Független Budapest, 1917 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1917-01-04 / 1. szám

Tizenkettedik évfolyam. 1917. január 4. 1. szám. MEGJELENIK minden szerdán, a szükséghez képest többször is. + Előfizetési ára a „NAGY BUDAPEST“ melléklettel együtt : Egész évre 20 kor. + Félévre tokor. Főszerkesztő: DR SOMOGYI LAJOS Felelős szerkesztő: B.VIRÁGH GÉZA Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Szövetség-u. 22. TELEFONSZÄM : József 45—82. A városi párt megalakításának gondolata tényleg nem uj, de a jelen pillanatban a dolognak ez a része a legkevésbbé fontos. A kérdés mindössze az, hogy vájjon fennforognak-e azok az okok és körül ménjük, amelyek egy város törvényhatóságában ilyen ala­kulást szükségessé tesznek ?! Bármennyire paradoxonnak tetszik is, bizonyos, hogy Budapest közgyűlési ter­mében nincs törvényhatósági többség. Ami Európa bármely más városában épp olyan természetes, minta viz vegyülete,Magyar- ország székesfővárosában ezidőszerint teljesen hiányzik. Am szemléltetni lehet ennek bizor^ű- tására a közgyűlés mai összetételét: minden kerület, ugyebár, lakosainak, ter­mészetesen a korlátolt választójog szerint igazodóknak megfelelően bizonyos számú városatyát választ, s aszerint, ahogyan a kerület vezérlő eleme az országos poli­tikában domináló párthoz tartozik, iga­zodik tulajdon képen ennek a kerületi lokálpatriotizmusnak városi politikája is. Az első kerület függetlenségi, a második mérsékelt munkapárti, a harmadik vegyes politikai, a negyedik erősen konzervatív, az ötödik tisztára munkapárti, a hatodik demokrata, a hetedik munkapárti, a nyolcadik munkapárti, a kilencedik és a tizedik kerület vegyes politikai elveket vall. A túlnyomóan munkapárti áramlás­nak ebben a tengerében csupán csak egy kis szigetecske az az irányzat, amely a demokrata, születésénél fogva városi politika erős szirtjére támaszkodik. Vá- zsonyi Vilmosnak az a többé-kevésbé keserű kifakadása, hogy ő nem a vezére a törvényhatósági bizottságnak^végered­ményében, nagyon is valóság s a hala­dásnak ama attribútumai, amelyeket a Bárczy-éra alatt a főváros felmutathat, sokkal inkább okos és diplomatikus kompromiszumnak az eredménye, mint egy lángoló városi programm erőfeszí­téseinek. Ebben azután az eddigi eredmények legsúlyosabb kritikája is bennfoglaltatik Esetröl-esetre kell összekovácsolni a hala­dásnak valamilyen lépéséhez a többséget, ami persze többnyire azt is jelenti, hogy a különböző politikai árnyalatoknak tett koncessziók miatt a kommunális gondolat nagyszerűségéből és gyakorlati értékéből annyi vész el, amennyiből a kultúra lépcsőzetén felfelé haladó metropolisok már évtizedekre szóló polgári töket gyűjtöttek maguknak. Mindenkinek természetesnek kell találnia tehát, hogy mindazok, akik lelkesedéssel, szeretettel és hozzáértéssel akarnának munkálkodni a főváros javán, ezeknek a kompromiszumoknak összekovácsolásában annyi energiát pocsékolnak el, amennyi­vel egy másodperc alatt bázist lehetne teremteni a leggigászibb technikai fel­adatnak is. Helyes, avagy helytelen-e, hogy ennyi energia-érték veszendőbe megy, afölött kár volna most doktrinér vitatkozásokba kezdeni. De a dolognak praktikus oldalát tekintve, lehetetlen nem odakonkludálni, ahová — bizonyára alapos megfontolás után — Bárczy István dr polgármester jutott, amikor a Független Budapest karácsonyi számában a mai időknek megfelelő határozottsággal hangsúlyozta, hogy a »jövő városigazgatás munkater­vihez megfelelő közgyűlési többséget kell szervezni«. Ezekből a szavakból mindenki kiolvashatja, GlücksfFai <.uvis,- aki megold­hatatlannak találja; ;a pAÁ'Cnváf Springer dr. is, aki rajong az ideáért, Me- eddigi tapasztalatai alapján pesszimista s a töb­biek is, akik.’ma még vitustáncpí p>róbál­nak lejteni az uj alakulás kényszerűsége s a mai rendszernek bevált hatalmi bázisa között, okvetlenül' kiolvashatják ebből a polgármesteri nyilatkozatból, hogy egy több évtizedes kommunális tapasztalat oly annak látja a helyzetet, hogy a, városi párt megalakulása nélkül Budapest, ez a mi gyönyörű, szivekhez nőtt Budapestünk csak tengődhetik, de megoldani nem tud­hatja azokat a kolosszális feladatokat, amelyek a világháború után fognak erős vállaira nehezedni. Szükséges és elkerülhetetlen ilyenfor­mán, hogy a városi önkormányzat szilárd tengelyt kapjon. Alakuljon egy városi part, amely biztos többséggel rendelkez­hessek a főváros törvényhatósági bizott­ságában. Hogy milyen programmal indul meg ez az első alakulás, ez e pillanatban jóformán teljesen irreleváns. Egységes programmja legyen s erős közgyűlési többsége, amely e programm végrehaj­tásáért egységesen síkra száll. Glücksthal Samu dr.