Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - T

1452 Tószeg — Tótszentgyörgy Szabók (Schneider): Bali Imre — Bali Sándor — Minarovics József. Szatócsok (Krämer): Goldmann István — özv. Gutíreund Ármin­ná — özv. Weisz Miksáné. 'Szikvizgyárak (.Sodawasserfabri­ken): Kovács Ferenc — Töröcsik Pál. Szövetkezelek (Genossenschaften); xTószegi Hangya fogy. és ért. szöv. — xMéh tószegi községi áru- szöv. — xTószegi közs. hitelszöv. (O. K. II.). “Vegyeskereskedők (Gemisch twaren- händler); x Adler Jónás — xFlamm József — xGrimm Rozália — xGutfreund Ármin — xWeisz M. TÓTKOMLÓS. Nk„ Békés vm.. orosházai j., 10.367 lak. Kk. Sze­ged. Közs. jző, akv., ev. fa. Trv,- szék : Gyula. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt. : Orosháza. P. ü. szak., cs. ö. (Mezőtúr—mezöhe­gycsi vonal). <3©? “Őr ®S»j. Áll., rk., ev. el. isk., tanoncisk., orvos, gyógys" -*ár, tkp., bank. TÓTKOMLÓS. Gg., Kom. Bé­kés, Bez. Orosháza, 10.367 Einw, IIK. Szeged. Gemeindenotár, Mat- rikelamt, ev. fe. Ger. : Gyula. Be- zirksger. (Grundbuchsamt), Staats­kasse : Orosháza. Finanzabteilung, Gend. ÜB© (Strecke Mezőtúr—Me­zőhegyes). “ŐT I^Sb. Staatl.. rk.. ev. Elementarschule, Lehr- liugsschule, Arzt, Apotheke, Spar­kasse. Bank. Községi bíró (Gerne nde- richter) : Motyovszky János. Községi jegyző (Genic rule notär) : Németh Kálmán. Segédjegyzők (Vizenotáre): Canik Pál — Csörtök Endre — Szokolay Pál. Allé unni jegyző (Notär für Steueranaelegenh.) : Karkus János Orvosok (Aerzte) : Hanke József — Nagy Sándor — Somló László — Tury György. Állatorvos (Tierarzt) : Pintér Gyula. V g yv édek( Advokaten): Schultz Ágoston — Pintér Miksa — Vass Nándor. F ölti b irtok o s o k ( Grundbe­sitzer) : Antal István (22) — An­tal István (24) — Antal János (24) — id. Antal Mátyás (23) — Antal Pál (23) — Ádámik Mihály­né (38) — Bakó Imre (31) Benyó .Mihály (29) — Benyó Mi­hály (46) — Bogár Mártonné (35) Boros Márton (44) — Boros Mi­hály (63) — Farkas András (119) Farkas Andrásné (30) — Farkas Pál dobozi (44) — Fábry Péter (39) — Francziszti András (109.) Gajdács Pál (30) — Grexa Pál (42) — ifj. Gutván Mihály (36) Hovorka István (31) — Hovorka István (27) — Hovorka János (32) Hovorka Márton (37) — Hovorka Pálné (32) — Jesenszky János (30) — Joó Sámuel (33) — Ka­rasz András (29) — Karasz Pálné (25) — Karkus István (26) — Karkus János (50) — Karkus Já­nos (33) — Korin János (34) — Laurovics István (31) — Lehoczky György (27) — Lehoczky György (67) — Lehoczky György (45) — Lehoczky Jánosné (38* — Lehoczky János (100) — Lehoczky János (50) Lehoczky Mátyás (45) — Lehoczky Mátyás (24) — Lehoczky Márton (68) — Lehoczky Pál (42) — Le­hoczky Pál (35) — Lehoczky Pál (46) — Maiga György (30) — Matajsz György (49) — Matajsz János (24) — Matajsz Jánosné (56) Matya János (19) — Molnár György (23) — Motyovszky Pál (47) — Motyovszky Pál (45) — Motyovszky Györgyné (20) — Mo­tyovszky János (38) — Meleg Má­tyás (21) — Meleg Pálné (32) — Mochann János (21) — Marschaun Mihály (49) — Márkus Pál (22) Németh Kálmán (30) — Orbán János (18) — Orbán János (19) Oravecz Jánosné (231 — Paulovics János (45) — özv. Pipus Pálné (15) —• Pósá Pál (26) — Povár- zsay András (20) — özv. Povar- zsay Györgyné (21) — Povárzsay János (15) — id. Povárzsay Má­tyás (17) — Povárzsay Mihályné (21) — Povárzsay Pál (19) — id. Povárzsay Sámuel (20) — Rankó Pál (26) — Ribárszky Pál (16) — Ronkár György (20) — Rusznák György (15) — dr. Simon Pálné (27) — Solvmossy Mátyás (17) — Sovány Mihály (17) — Stirbicz Mihály (34) — Szabó Lajos (30) Számúéi András (17) — Számúéi Andrásné (49) — Számúéi György­né (16) — Számúéi János (30) — Számúéi Márton (21) — Szokoi János (17) — Szlávik Mátyás (35) Szokoi Mihály (24) — Szokoi Márton (17) — Tonavecz Pál (16) Tóth István (16) — Tótkomlós község (1521) — Tótkomlóst ág hitv. evang. egyház gazda (137) Tuska András (15) — Tuska Ger­gely (17) — Tuska János (16) — Tuska Pál (24) — Unger László (15) — Urhán Mihály (16) — Ven- gercsán Ádám (15) — Závoda Já­nos (28) — Závoda Pál (35). Födlbérlők (Grundpächter) : Herczog Karoly (510) — Lóczy János (33) — Antal Mihály (50) Bogár János (45) — Vadász Mi hály (20). Ácsok (Zimmermeister): Adamik Pál — Benyó Pál — Bindrim Jó­zsef — Csernyik Mihály Mada- rovszky Márton — Matiga Pál Menjár János — Rimovszky Mi­hály — Sebők Sámuel — Tóth György — Tóth Mihály — Tó;h Pál — Túsza György — Túsza János — id. Túsza János — Tuska Mihály. Asztalosok (Tischler): Balkó János Balkó Mihály — Czira Zsigmond Fenyő Jenő — Dojen István - Dorogi János — Hudák István Kiss András — Kovacsik Antal Lepusznyi Pál — Paulik Ádám Pipis András — Pipis Pál — Setényi János — Szokolay Gerg. Bádogosok (Spengler): ifj. Bradna András — Brüll Géza — Geh- ring L. Ferenc — Lang Károly. Bank (Bank): xKisgazdák bankja rt. Tótkomlóson. Bognárok (Wagner): Adamik And­rás — Benczúr Mihály — Gold­berger Mihály — Lachota György Varga Mihály. Borbélyok (Barbiere): Klopístein Gáspár — Motyovszky István Orbán János — Racskó István özv. Tóth Jánosné. Bőrkereskedők (Ledeihdlr.): Isz- kovics Sámuel — Szenteszky J. Cipészek (Schuhmacher); \rany Sándor — Balázs János — Brachma Pál — Csorbái Pál — Csacsó István — Francziszti András — Gaál Sándor — Gubis Lajos — Gyiricsán György — Klein Izidor — Kovács András — Köves Mihály — Kraszkó Pál — Krizsa András — Krsnyarik Jó zsef — Lovas Ferenc — Loszik János — Lonka Pál — Mahnács János — Orbán Pál — Papp László — Paulik Dániel — Paulik István — Teplány Gyula — Tep- lán Pál — Tomka János Zslinka György — Zslinka István. Cséplőgép tulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Karkus Já­nos — Karkus Mihály — Korim Pál — Motyovszky János — Pipis Testvérek — Tóth Jánosné — Tóth Márton — Tóth Mihály — Vajda Pál. Csizmadiák (Tschismenm.): Boszág András — Boszág Ádám — Bo­szág János — Brachma András Brachma Mihály — Brachma Sá­muel — Breska Sámuel — ifj. Chlebunyiczky Mátyás — Csjernyik Pál — Fodor István — Forrai István — Gálicz Ferenc — Gro- zál György — Ilaskó János — Hudák János — Jambrics Pál — Kovralik János — id. Krizsnyá- rik József — Lanjánszky János Lági József — ifj. Maliga György Milkovics János — ifj. Oravecí Mihály — Paulik István — Pau­lik János — Paulik Pál — Pus- kély József — Roszkos András Szmeda János — Szmeda Mihály Szokolay Kálmán — Tószegi Pál Tószegi János. Edénykész.tő (Töpfner) : Cvállinga