság büszkén ugyan, de művészi eszmékkel való együttérzés nélkül nézte a művé­szeti alkotásokat, me.yeket városa létrehozott. Szinte kisértésbe jön ma is az ember, harcba szál- lani ezzel a felfogással, anny'ra közelinek, élőnek látszik. Pedig az igazi, művészeti Programm csak akkor alakulhat ki. ha a közönségben meg van ez az együttérzés, meg van ezáltal az igazi le'ki szom­júság, mely a művészet alkotásait magához közel akarja hozni és így gyönyörködni bennük; mely nem csak díszt lát szépségükben, hanem benső szük­séglete kivetésed, kielégítőit. Ennek az alapfelté­telnek a megteremtése kell. hogy az első lépés legyen a programmokban, mert e nélkül az. is csak hiú dísz marad. A művészet iránt való szeretetet csak a megis­merés adhat és ennek a megismerésnek útja éppen a művészettel szemben nehéz. Elő kell tehát segíteni azt és én talán éppen ebben az elősegítésben lá­tom a Programm helyes irányelvét. Művészetet kell nyújtani szemléltető példaként, hogy a megismerte­tés hatalmas munkáiét maguk a műalkotások végez­hessék el. A műalkotások működése pedig lassú, clébb csak egyszerű optikai benyomás, mely ismét­lődve érheti csak cl hatásának rendes intenzitását. Biztosítani kell tehát a művészet állandó, észre­vétlen hatását, belekapcsolni a m’ndcnnapi életbe, útjába állítani, hogy kénytelen legyen tudomást venni róla és így akkor lássa meg, m'lven ür volt clébb benne, mikor a művészet már betöltötte azt. Azt lehetne mondani, ez csak óhai, de nem kör­vonalazott cél. A pontos körvonalozás egy még í 1928. január 3. » PANNÓNIA SZÁLLÓ Budapest, Vili. kér., Rákóczi-út 5. sz. Az előkelő családok légi, jóhírnevű találkozóhelye a város szívében, a két legnagyobb pályaudvar és a hajóállomások közelében, a villamos közúti vasutak csomópontjánál, kényelmes közlekedés minden irányban. Teljesen újjáalakítva legmodernebben, minden kényelemmel felszerelve. 110 szoba ISO ággyal. Központi fűtés. Lift. Állami telefon. Hideg és meleg folyóvízvezeíék az összes szobákban. Szobák fürdőszobával és toilettel. Külön fürdőszobák. Kényelmes, ízléses olvasóterem. Fodrász, manikűr és pedikűr. Pompás télikert, fényes éttermek, különtermek, kávéház. Kitűnő magyar és francia konyha, kiváló magyar és kül­földi fajborok. Figyelmes kiszolgálás. — Mérsékelt árak. Szállólulajdonos : GLÜCK FRIGYES. Az étterem és kávéház tulajdonosai: Glück E. János és Pelzmann Ferenc. csen nálánál készségesebb támogatóin. Az évtizedek során hihetetlenül nagyértékű műkincseket gyűjtött össze. És minden kulturális, minden jótékonysági mozgalomban is elöl járt munkával, tettel, áldozat- készséggel. Az ő kezdeményezésére határozták el Budapest vendéglősei évekkel ezelőtt, mikor még nem volt egyetemi menza, hogy mindegyikük ingyen fát el élelmezéssel néhány diákot. Az ő iniciatívájára létesült az az intézmény, mely modern, művelt pin­cérek nevelését tette céljává és nincsen olyan jóté­konysági, vagy kulturális intézményünk, melynek munkájából Glück Fr.gyes busásan ki ne venné a részét. Legutóbb Glück Frigyes a maga költségén mű­vészi emléktáb.át helyeztetett el a nemrég teljesen modernizált Pannonia-szálloda homlokzatán, emlé­kére annak, hogy a Rákóczi-úton vonult végig az a menet, mely II. Rákóczi Ferenc fejedelem messze idegenből hazahozott hamvait kísérte. íme: ez Glück Frigyes, Budapest idegenforgalmá­nak úttörő apostola. ÉRELMESZESEDÉSNÉL, GYOMORBÁNT ÁLMÁKNÁL fiísspi len i >ód°s vizek ^ IKaira.kitűnő gyógyhatásúak. Vezérképviselet: V., Sas-uíca 29. Telefon: Teréz 128—93. WkrmgMiEaKr«5 KIEST csak lassan jelentkező szükséglettel szemben azon­ban -nem volna teljesen indokolt. A tevékenység egyes részletet sokkal kevésbbé fontosak, mint éppen az óhaj világos előtérbe jutása, érvényesülése min­denben és mindenütt, sokszor egészen új területe­ken. Ami a részleteket illeti, azok ennek az óhaj­nak alárendelve széles mozgási területet kaphatnak, de irányában egységeset, mely úgyfs mindinkább szűkül a cél felé. A mai ember lassanként megszokta, hogy amit művészetnek tudott, mindig elkülönítve, egyenesen erre rendelt helyiségekben keresse fel s őt a mű­vészettől elválasztja a mindtjnnapok tennivalója, mely nem sok időt hagy erre a felkeresésére. Ezt a külön tevékenységet kikapcsolni, a művészetet a mindennap életébe bel:á'lítani, hogy szinte a mű­vészet keresse fel az embert, ez tehát az az eszköz, mely a megjelölt célhoz vezet. Az élet rövid át­meneti nyugalmat biztosító percei pedig a robotoló ember lázas sietségében sz nte paradoxonként mond­ható, csakis az utcán vannak. Az utca zajos moz­galma képes csak úgy lekötni az embert, hogy saját gondjai el ne borítsák és hozzá közeledni, érzelmeire hatni — a modern reklámipar bizonyítja — csakis az utcán lehet. A művészet is csak itt az utcán tud bekapcsolódni és éppen a léleknek a benyomásokra fogékonyatb állapota kötelez is minket, hogy itt kapcsoljuk be azt. A mai művészeti kultúra fejlettsége az egész utca­kép k'alakítását • tevéi-eoységi körébe vonja, mégis talán a művészet közvetlen megnyilvánulásai, a művészek egyéni alkotásai azok, melyek a leg- érthetőbb nyelven szálának. A szabad ég alatt pedig évezredek óta a szobor találja meg helyét a leg­tökéletesebbül. Budapestnek vannak szobrai, de a nélkül, hogy krit'kát gyakorolnék felettük, kimondhatom, hogy egyrészt az kevés, másrészt legtöbbnél a hozzá ta­padó név súlya a megnyilvánuló igaz' művészetet nem is engedi észrevenni, hiszen ez csak amannak szolgálatába állott. Alkalmat kell tehát adni neki, hogy önmagáért is szólhasson, alkalmat adni a szobrászoknak hogv művészi mondanivalóikat ko- thurnus nélkül is elmondhassák. Az öncé ti szobrok, parkok terek 1e a szebb diszüöi fidny óznak városunk­ban. Pedig m Íven megkapó látvány séta közben szembetalálkozni egy műa'kotással, s napról-naora látva meg'smerkedni vele és megszeretni. Nem lrú dísz a kerti szobor, hanem a kert hangulatának végHj kihangzása, a testi üdülésnek a lelkire valé> váltása. (Folytatása következik).

Next

/
Oldalképek
Tartalom