A magyar ipar almanachja (Budapest, 1931)

II. rész [Névjegyzék ]

105 binszky u. 20. Besztercén született. Egy évtized óta dolgozik a szakmában. 1925- ben önállósította magát. Üzletvezetője Sedyo Ede. Egy segédje van. Művészi na­gyításai közkedveltek. Herz József fényképész, Andrássy út 33. Budapesten 1892-ben szül. Hercz H.- nál tanulta az ipart. 1918-ban önállósí­totta magát. Minden e szakmába vágó munkát végez, a Térképészeti Intézet ré­szére készít műszaki felvételeket. A vi­lágháborúban megsebesült, mint had­nagy szerelt le. Neje: Fuchs Ilus, fia Gábor. Hollenzer László fényképész, Horthy M. út 34. Szül.: 1870 Székesfehérvár. El- linger udv. fényképésznél tanulta a szak­mát, szab.: 1889-ben. 1899 óta önálló. Hazai és külföldi vonatkozásban is feltű­nést keltettek gyertyafényű eljárásával készült müemlékfelvételei. Számos ki­tüntetése között van az 1900. évi párisi Grand Prix. Volt elnöke a Magy. Fény­képészek Orsz. Szövetségének, alelnöke az ipt.-nek, tagja a Szerzőjogi Bíróság­nak, előadója a főv. iparrajziskolának stb. A világháborúban a szerbiai művészi osz­tag vezetője volt. Neje: Rumy Ilona. Hollós Mór fényképész, Király u. 105. Szül.: 1877, szab.: 1892. Budapest, Szat- már, Máramarossziget, Győr és Buda­pest voltak segédéveinek állomáshelyei. 1903-ban alapította műtermét, ahol 2 se­géddel készíti művészi képeit. Az ipt. volt alelnöke. Nevéhez fűződik a szaklap megindítása. E nagyfontosságú ipari új­ságnak ma is kiadója. A Magyarországi Fényképészek Özvegy és Árvaalap meg­alapítója és intéző biz. elnöke, a Fényké­pészek Asztaltársaságának elnöke stb. Résztvett a világháborúban. Neje: Heim­lich Tei'éz. Kalmár Náthán fényképész, Rákóczi u. 70. Budapesten 1869-ben szül., u.-ott 1885-ben szab. Berlin, München, Leipzig, Wien és Budapest mestereinél képezte tudását. 1886-ban önállósította magát. Volt Ipt. elölj. tag. Neje: Adler Cecilia. Kaukál Nándor fényképész, Alkotás u. 34. 1895-ben Wienben született. Régi te­kintélyes fényképészcsaládból származik. 1915 óta önálló. Képeslevelezőlap válla­latát 1920-ban alapította, vidéki közsé­gek és városok sikerült képeslapjait ké­szíti. Végiküzdötte a világháborút. Neje: Csury Hilda. Kiss Károly fényképész, Mester u. 18. Tel.: J. 330-41. Szül.: 1888 Budapest. Streliskynél szabadult fel. Szabadulási helyén, Uhemél és Rozgonyinál prakti­zált, illetőleg üzletvezető volt. 1910 óta önálló. 1926-ban oklevéllel ismerték el művészi teljesítményeit. Az ipt. v. tit­kára, a tanoncvizsg. biz. tagja. Végig- küzdötte a világháborút, kit.: kis ezüst és bronz vit. é., K. cs.-k. Neje: Schwarcz Szeréna. Klein Irén a „Délivasút Fényképészet” tulajdonosa, I. kér. Krisztina krt 101. Bu­dapesten tanulta a fényképészetet, 1914 óta van a szakmában. Műtermét 1917-ben alapította. Művészi kivitelben készít portré, enterieur és gyermekfelvételeket, igazolványképeket fél óra alatt készít. Buda amatőr fényképészei előszeretettel keresik fel elsőrendű, gyors és olcsó mun­kájáért. Laboratóriumában a fotótechnika legmodernebb eszközeit használja nagy szakértelemmel, ahol — felügyelete mel­lett — amatőrök saját felvételeiket is ki­dolgozhatják. Klein Miksa, a „Király Fotószalon” túl. Király u. 73. Szül.: 1881-ben Székesfehér­várott, ahol 1897-ben szab. fel. Előbb a Liederhoffer és Társa fényképészeti mű­teremnek volt társtulajdonosa. 1927-ben alapította szalonját, egy segédet foglal­koztat. V. ipt. elölj. tag. 1915—18-ig volt a háborúban, kit.: vaskereszt. Neje: Ma- zűr Mária. Kolb Elek fényképész. Kovács Erzsébet fényképész, Ferenc tér 12. Szakvizsgát 1924-ben tett. A Mona Lisa, a Czeglédy és a Diskay mű­teremben praktizált. 1924-ben nyitotta műtermét. A szakma minden ágát kul- tiválja. Férje Rappi László mintakészítő asztalos m. Kovács Jenő fényképész, Thököly út 28. Nógrádon 1884-ben szül., Budapesten Er­délyi udv száll.-nál 1900-ban szab. 1929 óta bírja a „Mérey és Társa” cég alatt 1906 óta fennálló műtermet. Neje: Braun Frida, István fia textilfőiskolai hallgató. Kvassay Antal fényképész, Kossuth L. u. 15 és Ráday u. 53. Tel.: 871-31. 1887- ben Iváposztásmegyeren szül., 1905-ben szab. May és Tsa, Strelisky, Goslett és Brunhuber műtermeiben praktizált. 1915- től végigszolgálta a világháborút. 1921- ben alapította műtermét. Műszaki, portré és gyermekfelvételekben speciálista. Ipari és közéleti érdemeit méltányolva a fény­képészek alelnökükké választották. Tiszt­jét ma is nagy lelkesedéssel tölti be. Neje Eberhardt Etelka. Leon Izor, a L. H. Fia cég tulajdonosa, Lajos u. 126. Szül.: 1882 Budapesten. A szakmát néhai atyja 50 éve fennálló mű­termében tanulta s azt 1911 óta önállóan vezeti. A kerület egyik legtekintélyesebb fényképésze. V. ipt. elölj. tag. Neje:

Next

/
Oldalképek
Tartalom