István. Épitésianyagkereskedő (Baumate­rialienhändler) : Lukács György. Fakereskedők (Holzhdlr.); Lcynik József — Újhelyi János. Fazekasok (Hafner): Keles Márton Mohnács András. j Fényképész (Photograph); Erdélyi Lipót. I Fésűs (Kammacher): Hovarka A. Gabonakereskedők (Gctreidehdlr.): xHerczog Károly és Fia — ifj. Oláh István — Tószegi András Újhelyi Vilmos — Schwab Jenő, Gépész (Maschinist): Kadkus A. Gépészkovács (Maschinenschmied): Karkus János. Gépkercskedők (Maschinenhdlr.): Hrovitz Jenő — M. Tóth Mihályné Géplakatosok (Maschinenschlosser); Kovács István — Pipis István — Teplány József — özv. Tóth Já­nosné — Tyeklár György. Gyógyszertárak (Apotheke); Ádám- kovics Károly — Nagy László — Zelocky György. Gyümölcskereskedők (Obsthänd­ler).: Horánszky Pál — özv. Horán- szky Pálné — Morenszlcy János. Hentesek (Selcher); Daubmer And­rás — özv. Hudák Györgyné Hudák János — özv. Hudák Já nosné — Hudák Pál — Jaksa László — Reszkes Márton — Túr ka István. Illatszerkereskedő (Parfümerie): Molnár Mihály. Kádárok (Böttcher) : Garai Pál — Leginszky István. Kalaposuk (Hutmacher): Kovács Károly — Ostovics Károly. Kárpitos (Tapezierer); Kirschner Bernát. Kelmefestő (Stoffärber): Lankó János. Kéményseprő (Rauchfangkehrer); Hildák Antal. Ken.yérsütő (Brotbäcker): Teplány Pálné. Kerékgyártó (Wagner) : Kovács Pál. Korcsmárosok (Wirte): Barancsik János — Bogár Andr. — Gyiviczán Györgyné — Gyürki János — Hovorán Mátyás — özv. Lokó Ist­vánná — Magyar István — Ma­gyar Lajos — Matajsz Pál — Ma- ranszki István — Oravec Pál — Orbán Pál — Orbán János — Racskó Ádám — Tóth Pál — Pi­pis Mihály. Kovácsok (Schmiede) : Blahó 1st ván — Adamik Károly — Ada­mik György — Antal János — Franciszti János — Juhász György Karkus Mihály — Komeri István Kriska Mihály — Lachata Pál — Pallagi István — Raílai József — Strobka András — Strobka János — Szalay Károly Tóth István. Kőművesek (Maurer) : ifj. Kovács János — Kovács János — Kovács József — Lang János — Lebó Mátyás — Paulik János — Tóth István. Könyvkereskedők (Buchhändler) : Bo^ár Mihály — Krajcsik Mhály. Kötélverők (Seiler): Konsanoczky Ede — Marki József. Lisztkereskedő (Mehlhändler) : xTuska Mihály. Malmok (Mühlen) : Pipis testvé rek (gőz, Dampf) — Régebbi Köz­ségi Gőzmalom — xifj. Sopusin Mátyás, és társa — Újabb községi gőzmalom (gőz, Dampf). Mészárosok (Fleischer); Kovácsik Lajos (Schlesinger Lajos. Mészkereskedő (Kalkhändler) ; B. Lukács György. Mézrskalácsos (Lebzelter) : Sebő István. Nyomda (Druckerei): Framkó István. Órás (Uhrmacher) : Dankó György Papirkereskedő (Papierbändler) : ifj. Wallach Mihály. Papucsosok (Pantoffelhdlr.) ; özv. Győri István — Dobó János — Kraszkó György — Kravec György — Povarzsai Pál — Ru- szák András — Somogyi József — Szabó Mihály — Tuskely Józs. Pékek (Bäcker): Németh Elemér — Vogel Izsó. Röfösárukereskedők (Schnittwa­renhändler) : Buchbinder Mózes — Bukovinszky Lajos — Gärtner Lajos — Herzog J. Izsák xözvegv Kikkel I=* vénné — Klein Zsigmond — xözv. Popper Lászlóné — Popper Sámuel — Tirkács János — Újhelyi Aladár Wanderstein Náthán. Sörkereskedők (Bierhändler) : xHudák István — xTóth Pálné -- Vadász Mihály. Szabók (Schneider) : Arcsai Já nos és Társai — ifj. Ancsái Pál Bence Sándor — xDomarovszky Mihály — Gyurkovics István — Kiss Pál — Kovárcsik Gyula — Ko­zák Pál — Lachata István — Maiga István — Miskey János — Oravecz János — Paulik Sámuel Pless Gergely — Szokoi István Szokoi Mihály — Toykó Sándor Tóth János — Tóth Lajos — Tus­ka István — Vajda János — Vaj­da Pál — Vajda Pálné — ifj. Walach Mihály — Wanyó Mihály Szalámigyár (Salamifabrik): Mit- nyán Mihály. Szatócsok (Krämer); Bender Her- manné — xBinetter Dávid — Brüll F. Lipót. Szíjgyártók (Riemer) : Gyurkovics Mihály — Gyurkovics Mátyás. SziKvizgyárak (Sodawasserfabri­ken) ; Ácséi István — Erdélyi Lipót. SzúaKötő iparos (Siebmacher); Gyurik Gy. Szobafestők (Zimmermaler) : Ga- bodi József — Wanderstein Ign. Szövetkezet (Genossenschaft) : xTótkomlósi hitelszövetkezet. Szűcsök (Kürschner) ; Ambrosi György — Fodor Mihály — Garai György — Garai János — Legen- szky János — Paulik István. Szülésznők (Hebammen) : Antal Pálné — Bielik Jánosné — Korin Mihályné — Maliga Györgyné — Pipis Mártonné. Takarékpénztár (Sparkasse); >:Tót- komlósi takarékpénztár rt. Téglaégető (Ziegelbrenner): An­tal M. Terménykereskedő (Landesproduk- tenhändler); xNemzeti áfuforg. és terményértékesítő r. t. Tímárok (Lohgerber) : Blachó Já nos — Kerekes István — Kocs méri János. Tojáskereskedök (Eierhändler) ; özv. Hodlicska Józsefné — Kisa Anna — Kisa János — Paksi Gy. Tüzifakereskedő (Brennholzhänd­ler) : Újhelyi János. Ügynökök (Agenten) : Nádor Adolf Pipis György. Üvegkereskedö (Glashändler) : Goldberger A. utóda. Vállalkozó (Unternehmer) : Javer­csik Antal. Vegyeskereskedők (Gemischtwa­renhändler) : Csortos Kálmán — xDoncky .1. — xFischer József — xGross B. és fia, Gross Lipót — xHerzog Izsák — Horváth István Iritz J. János — Ilkovicz Ferenc író János — xlczkovits Li­pót — Juhász Mihály — Karkus János — Kleinmann Adolf — Kle­men! János — Klostermayer Fe­renc — xKohn Ferenc — Kohn Ignác — xLöwinger Fíilöpné — xMitnyán M. és Thury Sándor Moranszky Mihály — Paulik Pál Prendér Hermann — Racskó Já­nos — Löwy Testvérek — Szalui István — xUjhelyi Ferenc — xUj- helyi Illés — xUjhelyi József — xUjhelyi Sándor. Zsibárusok (Trödler) : Cir Jakab özv. Jacsánszky Istvánná. TÓTSZENTGYÖRGY. Kk., Somogy vm., szigetvári j., 390 lak. Kjző, akv. : Görösgal (Pusz­ta). Ref. fa. Trvszélc : Kaposvár. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt. : Szi­getvár. Cs. ö. : Gyöngyösmellék. “őr Szigetvár (Kaposvár—szi­getvári vonal).Görösgalpuszta. TÓTSZENTGYÖRGY. Kg, Kom, Somogy, Bez. Szigetvár. 390 Einw. Kreisnotär. Matrikel­amt: Görösgal (Puszta). Ref. (tej. Ger. : Kaposvár. Bezirksgericht (Grundbuchsamt). Staatsk. : Szi­getvár. Gend. : Gyöngvösmel'ék. “ÍP Szigetvár (Str. Kaposvár- Szigetvár). Görösgalpuszta. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Sütő István és József (33) Szabó János (23). Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma- schineneigenlümer): Radics Ist­ván — Sértő József — Szabó J. Korcsmárosok (Wirte): özv. Katz (gnácné — özv. Spisák Mihályné Szabadi Ferenc. Kovácsok (Schmiede): Kann Antal Szabó János. Malmok (Mühlen); Gere István Majer Antal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom