Az Erzsébetváros - Független Budapest, 1907 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1907-01-07 / 1. szám

bőven, de mikor komolyabb a baj nem hagyja el jóságos Istenünk sem az országot, sem vezérét. Igenis, mert ha enyhíti és gyó­gyítja szeretett vezérünk fájdalmát: akkor az ország baját gyógyítja — mert nekünk egy hazánk, egy Kossuth Ferenczünk van 1 Ha egy évvel ezelőtt, a legnagyobb alkot mányzavar közepette, aggódó reménynyel Nagyméltóságodra tekintettünk, várva a ki­vezető útnak megjelölését, „gy most, mikori , Nagyméltóságod hatalmas befolyása, bölcse- sége és személyes áldozatkészsége, hazafias segítőtársaival együtt kifejtett működésének eredményeként, a teljes alkotmányosság újra helyre állott — úgy most megint Nagymél­tóságod felé tekintünk, hogy már az úgyne­vezett átmeneti korszak alatt is lerakassanak az igazi alkotmányosságnak és a gazdasági megélhetésnek intézményes biztosítékai. De függetlenségi alapon, és oly igaz függetlenségi szellemben, amely osztály-, foglalkozás- és vallás­különbséget nem ismer, az igazi népszabadság és népjólét felé tör és a Kossuth tradíciókhoz egyedül méltó. Az ezzel ellenkező, még csak látszólagos ellentétes áramlatoknak ne en­gedjen tért szeretve tisztelt vezérünk, nehogy egynémelyek törekvése vagy tévhite által a függetlenségi eszme elhomályosodjék, a füg­getlenségi elv elhalványuljon. Mert a függet­lenségi eszme édes hazánknak legdrágább kincse ! Á hatalmas párt szervezését Nagyméltóságod bölcsen éppen most újra felélesztette. A nem­zet hálás lesz érte, és most már várja az ország, de várja a főváros független lakossága, hogy pártunk, a függetlenségi párt kormány­zati müködéséuek személyekbe ni és intézmény ek- beni kidomboritása kezdetét vegye. Nagy méltó­ságodnak a kereskedelmi kormányzatban adott hatalmas programmja ország-világot magával ragadta. Ez a Kossuth-névhez méltó nagy programm, melynek sikeres ke­resztülvitelének zálogát, hatalmas vezérünk nagy egyéniségében és a páratlan bizalom megnyilvánulásában látjuk. Szeretve tisztelt vezérünk! A magunk kerületében, a főváros hete­dik kerületében, mi valójában kivettük a magunk részét a küzdelemből, mert pártunk megszületése óta harcz volt az életünk. A lefolyt egy év alatt háromszor állítottuk csatasorba harcedzett párthiveinket, szép si­kert, sőt dicsőséges győzelmet is arattunk, melynek a főváros összes kerületeire, de még ezeken túl is kiható nagy és örvendetes poli­tikai következményei is lettek volna — ha rajtunk nem álló szerencsétlen incidens folytán — fáradozásunk jól megérdemelt eredményeitől el nem üttetünk De azért minden c üggedés nélkül, a tiszta elvi alapot fentartva vívtunk tovább egy oly ellenféllel, mely az utolsó községi választásokon a poli­tikai elvtelenséget programúiként hirdette, de azoknak immár дг egész városra kiter­jedt szervezetének végcélja, nem más, mint a függetlenségi pártnak kiküszöbölése az egész fővárosból Ezen az összes letört pár­tokból összetákolt és egy divatmázzal ellátott szervezettel mi egyedül magunkra hagyatva megküzdeni talán nem lehetünk elég erősek, mert hiszen ez már nem keridőii, ez fővárosi, sőt még consequenciáiban országos kérdés, melylyel szemben Nagyméltóságod, szeretett vezérünk, nem fog tétlen maradni, nem maradhat tétlen és bizonyára módot fog találni arra, hogy a belügyi kormányzatnak még csak látszólagos connivenc'ája is ezen actióval — miről városszerte beszélnek — megszüntettessék Leghelyesebben úgy, hogy a várva várt és most már igazán elodázha- tatlanul sürgős fővárosi reformtörvény végre a ház asztalára kerüljön, még pedig oly alakban, hogy az önkényes és önző klikk uralom garázdálkodása helyébe ~ az eddigi összeirási és választási rendszer teljes meg­változtatásával — a polgárok igazi, megha- misitatlan akaratának szabad megnyilvánulása kerülhessen. És amennyiben hallatszik, hogy a törvény tervezet előzőleg enquéte elé kerülne, bizonyára ezen tanácskozmányra nemcsak a .régi korhadt rendszer emberei, de mi is, a függetlenségi párt emberei meghivassunk. Szeretve tisztelt pártvezérünk! Mi vagyunk és maradunk Nagyméltó­ságod hű katonái a függetlenségi magasztos eszme önzetlen szolgálatában, mert parancs előttünk Nagyméltóságod hivó szava és tör­vény : bölcs irányítása. — Hódolatteljes tisz­telettel, igaz szeretettel és határtalan biza­lommal és ragaszkodással adózunk vezé­rünknek, kérve az Ének Urát : Tartsa meg [ állandó jó egészségben és munkakedvben Kossuth Ferenczet — az ország vezérét, édes hazánk büszkeségét, a független Magyaror­szág reményét, jövőjét! E lelkes és tartalmas beszédet a kül­döttség zajos helyeslése és éljenzése sokszor megszakította. Kossuth Ferenc mélyen meg­hatva válaszolt, és a következőket mondotta ; „А VII. kerület függetlenségi pártjának az önök utján tolmácsolt ezen jókívánságait szivem mélyéből köszönöm és viszonzom. Szónokuk lelkes, tartalmas és bölcs beszéde élénk viszhangra találnak lelkemben. Az alkotmányosság helyreállítása óta a függet­lenségi párt ezúttal először vesz részt a kormányzásban, és habár a kormányban a függetlenségi párt többségben nincsen, mégis azok, akik benne helyet foglalnak, olyan munkásságot fejtenek ki és olyan mély ba­rázdákat szántanak, hogy ebből feltétlenül ki fog nőni az a terebélyes fa, mely Magyar- ország függetlenségét és teljes önállóságát fogja ^hirdetni. Ami a kerület, illetve a főváros jövőjét illeti, igenis, a függetlenségi pártnak lesz beleszólása a fővárosi törvény reformjának tár­gyalásába és biztosítom önöket, hogy ez a kérdés is úgy fog megoldást nyerni, amint azt tisztelt szónokuk az imént oly szépen kifejtette. Még egyszer köszönöm szives megje­lenésüket, kérem önöket, vigyék meg üdvöz­letemet küldőiknek is, а VII. kerület derék, kipróbált függetlenségi polgárságának." Kossuth Ferencz ezután a küldöttség minden egyes tagjától kézszoritással búcsú­zott, mert a lakásban gyülekeztek már az országos függetlenségi párt tagjai. A Vli. kerület uj iparhafósági megbizoífai.-Roppant lanyha érdeklődés mellett ruent végbe deczember 30 áh a székesfőváros egész területén az iparhatósági megbízottak válasz^ tása. Az egész fővárosban mindössze alig 700 szavazatot adtak le, ami átlag 70 szava­zatot tesz ki kerületenkint. Volt olyan ke­rület, ahol összesen 23-an szavaztak le (III. kerület), mig a legélénkebb választás а VII. kerületben volt, ahol 252 választó szavazott. А VII kerületben megválasztattak iparha­tósági megbízottakul: Adler Viktor, Aczél Gyula, Emyei Ignác, Frisch Ignác, Gelléri Mihály. Hollósi Albert. Hoffer Gyula, Klein Gyula, Kertész Márk, Kun József, Láng Fe­rencz,'Leheti István, Mellinger Lipót, Máday Lajos, Robitsek József, Sztankovics Sándor, Steiner Nf Armin, Schillinger Miksa, Wollák József, Weitzner Lipót. Minden tekintetben sikerült sylvester-estét rendezett deczember 31-én saját helyiségeiben a VII. kér. függ. és 4Я s pártkör. Az estélyt К- műsor etőzte meg, ame­lyen első sorban Báthory Elza a népszínház és Bácskai Emilia a magyar színház v. művésznői érdemelték ki a nagyszáinbön megjelent közön­ség elismerését és tapsait. Báthory Elza k. a. a népszínház művésznője nagytehetséggel, sok bájjal és aranyos jók vvel B. Virágh Jenővel együtt adott elő egy tréfás jelenetet, a mlynek előadása után a megjelent közönség • darát J a „Vig özvegy“ czimü operett leg . me­lódiáinak eléneklésével hal ". g s szerzett örömet a hallgatóság: Bácskai Emilia к. a. pedig Arany János egy igen bájos románczának poetikus s közvet­len előadásával gyönyörködtette a közönséget. A hangverseny többi közreműködői közül kiváltak még Fischer Írónké és Tsnk Mariska