Független Budapest, 1911 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1911-01-02 / 1. szám

EUGCETLEN BUDAPEST hatták az ipart és a kereskedelmet. Ezen a téren a kisemberek hitele tekintetében némi javulás kezd mutatkozni, a mennyiben egy­néhány középintézet egvre sűrűbben foglal­kozik kisebb czégek hitelének ellátásával és a folyószámlakölcsönök leszámítolása is bár lassan — kezd tért hódítani. Igen egész-' séges hatása volt annak a tisztitó viharnak, a mely az uzsorás hitelszövetkezeteket pusz­tította el a föld színéről. A szövetkezetek; közül alig húsz tudott fennmaradni, olyanok^ a melyek az alapszabályok hézagait nem használták fel uzsorás üzelmekre. Mindent összevéve Budapest kezd mint tekintélyesebb pénzpiaczczá válni, a mely már a maga lábán is meg tud állani. Nagy pénzintézeteink emisszióit a külföldön egyre szívesebben veszik, igy különösen sikerült igen tekintélyes mennyiségű záloglevelet az elmúlt év folyamán odakünn elhelyezni, de ezenkívül is a külföldi tőke nagy bankjaink­nak nyújtott lombard-hitelek formájában is szívesen bocsájtotta magát a magyar gazda­sági élet rendelkezésére. Ezzel szemben a fővárosi pénzintézetek a maguk erejéből ké­pesek voltak a fővárosnak 40 milliós folyó- számlakölcsönt nyújtani és remélhetőleg a nemsokára felveendő községi kölcsönt is ké­pesek lesznek a maguk erejéből a főváros rendelkezésére bocsájtani. Csaknem kivétel nélkül valamennyi bu­dapesti bank és takarékpénztár a múlt évinél nagyobb osztalékot fog fizetni, a mi e válla­latok részvényeinek nagymérvű árfolyam emelkedését vonta maga után. A fővárosi pénzintézetek statisztikája oly kedvező helyet tüntet fel, a melyből teljes joggal várható a főváros hiteléletének további nagymérvű fel lendülése. Elismerés a „Független Buda­pestének. A főváros érdekei védelmében a „Független Budapest“ öt esztendő óta szakadatlan munkát fejt ki, melyben fővárosi életünk számos kitűnősége hathatósan támogatja. Ennek a támogatásnak kö­szönhetjük, hogy karácsonyi számunkat kiváló fér­fiak értékes megnyilatkozásaival tudtuk gazdagítani. Már e jeles személyiségek közreműködése jóleső elismerését jelenti törekvésünknek. Tetézi ezt az elismerést azoknak a dicsérő méltatásoknak a soro­zata, amelyekben a fővárosi napilapok részesítették a „Független Budapest" karácsonyi számát. E mél­tatósorokat, melyekből nemcsak elismerést merítünk a maltra, hanem buzdítást a jövőre, a követke­zőkben ismertetjük : Az Újság: A „Függellen Budapest“ karácsonyi száma még az ünnepi ujságáradásban is mint elsőrangú zsurna­lisztikái munka vonja magára a figyelmet. Amint előttünk fekszik ez a főváros vitális érdekeit sok harczkészséggel és önzetlen igyekezettel szolgáló lap, megállapíthatjuk, hogy a lap szerkesztője, B. Virágh Géza kollégánk megbecsülésre méltó és eredményes munkát végzett ennek a tartalmas ünnepi számnak a megjelentetésével A főváros lakosságának s a municzipiumnak legaktuálisabb kérdéseit tárgyalják a közlemények és pedig olyan férfiak tollából, akik elsőrangú tekintélyek a maguk n-méhen és tevékeny részt vesznek a főváros ügyeinek irányításában. így Bárczy István dr. polgármester: A főváros autonó­miájáról és a kormány felügyeleti jogáról vezér- czikkczik. Az uj fővárosi törvényről Bródy Samu dr. Heltai Ferencz dr., Melha Kálmán, Plallhíj György dr ’ Polónyi Géza, Vázsonyi Vilmos dr., Szterémji József s még számosán nyilatkoznak. Szebeng Antal dr., Mellű Réla dr. és Bódy Tivadar dr. aktuálisan érdekes f városi tárgyú czikkeikkel járulnak ennek a bátorszavu és komoly törekvésű lapnak tartal­masságához. Budapesti Hírlap : „Független Budapest“ A Független Budapest várospolitikai hetilap érdekes czikkeket közöl a főváros adminsztrácziója köréből. A lap karácsonyi számában a főváros vezetői és a kerületi vezetők ny ilaikénak a főváros autonómiájáról s a kormány felügyel ét iyjogá ró 1. Bódy Tivadar tanácsos a jövő évi Költ*ségv.etést>ől, Mellg Béla árvaszéki elnök a ■gyermekvédelfemijOh Szebeng Antal országgyűlési képviselő Buda fejlesztéséről, Feleki Béla a főváros jövő pénzügyi helyzetéről irt érdekes tanulmányt. Neues. Pester Jtjürnál : A „»Független Budapest“ ez a B. Virágh Géza •által kitünően Szerkesztett kommunális hetilap, ka­rácsonyi számárban olvasóinak bő és gazdag tartalommal mutatkozik be. A czimlapon az újság iBárcty István polgármester hivatalos előter­jesztését közli a főváros autonómiájáról és a kor­mány felügyeleti jogáról. A törvényhatósági bizott­ság legkiválóbb tagjai fejtik ki egy a lap által rendezett ankét keretében véleményüket arról a kérdésről, hogy hogyan szabálvoztassék a kormány­hatósági jóváhagyás az uj fővárosi törvényben? Ezenkívül érdekes czikkeket találunk Dr. Bódy Tivadar tanácsnoktól, Dr. Melly Béla árvaszéki elnöktől, Dr. Szebeny Antal orsz. képviselőtől és másoktól. A szám szép tartalma nem csak érdekes, hanem tanulságos olvasmányt is nyújt. Pester Lloyd : „Független Budapest“. А В. Virágh Géza által szerkesztett „Független Budapest" kommunális heti­lap legutóbbi száma ünnepi szám gyanánt, rend­kívül gazdag tartalommal jelent meg. Különösen érdekes egy a nevezett lap által rendezett ankét a kormányhatósági jóváhagyás reformjáról a főváros határozataira vonatkozólag. ARANYOSÉI ANDRÁS vadkereskedö =! Fö-üzlet Telelőn Hő - 94 . SV. kér,, VámHz-körut 2. szám. >-23. Központi Vásárcsarnok 57-58, sz. ii vad és vadszárnya-, nemkülönben vágott baromfi lrapht = Fiók-üzlet l'elelon 170 Mindennemű vad és vadszárnya-, Alapittatott 1896. Jó tartós kefeáruk és seprők méltányos áron szerezhetők be SOLTÉSZ IGNÁC ке^»Т6 Budapest, V. kér., /áci-könit 36. sz. Telefon 171 46. Fióküzlet : V., Lipót körút 17. szám. Minden keíen a szabott ár látható PffV Ifi C Prini biztosan me» Yor győződni, Gjjj ftlbt.1 U»l hogy legjobb a szabályozható I nyakböségü férüing Ajánlja Vértes és Sebestyén I Budapest, Muzeum-körut 15. í A hétről. A taxaméter régen vajúdó ügyét dűlőre juttatta a kereskedelmi miniszter, a ki most hagyta jóvá a főváros vonatkozó szabály- rendeletét. A jóváhagyás meglepetést kel­tett, mert a miniszterelnök a bérkocsitulaj­donosok egy nála járt küldöttségének annak­idején oly értelmű kijelentéseket tett, ame­lyekből ezek a szabályrendelet jóváhagyásának amegtagadásátreméíhelték.Hierony mKároly kereskedelemügyi miniszter dicséretes mdóon nem zárkózott el a nagyközönség érdekei elől, és hozzájárulásával lehetővé tette, hogy a fővárosi bérkocsiközlekedés eddigi bajai megszűn jenek. A fővárosnál bizonyára ezután is működni fog az a sokoldalú befolyásolás és protekezió, amelynek oly sokáig sikerült a taxaméter életbeléptetését megakadályozni. Ezeknek a törekvéseknek remélhetőleg nem lesz meg a sikere és a főváros most már halasztás nélkül éleibe fogja léptetni a ren­deletét, pusztán annyi időt hagyván az át­menetre, amennyi a bérkocsiknak laxa- méterrel való ellátására szükséges. A taxa­méternek azonban csak akkor lesz meg a kívánt halása, ha egyrészt az utas közönség maga a legnagyobb szigorral fog őrködni a díjszabás betartása fölö11, és a bérkocsisok­nak minden tnlköveteiését vagy egyéb rezisztencziáját a rendőrségnél feljelenti, más­részt, ha a rendőrhatóság példás szigorral bünteti a szabályrendelet clien vétő bér­kocsisokat és ezek gazdáit. A taxaméter szabályrendelet ne maradjon Írott malaszt, hanem váljék mihamarébb élő valósággá. A népszámlálás szilveszter éjjelén folyt le a fővárosban is. Budapestre nézve azzal az előrelátható eredményűvel, hogy a lakos­ság száma a 900,000-et meghaladj^. A nép- számlálás ez eredménye ismét aktuálissá leszi Nagy Budapest kérdését. A fővárossal egynéhány szomszédos község már oly szoros kapcsolatba jutott, hogy nem is tőszomszéd­ságról, hanem egész összeépítésről lehet szólani. Újpest, Rákospalota, Megyer, Kispest, Erzsébetfalva, Rákosfalva, Soroksár annvira össze vannak már építve Budapesttel, hogy semmi értelme sincs e községek külön közigazgatásának, annál is inkább, mert rend­őrségi és bíráskodási szempontból e köz­ségek nagyrésze a budapesti hatóság hatás­körébe tartozik. Semmi sem áll annak út­jában, hogy ezek a községek Budapesthez csatoltassanak. Az illető területek a reájuk fordítandó költségeket magok bőségesen eiő- tudták teremteni és ezzel szemben részesül­nének a nagyvárosi lét összes jótéteménvei- ben. Nagy-Budapest ideje tehát elérkezett és legalábi) oly joggal kapcsolhatjuk szom­szédos községeinket a fővároshoz, mint amilyen joggal Bécs és Berlin sokkal távolabb fekvő külvárosait csatolta magához. A nép- számlálás e községek hozzászámitásával az egy millión jóval felüli lakosságot állapítana meg. Nayy-Budapest már nemsoká késhetik. Amit a természetes fejlődés egybekapcsol, azt mesterséges határokkal szétválasztani nem szabad. f BARDI g AUTOMOBILOK g MOZSAR-U.T) Jégvágás a Dunán. A belügyminisz­térium a kolerajárványt megszűntnek nyil­vánította és ezzel az érdekeltek körében felmerült az a kérdés, vájjon a polgármester jégvágási tilalma, melyet a kolerára való tekintettel kiadott, érvénybe marad-e vagy Első magyar bcsrotva-kőszöfuide! Az összes finom aczcláruk. Szolingeni borotva 3 K„ Svéd 4 K., Angol 5 K„ használatra kész. jót­állás mellett, haj- cs szakát Ivágógépok, ollók, zsebkések, konyha- és mészáros kések és kertészeti czikkek nagyraktára. Árjegyzék ingyen. Dreszwiann Budapest, Üli., Erzséhet-kcsrut 24. sz. Aczél Gambrinus étterme VII., Ürzsébet-körut 27. abbémén” is frt

Next

/
Oldalképek
Tartalom