Független Budapest, 1914 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1914-04-06 / 14. szám

2 Független Budapest Vallása ? A világért sem vádoljuk azzal a klikke­ket, hogy a kálvinista szavazatot többre be­csülnék, mint a katolikust, vagy hogy lenézné az unitáriust, sőt a fölháborodás gesztusával utasítaná vissza a mózeshitü polgártárs tá­mogatását. Óh nem! A vallás kipuhatolása más okból szükséges. Ha a háziúr és a ház­gondnok minden igyekezete csődöt mond s a konok választó inkább a bntorszállitóval haj­landó megállapodni, semhogy szavazatával szabadon ne rendelkezhessék, akkor egyszerre fontossá válik ez a kérdés is. Hátha közelébe férkőzhet a főtisztelendő plébános, esetleg a nagytiszteletü lelkész vagy a rabbinus ? A hit világában is vannak izgató problémák: egyházi adó, valami finom és tekintélyes állás a hitközségnél, szónoklattal fűszerezett lakodalom, parádés keresztelő, vagy prédiká- ciós temetés. A legidősebb fiúgyermek kora ? Milyen gyöngédség! A szavazónak nem­csak a polgári foglalkozása, ügyesbajos házi­dolgai, hitélete és gyöngédebb viszonyai iránt érdeklődik lángoló buzgalommal a klikk, de becses családja sem kerüli el szives figyel­mét. Kedves neje ugyan nem szerepel a kémlajstromban, de legidősebb fiúgyermeke már igen. Elvégre mit lehet tudni: az urfi esetleg iskolába jár s a görögpótló vagy a trigonometria szövevényei álmatlan éjszaká­kat okozhatnak neki. A tanár ur ridegsége talán megenyhül, ha a kortesek vezérkarától a nagy kézjegyet megkapja. Vagy talán hivatalra vágyik a nagyrabecsült szavazat szemefénye, esetleg városi szállitás vagy egyéb ilyesmi után áhítozik ? Fölvilágositást nytijt ? Ez a titokzatos két kérdő szó a kémek tolvajnyelvéből magyarra forditva a kezest jelenti. A főpuhitót, aki a kiszemelt szava­zatért felelős, aki házmesteren, parókián keresztül a klikkek karjaiba vezeti a minden oldalról megtörött, bepácolt és életbiztositott honpolgárt. Szakma és szakmavezető. A második kérdőív a munkásterületeken kalandozik. Erről a lapról hiányzik a ház- tulajdonos, a vice, a vallás és a legidősebb fiúgyermek. Név: Körzet: Szakma: A. B. C.No. Lakása: Üzlethelyisége ■ Szakmavezető vagy alkalmazottnál a főnök neve: Ennek pártállása : Felvilágositást nyújt: Megjegyzés: Megjegyzés : Itt uj szempontok és uj személyek lép­nek előtérbe: a szakma, a szakmavezető neve. A főnök pártállása. Üzlethelyiségei. Uj műsor, uj szereplők. Ott a szakmavezető, akitől elő­menetel vagy elbocsátás, bérjavitás vagy gáncs függ. Aki le nem veszi szemét a mun­kásról, aki nélkül lélekzetet sem vehet, ak belát a gyomrába és a veséjébe. Körzet. А. В. C. No. Azzal végezzük ezt a mindenképen ér­dekes és figyelmet érdemlő leleplezést, amivel a klikk a kérdőiveit bevezeti. Körzet No.: Ez a vonal bizonysága annak, hogy a kémszemle az egész fővárosra kiterjeszkedik s topográ- fiailag feloszt minden utcát, minden dűlőt, minden zugot. Az А. В. C. No. a szavazó­anyag minőségére és megbízhatóságára vo­natkozik. Az A csoportba osztályozzák a fel­tétlen megbízható elemet, a B-be az ingado­zókat, akikre a legnagyobb gondot fordítják majd a lelkes puliitok s a (7-be azokat, akik elhódithatatlanok. HIRER. A főváros kőbányája. Ha a pénzügyi bizottság annak idején el is uta­sította a Korláti bazaltbánya r. t. részvényei­nek megvásárlását, a kőbánya vétel terve korántsem aludt el. A kőzuzótelep létesíté­sére vonatkozó közgyűlési határozatot a mi­niszter csak elvben hagyta jóvá, mert — szerinte — kőzúzót csak kőbányával kap­csolatosan lehet létesíteni. Most, hogy a kölcsön megtörtént, az ut- és csatornaépí­tési osztály újból el fog készíteni egy bazalt- bánya megvételére vonatkozó előterjesztést, amely már nemsokára a pénzügyi bizottság elé fog kerülni. Ezidőszerint az ut- és csa­tornaépítési bizottság még mindig a korlát! | bazaltbányát tartja a legmegfelelőbbnek, pedig vagy nyolc ajánlat is fekszik az ügyosztály előtt. Az országban tudniillik több bazalt­bánya van, nemcsak a Korláti, igy például a „Badacsonyi bazaltbánya részvénytársaság“, amely épen a minap választotta meg igaz­gatósági tagjává dr. Rózsavölgyi Manó ügy­védet s fővárosi bizottsági tagot. A nyári menetrend. A közle­kedési bizottság szombati ülésén megállapí­tották a villamosok nyári menetrendjét, azonban lényeges javítást nem tudtak el­érni. Az éjszakai inclitás kérdésének rende­zése pedig nagyon fontos lett volna. Oláh Dezső, mintha valami óriási engedményt vívott volna ki, azt indítványozta, hogy a Nagykörúton éjjel 12 órakor induljon az utolsó villamos. Ezt el is fogadták, holott a valóságban a Városi Vasút itt még negyed egykor is índit kocsit. Ilyen reformokat kapunk mi a közlekedési bizottságtól! — Villamos világítás Gyomron. Gyömrő községe a Phöbus-részvénytársaság- gal tárgya] a villamos világítás bevezetésére vonatkozóan. Vájjon nem lenne helyes, hogy a környékbeli községek közül azokat, melyek­ben még nincs villamos világítás, a főváros elektromos telepe szerezze meg magának? — Budapest negyven eszten­deje. A Városi Szemle vaskos kötetet adott I ki a főváros negyven esztendős jubileuma alkalmából. A hatalmas kötetbe Pásztor Mihály, Biller J. Gyula, Rácz Gyula, Basch Imre, Schmelhegger Árpád, Miklós Elemér, Sidó Zoltán, Szabó Sándor, Gárdonyi Albert és mások Írtak, bevezetőnek pedig Bárczy István megnyitója van leközölve, melyet a jubiláns díszközgyűlésen olvasott fel. A tanul­mányok közük a főváros intézményeinek fej­lődésére vonatkozó adatokat s igy forrásmun­kául fognak szolgálni mindazok részére, akik Budapest e negyven esztendejéről tájékozást akarnak szerezni. A kötet tanulmányaira még vissza fogunk térni. A propeller füstemésztői. A propel!er-társaság végre rászánta magát arra, hogy a propellereken füstemésztőkészülékeket fog alkalmazni. Ez a hirtelen elhatározás minden bizonnyal azért történt, mert a tár­saság koncessziója 1917-ben lejár és mert közeleg a koncesszió vége, ezzel az engedé­kenységgel hizelegni próbál a közönségnek és a hatóságnak. Eddigelé a fővárosnak és a közönségnek minden kérése és panasza a társaságnál süket fülekre talált. A főváros hatóságát kutyába se vették, a közönség érde­kével mit sem törődtek. Csak a maguk fis­kális érdekei lebegtek szemük előtt — mint minden monopóliiunos vállalkozásnak, mig végre most rájöttek, hogy a monopóliumuk nem örökéletü és a fővárosnak megvan rá a módja, hogy a társaságot kiüsse a nyergéből. Milyen naiv is ez a propeller-vállalat, ha azt gondolja, hogy most egyszerre a koncesszió- meghosszcibbitás hívei leszünk valamennyien; mert a közönség testébe szúrt szálkák közül kihúz egyet! Levelek a Szerkesztőhöz. i. Igen tisztelt Szerkesztő ur! Mint a községi ellenzék szószólójához fordulok, hogy panaszomat meghallgassa s tegye közzé a Független Budapestben. A főváros VII. kerületében székelő asz­taltársasághoz dr. Kiss Ferenc elöljáró nevé­ben két elölj áros ági tisztviselő jár el s azt a figyelmeztetést hozza, hogy az elöljáró ur legközelebb vizsgálatot fog tartani. Minek ez az előre való figyelmeztetés ? Kétségtelen, hogy csak ürügy s az elöljáró ur igy akar közel férkőzni az asztaltársaságokhoz, tekin- .tettel a jövőre vonatkozó ambíciójára. Hát szabad igy eljárni? Kiváló tisztelettel S. M. egy asztaltársaság tagja. II. Igen tisztelt Szerkesztő Ur! B. lapja sokszor megszokott emlékezni olyan sérelmekről, melyek a miniszterek részéről érik a fő­várost. Engedje meg, hogy én is tudassak Önnel ilyen sérelmet. Dr. Ferenczi Imre ur, a szociálpolitikai előadó féláru menetre jogosító igazolványért folyamodott a kereskedelmi miniszterhez. Ilyen igazolványa minden fővárosi tisztviselőnek van, tehát Ferenczi ur joggal gondolhatta, hogy a miniszter vele nem fog kivételt tenni. Azonban tévedett. A miniszter azzal a megoko- lással, hogy Ferenci szakelőadó ur nem számítódik a rendes fővárosi tisztviselők közé, nem engedélyezte neki a féláru vasúti jegyre jogositó igazolványt. A leiratot a városházán egyszerűen tudomásul vették s belenyugodtak a sérelmes végzésbe. Nem gondolja, igen tisztelt szerkesztő ur, hogy a polgár- mesternek kötelessége volna felmenni a kereskedelmi miniszterhez s meggyőzni őt arról, hogy Ferenczi szakelőadó urnák jár a féláru vasúti jegy? Kiváló tisztelettel Egy fővárosi tisztviselő. KOVALQ fest,tisztit*. (tvűimitueoek a székesfőváros minőén részében Gyár es fönzlet: Budapest, V1L, Szövetség-utcza 35--V, Képviseletek a vidék legtöbb városában. Teleion 5S—4.-- 128-13

Next

/
Oldalképek
Tartalom