Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - T

Tótszentmárton — Tóváros TÓTSZENTMÁRTON. Kk.. Zala vm., letenyei j„ 1100 lak. j Kjző, akv., rk. te. Trvszék: Nagy­kanizsa. Járásbir. (tkv.), áll.- pénzt., cs. ö. : Letenye. Mu­rakeresztur (Budapest — muiake- reszturi vonal). Tjp Letenye. Orsz. vásár : jun 13., nov. 11. TÓTSZENTMÁRTON. Kg., Kom. Zala, Bez. Letenye, 1100 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt, rk. te. Ger. : Nagykanizsa. Be- zirksger. (Grundbuchsamt),_Staats- kasse, Gend. : Letenye. á&g Mu- rakeresztur (Str, Budapest—Mu- rakeresztur). ~Qr Letenye. Jahrmärkte : 13. Juni, 11. Nov. Kör jegyző (Kreisnotär) ■' Szilágyi Lajos. Segéd jegyző (Vizenotár) . Kovács Dezső. Adóügyi jegyző (Notar für Steuer angelegenh.) : Kálmán Endr. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Dobos Márton (20) Kadij Imre (24) — Kersek György (21) — Mihálovics István (24) — Prtmecz István, felső (25). Ácsok (Zimmermeister): Dobos Ist­ván — Rodek Iván. Asztalos (Tischler): Zovko Lajos. Cipészek (Schuhmacher): Imre Jó- [ zsef — Ivánkovics Károly. Cséplőgépíulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer): Farkas Ká- ] roly — Rodek István — Miho- vics István. Csizmadia (Tschismenm.): Kaczens József. Gabonakereskedők (Getreidehdlr.); Mihovics István Király — Mibo- I vies István — Novák József. Koresinárosok (Wirte): Gergál Sándor és ö^v. Kálecz György- né — Reichenfeld József. Kovácsok (Schmiede): Bakacs Mi­hály — Kein Márton. Kőművesek (Maurer): Haszon Ist­ván — Prujecz Károly — Rodek Jakab — Rodek József. Kötélgyártó (Seiler); Kaszás Józs. Malmok (Mühlen): Kén József I (viz, Wasser) — Keresztúri László j (viz, Wasser). Mészáros (Fleischer); Reichenfeld József. Szabó (Schneider): Ivánkovics M. Szövetkezet (Genossensch.); “Han­gya fogy. szöv. Szülésznő (Hebamme); Kalecz [ Katalin. Vegyeskereskedők (Gemischt waren- hándlcr): Gergál Sándor — Hozjan Magdolna — “Kohn S. TÓTSZENTPÁL. Kk., Somogy vm., marcali j., 1000 lak. Kjző, j akv., rk. te. Trvszék : Kaposvár. Járásbíróság, áll.-pénzt. : Marcali, j Cs. ö. : Lengyeltóti. Két­hely (Balatonszentgyörgy—barcsi vonal). TÓTSZENTPÁL. Kk., Kom. j Somogy Bez. Marcali, 1000 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt, rk. te- Gericht : Kaposvár. Bezirksger., Staatsk. : Marcali. Gend. : Len- j gyeltóti. jS- Kethely (Strecke Balatonszentgyörgy—Barcs). K ör jegyző (Kreisnotär) : : Mejercsik Sándor. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : IJodorics Márton (23) — Keresztes József pleb. (27) — Ko­vács János B. (28) — Kovács Ist­ván (22) — Polgár Lázló (27) — Radó Lajosné (21) — ifj. Rikter János (23) — Sisika István (20) — Volt úrbéresek (317). Szőlőbirtokos (Weing art en- besitzer) : Szabady Sándor (2052). Áes (Zimmermeister): Bogdán L. Asztalosok (Tischler): Matusek István — Matusek János. Biztositási ügynök (Versicherungs­agent) : Polgár László. Bognárok (Wagner): Babodi János Matusek Sándor'. Cipészek (Schuhmacher): Barcsa- j nics Sándor — Tratner Gusztáv. J Cséplőgépiulajdonos (Dreschma- j schineneigcntümer): Polgár L. Dohánytőzsde (Tabakverschleiss); j Harangozó Imre. Kádár (Böttcher) : Kraics György. Korcsmárosok (Wirte): Berta Már­ton — Polgár László. Kovács (Schmied): Rosner Pál. Lakatos (Schlosser): Stopma .1. Malmok (Mühlen): Babies József özv. Roznyák Györgyné. Marhakereskedők (Viehhändler); Niklai József — Sztratner Guszt. Szatócsok (Krämer): “Polgár Gyula “Polgár László. Szövetkezetek (Genossenschaften): “Hangya fogy. és ért. szöv. “Hitelszövetkezet (OKH). Szülésznő (HebammeR Bogdán Márkusné. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler): “Pauk Ödön — Polgár Gyula — Polgár László. TÓTSZERDAHELY. Kisk., Zala vm., letenyei j.. 1500 lakos Kjző, akv. : Tótszentmárton. Trv.- szák : Nagykanizsa. Járásbíróság, (tkv.), állampénztár : Letenye. ipfgi Murakeresztur (Budapest— murakereszturi vonal). Letenye w. TÓTSZERDAHELY, Kleing., Kom. Zala, 'Bez. Letenye, 1500 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Tótszentmárton. Gericht : Nagy­kanizsa. Bezirksgericht. (Grund­buchsamt), Staatskasse : Letenye. m Murakeresztur (Str. : Buda­pest—Murakeresztur). ~Qr Leténye F öld birtokosok (Grundbe­sitzer) : Dobos Márton (25) — Ja. kopovics József (20) — ifj. Pro­szennyák Rennus. öreg (20). Ácsok (Zimmermeister): Dobos Ba­lázs — Fábics István és Kanizsai József — Takács Tamás. Asztalosok (Tischler): Francsics Ferenc — Ruzsics István — Tkalecz József. Bognárok (Wagner): Hegedűs Já­nos — Kobra Renus. Cipészek (Schuhmacher); Andra- sek Vince — Balazsin István — Balazsin József — Balazsin Vince Barmecz Renus — Hass Mátyás Kuzma Renus — Takács József Tisler István. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) ; Balazsin Már­ton — Horváth József — Juko povics József öreg — Porszenyák Renus — Proszenyák Vince. Gabonakereskedő (Getreidehdlr.) • Pozsgai József. Korcsmárosok (Wirte): Dobos Márton — Lukács Márton. Kovácsok (Schmiede): Androsek Tamás — Horváth József —Mi­hovics István — Roder József. Kőművesek (Maurer): Dobos Jó­zsef — Kuzma István — Matola István — Petries Márton — Pét rics Vince — Ribarics Síárton — Vidmár István. Lakatos (Schlosser); Rodek József. Malmok (Mühlen): Balassa Pál és Társa (Hz, Wasser) — Horváth Gyula (viz, Wasser) — Nikii György (viz, Wasser) — Prosze­nyák István (viz, Wasser) — Rabéi Dömötör (Hz, Wasser). Rőfösái «kereskedő (Schnittwaren­händler): Pozsgai József. Szabó f Schneider): Kramarics György. Szövetkezelek (Genossenschaften): “Hangya fogy. szöv. — “Hitel szövetkezet. Szülésznő (Hebamme): Takács Vincéné. Tímárok (Lohgerber) ; Balazsin Márton — Kotnyek Renus. Vegyeskereskedők (Gemischlwaren- händler): Pozsgai József — Zie­ger Róbert. TÓTU J FALU. Kisk., Somogy vm., barcsi j., 640 lakos. Kjző. akv.. Lakócsa. Trvszék : Kapos­vár. Járásbíróság (tkv.), áll.-pénz­tár : Szigetvár. Cs. ö. : Lakócsa. §5© Szigetvár (Pécs—barcsi vo­nal). ~Qr Lakócsa. TÓTUJFALU. Ke., Kom. So­mogy. Bez. Barcs. 610 Einwohner. Kreisnotär, Matrikelamt : fLakócsa. Gericht : Kaposvár. Bezirksgericht (Grundbuchsamt), Staatsk. : Szi­getvár. Gend : Lakócsa. iJSS Szi­getvár (Str. Pécs—Barcs). ‘3©? Lakócsa. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Bunyevácz György (17) — Bunyevácz József (25) — Lassányi János (20) — Sützmann György (22) Virovácz Márkó (15). Cipészek (Schuhmacher) : Sulin György — Sulin Elemér — Szlo- vinics György. Korcsmáros (Wirt): Bunveváez György közép. Kovács (Schmied): Pandui József. Malom (Mühle); Szinyakovics V. Szülésznő (Hebamme;: özv. Hajós Mihályné. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler): Bunyevácz György — Hajós János — “Mandl József. TÓTWÁZSONY. Nk, Vesz­prém vm., veszprémi j. Kk. Győr. 1600 lak. Közs. jző, akv., rk.. ref. ÉS. Trvszék, (tkv.), járásbíróság, áll.-pénztár : Veszprém. Cs. ö. : Nagyvázsony. íg®© Veszprém (Ju­tás—alsóörsi vonal). ~%r Nagyvá­zsony. Fogy. szöv. TÓTVÁZSONY. Gg., Komitat Veszprém. Bez. Veszprém. HK. Győr. 1600 .Einw. Gemeindenolar, Metrikclamt, rk., ref. te. Gericht, (Grundbuchsamt), Bezirksgericht, Staatsk. : Veszprém. Gend. : Nagy­vázsony. áp& Veszprém (Strecke Jutás—Alsóörs). ijP Nagyvázsony. Konsumgenossenschaft. Adóügyi jegyző (Notär für Steuerangeleg-): Baranyai Lajos. Föld b irt ok os ok ( Grundbe­sitzer) : Altstadter Ignác (114) — Bader Antal (24) — Bognár D. Imre (24) — Bognár Imre (32) — Czaim Ferenc (28) — Fodor Ádám (55) — Fodor Béla (29) — Fodor Dezső (29) — Fodor Ferenc (52) Fodor Géza (26; —- Fodor Gyula (25) — Fodor Imre (27) — Fodor István (26) — Fodor Pál (28) — lov. Freistädter Jenő (3395) Gödé Lajos (29; — Haár Ferenc (30) — Komló Sándor (45) — Krámli Já­nos (31) — Krepsz Antal (25) — Plébánia (32) — Ref. egyház (50) Ref. lelkész (28) — Schönwald Ambrus (27; — Schönwald József (31) — Sörös Gáborné (25) — Szabó Gábor (26) — Szabó Kálmán (33) — Szalai Lajos (36) — Szent Hubertusz gyümölcsfa telepitő int. (647). Földbérlők (Grundpachter) : Altstädter Jenő (1.14) — M. agrár- és járadékbank (3395) — Tótvá­zsonyi béruradalom (355). Asztalosok (Tischler): Czipf János Czipf József. Biztositási ügynök (Versicherungs­agent): Fodor Béla. Bognárok (Wagner): Nagy Gábor Nagy Sándor — Schrenek F. Cipészek (Schuhmacher): Haasz Jánosi — Hanuk Mátyás — Kalán János — Kollár János — Nyúl József — Molnár Pál — Spiegel Elemér — Szabó János — Széles Sándorné. Cséplőgéptulajdonos (Drescbma- schineneigentümer); Barthalos D. Csizmadiák (Tschismenm.): Mól nár József — Reichardt Ferenc. Korcsmárosok (Wirte): Heilig Fe­renc — Heilig Lőrinc — Spiegel Ignác. Kovácsok (Schmiede); Krepsz Géza Vajda Imre — Vajda István. Malom (Mühle): Fojt János. Mészáros (Fleischer): Kotz Gyula. Szabó (Schneider) : Müller Amh. Szövetkezet (Genossensch.): “Fo- gysztási és értékesitő szövetkezel. Szülésznők (Hebammen): Nagy Jó- zsefné — Tóth Gáborné. TÓ VÁR OS. Nagyk., Komárom- Esztergom közig, egyelőre egyesí­tett várm . tatai j. Kk. Győr, 5000 lak. Közs. jző akv., ref. fe Trvszék : Győr. Járásbir., (tkv.), áll.-pénzt., cs. ö. : Tata. 5&C1 ‘'l©? ~Qr (B1® Tata-Tóváros (Budapest —győri vonal) TÓVÁROS. Grossg., Komárom- Esztergom admin, prov. vereinigte Komitate, Bezirk Tata. HK. Győr. 5000 Einwohner. Gemeindenotär, Matrikelamt, ref. te- Gericht : Győr. Bezirksgericht (Grundbuchs­amt), Staatskasse. Gend. : Tata. Tata-Tóváros (Str. Budapset—Győr). Községi jegyző (Gemeinde- notär) : Lugosi Gyula. Segéd jegyző (Vizenolär) : Kollár Imre. Adóügyi jegyző (Notar für Steuerangeleg-) : Halmos Antal. Orvosok (Aerzte) : Neubrunn Béla — Pártos Gyula — Pásztor József — Weiner Dávid — Vesz- ! prémi Viktor. Állatorvosok (Tierärzte) r Lukács Imre — Nagy József — Neubrunn Béla. Ügyvéd (Advokat) : Kiss A. F öld b i rtok os o k ( Grundbe­sitzer) : gr. Eszterházy Ferenc (926) — Lusztig Jakab (1000) — Michl István (27) — Noll Miklós (300) — Prager Ferenc (600) — Schlesinger Adolf (1000). Szol ö b irt k os ok (Weingar­tenbesitzer) : Diósy Gyula — Michl István — Vargha Károly. Ácsok (Zimmermeister): Brüll Ig­nác — Nesztl László. Állátkcreskedő (Viehhdlr.): Kovács József. Asztalosok (Tischler); Bors Imre Kiss József — Dukász József — Dulai Barnabás — Gallai And rás — Gerencsér László — Gold­schmied József — Györke József Heicz István — Prager Zoltán Schwab József — Steiner Mihály. Babakészítő (Puppenm.); Kurpp K. Bádogosok (Spengler): Dosztál La­jos — Hartmann Antal. Bank (Bank); “Tatatóvárosi ipar­és kereskedelmi bank rt. Bérkocsis (Mietwageneigentümer;: Juhász DáHd — Kovács Károly.- Betoniparos (Betongewerbetr.): Zoltán József. Betonvállalkozó (Betonierungsun­ternehmer): Vargyas Izidor. Bizoniánj osok (Kommissionäre): Bognár Elemér — Drach Albert Drach Ármin — Fonód Rudolf Gregor Ferenc — Hinlauncs Jenő Lőwi Lipót — Lőwi Vilmos — Weiner Herman, Weisz Mihály. Bognárok (Wagner): Bunes István Kőhalmi Péter — Kőhalmi Fe- rencné - Molnár Kálmán. Borbélyok (Barbiere): Friedrich István — Halász Erzsébet — Heine János — Ilerskovits Ja- kabné — Krell Konrád — Noll József — Méhes Fedenc. Borkereskedők (Weinhdlr.); “Noli Miklós és Fia — “Szarvas F. Bőrgyárak (Lederfabriken): Leo­pold Adolf — Leopold Sándor — Mechschmiedt Gyula. Bőrkereskedők (Lederhändler); Hacker Béla — Klein Herman. Bútorkereskedő (Möbelhändler;: Telkes Miklós. Cipészek (Schuhmacher); Berecz Ferenc — Berger István De- tári Gyula — Dizsán János — Hoffmann András — Horváth István — Ilonga József — Ju­hász Imre — Kuchta Tádéné — Kontra Mihály — Kvárik Ignácné , Krausz Lajos — Klapper Alajos Lőwinger Lipót — Novák István Németh Sándor — Pluhár Vince Prommer Vince — Scheffer Fe­renc — Siranovics József — Szalai János — Szauer F'erenc — Rózsa Bálint — Tóth Albert. Cserepes (Dachdecker); Balog F. Cserépgyár (Dachziegelfabr.); “Ta­tai cserép- és téglagyár. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma- schineneigentümer): Farkas Já­nos — Lengyel Ferenc — Len­gyel István. Csizmadiák (Tschismenm.): Barsi József — Blehó József — Eszter­gomi Lászlóné — Hüttner László Ihohn Vilmos — Konkoli Antal Kontra Mihály — Leopold Fe­renc — Patkó János — Pécs László — Pöltl Ferenc — Sere­gélyes János — Szeder Antal — Tunker György — Udvardi Ferenc Weszelovszky György — Wesze. lovszky János. Cukrász (Zuckerbäcker): Varga J. Drogéria (Drogerie); Dóró Géza Ecetgyár (Essigfabrik): Szarvas Jenő. Épületfakereskedő (Baumaterialien­händler) : “Brüll Ignác. Esztergályosok (Drechsler): Fekete Lajos — Gruber Imre — Neuber ger Antal. Fakereskedők (Holzhdlr.); Árvái József — “Brüll Ignác — Far­kas! Gyuláné — Kürschner Imre Mayer Ignác — Hermann Péter Weber József. Fehérneműt is Bitó (Weisswäsche- putzerei) : Radincs Istvánné. Fényképészek (Photographen): Di- ménvi Olivér — Kaksa Rajmand. Fogtechnikus (Zahntechniker); Oliva Bertalan. Fonoda (Spinnerei): Wessel Pál. 1453

Next

/
Oldalképek
Tartalom