Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - S

Sárbogárd — Sári Ácsok (Zimmermeister): Gyöpös Sándoi — Győri József — So­mogyi János — Szakács Andor Voleni Szántó János. Asztalosok (Tischler): if j- Bisitz János — Éliás Imre — ifj. Gyón László — Lichtenstein Márton — Simon Albert — Takács József. Bádogosok (Spengler): Dreifinger Adolf — Korbéli Kálmán. Baromfikereskedők (Geflügelhdlr.); Hegedűs Mihályné — Kosa Ko vács Imréné — Merő Katalin — Nagy Józsefné — Schmideg Géza. Bazárok (Basare) : özv Jámbor Józsefné — Mrazik Menyhért Podest Johanna. Bérkocsitulajdonosok (Mietwagen­eigentümer) : Schwarz Ede — Szeesődi Imre. Bognárok (Wagner): Major József Ivleixner Mihály — Németh 1st. Borbélyok (Barbiere): \ Heidinger István — Karnizs Károly — Körlvélyesi Lajos. Borbizoinányos (Weinkommissio­när) : xRadó Mór. Borkereskedők (Weinhdlr.j: Bog­nár István — Fragyó Márton — Trucsik Mihály — Weisz M. Cipészek (Schuhmacher): Arany Sándor — ifj. Bereczk Lajos — Érsek Pál — ifj. Felker Antal Felker József — Furnberg Zsig- mond — Heidinger József — Heidinger Lajos — ifj. Heidinger Lajos — Kvárik Ferenc — Lang Adolf — Mách István — Médy János — Németh József — Sallai János — Sárközi Pál — Selmeczi István — Sereg Ferenc Pauszig Ede — ifj. Tinódi Imre Tüske Imre — Vági János Cséplőgép tulajdonosok (Dreschma- schineneigent).: Schwarcz Ede Szeesődi Imre. Csizmadiák (Tschismenm.); Ha­rangozó István — Kovács István Kovács János — Selmeczi Ko­vács József — Puha Sándor — Simon Imre — Simon Nándor özv. Soós Istvánná — Szakái Sándor — Szénássi Sándor — Szűcs Lajos — Tinódi Imre — Vadász Imre. Cukorkakereskedő (Kanditenhdlr.) • Tóth Mihály. Dohány tőzsde (Tabakverschleiss): özv. dr. Czentha Pálné. Drótos (Drahtbinder) : Szovjár J. Ép tesz (Architekt) : Varga István. Fakertskedők (Holzhdlr.): Deutsch Adolf — xifj. Deutsch Adolf — xSteiner és Reisz — xSteiner Gyula. Fény kérész (Photograph): ifj. Kranne János. Fuvaros (Fuhrwerker): Éliás I Gabonabizományosok (Getreide­kommissionäre) : László Béla — xReich Márton. Gabonakereskedők (Getreidehdlr.): Reich Márton —; Reich és Scher- fer — Scherfer Simon — Stei­ner Ignác és Fia. Gépészek (Maschinisten): Csanádi János — Poten János. Gépészkovács (Maschinensehmied) • Nagy Károly. Géplakatosok (Maschinenschlosser): x01áh és Tömör. Gyógyszertár (Apotheke): Balázs Ármin (Tinódi Sebestyén). Hentesek (Selcher); Kovács László Mészöly Gyula. Kádárok (Böttcher): Habermayer Mátyás — Pivonka István. Kalapos (Hutmacher): Simon M. Kárpitos (Tapezierer): Pohl J. Kéményseprő (Rauchfangkehrer): Kiesz István. Koporsókereskedő (Sarghändler): özv. Bízik Jánosné. Korcsmárosok (Wirte): Dormán Imre — özv. Egyed Mihályné — Glancz Simon — Kajári József Mészöly Lajosné — Róth István özv. Stampfer Józsefné. Kovácsok (Schmiede): Csémi Ist­ván — Fatár Gyula — Győri Miklós — Kutassy Ferenc -■ Prcbneuzer János — Simon Amb rus — Soós Zsigmond — Tátos István — Tolnai István — Var­jas Sándor. Kőművesek (Maurer): Majer Imre Nagy István — Szabó István — Szűcs János. Könykötő (Buchbinder): Heiland János. Kötélgyártó (Seiler) : Karcsony D. Lakatos (Schlosser): Kövér Jözs. Lisztkereskedő (Mehlhdlr.): Szántó Lajos. Lókereskedők (Pferdehdlr.). Hor váth István — Pollák Sándor — ifj. Varjas Sándor. Malmok (Mühlen): Elbert Károly (szivógáz, Sauggas) — Farkas Dé­nes (benzin) — Győri Géza (gőz, Dampf) — Holczer Mór (gőz, Dampf) — Kutfler Vilmos (gőz, Dampf) — Papp Ármin (benzin) Szávozd Emil (gőz és viz, Dampf und Wasser). Marhakereskedők (Viehhändler): özv. Alpern Gyuláné — Alpern Imre — Alpern Rudolf — Alpern Sámuel — Deutsch Sándor — Engel Armin — Cs. Juhász Sán­dor — Lőwi József. Mészárosok (Fleischer): Arnstein Zsigmond — Kelin Andor — Schmideg Andor — ifj. Strausz Gyula. Mészkereskedő (Kalkhdlr.): Frie- bert Jakab. Méztskalácsos (Lebzelter): Kolhors István. Mozgóképszínház (Lichtbildthea­ter) : Porkoláb László és László Béla. Neyrsbőrkereskedők (Rohhäute­händler) : Krausz Gyula — Zuk- ker és Guttmann. Nyomda (Druckerei): Spitzer J. Órás (Uhrmacher): Király Ferenc. Paprikakereskedők (Paprikahdlró: Barabás János — Keztyüs" József. Pékek (Bäcker): Geringer Lajos­né -• Komáromi János. Böfösárukereskedők (Schnittwaren­händler): Lőwi Artur — özv. Stain pifer Jakabné —- Strausz Adolf — Wirth Gusztáv. Sertéskereskedők (Schweinehänd­ler): Kánitz Andor — Kelló József — Németh Károly — ifj. Pintér Gábor — ifj. Pintér Lajos ifj. Pintér Péter — Schlesinger Miksa — Simon Péter — Szántó József. Sör nagykereskedők (Bíergrosshdlr); xScherfér Simon — Schlesinger Miksa — Szántó Lajos. Szabók (Schneider): Bagócsi Bá­lint — Blüh Sándor — Frank Lajos Glancz Aladár — Glancz Ignác Glancz Vilmos — Glancz Zsigmond lzmindi Sándor — Nusszer Ist­ván — Tauszig Sándor — Va- gács János. Szatócsok (Krämer): Freud Adolf és Fia — Graf Lenke — Réh Simon — besei Tóth Károly. Szeszkereskedő (Spiritushändler): xSárközi Adolf. Szíjgyártók (Riemer); Kellner Jó zsef - Plósz József. Sziki izgyár (Sodawasserfabrik): Strausz Zsigmond. Szobafestők (Zimmermaler): Jeli nek Ferenc — Kosa József. Szövetkezetek (Genossenschaften). xSárbogárdi bőrinarosok anyag beszerző szöv. (O. K. H.) — xSárbogárdi gazdasági hitelszöv. (O. K. H.) — xSárbogárdi Ha s- gya fogy. és ért. szöv. Szűcs (Kürschner): Fischer J. Takács (Weber) : Klapka Lajos. Takarékpénztárak (Sparkassen): *Járási takarékpénztár rt. — ‘'Sárbogárdi takarékpénztár. Tejkereskedők (Milchhdlr.): Be- reck Imréné — Horváth József rié — Szabó Mártonná — Varga Mái tóimé. Vegyeskereskedők (Gemischtwarei:- händler): Braun Dávid — xBraun Miksa — xBraun Simon és Társa XB rúzsa Béla — xDeutsch Adolf ^Deutsch Benő — xDeutsch Mór xDeutsch Testvérek — Éliás Adolf — xEngel Márkus — Frei reich Adolf — Freund Márkus xGlantz Simon — Gottlieb Miksa KGraf Ignác — Grünwald Jakab xGultmann Fülöp — xGünz Ár min — Heisler Vilmosné — xHuszár Zsigmondné — xKohn Bertalan — *Koncz István — xKrausz Fülöp és Fia — Krausz Mór — ,xKurländer Sándor — özv. Neumann Bernátné — xReich Lipót — xStampfer Izsák — xStampfer Jakab — xSteiner Ig­nác — özv. Strausz Gyuláné — xTntav Béla — xVasanics Imre Weisz Simonná. V'endéglősök (Gastwirte): Dubk Ferencné — Porkoláb László. Zsibáius (Trödler): Podeszta J. SÁREGRES. Kk., Fejér vm., sárbogárdi j.. 1001 lak. Kjző, akv. ref. te Tvszék : Szfehérvár. J.