Az Erzsébetváros, 1906 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1906-12-09 / 1. szám

1906. deczeinber 9. 1. szám.---------------------------— város-politikai és társadalmi lap. —-----:-------­A VII. kerületi függetlenségi- és 48-as párt, valamint a „Zugló és környéke függetlenségi és 48-as pártkör“ hivatalos lapja. Budapest székes-főváros és különösen a VI!. kerület érdekeit felölelő jVíegjelenik minden vasárnap, a szükséghez képest többször is. ELŐFIZETÉSI ÁRA : Egész évre 10 korona. — Fél évre 5 korona. ,/Yíinclennemü levelek és előfizetési pénzek a laptulajdonos B. Virágh Géza címére küldendők : Vll., jMmássy-tér 17. TELEFON: 88-98. Főszerkesztő: Dr. Somogyi Lajos, Felelős szerkesztő : B. Virágh Géza. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIJ., Afmássy-tér 17. A kerület polgáraihoz ! Egy, e kerületben régóta átérzett nagy hézagot iparkodunk pótolni, mikor e számunkkal egy város-politikai és tár­sadalmi lapot [adunk olvasóink kezébe, mely Budapest székesfőváros, de különö­sen a Vll. kerület érdekeinek lesz szó­szólója, istápolója. Városrészünk nagyobb és népesebb mint az ország legnagyobb városainak bármelyike. Közel kétszázezer lelket számláló nagy kerületünknek újságja, sajíóorga numa eddig nem volt A kerület polgár­ságának, a kerület népének igaz érde­keiért nem szállott eddig síkra a napi­sajtó egyetlen orgánuma, minden bi­zonynyal csak azért, mert a napisajtó ezernyi, az egész országot érdeklő ese­ményei kiszorították azokat a közleménye­ket, melyek ha nem is országos érdek­lődésére, de e kerület polgárságának ér­deklődésére joggal számot tarthattak volna Mindannyian tudjuk, hogy a Vll. ke­rületben a közjólétet előmozdító törek­véseinkben kizárólag a függetlenségi és 48-as pártra támaszkodhatunk, mert az eddig hatalmon állott régi klikk önző egyéni aspirácziói mellett hazánknak és a fővárosnak ezt a legnagyobb és leg­JCrónifvíJ­i. A jó öreg Rabi Akiba, bizonyára nem foglalkozott politikával, és valószínű, hogy Ehrlich G Gusztáv urat sem ismerte, mert amilyen nagy kort ért el tisztességben, és a mennyi életbölcseség szűrődött le benne, míg szemeit örökre lehunyta, kizárják annak a lehetőségét, hogy a jó öreg a fenti két feltétel bármelyikével is vádolható lenne „Nincs semmi uj a nap alatt“ mondá Rabi Akiba, — akiről megállapíthatjuk, hogy sem a politikát, sem Ehrlich G. Gusztáv urat nem ismerte, — mert ha valaha is politizált volna, vagy Ehrlich G. Gusztáv urat ismerte volna, bizonyára nem hagyja örökül késő utódoknak bölcs mondását, mely mindenütt igaz, csak a politikában és Ehrlich G. Gusztáv úr ténykedésében hazudtolja meg mesterét. Á politikát kirekesztjük e krónika kereté­ből és csak Ehrlich G. Gusztáv ur tényke­désével akarjuk a bölcs Rabi Akibát meg- czáfolni. tábor, mely bennünket e törekvésünkben támogat, annál erősebbek leszünk a ránk / váró küzdelemben, melynek eredménye kétséges nem lehet. Felszabadítjuk e kerületet az évtizedes nyomás alól, és e felszabadulás áldásai- [ban egyaránt fog részesedni a Vll. kertí- ! let egész lakossága! Bpest, 1906. december hó 9-én. Hazafias üdvözlettel az „Erzsébetváros“ szerkesztősége : Dr. Somogyi Lajos főszerkesztő, fí. Virácih Géza felelős szerkesztő. A klikk. A főváros kézéletében, a városi poli­tikában alaptételnek alakult ki e fogalom. Ha a város polgársága, rosszalásának akar kifejezést adni, ha meg akarja bé­lyegezni törvényhatósági bizottsági tag­jait; — rosszalásának