Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - S

SÁNDORFALVA. Nk.. Cson- grád vm., tiszáninneni j. Kk. Sze­ged. 5614 lak. Közs. jző, akv.. rk. ii. Trvszék, (tkv.), járásbir., áll.- pénzt., p. ü. ig. ; Szeged. Tani. . Szentes. Cs. ö. Hí© Szatymaz (Budapest—szegedi vonal). ®*3j. Állami el. iskola, orvos, gyógyszertár, árment. társ. SÁNDORFALVA. Gg., Kom. Csongrád, Bez. Tiszáninneni, (Dies- seats der Theiss) HK. Szeged. 5614 Einw. Gemeindenotär, Matrikelamt. rk. fe. Gericht, (Grundbuchsamt). Bezirksger., Staatsk., Finanzdir. : Szeged. Schulinspektorat : Szentes. Gend. Hi© Szatymaz (Str. Buda­pest-Szeged). Staatl. Elementarschule, Arzt, Apotheke, Deichgenossenschaft. Községi jegyző (Gemeinde­notär) : Molnár István. Adóügyi jegyző (Notär für Steuerangelegenh.) : Molnár Dezső. Körorvos (Kreisarzt) : Gonda Mór. Állatorvos (Tierarzt) : Barta István. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Bárkányi István (30) — Gugánovics Lászlóné (37) — Karom János (39) — Karom Mihály (29) — Kollár Antalné (57) — Lepei Emil (72) — Makra István örökösök (74) Molnár József (20) — Nagy József (28) — Ördögh József (20) — Pataki István (53) — Pataki Kálmán (20) Sándorfalva község (34) — Sárin­ger Andrásné (22) — ifj. Táborosi József (21) — Táborosi Mátyás (26) ifj. Török József (33, b. 96) — Varga Mátyásné (48) — Zohár Péter (21). Földbérlők .(Gruridpächter) ; Basa József (40) — Molnár István (24) — Varga Ántal (120). Ácsok (Zimmermeister) : Győrfi Ferenc — Kovács András — id. Pataki Ferenc — ifi. Pataki Fe­renc. Asztalosok (Tischler): Hapek Já- nosné — Puskás Mihály — Tahó István — Takó József — Takó Márton. Bognárok (Wagner): Bichall Lajos Kis István — Lajkó József — Ro- bicsek József — Sávai József — Szolnoki Gyula. Borbélyok (Barbiere): özv. Pajtity Istvánné — ifj. Szép Illés — Takó Ferenc. Cipészek (Schuhmacher): Bárkányi János — Biczók Lajos — Elekes Mihály — Fodor Imre — .Gál Ferenc — Jablonszki István — Kiss Lajos — Krajkó András — Molnár Imre — Mutavcsics And­rás — Nagy István — Ördög Imre — Seitni Mihály — Szepesi Gergely — Tóth István — Varga József — Zóvity Zsivkó. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer): Bichall Gyula Gémes Károly — özv. Kollár An­talné — Varga Antal. Gyógyszertár (Apotheke) : Klein Emil (Megváltó). Hentesek (Selcher): Bottyán Endre ifj. Kotthena Antal — Szanka Jó­zsef — Zsarkó Antal. Kádár (Böttcher): Csongrádi János. Kéményseprő (Rauhfangkehrer) : Varga József. Kovácsok (Schmiede): Homai Ist­ván — Kecskés István — Kormá­nyos István — Kotthena István Kovács Flórián — Robicsek Fe­renc — Selymes István — Szol­noki László — Tóth István — Tóth Miklós. Lakatosok (Schlosser) t Hegedűs József — Tóth Sándor. Lisztkereskedő (Mehlhdlr.) : Nagy Báláné. Malmok (Mühlen) : Laczy Sándor (szél, Wind) — Matejka és Társa (gőz, Dampf) — Schwartz Ferenc és társa (henger, Walz.) — ifj. Schwarcz Sámuel (szivógáz, Sauggas). Marhakereskedők (Viehhändler) : Csikós Ferenc — Csikós István — Csurgó József — Dobó József — Eperjesi Ferenc — ifj. Eperjesi Ferenc — Gera Mihály — György Antal — György József — György Menyhért — György Sándor — Hegyi István — Judith Ferenc — Kávai Mihály — f Kónya V. Já- nosné — Nagy Mihály István — 1272 Németh Imre — Pápai Antal — Silóczki János — Zahár Lajos. Mészáros (Fleischer): Zsarkó