Az Erzsébetváros - Független Budapest, 1907 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1907-01-07 / 1. szám

П. évfolyam. 1907. január i. . SZ cin]. Budapest székes-főváros és különösen а VI!. kerület érdekeit felölelő — város-politikai és társadalmi lap. ,m А VII. kerületi függetlenségi- és 48-as párt, valamint a „Zugló és környéke függetlenségi és 48-as pártkör“ hivatalos lapja. ^Megjelenik minden hét/őn, a szükséghez képest többször is ELŐFIZETÉSI ÁRA : Egész évre 10 korona. -- Fél évre 5 korona Főszerkesztő : Dr Somogyi Lajos. Felelős szerkesztő : B. Viragh Géza. Szerktrodőség és kiadóhivatal : Biiflapss, VIJ.. Atmássy-ter 17 yVíindennemü levelek és előfizetési pénzek a laptulajdonos B. Viráqh Géza cimére küldendők Vll.. Ál^ássy-tér 17. TELEFON: 88-98. Kerületünk ujesztendeje. A székesfőváros törvényhatósága megalakult. A választások harczi zaja el­némult és nyomán nem hangzott diadalmi mámor. A győzteseknek nem volt mit ünnepelni! Vagy a legyőzőitek nem vesz­tették el a csatát? Vagy restelli a győztes párt diadalmát? Valószínűleg most veszi észre, hogy hazugságban fogantatott pártjuk nem érdemes arra, hogy a diadal napfényére kimenjen; mert lemál- lana róla a hazug álarcz és ideje­korán kiviritana rút, bibircsokos, sanda szemű képe, mely első pil­lantásra elárulja az éhség, a falánk­ság, „közérdekű“ kéj vágyát. Pedig vigyázni kell, nehogy elárulva inasát, a húsos fazekakat csak sza­golhassák, de a tartalmától elessenek. A nagy programmpontok közül melyik legyen az első? A gázgyár, vasúti üzemek, stb. megváltása, „közérdekű“ telepek létesítése és ezek kapcsán a Márkus József kö­zúti vasúti igazgatósági, Halmos János városi villamos vasúti, Mor­zsányi Károly gázgyár igazgatói helyének kérdése, vagy pedig* a fővárosi törvénV revíziója, az incom­patibilitas szigorú végrehajtása, a virilizmus eltörlése, a kerületek újabb beosztása, a bizottsági tagok számának kisebbítése és az uj vá­lasztás megtörténte! Az igazság logikája szerint, ha az eddigi rendszer és a fővárosi törvény mostani kerete volt a meleg­ágya annak, hogy a közérdek szol­gálata apró pénzre volt váltható és a sok apró pénz révén a városi gazdálkodás mérlege balra billant, — akkor, hogy a bajok orvosolhatók legyenek, a fővárosi törvény reví­ziójának és az ezzel kapcsolatos kérdéseknek kellene megoldodani. Igen ám, de akkor baj lehet! Akkor hiába vásároltunk mandá­tumot, akkor hiába hazudtunk prog- rammot, hiába vertük a mellünket, Ígérve becsületet, tisztességes sáfár- kodást, a kisebbség arányos kép­viseletét . . . akkor rá fizetünk az üzletre. És ebben az aggodalmaskodásban kerületünk bizottsági tagjai járnak legelők Mig a „legyőződnek“ hir­detett függetlenségi klikkellenes párt, híven becsülettel vallott prog- rammjához, a fővárosi törvény re­vízióját, az anomáliák kiirtását és az egész fővárosi életnek uj, tiszta alapra való fektetését követeli még ujesztendei tisztelgéseinek során is és e követelésekre hangzanak el a válaszok Kossuth Ferencz, Andrássy Gyula, Polónyi Géza stb. részéről, hogy ez meg lesz, ennek meg kell történni: addig a diadalmas tábor, a jogok gyakorlásában levő „győz­tes“ párt, a „meddig“ kérdését boly­gatja. Mikor a kerület országgyűlési képviselőjénél újévi tisztelgésre egybe sereglenek összes vedlett politikájukkal, az országos képviselő ujesztendei ajándékát tudtál adja nekik, „hogy ő jó barátságban van a kormány elnökével, Wekerle Sándorral.“ (Taps, viharos éljenzés.) „Ok majd meg fogják mutatni, hogy mi az a klikk“,—mikor eddig jutott a beszéd, feszült figyelem és aggodalom ült ki az arezokra, s ez о о i csak akkor változott meg, mikor e rideg és köztudomású tényt leön­tötte a miniszterelnökkel való jó barátság mártásával. Szinte csám­csogták a „közérdekű 1 szájak. Oh szent barátság! Sokszor visszaéltek már erényeiddel, de bo­csásd meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Hiszen, ha tudnák, hogy kerületünk lángoló szivű demokratája felajánlotta a miniszterelnöknek a fővárosi bizott­sági tagságot és ő oly módon hono­JCró'niKa I. Szenzáció ! Budapest polgárai ! Készüljetek egy nagy eseményre, egy nagy látványoságra ami­lyenben részetek még nem volt soha! Egy bírósági tárgyalásra, melyben Hűvös József és Jelinek Henrik inkompatibiliis bizottsági tag urak les-nek a felpei esek, alperes lészen pedig ez az auyonsanyargatott, ezerszeresen kiaknázott, az anyagi csőd szélén álló székesfőváros. Ha a bíróság igazságosan fog Ítélni, amiben kételkednünk nem lehet és nem szabad, bizony csúfosan elverik a port a székesfővároson, mely nagy mulasztást, ennek tetejébe pedig szerződésszegést követett el A mulasztásért megbocsátott már a főváros nak Pető Sándor úr demokrata a vezér, és vele együtt a közgyűlés többségi pártja, de akkor még nem gondoltak aira, hogy a bírósági tárgyalás alapját képező szerződés­szegés éppen e megbocsátott mulasztás kö­vetkezménye. A mulasztásnak is, és a szer­ződésszegésnek is egyedüli okozója a hó A hó. amely azért hó, hogy esséés amely esett is vidáman napokon át, lehetetlenné téve úgyszólván teljesen a közlekedési for galmat Budapesten. A nagy hónak kelle­metlenségeit átéreztük mindannyian, akikre nem vár n kapu alatt a gummitalpú kocsi, káros hatását is érezzük, ha egyébben nem : a szén hihetetlen drágulásán De köztudomás szerint kiszámíthatatlan kárt okozott a nagy hó a két villamos tát saságnak, melynek forgalma napokig szünetelt, és beavatottak állítják, hogy a két villamostársaság kár. százezrekre rúg. És ez a punktum saliens. A városnak, ugyanis a villamos vasu­takkal kötött szerződése értelmében köte lessége a vágányok közötti és a vágányok­tól jobbra baba eső területet tisztán tartani s onnan a havat elsöpörtetni A vállalatok ezért évi átalányt fizetnek a városnak, te­kintet nélkül arra, esik e a hó vagy sem A vá os éveken át egy krajezárt sem költött hóeltakantásra s igy az átalányért semmi ellenszolgálatot sem tett. Most pedig, amikor esett hó, a város nem tett eleget kötelessé gének, úgy, hogy a vasutaknak a torgalmat be kellett szüntetniük, a mi miatt igen je lentékeny káruk van. A közlekedés hiányos­ságának és szünetelésének tehát nem a köz­lekedési vállalatok, hanem a főváros az oka Százezrekre pörli ennek folytán a két villamos táisaság a fővárost, és ez a pör érdekesebb lesz a legidegizgatóbb színházi előadásnál, tanulságosabb a legkomplikáltabb bírósági tárgyalásnál. Fel fognak vonulni a tanúk: a többségi párt vezérei, alvezérei, tábornoka' és minden katonái. A főváros már megkapta tőlük a felmentvényt, tehát a főváros el nein mar asztalimtól De mit szólnak majd ehhez Hűvös József és Jelűnek Henrik urak, akik ma a többségi párt vezérkarához tartoznak ? Akik a felmentvény megadásához szintén hozzájárultak ! Mert hogy az igazság Hüvös- Jellinekék ré zén van. az olyan 'gaz, mintáz egyszeregy! Ha már most Pető úr és társai az igazságot osztva Hűvös-Jelűnek ék követe­lését támoga ják : dezavuáljnk önmagukat. Ha nem támogatják, igaz, hogy következetesek maradtak önmagukhoz, de arczul csapnák az igazságot és a nagy véd- és daczszövetség a feje tetejére lesz állítva! És akkor megint Hűvösnek és Jellineknek lesz igaza I Az ő bőrükön se Pető úr, se senki Isten fia nagy­lelkű ne legyen ! A habos felfújt egy kis fuvalomra szétmállik, s az oly művészies tökéletességgel megépített többségi párt hirtelen összeroppan. Nagy szenzáczió lesz ez, annál nagvobb, m rt hamarább következett be semmint bárki is hitte volna! S a tanulság benne a myi, - és oly sokféle, hogy az összes tanulságok levezetésére az é^ész újság is kevés lenne. I BUDAPEST SZ LE ■FOS 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom