Független Budapest, 1928 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1928-01-04 / 1. szám

i Í928. január ?. Független Budapest <ni iftÍM sAáy, \á> U J ESZTENDŐBE FORDULTUNK és a városháza újságírói már Szilveszter napjának délelőttjén gyülekeztek: a városházán, hogy tisztelegjenek a pol­gármesternél és a főpolgármesternél; és átadják a városháza krónikásainak űjesztendei jókívánságait Budapest lord majorjának és podesztájának. Pajzs Ödön és Papp Jenő űjságírókollégáink üdvözölték a város vezetőit a sajtó képviselői nevében (Papp Jenő Sfpőczöt, Pajzs Ödön meg Ripkát) és a két polgár- mester szíves barátsággal fogadta a városházi tu­dósítók küldöttségét. lyezi. Egyszerre azonban vajami fehér papirost pillant meg, amely a váza nyílásából villogot feléje. No mindjárt megtudom, ki az a jóakaróm, aki ilyen szép ajándékkal lepett meg, — gondolta és fel­szakította a borítékot, amelyet kivett a vázából. A meglepetés nagy volt. Kiderült, hogy az ajándék a fővárosnak s'zók csak a címzést tévesztették el Turinban. Ripka nyomban továbbította is a külde­ményt Sipőczhöz. miközben megjegyezte: — Na„ ez az év is~ jól kezdődik .. . * * * F ELTŰNT SOKAKNAK az a karikatúra-sorozat, amelyet a Független Budapest tehetséges fiatal rajzolója, ■ Madaras követett el a városatyák egész sora ellen. Többek közt igen sikerült volt a szociál­demokrata Reisz Mór karikatúrája is, amelynek fel­írása az volt: „Egy vegetáriánus.“ Többen kifogásolták ezt az aláírást, nem akarták elhinni, hogy Reisz Mór tényleg vegetáriánus. Tudó­sítónk felkereste ennélfogva azokat, akik erre a leg­illetékesebb feleletet tudják adni, hogy megtudjuk,, mi az igazság Reisz Mór növényevő dolgában. A közgyűlési terem büfféjének vezetője a következőket mondta munkatársunknak: Ripka hosszabb beszélgetésbe elegyedett az új­ságírókkal. És mert beszélt, — sokat és érdekeset mondott — nem gondolt a cigarettára, noha a fő­polgármesterről köztudomású, hogy nagyon erős dohányos és nagyon rossz cigarettákat szív. Egy­szerre csak Papp Jenő elővette a cigarettatárcáját, Ripka elé lépett és — megkínálta. Ripka megértette a gyengéd célzást és előkerült a főpolgármesteri cigaretta, amely meglepetést hozott, mert — Stam- bult kaptak ezúttal az újságírók, vagyis jó cigarettát. Ügy látszik, véget értek a magyar főváros rossz napjai és szebb jövő felé haladunk. A Stambul leg­alább arra vall: nagy haladás ez a múlt évek sanya- rúságai és az elmúlt évek rossz újévi cigarettái után. * * * T URIN VÁROSA nagyon szép ajándékot küldött a fővárosnak, amint ezt más helyen megírtuk. Az ajándékot Ripka főpolgármester címére küldték és a postás oda is szállította egy hatalmas dobozban. Ripka személyesen bontotta fel a ládát. Nem tudta, mi van benne, mit kaphat ő Turinból és nagy volt az öröme, amikor a gyönyörű vázát kiemelte a sok papiros és forgács közül.- Szép lesz ez a váza itt a szobámban — gon­dolta és már kereste is a helyet, ahol majd elhe­Rcisz tényleg vegetáriánus, húst alig-alig eszik. Egy közgyűlési délután nem fogyaszt töb­bet, mint egy-két csülköt. 20—25 deka párizsit, 4—5 pár virstlit, negyedkiló prágai sonkát és három-négy adag füstölőt nyelvet. Ehhez legfel­jebb még disznósajtot, vagy szalámit eszik, mert nincs étvágya és a húst nem szereti. Megkérdeztük a vegetáriánus városatya feleségéi is, aki a következőket mondta: — Férjem nem szereti a húst. Leginkább főze­lékkel él, amelyre esetleg feltétet is kér. Főze­lék feltéttel, ez az étele, mert nincs étvágya. Hogy miből áll a feltét? Nagyon szereti a libát egészben, ő maga szereti szétdarabolni, úgy fo­gyasztja. Újévre egy ropogós sült malac volt a feltét. Ezek után, reméljük, senki sem vonja kétségbe, hogy Reisz Mór tényleg vegetáriánus. Ha valaki, úgy Madaras ismeri őt, mint a mellékelt ábra is mutatja. Képünk Reiszt növényevés közben ábrázolja. * ❖ * UZÁTH ALPOLGÁRMESTER harca Simanek EnvlMel nagyjelentőségű eseménye volt az el­múlt hétnek. Az ősz magyar bajnok úgy érezte, hogy még egyszer harcba kell szállni a főváros becsüle­téért és megmérkőzni a cseh Holubával, s hogy az 3 7-----------------­er edmény mi voll azt mindenki láthatta. Simanek professzort modern párviadalban győzte le Buzátli, egy-két ütéssel knockautolta és a főváros viharos tapssall köszönte meg a győzelmet, amelj a főváros színeit vitte becsületes diadalra. A párviadal1 alatt az újságírók érdeklődve nézték Buzáthot és az egyik újságíró megjegyezte: Mindig azt hittem, hogy Buzátli egy lágy. síma ember. Igazad van, csak éppen Simanekke] nem az. Azt mondja- ha amaz Simanek. o viszont nem síma neki. Jaj!... Svábhegyi Szanatórium iidiiSő bel- és idegbetegeknek ideális téli gyógyhely. Elsőrangú ski- és ródli-pályák. NapidíJ teljes diétával || jpt és vízkárával együtt I PASZTY IMRE fémöntfi | Alapítva 1912. KISPEST, KLAPKA-UTCA 38. Alapítva 1912. A LÉGZŐSZERVEK BÁNTALMAINÁL ASTHMA EMPH1SEMA esetén biztos gyógyulást nyújt a Szent Gallért Gyógyfürdő legtökéletesebb berendezésű inhaiaióriuma és pneumatikus kamrája. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom