Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

A. Általános rész - Miként használjuk Magyarország címtárát - Mit tartalmaz Magyarország címtára

Miként használjuk Magyarország Címtárát? Wie soll man Ungarns Adressbuch gebrauchen? ■ Közintézméiyck, melyeknek hatásköre az egész országrí kihat, a kötet elején külön fejezet­ben (A rési) tárgyaltainak, ahol az összes, Magyar- országra »onatkozó általános tudnivalókat tár­gyaljuk. la Címtárunk B részében, a Címjegyzékben a hely­ségek abc>orrendben foglalnak helyet. Mégis Buda­pest székesfőváros az őt környező előváro­sokkal (Nagy-Budapest) a helységek élén található. Amellett, logv minden helységnél megnevezzük a vármegyét, amelyhez a helység politikailag tartozik, külön adunk egy Helységnévtárt, amelyből megálla­pítható, hogy valamely vármegye mely helységekből áll. Ugyancsak itt közöljük a régi helységneveket, melyek külföldön tévesen még L iaífntrg"f<irgalomban vannak. 21) Ha egy céget keresünk, amelynek lakhelyét ismer­jük, úgy használjuk a Címjegyzéket {B rész). itt a helységek, Budapest kivételével, abc-sorrend­ben soroltatnak fel. a cégek pedig — a helységek keretein belül — szakmák szerint vannak csoportosítva i 3. Ha valamely szakmát keressük, üssük fel a Szakma névsor tárgymutatóját (C rész), ennek se­gélyével megállapíthatjuk, hogy valamely szakma a Szakmanévsor mely lapján található ; a Szakma- névsorban olvashatjuk, hogy a megfelelő cégek a Címjegyzék mely lapjain fordulnak elő. I öffentliche Institutionen, deren Wirkungskreis auf das ganze Land sich erstreckt, werden in dem Teile A behandelt, wo auch alles über Ungarn Wis­senswerte zu finden ist. 2a In dem Teile B unseres Adressbuches, in dem Adresse n-V erzeichnis, sind die Ortschaf­ten alphabetisch aufgenommen, mit Ausnahme der Haupt- und Residenzstadt Budapest, die mit ihren Vororten (Gross-Budapest) an die Spitze des Adres­sen-Verzeichnisses gestellt ist. Neben jeder Ort­schaft ist das Komitat benannt, zu dem sie gehört, ausserdem aber leiten wir das Adressen-Verzeichnis mit einem nach Komitaten geordneten Ortsregister ein, aus dem ersichtlich ist, welche Ortschaften das betreffende Komitat umfasst. Ebendaselbst geben v ' ein Register mit alten, zumeist deutschen Ort." namen, die im Ausland fälschlich noch immer Gebrauch stehen. 2b Wer eine Firma sucht, deren Wohnort ihm be kannt ist, benütze den Teil B, das Adressen- Verzeichnis. In diesem sind mit Ausnahme von Budapest die Ortschaften alphabetisch, in de» Ortschaften die Firmen nach Branchen geordnet. 3. Wer eine Branche sucht, schlägt im Braue Register (Teil C) nach, aus dem er festste kann, auf welcher Seite des Branche n-V« zeichnisses die betreffende Branche zu fln ist ; in dem Branchen-Verzeichnis ist auch ang ' ben, auf welchen Seiten des Adressen-Verzeichnt^ die Firmen dieser Branche nachzuschlagen sind. Die ungarische Schreibweise der Adressen weicht insoferne von der anderer Sprachen ab, dass im Ungarischen stets der Familienname an die erste, der Rufname jedoch an die zweite Stelle gesetzt wird, was der Ausländer bei dem Gebrauche unseres Adressbuches besonders zu beachten hat. Mit tartalmaz Magyarország Címtára? Was enthält Ungarns Adressbuch? MagyPhvszág térképe. Politikai