A magyar ipar almanachja (Budapest, 1929)

II. rész. Az iparos társadalom [Névjegyzék]

219 tagja. 1915—1918-ig határszéli csendőr volt. Neje : Matics Lujza. Kiss József cipészmester. Szül. helyben 1872-ben és itt felszabadult 1887-ben. Mint segéd Wienben is 5 évig dolgozott. Háza van és 1897 óta önálló üzeme, amelyben két segédet és 1 tanoncot tart. Ipari ezüst­éremmel van kitüntetve. Az Ipartestület, a tanoncv. b., az Elöljáróság elnöke, az Iparos Kör vál. tagja. 1916—1918-ig ka­tona volt. Neje: Bors Karolin. Kováts István géplakatosmester. Krebunyák Ferenc molnármester. Schrantz Imre vendéglős és mészáros­mester. Szül. Sopronszecsőn 1875-ben és felszabadult Sopronban 1892-ben. Háza van és 1903 óta önálló üzlete, amelyben két alkalmazottat tart. Az Ipartestület, a tanoncv. b. és az Iparos Kör tagja. 1914—1918-ig katona volt, 18 hóig a fron­ton. Neje : Varga Mária. Szüts István géplakatosmester. Sziib helyben 1897-ben és felszabadult Beleden 1913-ban. Háza van és 1922 óta önálló üzeme. Egy tanoncot tart. Az Ipartestü­let és tanoncv. b. tagja, az Iparos Kör vál. tagja. 1916—1918-ig katona volt. 3 hóig a fronton volt. Neje: Babos Mária. Szüts I. Sándor kovácsmester. Varga János kőműves- és építőmester. Varga János vendéglős és hentesmester. Varga József ácsmester. Szül. helyben, 1889-ben és felszabadult Beleden 1911-ben. Önálló üzemét 1914-ben alapította. Az Ipartestület elölj, tagja, az Iparos Kör vál. tagja. 1914—1918-ig katona volt- Neje: Varga Juliánná. Világos Gyula úri- és nőicipész felsőrész­készítőmester. Szül. helyben 1878-ban és felszabadult 1895-ben. Önálló üzemét 1905- ben alapította. Egy segédet és 1 tanulót tart. Több ipari kitüntetésben részesült. Háza van. Az Ipartestület, a tanoncv. b., az Elöljáróság, az Iparos Kör tagja. 1915— 1918-ig katona volt, 3 hóig a fronton. Neje- Pálffv Eszter. Viola Nándor vendéglős. Zambó Gyula esztergályosmester. Zsirai Mihály cipészmester. Szül. hely­ben 1864-ben és felszabadult 1882-ben. Háza, kertje van és 1892 óta önálló üzeme, amelyben 1 segédet és 1 tanulót tart. Az Ipartestület és tanoncv. b. tagja, az Iparos Kör vál. tagja. Neje : Rácz Eszter, László fiuk is a szakmában működik. MOGYORÓSBÁNYA Haladin Szaniszló, asztalosmester. Gróf Benedik-u. 112. Iparát 1905 óta gyako­rolja. 19'23-ban lett önálló. 1 segédet fog­lalkoztat. Az Ipartestület tagja. Krammer István, kovácsmester. Pits Ferenc, cipészmester. Unterwegner János, cukorka- és gyü­mölcskereskedő. Fő-u. 23. Tizenkét évig- a bányában dolgozott. 1927-ben önállósí­totta magát. Az Ipartestület tagja. Vachaja István, kovácsmester, Fő-u- 40. Szakmáját 1900 óta fejleszti, 1910 óta önállómester. Az Ipartestület elöljárós?gi tagja. MOHÁCS A mohácsi általános Ipartestület 1889 június 23-án alakult meg, a Sey Lajos fő­szolgabíró. iparhatósági személynök meghívására Jeszenszky7 Gyula tb. főszolgabíró elnöklete alatt tartott közgyűlésen. Első elnökké Toldy József, alelnökké Palasovszky Ödön, pénztárossá Kovácsovits Ferenc, jegyzővé Tóth'Lajos választatott. A kezdetben sok nehézséggel küzdő testület az 1891. esztendőben megvalósította az ipartestületi szállót a városba érkező segédek részére, 1892-ben kezdetüket vették a ta­nonciskolái kiállítások, megalakult a békéltetőbizottság. 1892-ben felmerült a beteg- segélyzöpénztár terve, de anyagiak hiányában meg nem valósulhatott. 1896-ban, az ezredéves kiállítás alkalmával Sebők Mihály, Szekeres Sándor és Tisler János kitüntetése révén az ipartestületet is érte a dicsőség fénysugara. 1899-ben megünnepelte a testület 10 éves jubileumát. Ugyanekkor felszentelte szent István képével díszített zászlóját,, amelynek zászlóanyai tisztét Jahoda Edéné vállalta. Ugyanekkor rendeztek egy segéd- és tanoncmunkakiállítást. amely kiváló sikert ért el. 1903. évben jóváhagyta a miniszter- a betegsegélyzö pénztár alapszabályait, mely 1904. év elején meg is kezdte áldásos műkö­dését. 1907-ben felvetődött az ipartestületi székház terve, aminek javára nagyszabású népünnepélyt rendeztek. 1908-ban belépett a testület az Iposzba, 1909-ben hosszas- viszontagságok után megvette a testület, Varga Ferenc ‘ elnöksége idejében, székháza részére a Széchenyi-téren levő 1030/1216 sz. házat és azt Rosenthal S. és fiai, Schmidt Károly, Roheim Ferenc, Emmerl és Bálint Miksa természetbeli adománya felhasználásá­val átalakította s ugyanez évben fel is szentelte. 1911-ben a testület női szabászati tan­folyamot rendezett, 1913-ban pedig egy 4 hetes cipészipari tanfolyamot. A testülethez tartoznak Babarc, Cseledoboka, Hercegszabar, Kisnyárád, Kölked, Lánycsók, Majs, Nagynyárád, Rácgörcsöny és LTdvar községek iparosai is. Tagjainak száma helyben 565, a környéken 300, összesen 865. A testület elnöke 1920 február óta Menczinger József oki. patkolómester, aki az iparosérdekek teljes átérzésével a legszebb

Next

/
Oldalképek
Tartalom