Az Erzsébetváros - Független Budapest, 1907 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1907-01-07 / 1. szám

rálta a nagylelkű ajándékot, hogy kijelentette,' hogy még Bzterényi Józseftől sem venné szívesen, ha — amit jó eleve kizártnak tartott — a jelöltséget tőlük elfogadná, bizonyára sóhajtással honorálták volna a nagy barátsággal való dicsekedést, mond­ván, szép, szép, de miért nem di­csekszik a miniszterelnök a képvi­selő úr barátságával ? Már az első lépéssel igazat adtak nekünk, mikor hirdettük, hogy ha akarnának sem tudnának meg­változni, maradtak, amik voltak, barátságból élő alkalmazkodó k. Csak hogy egy gyei nem számítottak, azzal, hogy ezt csak az esetben lehet gyümölcsöztetni, ha a „barát“ hoz­zájuk hasonló. Az országot tisztitó vihart itt-ott felfogják a főváros házainak nagy falai; meghúzhatják a házak tövében magukat a mult czégérei, de azért ne higyjék, hogy megmenekültek az elmúlástól. Ha nem lehet őket elsö­pörni, le kell dönteni a falat, mely mellett meghúzódtak, hogy alkotá­saik rombadőlésével pusztuljanak el maguk is. Uj fővárosi törvény te légy ez uj esztendő legújabb alkotása! g Útban az igazság i A belügyminiszter nyilatkozata a fővárosi tör­vény revízió jár ól. A székesfőváros közigazgatása és minek az, ami ennek keretébe tartozik, mai állapo­tában semmikép sem felel meg a modern korszellemnek, mert maga a fővárosi tör­vény elavult, intézkedései teljességgel lejár­ták magukat és teljesen "szabad kezet en­gednek az összeférhetetlenség kijátszásának, a visszaélések és magánérdekek korlátlan érvényesülésének. A függetlenségi párt köz ségi programmja mindezeken az állapotokon gyökeresen iparkodik változtatni es épen ezért örömmel jegyezzük fel, mint gyönyörű erkölcsi sikerünket a legilletékesebb ténye­zőnek, Andrássy Gyula gróf belügyminiszter­nek a nyilatkozatát a fővárosi törvény küszö­bön álló revíziójáról, mely nyilatkozatot a Magyar Hírlap nála járt tudósítója előtt tette. A belügyminiszter kijelentéseit itt kö­zöljük : Maga a törvényjavaslat, az tudniillik amely a képviselőház elé fog kerülni, még nem készült el. Van egy kész törvényjavas­lat, amely még Széli Kálmán belügyminisz- tersége alatt készült el, és ez lesz az alapja az újabb munkálatnak. A régebbi javaslatot Fascho-Moys miniszteri tanácsos készítette és nagyon 1 lkiismeretes munka. A belügy­miniszter azonban egyben-másban nem ért egyet a munkálattal és ezért átdolgozzák. Hem az ügyosztály hibája, hogy a munka még nem haladt előre Eddig a miniszter a közigazgatási bizottság hatáskörének kiterjesz­téséről szóló javaslattal volt elfoglalva, most pedig, miután a munkálat elkészült, a hatás­köri összeütközések fölött döntő bíróság fel­állításáról szóló javaslat foglalkoztatja. Nemsokára azonban a sor kerül a fő­városi törvényre is, amelyet a miniszter előbb ankét elé fog vinni, és csak azután terjeszti a Ház elé. Ami már most magát a törvényjavas­latot illeti, a reformnak főpontjai, a belügy­miniszter nyilatkozata szerint a kővetkezők: A javaslat alapeszméje az, hogy megszünteti a községi és a képviselőválasztói jog közötti kü­lönbséget. E különbség abban állt, hogy köz­ségi választó csak az az országgyűlési kép­viselőválasztói jogosultsággal biró polgár le­lletett, aki irnbolvasni tud, és aki a községi A Z EH ZSEBET VAROS névjegyzékbe való felvételre