k. a. zon­goraművésznők zongorajátékkal, Rózsák Gizella k. a. a Vígszínház tagja és Várnay Jen пуке к. a. szavalatukkal. _AZ ERZSÉBETVÁROS. __ Az estélyen közreműködő férfii-szereplők közül B. Virágh Jenő, Vágó Géza a népszínház művészei és Ferenczy József, csengő baritonjá­val érdemelték ki a megjelentek elismerését. Végül Szirmai Ödön czimbalom-müvósz czimbalomjátékáról kell említést tennünk, aki klassikus játékával ragadott mindenkit magával. A rendezőség- a közreműködő hölgyeknek csinos virágcsokrokkal kedveskedett. A fényesen sikerült hangversenyt reggelig tartó táncz követte, amelyen főképen a csárdás dominált. A rendezés sikerült munkájában elismerés illeti Sárkány Viktor, dr. Gál Andor és Gutt- mann Miksa inakat, kik fáradságot nem ismerő buzgalommal akarták az estély sikerét biztosí­tani, ami minden tekintetben be is következett. Dr. G. A. Jvözbizforrsági állapotok a Vll- kerületben. Megemlékeztünk lapunk elmúlt heti számában arról a szomorú eredményű ráz* ziáról, mely kerületünket a maga rettenetes mivoltában mutatta be. Egyedül а VII. ik kerületben *öKb — a közbiztonságot állan­dóan veszélyeztető — csavargót fogtak el, mint a főváros összes többi kerületeiben együttvéve. Amikor ezt a szomorú jelenséget regisztráltuk, rámutattunk arra, hogy a fő* kapitánynak elsősorban kötelessége ezen az állapoton segíteni, sőt maga a kerületi kapitány saját hatáskörében is intézkedhetik, ha a köznek az érdekét jóindulattal viseli a szivén. A világért sem akarunk úgy feltűnni, mintha a minden áron való sérelemhajhá- szás vezetne bennünket és éppen ezért — bár a toll ostor a kezünkben, melylyel a hi­bákat és mulasztásokat akarjuk jóvátenni, dicsérni pedig csak az igazi érdemet szeret* nők — a bennünket irányitó tárgyilagosság­gal, készségesen korrigáljuk múlt heti köz- ieményünk konklúzióját. A kerületi kapitány saját hatáskörében a rendőrlegénység szaporítása tekintetében semmit sem tehet. Még a főkapitány sem. A kerületi kapitány Sajó Sándor rend* .őrtanácsos, miként arról meggyőződtünk — igazán a legmelegebben viseli szivén ennek a kerületnek nemcsak közbiztonságát,de közer­kölcsöt is. Éppen a múlt heti razzia— mely ezentúl sűrűbben fog ismétlődni — szolgál* tat bizonyságot Sajó Sándor rendőrtanácsos buzgósága és lelkiismeretessége mellett. Azért rendez lazziát, hogy megtisztítsa kerületünket a kétes, züllött egyénektől, akik különösen a kerület külső részein lakókat tartják ál­landó rettegésben Es bár bizonyos, hogy ezeket az exisztenczíákat teljesen kiirtani nem fogják soha, mégis a razziákon kivül csak a rendőrlegénység szaporításával lehet a közbiztonságot megjavitani. A székesfővá­ros törvényhatósága — mely néhány százezer koronával járul az allamrendorseg fenntartá­sához — irányítsa figyelmét erre a nagy horderejű kérdésre és Írjon fel a belügyi kormányhoz sürgős intézkedés végett. Ez el­végre nemcsak joga, de kötelessége is a törvényhatóságnak, melylyel a főváros lakos­sága egyetemének személyi és vagyoni biz­tonságát mozdítja elő. A közönség érdeke.*) Egy gazdátlan kéményseprő-jog. Vettük a következő sorokat: Igen tisztelt Szerkesztő Űri B. lapja első (deczember 9 iki) számá­ban olvastam, hogy Nessi Gyula fővárosi bizottsági tag két kéményseprői jognak a birtokosa olyképen, hogy míg az egyik jog ő legsajátabb tulajdona, addig a másik jo aak — mely özvegyi jogon édes anyját iií > — ugyancsak Nessi Gyula az élvezője. Az elmúlt héten Nessi Gyula édes anyja meghalt és ennek következtében felmerül az a kérdés, mi lesz azözvegyi jogon bírt kémény­seprői jc • sorsa ? Úgy gondolom, a jog nem szállhat .„púról is, anyáról is fiúra, különösen Ebben a rovatban a közönség ré-zéiol fel­hangzó mineu közérderü panasznak, kérésnek kivánsag- n ak szívesen helyt adunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom