Független Budapest, 1909 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1909-01-05 / 1. szám

IY. évfol vani. 1909. január 5. 1. szám. Budapest székesfőváros egyetemes érdekeit felölelő város-politikai és társadalmi lap, Budapesti függetlenségi és 48-as pártkörök HIVAT A LOS LAPJA. Megjelenik minden hétfőn, a szükséghez képest többször is. Előfizetési ára Egész évre Fél évre ... 10 korona. 5 Főszerkesztő : Dr. SOMOGYI LAJOS Felelős szerkesztő: В VIRAGH Ö^ZA Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VII., Rottenbiller-utcz;.\'/A. Mindennemű levelek és előfizetési pénzek a lap tulajdonos B. Virágh Géza czimére küldendők VII.. Rottenbiller-utcza 5/A. Szerkesztőség és kiadóhivatali telefon 119—35. Hajsza az adóreform ellen. A gazdasági érdekek védelmének ürügye alatt a kereskedőket és iparoso­kat, általában pedig a városi lakosságot egy mozgalomba akarják belesodorm, a melynek valójában nem gazdasági, ha­nem politikai rugói vannak. A mozgal­mat kíilszinre a „városok“, a „kereske­delmi és iparkamarák és egyéb ..keres­kedelem-érdekképviseletek“ csinálják. Ha mélyebben beletekintünk ez általános megjelölések mögé, rögtön nyilvánvalóvá lesz. hogy e politikai ezélzatu ugratás intézői nem mások, mint a régi szabad­elvű párt egykori oszlopos hivei, а kfikk- emberek, a kortesek és mindazok, a kik­nek befellegzett. Hogy az egész agitáczió az adóreform ellen és különösen annak a pénzügyi-bizottság által elfogadott ren­delkezései ellen tényleg nem gazdasági motívumokra vezethető vissza, hanem, hogy itt tisztára egy politikai ellenzéki akczió szervezéséről van szó, az kitű­nik, ha egy kissé a szemébe nézünk az egyes felhozott vádpontoknak. Ez az objektiv vizsgálódás annyival inkább kötelessége a tárgyilagos sajtónak, mert a városi elem súlyos megterheléséről hangoztatott legenda — ha nagyon sok­szor ismétlik — végre is hívőkre talál és alkalmas arra, hogy az embereket vakká tegye a tények és az igazság irányában. Kétségtelen, hogy minden adótör­vény népszerűtlen Még a leghazafiasabb polgárság is az adót súlyos tehernek érzi és nálunk az úgynevezett „adómo­rál“ köztudomás szerint igen gyenge lábon áll. Kijátszani az államkincstárt, kevesebb adót fizetni a kelleténél, eltit­kolni valamit a jövedelemből: szinte olyan virtusszámba megy, mint a hogy bizo­nyos társadalmi körök dicsőségnek tart­ják a szabót ki nem fizetni, vagy az orvosnak adós maradni. Ily közfelfogás mellett természetes, hogy egy uj adótör­vény, ha csak az adófizetést el nem törli: nem kedves dolog és módot nyújt az ellenzéki agitáczióra. Az uj adóreform alapelve az eddigi aránytalanság kiküszöbölése és a tehe­tősebb osztályok nagyobb megterhelése, kapcsolatban a szegényebb néposztályok tehermentesítésével. A progresszió a jö­vedelem-adónál az első czélt, a létmini­mum adómentessége pedig az utóbbi czélt szolgálja. Természetes, hogy mind­azok a rétegek, a melyek ezelőtt az igazságosnál csekélyebb mértékben adóz­tak, az igazságos kiegyenlítést a mágük érdekébe vágónak érzik és panaszkod­nak meg jajveszékelnek, nem törődve azzal, hogy viszont az alsóbb népréte­gek vállairól leveszi az adóterhet az uj reform. De ha speczialiter a városi lakos­ság érdekét tekintjük a maga nagy ösz- szeségében, lehetetlen fel nem ismerni azt az üdvös szocziális gondolatot, a mely az uj adótörvényjavaslatokat áthatja. Minden adótörvényben az egyes gazda­sági osztályok hözti érdekellentét élesen jut kifejezésre, mert hiszen az állam a maga folyton fokozódó szükségletei mel­lett az adójövedelem csökkentésére nem gondolhat, viszont pedig minden egyes, a kire az eddiginél nagyobb adóteher esik, ezt magára nézve sérelmesnek de­klarálja. Az arányosítás és igazságos el osztás idealiter egyáltalán nem vihető keresztül, mert a mi adómérséklés az cgvik osztálynak kedvezés, az a másik osztálynak mint tehertübblet válik érez­hetővé. Ne tévesszük szem elöl, hogy most is ez utóbbiak azok, a kik jajgatnak és kiabálnak. Mert nem igaz, hogy a vá­rosi lakosság széles rétegei: a kisipa­rosság, a kiskereskedők és a szerényebb értelmű foglalkozásúak, valamint a leg­alsóbb és legszegényebb néposztályok az adóreformmal elégedetlenek. A leg­szegényebbek a 800 koronás létminimum mellett egyáltalán adómentességhez jut­nak. Az uj keresetadó pedig a maga 5, illetve 4%-ával, szemben az eddigi 10 százalékos harmadosztályú keresetadó- kulcscsal, a kisemberekre nézve nem jelent adóemelést. A szerény kereskedő, a kisiparos eddig sem volt képes amúgy is csekély üzemét és jövedelmét a való­nál sokkal kisebbnek feltüntetni, úgy hogy ezeknél a rétegeknél: a nagyvárosi lakosság gerinczénél az adóalap eltit­kolása eddig nem volt nagymérvű, mert nem is lehetett. Ezek a széles rétegei a városi lakosságnak, az adókulcsnak 10%-ról 5 %-ra való leszállítása folytán, határozottan nyernek. Ezeknek az adó­alap jövendő pontosabb kipuhatolása nagy kárt nem okozhat. Az eddigivel szemben valamivel terhesebb helyzetbe csakis azok a nagyobb üzemű kereske­dők, vállalkozók és nagyiparosok jutnak, a kik jövedelmüket eddig legalább fele­részben el tudtak titkolni. A ki 10.000 korona után fizetett eddig 10% kereset­adót, az ne sírjon, ha tényleges S20 000 korona jövedelmét kipuhatolja az adó­hatóság és ez után 5%-ot kell fizetnie á‘ jövőben. Ezeknél az eddig eltitkol­hatott nagyobb jövedelmeknél az adó­alap szorgos kikutatása, tekintettel az adókulcsnak telére való leszállítására, igenis fontos szociális vivmány. Nem a városi lakosságnak fáj tehát az uj ke­resetadó, hanem csak azon tehetős, jó­létben élő elemeknek, a kik az állam- kincstárt eddig évenkint rengeteg összeg­gel becsapták az eltitkolt adók milliói­val. A jövedelem eltitkolására igenis az uj adótörvények nem tűznek prémiumot, de ebből nem szabad nagy általánosí­tássá a városok egész lakosságára, az egész iparra és kereskedelemre nézve sérelmet faragni. Ugyanígy vagyunk azoknak a hitel- intézeteknek az adójával, a melyek az uj adótörvény szerint tulmagas kamatszedés esetén magasabb adókulcs alá esnek. A különböző álczimreken való uzso­ráskodást hadd sújtsa az állam maga­sabb adóval, legalább visszafolyik valami a közpénzekre abból, a mivel ezek az intézetek a kisembereket a megenge­dettnél nagyobb mértékben sarczolták. De engedelmet kérünk, ez intézetek ma­gasabb adójának a tisztességes keres­kedelemhez és becsületes iparhoz semmi köze nincs. Látszik tehát, hogy a gazdasági érdekek szempontjából az uj adóreform nem az a mumus, a minek nagy igye­kezettel festeni szokás. Ebből az igye­kezetből, az agitáczió egész módjából és a fegyverekből, a melyekkel harczol- nak: egész nyilvánvaló a ezélzat. A moz­galom el akarja keseríteni a kisebb ke­reskedőket és a kisiparos-osztályt, a mely törzsökös közönsége és híve a függet­lenségi pártnak. A városi lakosság érde­kének ürügye alatt folyó ravaszkodásnak, mely a képviselőkre is ki akarja vetni a hálóját, a függetlenségi párt képviselői nem fonnak felülni. A kinek a kerüle­О t tében az agitáczió nagyon is ráveti magát a függetlenségi párti választóközönségre, ott a képviselők ne sajnálják a munkát és fáradságot és világosítsák fel a kis­iparos és kiskereskedő-osztályt az egész agitáczió igaz okai felöl. A magasabb adó rémével csak tapasztalatlan és buta embereket lehet ijeszteni, az igazság megállapítása azonban hiábavalóvá fogja tenni az egész ellenzéki erőlködést, a melynek a roszhiszemüségénél csak .a lelki ismeretlensége nagyobb. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom