Független Budapest, 1909 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1909-03-02 / 9. szám

IУ. évfolyam._________________________________________inárczius 2_______________________________________________ <). szain. Bud apest székesfőváros egyetemes érdekeit felölelő város-politikai es társadalmi lap. Budapesti függetlenségi és 4S-as partkörök HIVATALOS LAPJA. Megjelenik minden hétfőn, a szükséghez képest többször is. Előfizetési ára : Egész évre ... ... ... ... 10 korona. Fél évre ... .. .................. ... — 5 Fő szerkesztő: Dr. SOMOGYI LAJOS Felelős szerkesztő: B. VIRÁGH GÉZA Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 5/A. Mindennemű levelek és előfizetési pénzek a lap tulajdonos B. Virágh Géza czimérc küldendők VII., Rottenbiller-utcza 5/A. Szerkesztőség és kiadóhivatali telefon 119—35. Községi s z о c z i á 1 p о 1 i t i к a. Minden meg- van ebben a fővárosban, a mit a magánvállalkozás leleményessége, a polgári szorgalom, a lakosság mun­kája megalkothat. Vannak szép épületeink, van közvilágításunk, közúti közlekedé­sünk. Ellenben minden kezdetleges és hátramaradott állapotban van, a mit a községnek kell megalkotnia. A fővárosi lakosság sínyli a lakbér uzsorát, az élel­mezés rengeteg drágaságát; nap-nap után nagyszámú súlyos beteg kopogtat hiába a főváros közkórházainak ajtaján. Az iskolaügy kivételével minden községi feladat el van hanyagolva. Ennek az oka pedig az, hogy Budapestnek ezideig nem volt és még most sincs igazi szocziális községi politikája. Ötletszerű kapkodás a humanizmussal kaczérkodó jótékonykodás, a mit ezen a téren eddig produkáltunk De hogy a községnek feladata nem merül ki koldusoknak jut- | tatott alamizsna osztogatásában és a hajléktalanok ' menhelyének íentartásá- ban, hanem hogy a székesfővárosnak kötelessége a polgárság jólétének az előmozdítása czéltudos, tervszerű ható­sági intézkedésekkel: erről mindeddig nagyon keveset tudtunk és beszéltünk. A községiszocziálpolika terén Budapest nem emelkedett felül a kupaktanács színvonalán. Egész köteteket töltene meg annak a sok mulasztásnak a felsorolása, amely a székesfővárost terheli a- lakosság- szociális érdekeinek elhanyagolása körül. A főváros hatósági beavatkozását min­denütt csak káros hatásaiban érzi meg ez a lakosság, de soha lépés nem történt, amely a polgárság széles rétegeinek életviszonyain könnyített és javított volna. Rengeteg milliókkal felépítettük a vásár- csarnokokat és nagy büszkén mutogatjuk a fényes palotákat az ide verődő kül­földieknek ; ennek a dicsőségnek az árát a szegény tóvárosi néposztályok fizetik meg a rettenetes élelmiszer- drágasággal. Minden egyes városszabályozási- és szépi- tési művelet végeredményben a lakosság zsebére ment A Belváros rendezése számos kisebb iparost és kereskedőt űzött ki régi megszokott helyéről melyért, kárpótlásul sehol sem kapott megfelelő üzlethelyiséget és lakást. Az uj palo­tákban sok ezrekbe kerülő fényes üzletek és lakások vannak, amelyek csak ki­választott tehetősebbeknek állanak nyitva. A közélelmezés és város rendezés tehát egyenesen a lakosság érdekei ellenére szabálycztattak hatósági beavatkozással. Mindenütt csak a külszínt néztük, a fényes, hatalmas méreteket, de sohasem történt gondoskodás arról, hogy a fényes épü­letekben és szép utczasorokban meg­elégedett lakosság üthesse tel tanyáját. Es ezeken a bajokon nem segített a demokrata-uralom sem, a mely néhány esztendeje oly nagy prepotencziával, any- nyi hangos Ígérettel vonult be a székes- főváros közgyűlési termébe. Ennek az uralomnak sem lebegett szeme előtt a polgárság életviszonyainak a megjaví­tása, bármennyire is hirdette programm- jában ezt a czélt. Személyi kultusz, apró- cseprő féltékenykedés és marakodás, a fővárosi népesség nyakán ülő vén klik­kekkel való testvériesülés. politikai csete- páték, az ellenkező vélemények ledoron- gálása: ezekben merült ki a hires demokrata-tábor egész városkormány­zati bölcsesége. De mutassanak csak egyetlenegy eredményt, a mely a fővá­ros népének megélhetését vagy anyagi jólétét mozdítja elő. Es a főváros pol­gársága csakhamar meggyőződött arról, hogy a demokrata-pártban nem üdvö­zölheti megváltóját a lehetetlenül súlyos életviszonyokból. A klikkekkel való fra- ternizálás és együttmunkálkodás végkép­pen kiábrándította még azokat is, a kik hittek az Ígéretekben, de csakhamar keservesen megcsalódtak. Sehol, semerre nincs az a férfiú, a ki erős kézzel és becsületes akarattal megragadja ennek a városnak a kor- mányrudját. Pedig látjuk a szomszéd Bécs példáján, mit tehet egy férfi meg nem alkuvó munkája. A mi számiunkra még nem jött el a mi Luegerünk. Ná­lunk csak az események kényszere szo­rítja ki a hatóságokból itt-ott a polgár­ság érdekének a respektálását. Éhínség és husuzsora bírja rá a fővárost a lóhus- mészárszékek felállítására és bérkaszár­nyák erőszakos rombolása, valóságos la­kók forradalma mozdítja csak meg a fővárosi hatóságot lassú kényelméből, melyben tétlenül nézi éveken át a leg­irtózatosabb lakásnyomort. De milymesz- sze esik e kényszerült, esetről-esetre al­kalmazott expediensektől az igazi, nagy­szabású, hosszú időre megállapított és gyorskezü községi szocziálpolitika ? ! Mily távol esik ez a muszáj-intézkedés attól a tervszerű városkormányzattól, mely­nek oly ragyogó példáját mutatják még a kisebb németországi városok is! Pedig az intézők tudatában már él az a meg­győződés, hogy ilyen tervszerű szocziál­politika nélkül a főváros egész élete csak tengődés, fejlődése csak mechani­kus vagy számbeli gyarapodás, de nem igazi haladás és szerves megnövekedés. Annak a községi szocziálpolitikának az ideje, a mely egységes konczepczióval átfogja az egész lakosság összes élet­viszonyait és a melynek vázát mi már két évvel ezelőtt iparkodtunk lapunk hasábjain megrajzolni, sajnos, csak leg­kezdetlegesebb nyomait látjuk. De már e nyomokat is örömmel üdvözöljük a fejetlenség és tétlenség- székesfővárosában. E nyomok közé so­rozhatjuk a közüzemek kommunalizálá- sára megtett kezdő lépéseket, továbbá legújabban a fővárosi bérházak építésé­nek tervét, a mely remélhetőleg hama­rosan valóra íog válni. A szocziálpoli- tika rendszeres és tervszerű előkészítése érdekében a polgármester az elnöki osz­tályban -— tehát a saját közvetlen köze­lében — szocziális ügyosztályt létesített. Remélhető-e, hogy ez az ügyosztály valóságos kohója lesz a községi szo­cziálpolitika hasznos intézményeinek? Nem fogunk-e ebben is keservesen csa­lódni? Nem fog-e ennek az osztálynak a tevékenysége is tanulmányozásokban és tanácskozásokban kimerülni? Mert ebben a fővárosban mindig; csak tanulmányoznak és tanácskoznak, de tenni — nem tesznek semmit! Mi lesz a novellával? Az uj fővárosi törvény. A főváros közgyűlése bizottságot küldött ki az uj fővárosi törvény előkészítésére. Ez a bizottság munkálataival elkészült. A tanács­kozások eredményét nagy titok homálya fedi, de azért, vagy talán épen azért nagyjában ismeretesek a bizottság javaslatai. A két leg­főbb követelmény: a viriiizmus eltörlése és az inkompatibilitás szigorítása benne foglal­tatik hir szerint e javaslatokban, bár az in- kompatibilitá ra nézve — ugylátszik — ismét nagy konczessziók tétetlek a klikkeknek. A munkálatokról szóló híradásokban ugyanis nélkülözzük azt, hogy az összeférhetetlenség a fővárossal szerződéses viszonyban álló vál­lalatok tulajdonosai, igazgatói, részesei és alkalmazottai ellen a legszigorúbban és sze­mélyileg megállapittatott volna. És éppen ezért nem volt időszerűtlen a »Budapesti függet­lenségi párt« központi választmányának az a határozata, melyet lapunk más helyén köz­lünk, és a mely az összeférhetetlenséget sze­mélyileg kiterjeszteni kívánja a gázgyárak, közúti vasutak és villamos világítási vállala­tok összes funkeziónáriusaira. A mai állapot szerint tulajdonképen nincs is összeférhet- lenség, minthogy a szerződéses viszony fenn­állása daczára is bárki lehet városatya és csak az őt érdeklő ügy feletti tárgyalásokban és szavazásban nem vehet részt." Ez tehát

Next

/
Oldalképek
Tartalom