-nak, akinek egyéniségét egyéb­ként őszintén becsüljük és tiszteljük, semmikép sem tudunk igazat adni dodonai hasonlatában. Egyszerűen nem gyakor­lati tapasztalat az, hogy ennek a városi pártnak nem lenne ellenzéke, ami nélkül megint ott volna az önkormányzat, ahol az a bizonyos madi izraelita. Mi egész bizonyosak vagyunk benne, hogy a mai közgyűlésnek egy jelentékeny része azonnal a legszélsőbb ellenzékbe menne át, mihelyt megalakulna a városi párt, zászlaján olyan évtizedes tradíciók és ha­talmi polcok gyökeres kiirtásával, amelyek ma egészen jelentéktelen közgyűlési ele­meknek teljes lélegzési szabadságot adnak. Ilyen körülmények között, amikor maga Bárczy István dr. polgármester szögezte le a Független Budapest karácsonyi szá­mában, hogy a jövő városigazgatás munkatervének keresztülviteléhez meg­felelő közgyűlési többségre van szükség, varjuk Barczynak erre vonatkozó részle­tes programmjál, amelynek alapján az erők egyesitese keresztülvihető lewie. Nem tudjuk feltételezni, hogy a lényeg­ben : vagyis a fővárosnak uaggyátételében, a polgárság önérzetének megteremtésében s a kommunális szellem teljes kiépítésé­ben csak a legcsekélyebb nézeteltérés is lehetne a közgyűlésnek vezéregyéniségei között. Vegye a polgármester a kezébe a kezdeményezést s az eszme, ametynek megpenditője nem mi voltunk, hanem a reális élet. igen gyorsan valóra váíhatik. Csak kezdeni kell, hogy a pici porszem­ből olyan lavina váljék, amely végiggázol a legnehezebb akadályokon is. MÉRLEGEN. . * A koronázási ünnepek fényéből és melegéből nekünk, szerény pol­gároknak csak épp annyi jutott, amennyit drága pénzen megvásárolhattunk belőlük. De nem rekriminálunk. Az ősi szertartás rendjén, amely csak a kiváltságo­saknak engedi meg, hogy ténylegesen résztvehessenek e par excellence államjogi, tehát polgári aktusban, a polgárság kedvéért igazán kár lett volna változtatni. Mi megelégszünk azzal is, hogy meggyőződhettünk róla: az uj királyi pár minden iránt melegen érdek­lődő, — ha szabad igy kifejezni magunkat — szo­ciálisan érző szivet sugároztatok be a szent korona fényével s ez nem megvetendő érték, a jövő szem­pontjából semmikép sem az. Mihelyt elérkezik ez az idő, hogy a háború súlyos bilincsei leszakadnak agyunkról és kezünkről, óhajainkról és elhatározá­sainkról, az uralkodó megértését bizonyára ott fogjuk találni azok mellett a vágyak mellett, amelyek össze fogják kovácsolni a ma még elszórt egyedeket. A fény, mint valami álomkép, elszállt a pillanattal, amit nem lehetett megállítani. De az érték, amely a sza­bad ég alatt való eskiivésben rögződött meg, örökre megmarad s belőle bizonyára jutni fog egy por- szemnyi nekünk is, uj koronázó város tisztes polgá­rainak. akik végeredményében nem vágyódnak másra, mint olyan boldogulásra, amilyenre a királyi hatalom az egész magyar nemzettel eljegyezte magát . . . * Az uj esztendő még olyan régi, hogy már jóformán emlékezni sem tudunk olyanra, amely valóban újnak ígérkezett. A vérontás befejezésének pillanatában kezdődhetik csak meg az igazi uj esztendő, addig bizony ócska marad a naptár is, hiába kezdi az évezredes nótát élőiről. És régiek maradnak benne az emberek is, akik a hozzátörődés fásultságával rójják a napokat, mint fanyar, álmos korcsmáros a duhaj banda adósság­jeleit. De nvhelyt kitisztul a láthatár s a nap régi melege uj köntösben terül szét reánk, bizonyosan u Várospolitikai lap, a Budapesti függetlenségi és 48-as párt, valamint az összes fővárosi függetlenségi pártszervezetek hivatalos lapja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom