Független Budapest, 1916 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1916-12-27 / 52. szám

Tizenegyedik évfolyam. 1916. december 27. 52. szám. Várospolitikai lap, a Budapesti függetlenségi és 48-as párt, valamint az összes fővárosi függetlenségi pártszervezetek hivatalos lapja. MEGJELENIK minden szerdán, a szükséghez képest többször is. ф Előfizetési ára a „NAGY BUDAPEST“ melléklettel együtt: Egész évre 20 kor. ♦ Félévre 10 kor. Főszerkesztő: DR SOMOGYI LA]OS Felelős szerkesztő: B. VIRAGH GÉZA Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Szövetség-u. 22. TELEFONSZÁM: József 45 82. ZÁSZLÓBONTÁS Eljövetelével a harmadik karácsonynak, amely véráztatta földre hinti szét a krisz­tusi szeretet bágyadt sugarait, elérkezett az ideje annak is, hogy nyiltan és őszin­tén beszéljünk a főváros jövőjéről. A fővárost a háborús állapot nagy de­ficitbe sodorta. Mindannyian tudjuk, hogy a háztartási egyensúlynak ez a meg­zavarodása milyen körülményekben leli magyarázatát. Ezeken a hasábokon nem kell bővebben megmagyarázni, hogy leg­kevésbé azt a kommunális szellemet érheti vád e miatt, amely nagy közüze­mekkel dolgozik s ezekből olyan hasz­not statuál, amely nélkül a deficit még jelentékenyen többre rúgna. A háborús terhek, amiknek önkéntes viselésére a fő­város nem lehetett elkészülve, sokkal súlyosabban nehezednek a polgárság vál- laira, mint szabádna. Bizonyos tehát, hogy minden erők latbavetésével keresni kell a kivezető utat ebből a hínárból. Ez az ut pedig nyitva- áll minden illetékes tényező elölt. Félre kell tenni azokat az álszempontokat, amelyek eddig szigorú határvonalakat szabtak a főváros törvényhatóságának egyes pártjai között. Sem vádaskodni, sem rekriminálni nem akarunk. Ez az időpont, amely most, kinálva kínálkozik az erők egyesítésére, lehetetlenné teszi mindenki számára, hogy heggedő sebeket újra felnyisson s a ki­alvó szenvedélyek gyenge parazsát ismét felszítsa. De annyit meg kell mondani, hogy a közgyűlés mai összetételében semmi garancia sincs arra nézve, hogy uj, egészséges fejlődés indulhasson meg az egész vonalon. Szükséges s a főváros jövője szem­pontjából elkerülhetetlen, hogy egységes és hatalmas városi párt alakuljon, amely minden felesleges partvillongást félretéve, kérlelhetetlen szigorúsággal szabja meg azo­kat az eszközöket, amelyek Budapest jövő fejlődéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Ne mondja azt senki, hogy egy ilyen átalakulás tulajdonképen csak paradoxon, mert hiszen a városházán semmiféle párt sem lehet más, mint városi párt. A szo­morú valóság az, hogy majdnem mind­egyik párt csak cégérül használja a vá­rosi jelszavakat, de súlyos járthatalmi köpenyeget is hord magán, amely minden alkalommal eltakarja, sőt néha lehetetlenné teszi benne a városi célok érvényesülé­sét. Ezer és egy példát hozhatnánk fel reá, amikor úgy a munkapárti, mint a függetlenségi, vagy a demokrata politikai hitvallás is kénytelen volt szembehelyez­kedni üdvös városi reformokkal, csak azért, hogy meg lehessen menteni az érdekek tömörülésének külső gerincét, a munkapárti kerületi klikkeknél a felfelé való összeköttetést, más kerületi alakú lásoknál a lefelé való érvényesülést. Ha­zug és átlátszó érv volna csupán, ha tetszetős fikciók kedvéért, amelyeket minden becsületes törekvéssel szembe lehet szegezni, elhalasztaná a polgárság azt a kedvező alkalmat, hogy e súlyos, sőt kritikus időkben a maga egységes érdekeinek részére tere,> a se meg az igazi, önálló és független városi önkormányzat bázisát. Nyiltan és őszintén megmondjuk te­hát : a mai kerületi uralomnak helyebe uj, egységes városi szellemnek kell lépnie, ha a főváros polgársága továbbra is ön- kormányzati alapokon akarja biztosítani Budapest szabad és egészséges fejlődé­sét. A kerületi uralomnak és az orszá­gos politikán nyugvó pártkereteknek el kell tünniök végkép és egészen. Hogy kinek-kinek milyen a politikai meggyő­ződése, az maradjon független és irre­leváns abban a tekintetben, hogy a köz­gyűlésen csak egy, egyetlenegy program- mot vallhasson: a szociális Budapest teljes kiépítésének programmját. Szükséges és elkerülhetetlen, hogy ennek az uj városi pártnak keretében azután szabadon helyet foglalhassanak munkapártiak, függetlenségiek, demok­raták, sasok és szociálisták egyaránt. Az egyetemes és egységes városi érdekeknek szeretete és kultusza döntse le az eddigi válaszfalakat s a kölcsönös megértés szellemén küszöbölje ki azokat a fel­fogásbeli ellentéteket, amelyek ma a leg­súlyosabb akadályai az egységes fejlő­désnek. Ez az uj városi párt tűzze zász­lajára mindannak a megvalósítását, ami a tiszta polgári közérdeken alapszik. Tö­rekedjék egységesen és kérlelhetetlen erő­vel a fővárosi törvénynek olyan revízió­jára, amely az 1872-ben, tehát közel félszázaddal ezelőtt készült XXXVI-ik törvénycikk elavult szellemét friss és I egészséges életerővel képes megtölteni. Ez legyen a legelső lépés, mert a fővá­ros önkormányzata ma éppen olyan, mint a csecsemő, amely még járni sem tud. Amig az első biztos lépésekhez hozzá nem segítik, fejlődéséből mindig hiányzani fog az a szilárd biztonság, amely nélkül virulás és gazdagodás el sem képzelhető. A Független Budapest, amely az egye­temes városi közérdekért eleddig is min­dig síkra szállt, ezúttal — ime — ki­bontja a zászlaját az uj polgári alaku­lásnak. A városi párt megalakulásának égető szükségességéről a legmélyebben meggyőződve, már most megszólaltatja azokat, akiknek az eddigi polgári köz­bizalom a főváros ügyeinek intézésében vezérszerepet adott.. Ezek a nyilatkoza­tok, ha itt-ott talán még óvatosabbak a kelleténél, avagy pusztán csak tapoga­tódzva indulnak el a ma még ismeretlen ösvényeken, általában mégis olyanok, hogy belőlük ki lehet venni a mély sze- retetet és az olthatatlan rajongást a fő­város fejlődésének nagyszerű ügye iránt. De meg fogjuk szólaltatni azokat az elő­kelő országos és városi tekintélyeket is, akik ma semmiféle fővárosi akcióban nem vesznek részt, mert megundorodtak attól a kerületi klikk szellemtől, amely az egyéni érdekek érvényesülésének mocsa­rába sülyesztette a közgyűlés nívóját. Egészen bizonyos, hogy mindezek a tényezők már a közeljövőben, de minden­esetre még a békekorszak végleges kiala­kulása előtt meg fogják találni az egy­máshoz vezető utat, ha akad valaki, aki bátran a kezébe veszi a kezdeményezést. Dr. Springer Ferenc: — Abból a felfogásból kiindulva, hogy a háború elmúltával a székesfőváros törvényhatóságá­nak a maitól eltérő, teljesen uj alapokon kell szervezkednie és hogy a mai szervezeteket a székesfőváros egyetemes érdekeit szolgáló vá­rosi pártnak kell felváltania, Ön ezt az egyéb­ként nem uj, de mindenesetre fontos és érde­kes gondolatot nagybecsű lapjában előkészí­teni és a háború utáni időre a megvalósításra megérlelni óhajtja. Ennek a célnak a szolgála­tában többek közül engem is felkért arra, hogy ebben a kérdésben álláspontomat becses lapjá­ban kifejtsem. Szívesen teszek eleget megtisztelő felszólításá­nak, bár eleve érzem, sőt tudom, hogy nem lesz velem megelégedve és hogy nyilatkozatom­hoz fűzött várakozását nem fogom kielégíteni,

Next

/
Oldalképek
Tartalom