Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - S

Sárvár — Sásd Cementárukereskedő (Zemenlwarcn- händler) ; xSchwartz Dávid. Cipészek (Schuhmacher) : Bognár Tamás — Czettl Mihály — Csalla Sebő — Darázs Károly — Dö­mötör János — Fehér József — Fleischmann Mór — Fliegler Já­nos — Gerencsér István — Hamar Sándor — Háner Sándor — Ha- rami József — Horváth Ferenc — Horváth József — Horváth Lajos Jákói Ferenc — Jandó József — Klinies Károly — Knapp József — Kóbor József — Kopstein Miksa Kovács István — Lutz Adám — Málek József — Maráczi Fló­rián — Maráczi György — Mará­czi István — Móger Fer- dinánd — Móger Ferenc — Móger Gyula — Móhr Lajos — Móhr János — Müller Imre — Nagy János — Németh István — Neumann Mór — Pados József Pohr György — Pohr István — Pokonyi Gyula — Popella Ferenc Popella János — ifj. Popella Já­nos — Pörmenczi János — idsb. Pőrmeczi János — Pummer Já­nos — Redler Károly — Rózsa Jó­zsef — Schleimer Sándor — Schneller István — Schneller Pál Schwarcz Samu — Sebesi Károly Szabó István — Szabó István — Szabó János — Szakács Samu — Szovák Károly — Takács Imre — Takács József — Tangl Gyula — TangI József — Tercsák Imre — Tóth Károly — Ugróczi János — Urbán Lajos — Vámos István — Varga István — Vass Laios — Vass Péter — Veiner József — Vogel Manó — Vörös József — Zombik Károly. Cserepesek (Dachdecker) : Amóczi János — Amóczi János — Bayer Ferdinánd — Hegedűs István — Hegedűs Sándor — Horváth La­jos — Jákics János — Kóbor La­jos — Kóbor Mihály — Molnár László — Nagy István — Németh István — Németh István — Rajki János — Szakos János — Udvardi János — ózv. Zsidó Istvánná Csizmadiák (Tschismenm.): Altsaf- fer János — Darics Antal — Gab­riel Ferenc — Gerencsér György Goczán Ferenc — Goczán István Goczán János — Goczán József — Gróf Károly — Florváth József — Korándi József — Korbélyi János More István — Nagy József — Pásztori Márton — Poór István Rózsa János — Silinger József — Sinkecz János — Szalber András Szenes István — Takács Vince Varga Ferenc — Varga Ferenc — Verebélyi Lajos. Cukorgyár (Zuckerfabrik): x Vas­megyei cukorgyár rt. sárvári gyártelepe. Cukrászok (Zuckerbäcker) : Abdul Rizza — Húszéin Riza — Lichten­stein Márton. Ecetgyár (Essigfabrik): xSpiegel Mór. Elektromos miivek (Elektrizitäts­werke) : xVasvármegyei elektro­mosmüvek rt. Elektrotechnikus (Elektro te chni­ker) : Gergely Károly. Mézeskaláesosok (Lebzelter) : Ba- Esztergályosok (Drechsler) : Mester Sámuel — Németh István. Fazekasok (Hafner): MajTényi I. — Schleimer János. Fényképész (Photograph) : Szente Géza. Fésükereskedök (Kammhändler) : Dancsics Ferenc — Dancsics Ján. Füszcrkereskedők (Spezereiwaren- hdlr.) : xKrausz Adolf — xKrausz József — xSch warz A. Gabonakereskedők (Getreidehdlr.): xSchuIzbeck Henrik — xSchwarez Sámuel. Gépészek és gépészknvácsok (Ma­schinisten u. Maschinenschmiede): Felinger Károly — xFleischmann Simon — Gerse József — Horváth Károly — Kalavics Károly — Kapu István — Krepfl János — Kroknai Győző — Magyar Dezső Németh József — Pauer Imre — Udvardy Ignác — Tóth József — Vagner János. Gyógyszertárak (Apotheken): Eőry Vilmos (Megváltó) — Rusznyák Lajos (Szent Anna). Hentesek (Selcher) : Berzsenyi I. — Fekete Ignác — Gerse Károly Görög Károly — Horváth István 1280 Illés Kálmán — Kohl János — Mészáros István — Móger József Nagy Dezső — Palkovics István Radó István — Rumpler Antal — Róth Sándor — Schimmer Károly Sipovics István — Strohoíler Béla Szalai László — Szeibert Mihály Varga Imre. Husnagyvágó (Grosschiächt.): Gold­schmidt Henrik. Kádár (Böttcher) : Szűcs Ferenc. Kalaposok (Ilulmacher) : Tomka Károlyné — Tomka Pál — Vuk- mánovics Péter. Kályhások (Ofensetzer) : Rajki La­jos — Schleimer József. Kefekőtő (Bürstenbinder) : Geese Gergely. Kékfestők (Blaufärber) : Asboth L. — Dubovai Géza. Kéményseprő (Rauchfangkehrer) : Rács Károly. Kocsilényező (Wagenlackierer) : Sóber János. Kosárfonó (Korbflechter): dunán­túli füztermelő és kosárfonó rt. Kovácsok (Schmiede) : Bársony V. — Biró Sándor — idsb. Horváth János — Károly János — Kertész Jenő — Kondor Gyula — Novak József — Pásztori János — Tóth János — Vörös József. Kőművesek (Maurer) : Ács Ignác Beliczai Pál — Bozi József — Dö- mölki József — Gecse Károly — ifj. Herczeg József — Horváth István — Jákói János — Kóbor Imre — Kulcsár Károy — Lerótt József — Milkovics József — Mó­ger István — Németh Ferenc — Németh József — Neuhold János — Peczöli Ferdinánd — Ranwalter Károly — Ré- decsi Ferenc — Rezner József — Rumpler László — Schiltmayer József — Schiltmayer Károly — ifj. Talabér Ferenc — Tálából* I. -T- Tangl János — Timár István Varga Sándor — Wittinyer J. Könyvkötők (Buchbinder) : Milfai Ferenc — Nagy István. Kötélgyártó (Seiler) : Fórizs Kár. Lakatosok (Schlosser) : Bandii A. — Bandii Gyula — Herczeg La­jos — Kirschner Ferenc — Maj- tényi János — Pongrácz József — Rozenheim István — Strecket Fe­renc — Weisz Miksa. Malmok (Mühlen) : Bankovics La­jos — Barabás László (viz, Was­ser) — Császár József (villany, Elektr.) — Görög János (viz, Wasser) — Kender György (viz, Wasser) — Kovács József (vili., Elektr.) — Krausz József (Benzin) Mészáros Ferenc (viz, Wasser) — Sárvári közénmalom — Sárvár nagyközség ,,Végmalma“ — Szabó Gergely (viz, Wasser) — xVasme- gvei cukorgyár rt. (villany, Elektr.). Mérleggyár (Waagenfabrik): xHor- váth József. Mészárosok (Fleischer) : Deuch K. — Deuch Samu — Horváth Kál­mán — Illés Kálmán — Kolmann Fülöp — Kovács János — ifj. Mester Samu — Németh Béla — Pintér Sándor — Rozenthal Lá­zár — Schmidt Ferenc — Sülé Elek — Vainer József. lassa Sándor — Róth János — Szilágyi Rezső. Müköszörüs (Kunstschleifer): Puli István. Müselyemgyár (Kunstseidenfabrik): xSárvári müselyemgyár rt. Miitakácsok (Kunstweber) : Bara­bás József — Tischler Rezső — Török András. Női divatárukereskedő (Damen- jnoclewarer handler) : Grünsberger Irén. Női fodrász (Damenfriseur) : Kapi­tány Józsefné. Nyomda (Druckerei): Hesz Alfréd. Órások (Uhrmacher) : Ebergényi Béla — Ebergényi Viktor — xGrosz Antal — Horváth Antal — Panós János — Rajki István. Papirkercskcdő (Papierhändler) : xHesz Alfréd. Paplanok (Bettdecken): Ke­resztes Gyuláné. Pékek (Bäcker) : Fliegler József Flesch Salamon — Grosz Lajos — Komondi József — Pissinger Imre Schimmer Antal — Schranz Mó- tvás — Szloboda János. Posztókereskedő (Tuchhändler) : xSchnábel J. Zsigmond. Pótkávégyár (Kaffeersatzfabrik) : xSpjtzer és Rosenthal. Kőfösárukereskedők (Schnittwa­renhändler) : Láng Ignác — Lő- wínger Ignác — Weltner Jenő. Rumgyárak (Rumfabriken) : xPi- singer Imre — xSteiner Lipót és Társa. Seprőkereskedő (Besenhändler) : xSchwarz Lajos. Szabók (Schneider) : Bocskai Já­nos — Bőssé Gáspár — Breier Mór — Czingraber Lajos — Do­minók József — Farkas Miklós — Fücsök Ferenc — Fülöp Gyula — Herczeg János — Horváth Endre Horváth István — Horváth Ist­ván — Huszár István — Illés Károly — Jákói Ferenc — Ju­hász István — Karai János — Ka­szás János — Kosztolánei Gyula Király István — Kis Károly — Kiss Kálmán — Kiss Pál — Ko­vács Kálmán — Magyar Ferenc Nagy Lajos — Németh Kálmán — Oláh István — Pados János — Péröly Gyula — Polák József — Rács Géza — Schimmer Mihály Segyevi Antal — Spiegel Vilmos Szabó Ferenc — Szabó Jakab — Tóth József — Varga Imre. Szálloda (Hotel): *Nagy Dezső (Korona). Szappanfőző (Seifens.): Berkes G. Szíjgyártók (Riemer) : Andrus I. — Horváth János — Kálmán G. — Kovács Sándor — Markó Fér. Szitakötő iparosok (Siebmacher) : Bokor János — Gáspár Béla — Major Sándor. Szobafestők (Zimmermaler) : Hor­váth József — Kasprás Ferenc — Mautner Oszkár — Nagy József Porm Ferenc — Tomcze Gyula — Vainer Mihály. Szövetkezetek (Genossenschaften): xSárvár és vidéke Hangya keresz­tény fogy. és ért. szöv. — ’'Sár­vár és vidéke hitelszöv. (OKH) — xSárvári községi hitelszövetkezet (OKHX Szűcs (Kürschner): Fischkandl R. Szürszabó (Bauemmäntelschneider): Pintér János. Takácsok (Weber) : Barabás Ká­roly — Bődi Sándor. Takarékpénztárak (Sparkassen) : xSárvári első takarékpénztár rt. — xSárvávidéki takarékpénztár rt. Tejtermékkereskedö (Milchproduk­te! handler) : xLázár István. Terménykereskedő (Landesproduk- tenhändler) : xSteiner Albert. Üvegesek (Glaser) : Bandi Vilmos xBudai Lőrinc — Fricbert Bernét Friebert LSjos — Mandler. Jenő. Vaskereskedők (Fischhändler): Ein­heck János — Gayer Pál. Vegyeskereskedők (Gemischt waren- händler) : xBürger Sámuel — xDeutsch Jenő — xDeiUsrh Miksa xKrausz Testvérek — Láng Ignác xSteiner Albert — xSüss Lipót utóda Pollák és Lusztig. Vegyi termékek (Chemische Pro­dukte) : xKoch Aladár — xPerl Károly — xPolgár László. Vendéglősök (Gastwirte) : Angyal Lajos — Grosz Károly — Holcz- bauer Imre — Németh Lajos — Pfeifermann János — Róth Ká- rolvné — Rózsa Bálint — Stroh- holler Viktorné — Velin Ágoston. Villanyszerelők (Elektromonteure): Németh János — Törők Lajos. SÁSD. Kk., Baranya vm., hegy­háti j., 1150 lak. Kjző, ákv.. rk. fe*. Trvszék: Pécs. Járáshir., (tkv,). áll.-pénzt., cs. ő. jár. parancsnok­ság. ,®§ÍPXX "ít (SE®. Orvos, állatorvos, gyógyszertár, Tak,- pénztár rt., hitelszöv., gőzmalom­ig vili. rt. SÁSD. Kg., Kom. Baranya, Bez. Hegyhát. 1150 Einw. Kreisnotär. Matrikelamt, rk. ftss. Ger. : Pécs, Bezirksgericht. (Grund buchsamt), Staatsk,, Gend -Bez.-Kommando. ,®SUXX -$■ ®S»r. Arzt, Tier azt, Apotheke, Spark. A.-G., Kreditgenossenschaft, Dampfmühle und elektr. A.-G. Főszolgabíró (Oberstuhl­richter) : Forray Valér. Szolgabirdk (Stuhlrichter) : Bátsmegyei Jenő — Öllé István. ü ö r j ei/i/í ő (Kreisnotär) : Bálint István. Adóügyi Jegyző (Notar für Steuerangelegenh.) : Dimon Albert. Orvosok (Aerzte) : Balogh József — Glaser Jenő. Állatorvos (Tierarzt) : Me- gyeresky Kázmér. Ügyvédek (Advokaten): Bo- rosnyay Oszkár — Fonyó Vilmos Horváth Jenő — Kérésé György Müllherr Alajos — Stein Andor. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Közbirtokosság (107) — Leisz János (42) — Sásd község (49) — Schneider József (42). Ácsok (Zimmermeister) : Bon Jó­zsef — Czinner Antal — Daum József — Fetzer János — Fctzer Mátyás — Fuchs Ádám — Fuchs Antal — Hird József — Illés S. — Jakab János — .leger Márton Koller Koprád — Korbacz Fló­rián — Korbacz Imre — Perneker Richárd — Reiner Antal — Reisz: András — Rótgebin József — Tiszperger Konrád. Asztalosok (Tischler) : Czappe Jó­zsef — Hencsik János — Jakab« Antal — Kifér József — Kner Ja­kab — Laska Ferenc — Leidekker Antal — Lőrincz Adám — Noteisz János — Ottó Péter — Ruppert András — Ruppert Henrik — Specht Ádám — Steiler Antal — Szláfkai Ferenc — Vunderlik Mátyás. Bádogosok (Spengler) : Handl An­tal — Kreizlmayer Prosper — Müller János — Schön Antal. Bognárok (Wagner) : Anaczcllar Boldizsár — Baumann Antal — Czeglédi Gyula — Hering János Hornung György — Hornung Já­nos — Kelemen József — Keő Ist­ván — Péter József — Bodies István — Rózsa István —- Sebők Zsigmond — Ujhelví József — Varga József — Vincze András. Borbélyok (Barbiere) : Fábián Ist­ván — Feiner Viktor — Gáspár! Imre — Guldány István —- Ho­man Antal — Plavics Imre. Cipészek (Schuhmacher) : Banna Jakab — Banna Pál — Gelencsér Ferenc — Ilia János — Junkl Já­nos — Hartman János — Kele­men István — Krusnitzer Ferenc Lőrinc István — Molnár Sándor Palkovics Ferenc — Schman Ist­ván — Siám Mihály — Szemes József — Szíjártó Pál — Szőke- József — Tamás József — Tér Ferenc — Vas István — Vicze Já­nos — Zemnlenszki Mihály. Cserepes (Dachdecker) : Oswald Ferenc. Esztergályosok (Drechsler): Som- József — Schmid Mátyás. Fazekasok (Hafner): Czilják János — Inhof József. Gyógyszertárak (Apotheken); Dará­nyi Mihály (Szent György lovag) — Mózessy Géza. Gyümöleskereskedő (Obsthändler) r Mayer Jakab. Harisnyáké tő iparos (Strumpf­wirker): Herskovics József. Hentesek (Selcher) : Homan Antal Müller József — Polgár József — Sári Béla. Kádárok (Böttcher) : Harn János.. Naidinger Ferenc — Schaf János. Kalaposok (Hutmacher) : Hirt Já­nos — Jéger József — Renner J. Kályhás (Ofensetzer) : Beck József. Kéményseprő (Rauchfangkehrer) : Paidel; József. Kovácsok (Schmiede'): Bauer János Bóna Vendel — Eger Antal — Fichter Kelemen — Fuchs József Herczeg Pál — Hergert Mátyás Jäger Ferenc — Juhász György Kaszás János — Kaizer János — Kertes József — Kleisz György — Ragoneza Antal — Sümegi János Schiller János — Schneider Ist­ván — Schmid János — Steiner Adám — Storcz Lőrinc — Szebé- nyi Dezső — Taller István — Tóth János — Tringer Ignác — Vas István — Vasztrofszki Péter Véber János — Zorn Fülöp. Kőfaragó (Steinmetz) : Rimrum F. Kőművesek (Maurer) : Czoíí And­rás — Eger János — Geisz József Gumi István — Hell György — Hjl- zenhof József — Hoffmann József Kap Adám — Kellner Józs. — Klein Ferenc — Ivlezer János — Korb János — Krum Ferenc — Mész József — Miltner József — Mii­ről Nándor — Nidermayer János Noteisz József — Rap József — Rap Mátyás — Reisch Mátyás — Renner Antal — Schmid József

Next

/
Oldalképek
Tartalom