beosztás, vasút­vonalak, fsr:águtak. Magyrtrszág (A rész). Itt adjuk hazánk általános leírását, i| bntosabb statisztikai és néprajzi adatokat, egyáltalán mindent, ami kereskedelmi szempontból fontos. It alálhatók : a kormányzóság, a minisztériu­mok, a nsizetgyülés, a külföldi képviseletek, a kama­rák, az é’ékképviseletek, a kartelek, a szindikátusok címei, tojbbá minden tudnivaló a közlekedés, posta, távírda, fvbeszélő, pénzügyi politika terén. Cimjgyzék (B rész). Helységek szerint, ezek kere­tein belü szakmákra osztva találhatók : gyárak, ipa­rosok. kreskedők, földbirtokosok, szállodák, vendég­lők és kvéházak, orvosok, fogtechnikusok, állatorvo­sok. ügjvidek, közjegyzők stb. A nevek abc szerint vannak rmdezve. A helységeket azonkívül varmegyék szerint cstpórtositva a Helységnévtárban ta­láljuk. ­Bvjcgzett cégek. Nagyobb városokban külön kö­zöljük atXrvényszékileg bejegyzett cé­geket. i cég megnevezése után közöljük a cégtulaj­donos nett és a cég szakmáját. Részvénytársaságoknál az igazgaóság névsorát. A bejegyzett cégeket x jellel különbözünk meg. A cégek, es azok között a rész- 'é.veVaisasíink is. rendszerint a címszó kezdőbetűje jlatt találhatók Ezen rendszertől csak ott tértünk el, "ahol különösen a részvénytársaságok teljes cégszövege nincs ^használatban : ilyen esetekben a céget, k’letve a részvénytársaságot a cegszöveg jellegzetes szavának ■ kezdőbetűje alá soroltuk. I Várói hatóságot- Polgármester, tanácsosok, mér­nöki a ok vezetői, kórházait igazgatóikkal, *s villanytelepek, viz- % vásárcsarnokok és . önkéntes Ungarns Landkarte. Politische Einteilung. Eisen­bahnlinien, Landstrassen. Ungarn (Teil A). Dieser Teil enthält eine allge­meine Beschreibung Ungarns, alle wichtigen statisti­schen und demographischen Daten überhaupt alles, was vom kaufmännischen Gesichtspunkte wichtig ist. Hier sind zu finden : Reichsver»eseramt, Ministerien, Nationalversammlung, Auslandsvertretungen, Kam­mern, Interessenvertretungen, Kartelle, Syndikate, fer ­ner alles Wissenswerte über Verkehrswesen, Post. Telegraph, Telephon, Finanzpolitik u. a. m. Adresscn-Verzeicbnis (Teil B). Nach Ortschaften Innerhalb des Rahmens derselben sind in Branchen eingeteilt zu finden : Fabriken, Industrielle, Kaufleute. Grundbesitzer. Hotels. Gastwirtschaften und Kaffeehäu­ser, Ärzte, Zahntechniker, Tierärzte, Advokaten, öffent­liche Notare etc., alphabetisch geordnet. Die Ortschaf­ten nach Komitaten im Ortsverzeichnis. Prstokollierte Firmen. In grösseren Städten ver­öffentlichen wir separat auch die gerichtlich, protokollierten Firmen mit dem Eigentü­mer und der Branche ; bei Aktiengesellschaften die Namensliste der Direktion. Die protokollierten Firmen werden durch das Zeichen x unterschiedlich gemacht. Städtische Behörden. Bürgermeister, Magistrats-' räte, Ingenieurämter, Spitäler, Desinfektionsanstalten, i Elektrizitäts- und Gasanlagen, Wasserwerke, Schlacht-1 häuser. Markthallen und andere öffentliche Betriebei mit ihren Vorständen. Berufs- und freiwillige Feue.v wehren mit ihren Kommandanten, kurzum, alle, derer» Namen für Industrielle und Geschäftsleute — ins! besondere bei Lieferungen von Wichtigkeit sTSdfl .Öffentliche Institutionen, denen Wirkungskreis ganze Land sich erstreckt, im

Next

/
Oldalképek
Tartalom