F. Órás (Uhrmacher): Triznai Gyula. Pékek (Bäcker): Magyar János — Tóth Sándor — Veszelka Pálné. Sertéskereskedő (Schweinehändler): Matejka József. Szabók (Schneider): Dékány János Kónya Antal — Kuruczai Mihály Pataki Vilmos — Petrik István. Szatócsok (Krämer): Borbola Mi­hály — Garafi Istvánné — Kónya Antal — özv. Kormányos József- né — Kovács Mihály — Rovó Mihály — özv. Schwarcz Lipótné Vojticski Ignác — Zelei András. Szíjgyártó (Riemer): Tóth Károly. Szikvizgyár (Sodawasserfabr.): Kol- peszki Béláné. Szobafestő (Zimmermaler); Üveges József. Szövetkezetek (Genossenschaften) : ^Sándorfalva és vidéke Hangya fogyasztási és értékesítő szövetk. xSándorfalvai hitelszövetkezet mint az OKH. tagja. Szűcs (Kürschner): Turcsányi .1. Szülésznők (Hebamme): Antal Ist­vánné — Csongrádi Regina — Hegedűs Gáspárné — Magó An- dorné. Takács (Weber): Palotás István. Terménykereskedők (Landesproduk- tenhändler): Grünwald Ernő — Perlusz Pál. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler): Diamant György — Dia­mant Márton és Vilmos — Fischer Ferenc — Krausz Ödönné — Schwarcz Ferenc — Süveg Dezső. Vendéglősök (Gastwirte) : Hunyadi László és Horváth Balázs — Kor­mányos József — Kovács György Tóth Sándor. SÁNDOR OS. Puszta. Bihar vm., derecskéi j. Hosszupályi nk.-hez tartozik. Hí© (Debrecen—Nagyiéta— vértesi vonal). Konyár. SÁNDOROS. Puszta. Kom. Bi­har, Bez. Derecske. Gehört zur Gg. Hosszupályi. te© (Str. Debrecen— Nagyiéta—Vértes). Konyár. SÁNTOS. Kk.. Somogy vm.. ka­posvári j., 530 lak. Kjző, akv. : Szentbalázs. Trvszék. (tkv.), járás­bir., áll.-pénzt., cs. ö. : Kaposvár, te© (Kaposvár—szigetvári vonal). Szentbalázs. SÁNTOS. Kg., Kom. Somogy, Bez. Kaposvár, 530 Einw. Kreis- notär, Matrikelamt : Szentbalázs. Ger.. (Grundbuchsamt), Bezirksger., Staatsk., Gend. : Kaposvár. 5}®© (Str. Kaposvár—Szigetvár). “S" Szentbalázs. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Bauer József (23) — Varga László (50) — Volt úrbéresek (136). Koi'csináros (Wirt): özv. Hetrang Miliályné. Kovácsok (Schmiede); Csiszár Lajos — Sánta József. Szülésznő (Hebamme): Molnár József né. SÁP. Nk., Bihar vm.. sárréti j. Kk. Debrecen. 1300 lakos. Közs. jző, akv., ref. fe. Trvszék., p. ü. ig. : Debrecen. Járásbir., (tkv,), áll.-pénzt., p. ü. bizt. : Berettyó­újfalu. Cs. ö. : Bihartorda. Tanf.: Derecske, te© (Püspökladány— biharkeresztesi vonal). (JWöj. Fogy. szöv. SÁP.Gg., Kom. Bihar, Bez. Sár­rét. HK. Debrecen. 1300 Einw. Gemeindenotär. Matrikelamt, ref. 6a. Ger., Finanzdir. : Debrecen. Bezirksgericht, (Grundbuchsamt), Staatskasse, Finanzkommissariat : Berettyóújfalu. Gend. : Bihartorda.. te© (Str. Püspökladány—Bihar- keresztes). (S5®. Konsum­genossenschaft. Községi jegyző (Gemeinde­notär) : Tiszay Gyula. F Öldbirtoko s ok (Grundbe­sitzer) : Balog György (50) — Gyön­gyösi György (30) — Gyöngyösi Imre (80) — Gyöngyösi Lajos (450, b. 60) — Hunyadi Jenő (70) — ifj. Hunyadi Mátyás (38) — Hu- nyady Zsigmond (80) — Ispánv János (36) — Ispány Márton (50) — Ispány Sándor (40) — Katona Al­bert (30) — Katona István (45) — Katona János (40) — K. Katona Sándorfalva Lajos (30) — Katona Sándor (50) Körvélyesy Géza (40) — Körvélyesy Imre (35) — id. Körtvélyesi Lajos Körtvélyesy G (40) — Körtvélyesy Nagy Gábor (25) — özv, Onódy Jenőné (220) — Onódy József (130) Onódy László (30) — Oláh Mihály (650) — Ref. egyház (30) — Sáp község (781) — Senei Antal (20) — Szabó Gábor (75) — H. Szabó Lajos (40) — H. Szabó Márton (40) — id. D. Topa Lajos (80) — Topa László (101) — D. Topa Mihály (20) — özv. Végh Jánosné (38). Ács (Zimmermeister) : Hi. Topa János. Asztalosok (Tischler): Dajka Imre Pap Endre — Varga Gyula. Borbélyok (Barbiere): Keese Géza Szeles Imre. Cipészek (Schuhmacher): Illés Já nos - Nagy Gerson — Vigh L. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Bukvay Ká roly — Gvöngvösi Lajos — Oláh Mihály. Fakereskedő (Holzhändler): Feld- mann Ede. Hentes (Selcher): Katona József. Kerékgyártók (Wagner): Jenei Károly — Végh Gyula. Korrsmőrosok (Wirte): H. Topa Lajos — Weinberger Vilmos. Kovács (Schmied): Orosz György. Szabó (Schneider): Spitzer Móric. Szatócsok (Krämer): Heisz Saptel PeichtCr Mihály. Szövetkezet (Genossensch.): *Sápi hitelszöv., mint az OKH. tagja. Termény kereskedő (Landesproduk- lerihándler) • ifj. Dobos Sándor. SÁRA. Kk., Zemplén vm., sáros­pataki j., 159 lakos. Kjző, akv. : Bodrogolaszi. Trvszék : Sátoralja­újhely. Járásbir., (tkv.) : Sáros­patak. All.-pénzt. : Tokaj. Cs. ö. : Olaszliszka. te© Bodrog­olaszi (4.5 km.) (Szerencs—sátor­aljaújhelyi vonal). Ref. el. iskola. SÁRA. Kg., Kom. Zemplén, Bez. Sárospatak, 159 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Bodrogolaszi. Ger. : Sátoraljaújhely. Bezirksger., (Grund­buchsamt) : Sárospatak. Staatsk. : Tokaj. Gend. : Olaszliszka. Hi© Bodrogolaszi (4.5 Km.) (Str. Szerencs — Sátoraljaújhely). Ref. Elementarschule. Földbirtokos (Grundbes.) ' Herceg Lónyay Elemér (80). Halászok (Fischer): Csapó János Halász János — Kecskeméty Imre Király István — Kocsis Gábor Konya Mihály. SÁRÁND. Nk.. Bihar vm.. de­recskéi j. Kk. Debrecen. 1700 lak. Közs. jző, akv., ref. fca. Trvszék. p. ü. ig.: Debrecen. Járásbir. (tkv), áll.-pénzt., tani., cs. ö : Derecske. te©x (Debrecen—nagykereki vonal). 7^ ®SÖJ. SÁRÁND. Gg.. Kom. Bihar. Bez. Derecske. HK. Debrecen. 1700 Ein­wohner. Gemeindenotär, Matrikel­amt, ref. da. Ger., Finanzdir. : Deb­recen. Bezirksger.. (Grundbuchs­amt), Staatsk., Schulinspektorat. Gend. : Derecske. te©x (Str. Deb­recen—Nagykerek). "Ö" ®Sgb. Községi jegyző (Gemeinde­notär) : Kállay Mihály. f öldbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Balogh Lajos (21) — Csuka Bálint (20) — Csuka Imre (36) — Páró Zsigmond (30) — Dávid Lajos (30) — Diós Imréné (38) — Diós Sándor (47) — Egri Albert (30) — Ekés Zsigmond (142) — E. Gyön­gyösi Lajos (41) — Z. Gyöngyösi Lajos (79) — Gyönyörű Imréné (26.) Gyönyörű János (43) — Gyönyörű Zsigmond (71) — Hajdú Ilona és Aladár (300) — Kis Gyula (45) — Kis Lajos (44) — Sápi Gábor (22) Szakács Gáborné (88) — Szegedi Gerzson (23) — Szegedi Imre (26) Tóth Imre (43) — Tóth Lajosné (33) - Vas András (27) — Végh Gerson (29) — Végh Gyula (27) — Verebi István (58). Ácsok (Zimmer meist er): Almási Imre — Attamannich József — Cseh Mihály — Kriszter Szilárd Virágos Sándor. Asztalosok (Tischler) : Nánási Ká­roly — Nyíri Lajos. Bádogos (Spengler): Csuka M. Borbélyok (Barbiere): Bovetyán János — Nagy Lajos. — Sárbogárd Cipészek (Schuhmacher): Bujdosó Sándor — Egri Sándor — Far­kas József — Kabosi Imre -* Kardos Antal — Tóth Péter. Csizmadiák (Tschismenm.); Ba lázs Tivadar — Egri Márton — Mike József — Tisch Sándor — Varga Sándor. Kerékgyártók (Wagner): Dobó Lajos — Jancsek György — Ludmann Imre — Szabó Sándor. Korcsmárosok (Wirte); Ehrenfeld Mór — Leitner Ignác. Kovácsok (Schmiede): Csuka Mik­lós — Ludmann Arnold — Lud mann Imre — Végh Ferenc. Lakatos (Schlosser): Csuka M. Mészárosok (Fleischer): Nádas Sándor — Rosenfeld Ferenc — Vass Sándor. Szatócsok (Krämer): Egri Zsig- mondné — xFogy. és ért. szöv. Szülésznő (Hebamme): Tóth Erzs. SÁRBOGÁRD. Nk., Fejér vm., sárbogárdi j. Kk. Budapest. 5800 lak. Főszolgabíró hiv., kjző, akv.. rk., ref. 6a. Trvszék : Székesfehér­vár. Járásbir., (tkv.), áll.-pénzt., p. ü. bizt., cs. ö. j. par. te© (Buda­pest—gyékényesi, Bicske—sárbogárdi és Sárbogárd—bátaszéki vonalak). (B®3í. Orvos, állatorvos, gyógyszertár, közs. algimn., takp- tárak, hitelszöv., börip. szöv. Orsz. vásár : Apr. 4., jun. 14., szept. 15. és nov. 19. napját magába foglaló hétfőn állatvásár és kirakóvásár. SÁRBOGÁRD. Gg., Kom. Fejér. Bez. Sárbogárd, 5800 Einw. Ober- stuhlrichteramt, Gemeindenotär. Matrikelamt, rk., ref. fej. Gericht ; Székesfehérvár. Bezirksgericht, Staatskasse, Finanzkommisariat, Gend. Bczirks-Kom. te© (Strecken Budapest—Gyékényes, Bicske—Sár­bogárd und Sárbogárd—Bátaszék). ©SS}. Arzt, Tierarzt, Apo­theke. Gem. Untergymnasium, Spar­kassen, Kreditgenossenschaft, Ge­nossenschaft für Lederindustrie. Jahrmärkte : Am Montag jener Wochen, in dile 4ü April, 14. Juni, 15. Sept. und 19. Nov. fallen. Főszolgabíró (Oberstuhl­richter) : Tótváradgyai Korniss Boldizsár. Szolgabiró (Sluhirichter) : Dr. Halassy Tibor. Községi jegyző (Gemeinde­notär) : Salamon György. Orvosok (Aerzte): Goldner Mór — Molnár Kálmán — Öster­reicher Gyula. Állatorvosok (Tierärzte) : Markovics Áron — Nagy János — Noszlopy Antal. Ügyvédek (Advokaten): Győry Béla — Halassy Szilárd — Hirsch Gyula — Rektorisz Lajos — Tirin- ger Lajos. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Alsótóbörzsöki közös legelő (36) — Bereczk István — Deutsch Adolf (42) — Deutsch Lajosné és D. Béla (488) — Deutsch Sándor (19) — Gött Jenő (72) — Günz Ármin (99) — Győré János (23) — Hertelendy Vincze (41) — Huszár Dezső (37) — Huszár István örök. (20) — özv. Huszár Mártonná (30) Huszár Róza (76) — ifj. Huszár Sándor (28) — ifj. Kineth István (27) — Kineth Istvánné (34) — Kiss József (29) — Komár Lajosné (29) ifj. Komjáthy Ferenc (73) — Kovács Ferenc (35) — Kovács László (27) Kovács Mihály (33) — Kozma János (37) — M. kir. Allamvasut (48) — ifj. Mányoki Lajos (38) — Mészöly Dezső (43) — Mészöly Endre (112) Nagy Jánosné, M. Fáni (40) — Né­meth Elek (71) — dr. Österreicher Gyula (84) — dr. Österreicher Gyula tsai (731) — Pintér István (33) — Pintér Péter (35) — Rohonszky Elvira (337) — Rohonczy Elvira (64) — Ref. egyház (31) — tóthi Sándor István (34) — Sárbogárd község (161) — Sárközi István (32) Sávoly János (25) — Strausz Gyula és Ignác (33) — Steiner Vilmos (661) — Szabó József (37) — Sza­kács Ferenc (59) — Szegő Béla (291) — özv. Szőnyegi Istvánné (39) — ifj. Szűcs József (28) — Takács József (35) — Tálai Imre (28) — Ti ringer Amália (124) — Tiringer István (113) — Tiringer József (92) — Venczel József (31) Vida János (27) - özv. dr. Vigh Lajosné (41) — Vörösmarthy Gyu- láné (30) — Wickenhauser Ferencné és tsa (82) — Zádori Mihály (34).

Next

/
Oldalképek
Tartalom