A magyar ipar almanachja (Budapest, 1931)

II. rész [Névjegyzék ]

106 Weisz Etel. Ilona leánya a műteremben dolgozik. Liebschütz József fényképész, Hernád u. 27. Szigetváron 1891-ben szül., Buda­pesten 1908-ban szab. Székesfehérvár, Abbázia, Fiume és Budapest műtermei­ben fejlesztette tudását. Háború alatt 36 hónapig a harcvonalban teljesített szol­gálatot. 1920-ban önállósította magát. Elismerő oklevéllel tüntették ki jeles munkáit. Ipt. elölj. tag. Lőwy Vilmos, a Pátria művészi fotó­szalon túl., István út 14. Szül.: 1894 Bu­dapest. 15 éves korában Gerbernél sza­badult fel. Segéd Székesfehérvárott és Budapesten volt. 1930 óta önálló. Gyer­mekfelvételekben speciálista. 1915—18-ig az orosz és olasz frontokon harcolt, kit.: bronz vit. é. és K. cs.-k. Molnár Erzsébet fényképészeti műterme Rákóczi út 18. Multas Imre a „Fotó Famos” túl., Jó­zsef körút 86. Békésen 1885-ben szül., Budapesten 1901-ben szab. A legelőke­lőbb fővárosi szalonokban praktizált, Strelisky és Székely Aladár üzletvezetője volt. Háború előtt Aradon önállósította magát, a hadbavonulásakor cégét meg­szüntette. Az orosz fronton harcolt, majd a repülőknél mint fényképész teljesített szolgálatot. Leszerelése után Budapesten alapított szalont, ahol 3 segéddel dolgo­zik. Ipt. elölj. tag. A „Fotó Matt” gyors­fényképezés egyedüli felvevője. Neje: Adler Klári. Müncz Henrik fényképész, Teréz körút 4. 1904-ben Budapesten szül., ahol 1922- ben szab. Budapesten és Romániában praktizált. 1930-ban alapította „Britá- nia” fotószalon cég alatt vállalatát. A szakma összes ágát kultiválja. Neje: Mittler Gizella. Nagy István fényképész, Népszínház u. 20. Szül.: 1887 Budapest. May és Tsa-nál 1906-ban szab. Bécsben, Budapesten és Bukarestben dolgozott mint segéd. 1917- ben önállósította magát. A Színházi Élét részére dolgozik, de külföldi lapoknak is szállít fotóriportokat. Két segédjével mű­termében a fényképezés minden fajtáját vállalja. Ipt. ellenőr. Résztvett a világ­háborúban, kit.: kis ezüst és bronz vit. é., K. cs.-k. és vasker. Neje: Horváth Mária, Neuberger Simon fényképész, Károly körút 6. Margitfalván 1875-ben szül., Te- mesvárott 1888-ban szab. Lőwy, Stre- lisky, Goszlet, Kossák stb. műtermekben gyarapította művészi tudását, a festésze­tet Wienben tanulta. 1906-ban nyitotta műtermét. 1929 óta az ipartestület egyik alelnöke. A Demokrata Párt vál. tagja stb. Háború alatt az Uj Szt. János kór­ház röntgenfényképésze volt. Raul és Sándor fia is fényképész. Nyári István Nándor fényképész, Rot- tenbiller u. 30. Székesfehérvárott 1884- ben szül., u.-ott 13 éves korában szab. Wienben, Berlinben és Budapesten prak­tizált. 1914—18-ig az orosz, olasz és francia harctereken volt, egyszer megse­besült. A kor. ezüst érd. kér. és a K. cs.-k. túl. 1921-ben önállósította magát. 1929 óta az ipt. pénztárosa, a tanoncvizsg. biz. tagja. Neje: Szerdahelyi Lujza. Olgyay László ipt. jegyző, gr. Zichy Jenő u. 4. Papp Rezső fényképész, Wesselényi u. 63. Baján 1890-ben szül., Kassán 1906- ban szab. Budapesten, Ausztriában, Né­metországban és Budapesten fejlesztette szaktudását. 1917 óta önálló. A művészi fényképezés minden irányát sikerrel ké­szíti. Az Uj Idők, a Színházi Élet, a Színházi Világ, a Ma Este, az Érdekes Újság stb. hozzák munkáit. 3 évig az operaház szerződéses fényképésze volt. Az ipt v. jegyzője, ma pénztári ellenőre, a Budapesti Fényképészek Munkaelosztó Szöv. elnöke, stb. Végigküzdötte a világ­háborút, kit.: kis ezüst vit. é., K. cs.-k. és seb. é. Neje: Friedmann Erzsébet. Pécsi József fényképész, Dorottya u. 8. Tel.: 821-23. Budapesten 1889-ben szü­letett. A keresk. akadémia elvégzése után Münchenben nyert fényképész mesteri ok­levelet. Ugyanaz évben alapította meg műtermét Budapesten. Mint portré, rek­lám és technikai fényképész a főváros szakemberei között vezető helyet tölt be. Számos bel- és külföldi kiállítási arany- és ezüstérem dicséri művészetét. A szak- irodalom terén értékes munkásságot fejt ki. 5 évig az iparrajziskola szakoktatója volt. Ipt. elölj, és tanoncvizsg. biz. tag. Pfeifer Antal fényképész, Király u. 11. 1894-ben Budapesten szül., Gerbernél 1910-ben szab. Szabadulási helyén, Czeg- lédinél, Halász Vilmánál, Bottfánnál stb. praktizált. 1924 óta önálló. A Színházi Élet munkatársa. A főváros, a katona­ság, a rendőrség, a posta stb. szállítója. Vezető szerepet visz az ipt. életében. Az orosz és olasz harctéren volt a háború alatt. Pobuda Alfréd fényképész, Ferenciek tere 2. Tel.: 897-91. Szül.: 1875 Győr, atyja műtermében szab. 1906 óta önálló, mai műterme 1929 óta áll fenn. 1928-ban sport és riport felvételeivel arany érmet nyert. A Magy. Fényk. Orsz. Szöv. pénz­tárosa. Neje: Morgenstern Sarolta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom