Független Budapest, 1912 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1912-01-08 / 1. szám

Budapest székesfőváros egyetemes erdekeit felölelő város-politikai és társadalmi lap □ A Budapesti függetlenségi és 48-as párt. u valamint az összes fővárosi függetlenségi pártszervezetek __________________________________________________________________ Mi ndennemű levelek és előfizetési pénzek a lap­tulajdonos B. Virágh Géza czimére küldendők VII., Wesselényi-utcza 41. Szerkesztőség és kiadóhivatali telefon 88—98 Megjelenik minden hétfőn, a szükséghez képest többször is. Előfizetési ára : Egész évre Fél évre _ 10 korona. 5 Főszerkesztő: Dr. SOMOGYI LAJOS. Felelős szerkesztő: B. VIRAGH GÉZA, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Wesselényi-utcza 41. Nincs megállás. Mozgalmas esztendőre néz vissza a székesfőváros. Nagy lépésekkel haladtunk előre az uj csapáson, mely Budapestet el­vezeti a világvárosi lét magaslatára. A nagy alkotások körvonalai kezdenek kibontakozni. Már szemmel látjuk, kézzel megfoghatjuk az óriási változást, mely előttünk végbemegy. Két esztendő alatt a székesfőváros nagy­szabású lakáspolitikája hatalmas építkezésre késztette a magánvállalkozást. A most folyó építkezési kampány uj korszakot jelent a főváros fejlődésében. Az intenzív és az exten- ziv fejlődés korszakát. Benn a város belső részeiben csupa égbetörő, magas, ötemeletes palota, egy-két emeletes üzlethelyiségekkel; és kifelé, a távoleső perifériákon mindenfelé épületállványok nyúlnak a magasba és szor­gos munkáskezek lázas sietséggel építik fel Nagybudapestet. És a világvárosi fejlődés sok szimpto- mája nap-nap után mutatkozik és szemünk előtt kibontakozik egy hatalmas metropolis nagyszerű képe. A múlt esztendő meghozta az utcai világításnak oly tökéletesítését, a minőről még a múlt újévkor talán álmodni sem mertünk. A főbb útvonalak villamos ivlámpák fényárjában úsznak, és ahol nincs villamvilágitás az utcán, ott az uj rendszerű gázlámpák versenyeznek fényerőben és ragyo­gásukkal a fehér ivlámpavilágitással. Az uj gázmüvek készülnek, a város villamossági telepének építése legközelebb megkezdődik. A tegnap még homályos utca, balkáni sötét­ségéből kivetkőzött és európai nagyváros pazar fényárjában úszik. Mely változás egy év alatt! Közlekedésünk is gyökeresen javul. A városi villamos a főváros égisze alatt hatal­masan fellendül és gyönyörű fejlődés biztató perspektíváját mutatja. A közúti ugyan még nem lábalt ki rettenetes betegségéből, de a reorganizálás ott is folyamatban van. A taksaméter rég vajúdó ügye dűlőre jutott és a bérkocsisok zsarolásai véget értek. Még csak az autotaxaméíer-kérdése vár meg­oldásra, mely után közlekedésünk bátran fel­veheti majd a versenyt a legnagyobb világ­városokéval. Ez az év bizonyára meghozza majd az autotaxamétert is. A szociális alkotások terén is nagyot lendült Budapest. Népolthonok és népszállók nyílnak, kislakások épültek és a szegényügy kinövései kiküszöböltetnek. A kórházi mizé­riákat ideiglenes kórházak létesítésével pró­bálták enyhíteni addig is, amig az uj nagy kórházak megépülnek A fővárosi tisztviselői kar, a tanítóság és a többi alkalmazottak fizetésrendezése befejeztetett, és bátran állítható, hogy az országban nincsen jobban javadalmazott köztisztviselői kategória, mint a fővárosé. A közélelmezés körül nagy bajok vannak : a rettenetes drágaság szörnyen megrontotta a lakosság életviszonyait. De a székesfőváros részéről itt is nemcsak jóakaratot, hanem eredményeket is értünk. A kenyérgyár fénye­sen bevált, a lóhúsmészárszék népszerűvé vált és az utóbbi hetekben megkezdett hal-, vad- és birkahús-kereskedés valóságos áldás­nak bizonyult máris a szegényebb néposztá­lyokra nézve. A székesfővárosnak igen nagy tervei vannak a drágaság elleni küzdelemben, és ezeknek egész sora fog az év folyamán megvalósulni. A nagy beruházási kampány szakadat­lanul folyik. Erre az évre is nagy alkotások megkezdése van előirányozva, és az eddigi tempó után Ítélve nem lesz fennakadás. A főváros nagyszerű fürdői készülőfélben vannak. Az állatkert, mely már a közeli tavasszal megnyílik, Európa egyik legérdekesebb látvá­nyosságának Ígérkezik. A közterek parkozása mindenfelé zöld oázisokat varázsol a téglák és vakolat birodalmába. A budai részeken, valamint a pesti oldalon is kívül, ahol a várost előbb szántóföldek és káposztáskertek környezték, gyönyörű villanegyedek nőnek ki a földből. Maholnap Budapest a Rózsa­dombbal, a Kelen- és a Naphegygyei, Német- vögygyel, Zuglóval, a Tisztviselőteleppel egy kertvárostól övezett Cityvé fejlődd?, melynek belső részei az üzleti világ pezsgő életének a szintere, mig a jobbmóduak lakásai a távoli villanegyedekben tarkítják a város látképét. A rohamos fejlődést legjobban mutatja a gyári övezet rohamos kitelepedése. Malmok, gyárak, amelyek tegnap még messze künn feküdtek, lebontják épületeiket, hogy nagy árakon házhelyekül eladják, és mennek ki, nagy távolságba, 10 kilométerre eddigi helyktől uj telepeikkel. Ahol még pár év előtt bécsies pesti szólásmód szerint az ördög jóéjszakát mondott, ott most liftes bérpaloták hosszú sorai díszítik az utcákat. Mindezt a nagy eredményt, rengeteg haladást, meglepő fejlődést letagadni botorság volna. Persze hibák és eltévelyedések minde­nütt vannak, és a szórszálhasogatás bele tud kötni mindenbe. És ha valahol könnyű a kritika, úgy egy nagy város vezetőinek munkájával szemben mindig az. Különösen a pesti ember tradicionális elégedetlensége és a városi hatóságokkal szemben táplált bizalmatlansága mellett könnyű dolog le- kicsinyleni a nagy eredményeket. De azért nap-nap után érezzük és látjuk, hogy ez epés, elégedetlen polgárságban kezd kialakulni a lokálpatriotizmus felemelő érzése és ha pesti ember végigviszi a városon idegen vendégét vagy ismerősét, b üszkeségtől dagadó kebellel magasztalja az ő városát, ezt a szép Buda­pestet, mely még nem is oly régen ilyen és olyan elmaradott volt! Hiába tagadnánk városunk szeretetét, a mienkért való rajon­gást semmiféle lekicsinylés nem tudja már a sziveinkből kiirtani és ez a meleg együtt­érzés, ez a szoros szolidaritás, ez a kibonta­kozó lokálpatriotizmus hatalmas bizonyság annak, hogy a polgárság is látja és elismeri, minő rengeteg munka folyik itten, és tudja, hogy ebben a munkában nincsen többé megállás. A villamosvasúti közlekedés. A Budapesti városi villamos vasút nagy­szabású programmal lepte mega múlt napok­ban a fővárost, amely a város közúti közle­kedésének fejlesztésére van hivatva. Mielőtt erről a programúiról szólnánk, két dolgot akarunk konstatálni. Az egyik az, hogy a közúti vaspálya­társaság kebelében lefolyt nagy harc, amely elsöpörte az eddigi rendszert, nem hozott tisztulást. A legnagyobb objektivitás mellett is meg kell állapítania mindenkinek, aki csak kissé is figyeli a közúti vasút közlekedését, hogy az a rendszerváltozás óta nemcsak hogy nem javult, hanem határozottan rosszab­bodott. A zavar nagyobb, a torlódások gya­koriak és semmi, de abszolúte semmi sem BORSZÉKI a természetes szénsavdus ásványvizek királya! Elsőrendű gyógy- és üditőviz ! — .... Me grendelhető : A magyar ásványvíz forgalmi és kivitfillr-t.-nál. Telefon 162—84. Budapest, V., Szabadság-tér 10. /Ex\ i BiblCiv \ \BudapesU-/

Next

/
Oldalképek
Tartalom