Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - M

Mosonszentjános — Mosonszolnok Sertéskereskedők (Schweinehdlr.): Edvell Gyula — Edvell Pál — Hatos Imre — Horváth János — Hutflesz Péter — Wachtler Gyula Szabók (Schneider): Lang Mihály — Pölöskei Nándor — Schwarcz Antal — Zalecher Rezső, Szatócsok (Krämer): Hlatky Nán­dor — özv. Kiss Károlyné — özv. Tillai Ferencné. Szeeskavágómiivek (HáchselschneL dewerke) : xHarrer és Társa. Szíjgyártók (Riemer): Nagy Ist­ván — Schiller Ferenc — Schopí Márton. Szülésznők Hebammen): Gangl Já- nosné — Tóth Rozália. Takarékpénztár (Sparkasse): xMo- sonszéntjánosi takarékpénztár rt. Téglagyár (Ziegelei); xFischer és Társai. Tejkereskedő (MHchhdlr.): xMo- sonszentjánosi tej- és tojásértéke- sitő rt. Tojáskereskedő (Eierhdlr.): özv. Szűcs Józsefné. üveges (Glaser;: Schiefermüller Peregrinné. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- hdlr.): Ámon Imre — Grindl Józgel — xNeufeld Hermann — *Schler Pál — Weisz Arnold — Weisz Hermann. Vendéglősök (Wirte): Kaiser Re­zső — Kiss György — Klapszlei Sándor — özv. Majer Mártonná — özv. Weiss Mihályné. MOSONSZENTMI KLoS. Kk. Győr—Moson—Pozsony közig. egy. egyes, vm., magyaróvári j., 2200 lak. Kjző, akv.. rk. fe. Trvszék, pii.-ig.: Győr. Járásbir. (tkv.), áll.- pénzt., pü. bizt. : Magyaróvár. Cs. ö. : Lébény. Lébény— Mosonszentmiklós (Budapest—he­gyeshalmi vonal). ~Ö~. Tűz­oltóság (önk.). Országos vásár: julius 25. és nov. 4. követő szer­dán. Ha szerda, magán a határ­napon. MOSONSZENTMI KLóS.Kg, Győr-Moson-Pozsony adm. nrov. verein. Kom., Bez. : Mgyaróvár, 2200 Einw. KreisnoUir. Matrikel­amt, rk. fe. Ger.. Finanzd'r.: Győr. Bezirksger. (Grundbuchs­amt). Staatsk.. Finanzkommissar^t: Magyaróvár. Gend. : Lébénv. Lébény-Mosonszentmiklós (Str, Bu­dapest—Hegyeshalom^ Feuerwehr (freiw.). Landesmarkt : am Mittwoch nach 25. Juli und 4. Nov. resp. zu diesen Terminen, wemi s:e a"f Mittwoeh fallen. Községi jegyző (Gemeinde- not'ir) : Roszlovics János. Állatorvos (Tierarzt) : Pu- selmann Frigyes. Földbirtokosok i Grundbe­sitzer) : Bóth László (80) — Bör- zsei János (21) — Börzsei János (15) — Frank János (111) — Grotte Jenő (200) — Haber János (29) — Héffedüs Gábor (361 — Hegedűs Györgv (261 — Hegedűs Gyula (41) — Hegedűs István (81) Hegedűs János (77) — Hegedűs Jánosné (61) — Heuer János (39) — IIeupr József (29) — Hener László (32) — Horváth Ferenc (81) Horváth Ferenc (21) — Horváth István (35) — Horváth József (25) — Horváth Józsefné (60) — Ka­szás János (37) — Kollerits Fe­renc (27) — Körmer.dy István (21) — Laki János (49) — Laki József (37) — Lőrincz János (34) — Márkus István 1 (39) — Márkus József (65) — gróf Pálfíy utó­dok (200) — Péehv György (l20> — Szalanczi Vend'd (40) — Szalav — Gyula (56) — Takács Andrásné (26) - Td-é-s Ferenc (61) — Takács Pm’nlf (40) - Tóth Tmre (27) - Tóth József (26) — Tóth Pál (39) - ifi. Tóth Pál (37) — Tóth Rudolf (40) — Tilai József (100) — Tflttv András (57) — Varga József (94) — Varga Már­ton (34) — ar Wenckbe;m Pál (1486) — gr. Wenckheim Pál (2000) Ácsok (Z’mtnermeisler): Redő Ist­ván — Fölöp Is*ván — Girzi Mi­hály — Haver Ferenc — Kovács Imre — László János -r- Molnár Renedek Asztalosok (Tischler): Haber Jó­zsef — Szabó János. Bognárok (Wagner): Mészáros Ist­ván — Mcszái os Lajos. 1112 Cipészek (Schuhmacher): Bider János — Elek Ágoston — Elek András — Németh János. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) ; Fábián Ven­del — Háber József — Hegedűs Péter — Juhász Ferenc — Lőrincz János. Csizmadiák (Tschismenmacher) : Haber Dezső — Hécz István — Horváth Márton — Laki Rudolf — Németh Imre — Oláh János — Vecsei Rupert. Gabonaügynök (Getreideagent) : Krausz Géza. Géplakatosok (Maschinenschlosser): Fábián Vendel — Háber József. Kereskedelmi ügynökök (Handels­agenten): Haber János — Krausz Sándor. Korcsmárosok (Wirte): Deutsch Alfréd — Horváth Antal •— Né­meth Ferenc — Németh Imre — Takács József. Kovácsok (Schmiede): Ivánkovics Flórián — Plangenauer István. Kőművesek (Maurer); Gősi Ferenc — Kvejcsa Henrik — Licsák Jó­zsef. Lakatos (Schlosser): Borán Ven­del. Malmok (Mühlen): Fábián Vendel — Haber József — Plangenauer István — gr. Wenckheim Pál. Marhakereskedő (Viehhändler) ; Deutsch Alfréd. Mészárosok (Fleischer): Horváth Antal — Németh Ferenc. Pék (Bäcker): Grundner Lajos. Szabók (Schneider): Hegedűs Pál — Stergerits János — Varga And­rás — Varga Antal. Szatócsok (Krämer); Hanke János — özv. Krausz Mórné. Szíjgyártók (Riemer); Hanke An­tal. Szövetkezet (Genossensch.): *Mo- sonszentmiklósi Hangya fogy. és ért. szövetk. Szülésznő (Hebamme): Szaki Ru- dolfné. Terménykereskedő (Landesproduk- tenhdlr.): Hanke János. Tojáskereskedő (Eierhdlr.): özvegy Németh Imréné. Varrónő (Näherin); Haber Jó­zsefné. Vegyeskereskedő (Gemischt waren- hdlr.): xKrausz Móric. Vendéglős (Gastwirt): Kovács Ist­ván. MOSONSZENTPÉTER. Nk., Győr-Moson-Pozsony közig. egy. egyes. vm.. magyaróvári j. Kk. Sopron, 2200 lak. Közs. jző, akv., rk. fe|. Trvszék, p. ü. ig. : Győr. Járásbir. (tkv.) áll.-pénzt., p. ü. bizt. : Magyaróvár. Cs. ö. : Moson­szentjános. Mosonszent­jános (Oroszvár—szombathelyi vo­nal). Tűzoltóság (önk.). MOSONSZENTPÉTER. Gg.. Győr-Moson-Pozsony adm. prov. verein. Kom., Bez. : Magyaróvár. HK. Sopron, 2200 Einw. Gemeinde- notár, Matrikelamt, rk. fe. Ger., Finanzdir. : Győr. Bezirksgericht (Gnnidbuchsamt). Staatsk.. Fin.- kommissariat : Magyaróvár. Gend.: Mosonszentjános. Moson­szentjános (Str. Oroszvár—Szom­bathely). Feuerwehr (freiw.). Községi jegyző (Gemeinde- notcir) : Oross Lajos. Állatorvos (Tierarzt): Breuer Rezső. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Donnermayer Pál (19) — Eglsäer 'József (40) — Eglsäer Má­tyás (16) — Eglsäer Mátyás (69) FYigyes főherceg (3385) — Gelb- mann Mátyás (23) — Graf István (2l) — GruidI János (27) — Gruidl Lénárt (39) — Gruidl Pál. 134 (53) - Gruidl Pál, (23) - Har­rer János (49) — Harrer Pál (28) — Hutzinger István (22) — Kaut­ringer János (28) - llautringer József (27) — Hautringer Márton (87) — Hautringer Pál (46) — Hautringer Pál (16) — Huílles/, József (42) — Kaiser János (36; — Kaltenecker József (24) — Kaltenecker Mihály (46) — Kern Pál (34) — Knotz József (22) — Knotz Mihály (25) — Kögl György (42) — Kracher János (39) — Kracher Márton (16) — Kranner István (16) — Kranner János (53) — ifj. Kranner János (48) — Lang András (27) — Lang György (23) — Lang István (67) — Lang Ist­ván (26) — Lang István (19) — Lang János (24) — Lang József (43) — Lang József (47) — özv. Lang Józsefné (51) — Lang Má­tyás (43) — Lang Mihály (43) — Lang Mihály (137) — Lang Pál (43) — özv. Lang Pálné (95) — Neuberger István (31) — Neuber- ger István (18) — Neuberger Jó­zsef (108) — Neuberger József (70) — Periinger Mátyás (22) — ifj. Polczer István (27) — Rath András (39) - Rath Mátyás (40) — Rath Pál (38) — Schmidt András (21) — Schmidt Károly (74) — Schnei­der József (21) — Steiber Lénárd (29) — Thullner András (20) — Thullner János (38) — Thullner Károly (21) — Umatheus István (27) — Wachtler István (84) — Wachtler József (26) — Wachtler Mihály (20) — Wachtler Viktor (30) - Waldherr Pál (52) Wally János (54) — Weisz András (90) — Weisz Márton (23) -­Winkler Pál (54) — Zechmeister János (23) — Zechmeister Pál (50). Ácsok (Zimmermeister): Jónás Jó­zsef — Kummer István. Asztalosok (Tischler): Sisshards Ferenc — Sobotka Nándor — Spiszmacher István. Bádogos (Spengler): Wurzinger József. Baromfikereskedők (Geflügelhdlr.): Kurtz Pálné — özv. R.úmhoűer Imréné. Biztosítási ügynök (Versicherungs­agent): Haller Gyula. Bognárok (Wagner): Feiner Já­nos — Sobotka Rezső. Borbélyok (Barbiere): Müllner Já­nos — Rosztárczki Henrik — Thieringer Rezső. Bornagykereskedö (Weingrosshdlr): xHusz Pál. Cipészek (Schuhmacher): Gaál Pé­ter — Gallovits József — Gre- gotsch György — Groszinger Ist­ván — Haltsinger István — Po- lyoszdi János — Reintufer Mih. — Stimmacher János — Wachtler János —• Wolf Mihály — Zahl- echer József. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer): Gunst Lé­nárd — Grundl Pál — Hamtler Viktor — Kramer János — Náth Pál — Thullner Mihály — Vein- berger József — Vinkler János. Csizmadia (Tschisinenm.): Szűcs József. Gyümölcskereskedő (Obsthändler): Thininger Viktória. Keztyüs (Handschuhm).: Wachtler József. Korcsmárosok (Wirte): HaHner Ferenc — Húsz Pál. Kovácsok (Schmiede): Csonka Pál Feiner Manó — Meier György — Wachtler Lajos. Kőművesek (Maurer): Hantzinger János — Harrer Pál — Müllner Mátyás — Neuberger János. Lakatos (Schlosser): Koller József. .Malmok (Mühlen): Lied Márton (Benzin) — Sobotka Rezső (nyers­olaj, Rohöl) — Tejszövetkezet (gőz, Dampf). Marhakereskedő (Viehhdlr.): Krug- ler István. Mészárosok (Fleischer): Klafszkv János — Nusser János. Nyerges (Sattler); Hartl János. Pékek (Bäcker): Böhm Gyula — Wachtler Józsefné — Wachtler Károly — özv. Wachtler Rezsőné. Szabók (Schneider): Berskovics István — Németh Péter — Thull­ner István . Szatócs (Krämer): Szarvas Henrik. Szíjgyártó (Riemer): Wénicb Mik­lós. Szülésznők (Hebammen); özv. Decker Antalné — Guszter Jó­zsefné — Weinich Miklósné. Varrónők (Näherinnen): özv. Hantzinger Mihályné — Lónyai Katinka — Müller Anna — Weisz Mária — Zalecker Józsefné. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- hdír.): Húsz Pál — Kögl Lénárd — Scheg Adolfné. Vendéglősök (Gastwirte): Kenna Géza — Kranner Mihály — Ru­derer Rezső — Tóth Sándor. MOSONSZOLNOK. Nk.. Győr- Moson-Pozsony közig. egy. egyes, vm.. magyaróvári i. Kk. Sopron, 2800 lak. Közs. jző. akv. rk. fe. Trvszék, p. ü. ig.: Győr. Járásbir., (tkv.), áll.-pénzt., p. ü. bizt. : Ma­gyaróvár. Cs. ö.: Hegyeshalom. (Oroszvár—szombathelyi vo­nal). ijfe Orvos. Tűzoltóság (önk.). MOSONSZOLNOK. Gg., Győr- Moson-Pozsony adm. prov. verein. Kom.., Bez.; Magyaróvár. HK. Sopron, 2800 Einw. Gemeinde- notär, Matrikelamt, rk. fe, Ger., Finanzdir.: Győr. Bezirksgericht (Grundbuchsamt), Staatsk., Fin.- kommissariat : Magyaróvár. Gend.: Hegyeshalom, (Str. Orosz­vár—Szombathely), Arzt. Feuerwehr (freiw.). Községi Jegyző (Gemeinde­not ár) : Wachtler István. Orvosok (Aerzle) : Bayer Othmár — Kámer Miksa. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Alber János (72) — Alt­dorfer Károly (31) — Ba­cher András (35) — Bichmann Pál (23) — Böck János (45) — Brasch János (101) — Brasch Jó­zsef (93) — Brasch Mátyás (81) — Brasch Mátyás (55) — Bucher Pál (38) — Diewald Mátyás (38) — Eglsäer Mihály (26) — Fink Már­ton (53) — Fischer András (33) — Forstner Lajos (34) — Frank Hen­rik fiai (318) — Frühwirt György (54) — Gazdasági szakiskola (31) — Gmáser József (45) — Gmáser Lőrinc (43) — Gmáser Mihály (76) — Gmáser Mihály (24) — Gmásik Márton (31) — Grasi János (38) — Grasi János (24) — Haller József (87) — Haiden Józsefné (63) — Haulinger István (37) — Herczeg József (20) — Holzapfel Márton (41) — Hubicsek Ferenc (16) — Huber János (55) — Hutflesz Ká­roly (138) — Kunkovics György (15) — Kaiser János (54) — Knobl Józsefné (29) — Kukali Menyhért (20) — Lamberger József (35) — Láng Ferenc (52) — Láng István (62) — Láng János (95) — Láng János (30) — Láng József (82) — Láng József (21 — Láng Pál (196) Láng Pál (55) — Lasal Márton (32) — Laszt Ferenc (57) — Lein- beck Márta (30) — Leinbeck Má­tyás^) — Lunczer Mátyás (63) — Margueland Zsigmond (44) — Meid- linger János (54) — Morecz Tamás (14) — Németh Sándor (b. 197) — Neuberger András (87) — Neuber­ger György (35) — Neuberger Jó­zsef (29) — Neuberger József (102) — Neuberger Mihály (97) — Neu­berger Mihály (55) — Neubech Má­tyás (44) — Nusser József (b. 15) — Periinger József (35) — Pető Gábor (30) — Kappy János (69) Rechnitzer Mátyás (45) — Reiter Péter (58) — Róm. kath. egyház (76) — Rotgitsch Teréz (34) — Rudolf Nándor (b. 129) — Sattler Mátyás (39) — Silber Mátyás (26) Somogyi Dezső (1766) — Szlovák János (23) — Thülly Pál (87) — Thüllig János (152) — Thullner Mátyás (124) — Thullucz Mátyás <35) — Thulym János (43) — Un­ger János (34) — Unger Pál (60) — özv. Vajezek Gáspárné (46; — Valorics János (15) — Wachtler István (58) — Wachtler Mátyás (63) — Wahlmann József (36) ­Waldherr István (30) — Waldner József (55) — Waldner Mihály (62) — Weinhardt János (125) — Weisz István (20) — Weisz János (1033) — Weisz János (115) — Weisz János (67) — Weisz János (34) — Weisz János (25) — Weisz János (24) — Weisz János (25) — Weisz Mátyás (43) — Weisz Má­tyás (40) — Weisz Mihály (49) — Weisz Pál (92) — Weinhand And­rás (28) — Wutsch György (36) — Wutsch Mihály (38) — Zechmeister János (88) — Zechmeister János (48) — Zechmeister József (27) — Zechmeister Józsefné (44) — Zeeh- meister Mátyás (121) — Zech­meister Mátyás (44) — Zechmeister Mihály (48) — Zechmeister Pál (81) — Zierhirt Mátyás (61) — Zimits Mátyás és Társa (32) — Ziniel Mátyás (36) — Zwickl György (33) — Zwickl János (62) — Zwickl József (57) — Zwickl Márton (39) — Zwickl Mátyás (78) — Zwickl Mátyás (34) — Zwickl Mihály (109) — Zwickl Mihály (70) — Zwickl Mihályné (126) — Zwickl Pál (60).

Next

/
Oldalképek
Tartalom