-bir. (tkv.), áll.-pénzt., p. ü. bizt., p. ü, szak. : Sárbogárd. Cs. ö. : Cece. ®Ü!XX (Budapest—gyékényesi vonal). Cece (4 km.). Rk., ref. el. isk., fogy. szöv., hitelszöv., vízi­malom. SÁR EGRES. Kg., Kom. Fejér, Bez. Sárbogárd, 1001 Einw. Kreis- notár, Martikelamt., ref. te- Ger. : Székesfehérvár. Bezirksger., (Grund­buchsamt), Staatsk., Finanzkomm., Finanzabt. : Sárbogárd. Gend. : Cece. iS®©5'*' (Str. Budapest—Gyé­kényes). Cece (4 Km.), Rk.. ref. Elementarschule, Konsumge­nossenschaft, Kreditgenossenschaft. Wassermühle. Körjegyző (Kreisno tár) • Erdély Gyula. F öldbirtokosok ( Grundbe­sitzer) : Horváth Józsefné (30) — Szentpéteri János (28). Földbérlő (G nmdoáchter) . Kéri József. Asztalosok (Tischler): Bognár Ist­ván — Jobban János. Borbély (Barbier): Sallai József. Cipészek (Schuhmacher); Jobban István — Kauder István — Ud- vardi Imre. Füszerkereskedő (Spezereiwaren- händler): Győri Gábor. Korcsmárosok (Wirte): Fábián Jó­zsef — Tóth József Kovácsok (Schmiede): Bogyós Jó­zsef — Sáfár Ferenc. Malmok (Mühlen); Hajdú József (járgány, Göpel) — Kéry József (viz, Wasser). Szövetkezetek (Genossenschaften): xSáregresi Hangya fogyasztási szövetkezet — xHileIszövetkezet (OKH). V egyeskereskedő (Gemischtwaren- händler): Tojás János. SÁRFIMIZDÓ. Kk.. Vas vm., vasvári j., 250 lak. Kjző, akv. : Gerse. Trvszék : Szombathely. Já- rásbir., (tkv.), áll.-pénzt. : Vasvár. Cs. ö. : Egervár, (g®© Győrvár (Nagykanizsa—szombathelyi vonal). Andrásfa. Nádasd. SÁRFIMIZDÓ. Kg., Kom. Vas. Bez. Vasvár. 250 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Gerse. Ger. : Szom­bathely. Bezirksger., (Grundbuchs- amt), Staatsk. : Vasvár. Gend. : Egervár. &$© Győrvár (Str. Nagy­kanizsa—Szombathely). ‘<3©? And­rásfa. “ÍÉ Nádasd. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Alasztics Pál (31) — Der- valics Albert (27) — Dervalics Gábor (20) — Dervalics József (23) — Magasi Antal (18) — Oswald Pál (18) — Palkó Ferenc (22) — Simon Gábor (45) — Simon Pál (64) — Túri Pál (17). Kovácsok (Schmiede): Gombás Fe­renc — Mihók István. SÁR Hl DA. Kk., Zala vm., zala­egerszegi j., 570 lak. Kjző, akv. : Bocfölde. Trvszék, (tkv.). járásbir., áll.-pénzt : Zalaegerszeg. Cs. ö. : Nagylengyel. Iippxx Bocfölde (Cell- dömölk—rédicsi vonal). Boc­földe. Bak. SÁR Hl DA. Kg., Kom. Zala. Bez. Zalaegerszeg, 570 Einw. Kreiv notär, Matrikelamt : Bocfölde. Ger., (Grundbuchsamt), Bezirksgericht, Staatskasse : Zalaegerszeg. Gend. : Nagylengyel. á?®©xx Bocfölde (Str. Celldömölk—Rédics). Bocfölde. TSr Bak. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Balogh Lászlóné (40) — Balogh Menyhért (28) — Balogh Vendel (40). Ácsok (Zimmermeister): Vörös Já­nos — ifj. Kása József. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer): Pete Vendel Balogh Ferenc — Korcsmár Gy. — Marion János. Korcsmáros (Wirt): Misszuri A. Kovács (Schmied): Misszuri Antal. Marhakereskedők (Viehhändler) : Horváth Vendel — Pete Ferenc — Pete Vendelné. Szülésznő (Hebamme): Megyeri Károlyné. Takács (Weber): Pete Menyhért. Vegyeskereskedő (Gemischtwaren- händler): Misszuri Antal. SÁRI. Nk„ Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., alsódabasi j. Kk. Budapest. 3010 lak. Közs. jző, akv., rk. te. Törvszék : Pestvidéki. Járásbir., (tkv.): Ócsa. All.-pénzt., p. ü. bizt., p. ü. szak., cs. 5. : Álsódabas. P. ü. ig. : Budapest-vidéki. Tani. : kecskeméti kirendelts. S®© Álsódabas, 7 km:. (Bpest— lajosmizsei vonal). Fogy. szöv., hitelszöv.. ónk. tűzoltó egyl. Orsz. vásár : aug. 15. SÁRI. Gg., Kom. Pest-Pilis-Soll- Kiskun, Bez. Álsódabas. HK. Buda­pest. 3100 Einw. Gemeindenotär, Matrikelamt, rk. te. Ger. : Für den Pester Landbezirk. Bezirksgericht, (Grundbuchsamt) : Ócsa. Staatsk., Finanzkomm., Finanzabt. Gend. : Álsódabas. Finazdir. Bpest-Umge- bung. Schuldnspekt : Kecskeméter Exp. ®i©'$' Álsódabas (7 Km). Str. Budapest—Lajosmizse). Kon­sumgenossenschaft, Kreditgenossen­schaft, Freiw. Feuerwerverein. Jahrmarkt : 15. August. Községi bíró (Gemeinde­richter) : Wolenszki István. Községi jegyző (Gemeinde­notär) : Bogdánfly Kálmán. Segéd jegyző (Vizenotár) : Lenovitz Árpád. Adóügyi jegyző (Notar für Stcuerangeleuenh.) : Csuka Zsigm. Állatorvos (Tierarzt) : Cseke József. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : dr. Belatini Braun Zoltán (300) — Dunamelléki ref. egyház­terület (1900) — Jászberényi köz­birtokosság (2500) — Majoros Mi­hály (28) — Mattan János (41) — gróf Nemes János (2593) — Szőke Lajos (100) — Volentin Pál (30). Zsolnai István (32). Asztalosok (Tischler) : Feit Lajos — Ferenczi Jenő — Komjáti Ist­ván — Péntek Miklós. Baromfikereskedők (Geflügelhdlr.); Garajszki István — Pucsinszki Mátyás — Suhajda János — Su­hajda Lajos —< Tusák Sándor. Biztosítási ügynök (Versicherungs­agent): Tárnoki Emil. Bognárok (Wagner): id. Buncsák István — Lovász Ernő. Borbély (Barbier): Havasi Gyula. Cipészek (Schuhmacher); Balog György — Suhajda Lajos — Sza­bó Sándor. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) ; Andristyák György — Bennárik István — Witz Ignác. Csizmadiák (Tschismenmacher) : Huszár József — Kis Imre — Kríegel István. Gyógynövények (Heilpflanzen): özv. Feith Adolf né. Kereskedelmi ügynök (Handels­agent) : Kecskés Gábor. Korcsmárosok (Wirte): ifj. For- csek János — Jurácsik Mihály — Kecskés János — Volenszki Sán­dor — Witz Ignác. Kovácsok (Schmiede); Buncsák István — Weisz Géza — Weisz Gyula — Witz Jenő. Kőművesek (Maurer): Brezay Fe­renc — Szirai István — Vadkerti Péter. Lakatos (Schlosser) • Laja Tamás. Lókercskedő (Pferdehdlr.): Suhaj­da Miklós. Malmok (Mühlen): Andristyák Gy. (nyersolaj, Rohöl) — Bennárik István (daráló, Schrotmühle) - Kovács Bálint (szivógáz, Sauggas) — Surmann Káimán — Tóth Já­nos, (szél, Wind). Marhakereskedő (Viehhdlr.); Zsa- lai Mihály. Szabó (Schneider): Botorán Péter. Szatócsok (Krämer) : özv. Feith Adolfné — Ferenczi Ernő — özv. Steiner Józsefné — Vitéz Pálné. Szénakereskedők (Heuhändler): Bennárik János — Bozsik István — Bozsik Márton — Bukovszky Márton — Ferenczi Ernő — For­csek Vince — Garajszki Gábor — Kecskés Tamás — Kecskés Péter — Nagy István — özv. Pu- csinszky Istvánná. Szövetkezet (Genossensch.): xSári községi hitelszövetkezet, mint az OKH tagja. Takácsok (Weber): Pillmann Já­nos — Surgan József. 1273

Next

/
Oldalképek
Tartalom