Független Budapest, 1910 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-03 / 1. szám

V «'folyam, H>10. január 3. 1. szám. Budapest székesfőváros egyetemes érdekeit felölelő város-politikai és társadalmi lap, U A Budapesti függetlenségi és 48-as párt, и valamint az összes fővárosi függetlenségi pártszervezetek Ш11 ЛГА.*!? AL. О SS LAPJA. Megjelenik minden hétfőn, a szükséghez képest többször is. Előfizetési ára : Égési: évre ... ... ................ ... 10 korona. Fé l évre ... ... .... ... ................. 5 * Fősz erkesztő : Dr. SOMOGYI LAJOS Felelős szerkesztő: B. VIRÄGH GÉZA Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 5/A. Mindennemű levelek és előfizetési pénzek a lap­tulajdonos B. Virágh Géza czimére küldendők VII., Rottenbiller-utcza 5/A. Szerkesztőség és kiadóhivatali telefon 119—35. Ex-lex. Elérkeztünk tehát szerencsésen egy újabb ex-lexes állapotba. Az országnak nincsen megszavazott költségvetése és a kormány felhatalmazást sem kapott az állam bevételeinek és kiadásainak a múlt évi költségvetés keretében való intézé­sére. Ennek az állapotnak jogilag véve az volna a következménye, hogy az egész állami gépezet elakad. Ám az élet a maga realitásával kiküzdi magá­nak az eszközöket, mert az állami élet­ben fennakadás, szünet be nem állhat. A hivataloknak tovább kell dolgozniok, a végrehajtás, bíráskodás abba nem hagyhatók, a katonák éhen nem halhat­nak, a vasút meg nem állhat, pósta-táv- irda nem szünetelhet, az iskolákban a tanításnak tovább kell folyni és igy to­vább az állam által végzett feladatok hosszú során keresztül. Ennek a kény- szerűségnek a hatása alatt a kormány elhatározta, hogy mindazok az utalvá­nyozások, melyek az állam magánjogi kötelezettségeiből fakadnak, tovább foly­nak, mindenesetre respektálván a tör­vényhozás budgetjogát annyiban, hogy a nem okvetlenül szükséges és régi jogczimen alapuló kiadások utalványoz- tatni nem fognak. Az ex-lex állapot természetes kö­vetkezménye, hogy az állami közadók behajtása és végrehajtása szünetel. Meg nem lévén szavazva ezek a bevételek, a magyar közjog értelmében esek fize­tésére senki sem kényszeríthető. Viszont azonban önkéntesen bárki fizethet adót, és az adóhivatalok nincsenek feljogositva a befizetni kívánt adóösszeget vissza­utasítani. Ez az állambevételek szem­pontjából igen fontos, főképpen a fővá­rosban, amely Wekerlének az adóreform tárgyalása során tett kijelentése szerint, az állam összes adóbevételeinek egy ötödét szolgáltatja. Lényeges kérdés tehát az állam háztartására nézve, vájjon a fő­város polgársága él-e ezúttal az adó nem fizetés jogával, avagy pedig kényszer nélkül, önkéntesen beszolgáltatja-e az ex-lexben az adót. Az eddigi ex-lexek folyamán azt tapasztaltuk, hogy az állami egyenes adók a fővárosban behajtás nélkül elég tekintélyes összegben szoktak befolyni. Még a nemzeti ellentállás idején is a vagyonosabb osztályok és a középosz­tály, a mely nem akarta magát kitenni az ex-lex megszűnése utáni adóbehajtás kellemetlenségeinek és amely a rend­szerint adófizetésre szolgáló összegek megóvásával és kezelésével bíbelődni nem akart, ez összegeket rendeltetési helyükre juttatták és az adókat befizet­ték. A nagyobb mérvű megcsappanás az adóbevételekben, a nemzeti ellentállás idején itt a fővárosban is abból támadt, hogy mégis volt elég nagyszámú rétege az adófizetőknek, a kik az alkotmányos küzdelmet azzal támogatták, hogy a törvénytelen kormánynak a maguk ré­széről nem bocsájtották rendelkezésére az adóbevételeket. Akkoriban a nemzet harczban állott a kormánynyal és az alkotmányért vivott élet-halál harczban kötelesség volt ezt a küzdelmet az adó­megtagadással támogatni. A mai helyzet lényegesen eltérő. A mostani ex-lex nem abból támadt, hogy egy parlamenti többség felett nem rendelkező alkotmányellenes kormánynak a törvényhozás megtagadta a kormány­zás eszközeit, hanem abból, hogy a háromnegyedéves kormányválság idején a parlament érdemleges munkára nem ülhetett össze és igy nem volt, a ki az ezidei költségvetést elintézhette volna. A mai ex-lex tehát — ha szabad ma­gunkat igy kifejeznünk csak formális, de nem jelenti azt, hogy a nemzet küzdelmet folytat a lemondott kormány­nyal, amelynek a kormányzás eszközeit megtagadta. Nem alkotmányos küzdelem, nem nemzeti ellent állás van most, hanem csak a viszonyok kényszere folytán elő­idézett költségvetés nélküli állapot. És legyen bárkinek bármilyen a politikai meggyőződése és állásfoglalása a mai kormányai szemben, a mely helyét a végleges felmentés késése miatt nem tudja elhagyni: senkinek sem jut eszébe azt állítani, hogy ezzel a kormánnyal szemben a nemzeti ellentállás fegyverei­hez kell folyamodni. Az egész mai ex- lexes állapot politikai nézeteltéréseknek,, de nem az alkotmány bármily irányú veszélyeztetésének, vagy megtámadtatá- sának a következménye, itt tehát pasz- sziv rezisztencziára sem ok, sem alka­lom nincsen. A következtetés, a mely e kétség­telen tényből önként kínálkozik az, hogy a mai ex-lexben az adó meg nem fize­tésével senki hazafias dolgot nem teljesít. Nem a kormánynak tesszük ezáltal le­hetetlenné a hivatalban való maradást, a melyet köztudomás szerint ez a kor­mány egyáltalán nem ambiczionál, ha­nem legfeljebb zavarokat támasztunk az államélet rendes menetében, a melyek nem személyeken, hanem az állam vitá­lis érdekein boszulnák meg magukat súlyosan. Állami pénzügyeink a renge­tegül megnövededett szükséglet folytán már amúgy is csak nagy erőfeszítéssel tarthatók egyensúlyban. Az ország fej­lődése érdekében múlhatatlanul szükség van nagyarányú berházásokra, melyek az iparnak bő foglalkozást és sok száz­ezer honpolgárnak keresetet nyújtanának. A szükséges tőkét külföldön kell kölcsön utján beszerezni. Hogyan viseltessék irántunk bizalommal a külföldi tőke, ha azt látja, hogy Magyarországon minden politikai változás és nézeteltérés kérdé­sessé teheti az állam jövedelmeinek be­folyását? Ez az ex-lex, ha valaha — úgy most, nagyon kétélű fegyver, a melylyel ezúttal könnyen megsebezhetjük azt, a minek mindnyájan szolgálni akarunk: magát a hazát. Ezúttal is az tanít jól, a ki disztingválni tud és felismeri azt a nagy különbséget, mely a nemzeti ellent­állás idején való ex-lex és a jeenlegi költségvetés nélküli állapot között van. A központi közigazgatás reformja. A főváros törvényhatóságának rendezé­séről szóló 1872. évi 30. törvényczikk módo­sítását, illetve egy uj modern törvény alko­tását régóta sürgetik már az érdekelt körök. Minden üdvös és szükséges, sőt sürgős reform, a mely a közigazgatás mai rendjének meg­változtatásával az ügymenet gyorsítását, az

Next

/
Oldalképek
Tartalom