személyesen vagy meghatalmazott utján jelentkezett. E kü­lönbség megszűnvén, községi választók lesz­nek külön jelentkezés és összeírás nélkül mindazok, akik a képviselővála^ztói névjegy­zékbe fel vannak véve. A javaslat megszünteti a virilizmus intéz­ményét és ennek következményekép leszállítja i a törvényhatósági bizottsági tagok számát. A í fővárosi bizottsági tagoknak eddig a fele, — vagyis 200 — virilista volt A szavazás szavazólapokkal lesz, de annak titkosságáról a javaslat törvéryileg in­tézkedik. A kormánynak programmja lévén a képviselőválasztásokon az általános szavazati jog behozatala magától értetődik, hogy miu­tán a reform szerint a főváros törvényható­ság tagjait ugyanazok választják, mint az országgyűlési képviselőket, az általános sza­vazatjog életbeléptetése után a törvényhatóság tagjait is ez alapon választják. A kerületek uj beosztása, amelyet az ál­talános szavazatjog életbeléptetése szüksé­gessé fog tenni, a törvényhatósági választá­sokat illetőleg is csak abban az időpontban fog megtörténni. Az összeférhetetlenségre vonatkozólag a a legmesszebbmenő, legerélyesebb rendszabályok lesznek a javaslatban. Arra a kérdésre, hogy a fővárosnak pénzügyi támogatása, amelyet a kormány meg ígért, valami junktimban van-e a fővárosi törvény revíziójával, — mint ezt sokfelé beszélik — a belügyminiszter azt felelte, hogy a miniszterelnök és ő megígérték a főváros támogatását, ezt az Ígéretüket — természetesen — meg is fogják tartani s e kérdés teljesen független minden egyébtől. Nagy - Budapestről vagy a környékbeli köz ségeknek a fővároshoz való csat. olás óiról kijelen­tette a miniszter, hogy érdemlegesen és behatóan e kérdéssel nem foglalkozott. Az például indikált dolog, hogy Újpest, a fővá roshoz csatoltassék, de a távolabb fekvő községek bevonása és ezzel a főváros amúgy is nehéz pénzügyi helyzetének sulyositása nem lehel ajánlatos és indokolt. A belügyminiszter nyilatkozata ime nagyjában fedi a függetlenségi párt községi programmját, melyet lapunk első számában pontról-pontra ismertettünk. A miniszter nyi­latkozata nyilvánvalóvá leszi, hogy alig egy esztendőn bellit meglesz a íő\ árosi törvény revíziója és csupán e reform fogja Budapes­tet azzá tenni, amivé annak lennie kellene. Akkor aztán nem fog ránehezedni a fővárosra egy olyan törvényhatóság, melynek nagy hányada nem a fővárosnak, hanem a főváros­ból él, és ha minden tényező Budapest nagygyá fejlesztését fogja szem előtt tartani az önös érdek teljes kizárásával, akkor elér­kezett az az idő melyet mi oly régóta hiába áhítoztunk. A 45 ös választmány. A demokrata párt hatalmi tultengésének első megnyilatkozása hadüzenet a 45-ös vá­lasztmány ellen. Ezen „intézmény“ ugyan rég rászolgált a jól egérdemelt kivégzésre, de egy fogat­lan Kutyát sem szoktak addig agyon bun­kózni, mig más házőrzőről nem történt gon­doskodás A 45-ös választmány a klikkrendszer fő tény újé, a cselekvési szabadság lenyűgö­zője volt és pusztulását mindig örömmel lát­tuk volna csak mos fin. Nem pedig azért, mert a 45 ős v aranyt ma, mint a több­ség k.L... „ot üdvözölhetjük.. A 45-ös választmány útjában van a de mokrata többségnek, mert itt minden kerület egyforma számban lévén képviselve, a kisebb kerületek is számításba veendők, s így a föltétlen majorizálás akadályát képezik. Hát odáig jutottunk, hogy a a numeri ­kás többség minden akadályt el akar hárí­tani, amely souverén akara-tnyilvánitásának ellenállani képes ? A demokrata programúinak egyik sar­kalatos pontja volt a kisebbségi képviselet megvalósítása. Hogyan egyeztethető össze a majorizálási törekvés a kisebbségi képvise­lettel ? A 45 ös választmány jótéteményét eddig a klikkek bőven kihasználták, most, midőn az a közjót lenne hivatva szolgálni, egysze­rűim lebunkozni méltó eljárás a régi klikkek­hez, de nem a valódi demokratákhoz. Ellentétek mindig volt-dt az egyes kerü­letek között, de azért a kölcsönös bizalom és tisztelet olyan mértéke, a minő a 45-ös bizott­ság működéséhez kellett, meg volt mindig, sok ehhez nem kell a jövőben sem, mért kell tehát Carthagot lerombolni ? Dr. Bernfeld Izsó. Ez a czikk a mi álláspontunkat Írja körül. Amikor megiródott, még kérdéses volt, a 45=ös választmány fennmaradása avagy feloszlatása Pénteken döntött a választmány a feloszlatás mellett, s igy az a magán? jellegű intézmény, mely három évtized óta hivatalos karaktert arrogált magának és a melynek káros voltát a klikkellenzők évek óta keményen ostorozták — végleg megszűnt. Ez volt az a bizottság, mely önkényesen minden felelősség nélkül a virilista bizottsági tagságokra azokat jelölte, akiket akart, a szakbizottságokba a maga emberét választotta és a város tisztviselőinek a választását is a maga tetszése szerint irányította. Akit ez a bizottság jelölt, annak a megválasztása bizonyos volt, mert ez a bizottság az összes ke* rületek 5—5 delegátusából lévén megalkotva e bizottság képviselte úgyszólván a közgyű­lés egyetemét. Ennek tehát vége, de a mi helyébe következik, ami e bizottságnak meg* szünését sürgősen aktuálissá tette, az a lőváros öt kerülete bizottsági tagjainak (III. V. VI. VII. Vili ) szövetkezése. Amit a 45 -ös bizottság .nyíltan cselekedett, azt ez a konventikulum titokban a kuliszák mögött fogja csinálni; és bizonyos, hogy eredmény­nyel, mert erre nézve garancziát nyújtanak a Vázsonyt Vilmos zsebében őrzött reverzálisok. Kerületi hírek. Kossuth Ferenaz újévi üdvözlése. Az uj esztendő első napján az ország minden részéből, a társadalom minden réte­géből özönével keresték fel Kossuth Ferencet, hogy az uj esztendő alkalmából eláraszszák őt szeretetük, tiszteletük, hódolatuk és jókí­vánságaik megnyilatkozásaival. Az üdvözlők sorában volt a VII. kerületi függetlenségi és 48-as pártkőrnek a küldöttsége is, melyet Földiák Gyula pártelnök vezetett, és amely küldöttséget Kossuth Ferencz közvetlenül az országgyűlési függetlenségi párt küldöttségét megelőzően fogadta. A VII. kerület függet­lenségi polgárságának jókívánságait Földiák Gyula tolmácsolta, a következő valóban szép és emelkedett szellemű beszédben üdvözölve Kossuth Ferenezet: Nagyméltóságu miniszter ur ! Szeretve tisztelt vezérünk! Megjelentünk a VII. kerület független­ségi és 48 as kor és párt nevében, hogy az évforduló alkalmából szivünk egész melegé­vel üdvözöljük szeretett vezérünket, és amidőn Nagyméltóságodnak e perczben minden föld jót kívánunk, megint csak úgy, mint egy évvel ezelőtt, hála-imát rebesgetünk az Egek Urához, hogy drága egészségét helyre állí­totta. Mintha hazánk vezérén be akarta volna mutatni a Mindenható magának édes hazánk sorsának analógiáját, melynek szintén — tudjuk — kijut mindig a megtámadta1 ásból

Next

/
Oldalképek
Tartalom