összes indokait, a megbélyegzésnek teljes jogosultságát ki­tudja fejezni ezzel az immár gyűjtő fogalommá vált szóval: klikk. És a bizottsági tagok, kik a „klikk“ palástjába burkoltan jelennek meg a városi politika színpadán, nem arra irá­nyozzák törekvésüket, hogy reá mutassa­tehetetlenségét nálánál jobban senki sem ismeri. De a polgárság nem felejt. Együtt látja a tüzet a vízzel. Ez beleütközik a ter­mészet örök törvényébe, ez önmagától meg kell, hogy semmisüljön. Addig is — csuda történt, amire még nem volt példa. A jó öreg, becsületes Rabi Akiba meg van cáfolva. II. A „kivételes“ jelölt. Impozánsan nyilvánult meg a rokonszenv a VII. kerületi függetlenségi és klikkellenes községi párt programmja, valamint annak je­löltjei mellett, és ezt a dicsőséget akarta ellen­súlyozni Ehrlich-Morzsányi pártja avval a „nagygyűléssel,“ melyet csupán kiválogatot­tak részére rendeztek elmúlt hétfőn. Á kiválo- gatot.tak közül is azonban csak kevesen je­lentek meg a „nagygyűlésen“ daczára annak, hogy a meghívások az „Eötvös párt“ czégére alatt mentek szét. Nos hát mi hozzá akarunk járulni ahhoz, hogy az „Ehrlich-Morzsányi“- féle nagygyűlés lefolyása az egész kerület­ben ismertté legyen. Elfogadtak első sorban egy programmot, amelyet Vázsonyi vall ma­népesebb kerületét csaknem züllésre jut­tatta. Sok a vágyunk, sok az óhajunk és még több a teendőnk e kerületben! Programmunk, melynek becsli etes végrehajtására vállalkozunk és fogadko- jzimk, e néhány sorban foglalható össze: Engesztelhetetlen harczot hirdetünk a klikk ellen, amely évtizedeken át e ke­rületet lenyűgözve t rtotta és akarja tar­tani ezután is; istápolói és terjesztői leszünk annak a hazafias szellemnek, mely már ledöntötte egyszer a hatalom polczáról az érdemteleneket; szószólói [leszünk minden olj'an kérdésnek, mely közérdeket szolgál; figyelemmel fogunk kisérni e kerületben minden eseményt, és ellenőrzői tisztet fogunk gyakorolni minden e kerületben létesítendő uj in­tézménynyel szemben ; uj eszméknek, uj terveknek propagálásával és megvalósí­tásával akarjuk e kerületet az ország és a főváros legnagyobb kerületéhez méltó polczra emelni. Teret fogunk nyitni a kerület pol­gársága részéről felhangzó minden jogos panasznak, és a nyilvánossággal fogj k ellenőrizni a sérelmek orvoslását. Ezekben a törekvéseinkben egyetért velünk bizonyára a Vll. kerület minden érdemes polgára. Mentül nagyobb lesz a Mint két egymást kiirtani törekvő tá­bor állottak még csak nem rég szemben egymással Ehrlich G. Gusztáv és — tiszte­lettel említjük nevét — Vázsonyi Vilmos. Az utóbbi megszületett, hogy az előbbit megölje. Mint tűz és viz állottak szemben egymással, hogy küzdelmükben — a termé­szet örök törvényének megfelelően — egyik elem elpusztítsa a másikat. A rokonszenv, az igazság Vázsonyi oldalán volt — szem­ben vele a korrupczió, mely ellen emberfö­lötti erővel küzdött. „Az igazságnak győzni kell“ — és Ehrlich G. Gusztáv talán lét- fentartási ösztönénél fogva is, a vádak, a gyanúsítások és piszkolódások özönét zúdí­totta ellenfelére Vázsonyi Vilmosra. Aztán fordult a kocka. Ehrlich élni akar, hogy uralkodhasson, hát behódolt Vázsonyi Vil­mosnak és Vázsonyi — felejtett. Felejtett múltat, gyalázatot, korrupcziót, gyanúsítást, klikket — és most fegyvertársává fogadta Ehrlich G. Gusztávot, akinek kiirtásai a, ó megszületett, akinek minden cselekedetét ő ostromolta a legkeményebben, akinek vezéri * *

Next

/
Oldalképek
Tartalom