Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - M

Mosonszolnok Mucsi Ársok (Zimmermeister): Neuberger János — Weisz Pál — Zimel Mátyás. Asztalosok (Tischler): Asznix Jó­zsef — Besztenlehrer Ferenc — Klauszer Márton — Klima János Onovits József — Zwickl József. Bádogosok (Spengler) : Daunayer János — Hiagyik István, Biztosítási ügynökök (Verslclierungs- agenten) : Forstner György — Parlies Géza — Schmidt Henrik — Winkler Gusztáv. Bognárok (Wagner): Fröhlich Ká­roly — Stíglicz Hugó. Borbélyok (Barbiere): Bayer Ká­roly — Besztenlohner József — Haider Mátyás — Schikotam And­rás — Tóth Péter — Wutsch Mihály. Cipészek (Schuhmacher): Beszten- léhner Ferenc — Besztenléhner Márton — Cser József — Fellner Pál — Gunster András — Her­ezeg Márton — Horváth István Horváth Mátyás — Klauser Já­nos — Posch Ferenc — Pinner József — Sneider Mihály — Tóth Pál — Zwickl József — Zwickl Mihály. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma- uchineneigentümer): Brasch Jó­zsef — Lamberger János — Lan- czer Mátyás — Meidlinger József Muszka Béla — Neuberger József — Stiglicz József — Weinkornot András — Unger János —• Zwickl Mátyás. Cserép fedő (Dachdecker) : Szem­mer Lipót. Épületfakereskedő (Bauholzhdlr.): Nebransel Alajos. Cabonaügynök (Getreideagent) : Theisz József. Kalapos (Hutmacher) : Szauer H. Kávémérés (Kaffeesch.): Weisz J. Kesztyűsök (Handschuhm.) : Ko­vács István — Weiszkopl Ignác. Korcsmárosok (Wirte); Altdorfer Károly — B anyer Hugó — özv. líhn Lipótné — Grdsi Pál — Thullner Mátyás, Kovácsok (Schmiede) : Pfeneter Lajos — Gerstveiller József — Muszka Béla — Rammer János Stiglicz József. Kőművesek (Maurer) : Pfeneten Ferenc — id. Pfeneter József — ifj. Pfeneter József. Malom (Mühle) : Stiglicz János (szivógáz, Sauggas). Mészárosok (Fleischer) : Grási Pál Kovács Károly — Neuhercz Jó­zsef — Posch Márton — Sreif Gy. Méz^skalácsos (Lebzelter): Seidl Mátyás. Nyergesek (Sattler) : Maiba Mi­hály — Seidl János. Pékek (Bäcker): özv. Böhm Jó­zsef né f,— Machalek József — Margnetnad Zsigmond — Pfurin- ger János. Sertéskereskedő (Schweinehdlr.) : Engel Lőrinc. Szabók (Schneider) : Bayer József Dekkei János — Grási Mátyás — Gmoser Mátyás — Haller József Hiller Pál — Kőim waiter József Szövetkezetek (Genossenschaften) : xMosonszolnoki hitelszövetkezet — xMosonszolnoki tejszövetkezet. Szülésznő (Hebamme) : özv. Gru­ber Antalné, Varrónők (Näherinnen) : özv. Oro- vicz Ferencné — Unger Teréz. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler): Gruber V.-né — Hiller Pálné — Húsz József — Hutflesz Mátyás — Kil-schmayer Antal — Netzafa Alajos — Rammer Már­ton — Thullner Péter — Topf Lipót — Unnathum János. MOZSGÓ. Kk., Somogy vm., szigetvári j., 3777 lak. Kjző. akv., rk. te. Trvszék : Kaposvár. Já- rásbir. (tkv.), áll.-pénzt.: Sziget­vár. Cs. ö. Mozsgó­Szulimán (Kaposvár—szigetvári vo­nal), Tűzoltóság (köt.). Orsz. vásár; husvét u. kedden, jun. 24. MOZSGÓ. Kg., Kom. Somogy. Bezirk: Szigetvár, 3777 Einw. KreNnotär, Matrikelamt, rk. fe. 'Ger. : Kaposvár. Bezirksgericht ‘(Grundbuchsamt), Staatsk. : Szi­getvár. Gend. áüfp Mozsgó­Szulimán (Str. Kaposvár—Sziget­vár). Feuerwehr (verpfl.). Landesmarkt: Dienstag nach Os­tern, u. 24. Jun!. K ö r ,i e ff j/ Z ö (Kreisnotar) : Csapó Endre. Orvos (Arzt) : Balázsi Imre. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : özv. Biedermann Ottóné (2296) — Hisling Nándor (17) — Josipovics István (15) — Jung Já­nos (15) — Volt úrbéresek (127). Szolöbirtókosok (Weingar­tenbesitzer) : Biedermann Ottó — Lipcsey László. Asztalosok (Tischler); Fodor J. — Keresztes Ferenc — Mester Já­nos — Szili György — Vincze I. Bognárok (Wagner) : Deák Antal Heider Lajos — Stefanes János. Borbélyok (Barbiere) : Korányi Roma — Potendi János. Cipészek (Schuhmacher) : Bona Ferenc — Matelsider György. Cséplőgép tulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Müller Já­nos — Müller Károly. Csizmadia (Tschismenm.) : Mata- sics János. Gyógyszertár (Apotheke); Gáts Lajos (Szent Margit). Kádár (Böttcher) : Bauer János. Korcsmárosok (Wirte) : Freifogel Ádám — Mátyás Ferenc. Kovácsok (Schmiede): Ihász Jó­zsef — Mátyási János — Popper János. Kőműves (Maurer) : Fáth Ferenc. Marhakereskedő (Viehhdlr.) : Pap Janos. Mészáros (Fleischer) : Honig Gy. Szabó (Schneider) : Kovács László Szíjgyártók (Riemer) : Istvánovics Antal — Istvánovics Márton. Szövetkezetek (Genossenschaften) : ^Hitelszövetkezet — xMéhárusző- vetkezet. Takácsok (Weber) : Javos Lajos — id. Madensider Antal — ifj. Madensider Péter. MOZSGÓ-SZÜLI MÁN. ift#x Somogy vm., szigetvári j., Mozsgó és Szulimán kkgek közös vasutál- lomá_sa a Kaposvár—szigetvári vas­útvonalon. MOZSGÓ-SZULIMÁN. AT Kom. Somogy, Réz. Szigetvár. Ge­meinsame Eisenbahnstation der Kgden Mozsgó und Szulimán an der Str. Kaposvár—Szigetvár. MŐCSÉNY. Kk., Tolna vm., völgységi j., 700 lak. Főszolga­bírói hiv. : Bonyhád. Kjző, akv. : Cikó. Trvszék ;1 Szekszárd. Járás­bir. (tkv.), áll.-pénzt.: Bonyhád. Cs. ö.: Szálka. (Csikéria— uj­dombovári vonal), Cikó, Mórágy. Tűzoltóság (köt.). MŐCSÉNY. Kg., Kom. Tolna, Völgységei- Bez., 700 Einw. Ober- stutílrichteramt: Bonyhád, Kreis- notär, Matrikelamt : Cikó. Ger. : Szekszárd. Bezirksger. (Grund­buchsamt), Staatsk. : Bonyhád. Gend.: Szálka ltegxx (Sir. Csikéria —Ujdombovár), t Cikó, 7§­Mórágy. Feuerwehr (verpfl.). Föld b i r tokosok (Grundbe­sitzer) : Breining Ádámné (25) — Eibek János (2l) — Gavor György (15) — Haffner János (21) — Hir- terscheid Jakab (23) — Huber Ádám (18} — Huber János (19) — Huber János (24) — Huber József (24) — Hüber Ádám (17) — Hü- ber Ádám (21) — Imhof Jakab (25) — Imhof János (34) — Jahn György (21) — Jahn Jakab (23) Kolb Márton (21) — Krász Ja- kabné (20) — Krug Mihály (26) Lambert János (16) — Lambert János (30) — Neuherz János (18) Schmidt Ádám (271 — Schmidt Andrásné (24) — Schmidt János (36) — Schramm Ádám (41) — Schrott Antal (22) — Studer Gy. (24) — Szieb András (21) — Szieb János (48) — Werner András (16) Wetter Antal (46). Ács (Zimmermeister) : Fuchsz J. Asztalosok (Tischler) : Rotherhadl György — Till Ádám. Bognár (Wagner): Guttján Vilmos. Borbélyok (Barbiere) : Bachmann János — Fuchs György. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer): Hüber Ádám Jahn Jakab és Társai — Kolb Márton és Társai. Korcsmáros (Wirt) : Guttján V. Kovács (Schmied): Ebbert György. Malom (Mühle) : Reisz Henrik (víz, Wasser). Marhakereskedő (Viehhdlr.): Ul­rich József. Szabó (Schneider): Lambert A. Szövetkezet (Genossensch.): xTej- szö vetkezet. Szülésznő (Hebamme) : Schwarcz Istvánné. Takács (Weber) : Mergl János. Vegyeskereskedő (Gemischt waren- händler) : Koch János. MŐZS. Nk., Tolna vm., köz­ponti j. Kk. Pécs. Főszolgabírói hiv.; Szekszárd, 2300 lak. Kjző, akv. rk. te- Trvszék, járásbir., (tkv.), áll.-pénzt.; Szekszárd. Cs. ö. : Tolna Jüf "íjl: Tolna-Mőzs (Sárbogárd—báttaszéki vonal) Fogy.-szöv., gőzmalom. Tűzoltóság (köt.). MŐZS. Gg.. Kom. Tolna, Köz- ponter Bez. HK. Pécs. Oberstuhl - richteramt : Szekszárd, 2300 Einw-. Gemeindenot är, Matrikelamt, rk. te. Ger., Bezirksger. (Grundbuchs­amt), Staatsk.; Szekszárd. Gend.: Tolna. Äff Tolna-Mőzs (Str. Sárbogárd—Báttaszék), Kon­sumgenossenschaft, Dampfmühle. Feuerwehr (verpfl.). Biró (Richter): Föglein Martin. Községi .jegyző (Gemeinde­not ár) : Csóry Ferenc. Orvos (Arzt) : Dallman Guszt. Állatorvos (Tierarzt).- ács Kálmán. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) ; Doszpod György (37) — Doszpod István (20) — Eber Antal (22) — Éber János (23) — Föglein András (19) — Föglein Antalné (21) — Föglein Bálint (15) — Fög­lein Ernőné (38) — Föglein Fe­rencné (23) — Föglein János (16) Föglein Jánosné (16) — Föglein Márton (29) — Föglein Rókus (23) Hamburger Márton (19) — Heff­ner Márton (19) — Hegedűs Ist­ván (17) — Katzenberger János (33) — Kirchner Ferenc (26) — Klein Ádám (15) — Klein Ferencné (31) — Klein János (22) -— Klein Jánosné (22) — Klein Kristóf (29) Klein Simon (22) — Kneller Már­ton (16) — Kugler József (18) — Kurtmacher Márton (18) — Kurt- macher Mártonná (49) — Kut­nyánszki György (16} — Lender János (28) — Makovits Mihály (22) Méhn Ádám (22) — Méhn Józsefné (19) — Méhn Mihály (18) — Merkl Antal (24) — Müller István (2D — Müller Vince (18) — Puxler János (19) — Puxler Leó (17) — Puxler Mihály (21) — Rikker Rókusné (17) — Schauber Ferencné (19) — Schauber Jánosné (23) — Scheid- Ier Mátyás (38) — Szegedi József (15) — Varga János (17) — Varga János (20) — Varga József (16) — Vigh István (18) — Werner Mi­hály (20) — WRdinger Ádámné (18) . Ácsok (Zimmermeister): Neidhardt József — Zimmermann Mihály. Asztalosok (Tischler): Erdélyi Jó­zsef — Kutnyánszky István. Bognár (Wagner) : Illés István Kláb József. Borbélyok (Barbiere) : Bacher Pé­ter — Hartmann Ádám — Poller János — Verner János. Cipészek (Schuhmacher): Hartman József — Klein Ádám — Markos János — Pansch Radó — Schmidt Péter — Stercz Márton. Cséplőgép tulaj (Ionosok < Dreschma­schineneigentümer) : Éber Antal Hegedűs István — Klein János Verner János. Gabonakereskedők (Getreidehdlr ): Erdélyi Imre — Hamburger Fe­renc — Schauber Márton. Korcsmárosok (Wirte) : Fáth Ist­ván — Kurtnakker Márton — Markos János. Kovácsok (Schmiede) : Győri Ist­ván — Hoff Mihály — Puxler Márkusz. Kőművesek (Maurer); Ferner Má­tyás — Gaszler János — Klein Adám — Puxler Mihály. Lakatosok (Schlosser) : Ersinger József — Matz Mihály. Malom (Mühle) : xElső Mőzsi gőz­malom rt. (gőz, Dampf). Mészárosok (Fleischer) : Fáth Ist­ván — Keller Márton — Klein Ferenc. Fékek (Bäcker) : Schopper Mihály Valentin Mihály. Rőföskereskedő (Schnittwarenhänd­ler) : Kornfeld Mór. Szabók (Schneider) : Bien János Bien Simon — Dosvard Ádám. Szikvizgyár (SodawasseiTabrik); Molnár Ádám. Szövetkezetek (Genossenschaften) : xMőzsi fogy. szövetkezet — xMő- zsi tejszövetkezet. Szülésznő (Hebamme): Miskolczi Erzsébet, Takácsok (Weber) : Fáth Ádám Kláb Mihály — Kurtnakker M. MUCSFA. Kk., Tolna vm., völgységi j., 900 lak. Főszolgabirói hiv. : Bonyhád. Kjző, akv. : Iz- mény. Ev. te- Trvszék: Szekszárd. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt.: Bony­hád. Cs. ö. : Kisvejke. Sjg Bony­hád (Csikéria—ujdombovári vonal). Ag)' Kisvejke, Lengyel. Tűz­oltóság (köt.). MUCSFA. Kg., Kom. Tolna, Völgvséger Bez., 900 Einw. Ober- stuhlrichteramt: Bonyhád. Kreis- notär, Matrikelamt : Izmény. Ev. te. Gén: Szekszárd. Bezirksger. (Grundbuchsamt), Staatsk. : Bony­hád. Gend. : Kisvejke. IÜ® Bony­hád (Str. Csikéria—Ujdombovár), Kisvejke, ~$r Lengyel. Feuer­wehr (verpfl.). Földbirto k osok ( Grundbe­sitzer) : Arnhold János (15) — Emich János (19) — Erd­mann János (51) — Fclb r Henrik (19) — Friedrich János (51) — Friedrich Henrik (16) — Götz János (18) — Haasz Henrik (18) — Hartwich János (17) — Kerber János (17) — Kerber Já­nos (21) — Kerber Henrik (16) — Klemm Henrik (16) — Krámer György (16) — Kramer Henrik (20) — özv. Krámer Jánosné (18) özv. Krámer Konrádné (17) — Krámer Konrád (2ö) — Löbel Henrik (15) — ifi. Mayer János (48) — Mayer János (55) — Mühl János (40) — Mühl Konrád (18) Müller Henrik (15) — Róth János (28) — Rothermel János (20) — Rothermel Henrik (40) — Schmidt Ádám (20) — Schmidt János (30) Schön János (20) — Stein J. (25) - nos (15) — Stein János (25) — Sturm János (22) — Weber János (15) — Weber Henrik (25) — Zárth Márton (20) Ácsok (Zimmermeister) : Feik Pé­ter — Feinagel János. Asztalosok (Tischler) : Hufnagel János — Kerber György — Ker­ber János — Rippert János. Bognárok (Wagner) : Dörschner Henrik — Kraft Gáspár. Borbély (Barbier): Loch János. Cipész (Schuhmacher) : Lehmann Henrik . Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) ; Friedrich J ’- nos — Stein János és Tervich K. Gabonakereskedők (Getreidehdlr.): Emich János — Mühl János. Korcsmáros (Wirt): Märcz Kataljn. Kovács (Schmied) : Weber Henrik. Kőművesek (Maurer) : Ábel Hen­rik — Ábel Konrád — Pfleger János — Schwáb Henrik — Te- wich Henrik — Weber Henrik. Libakereskedő (Gänsehdlr.) : Petz Miklósné. Malom (Mühle) : Rippert János. Marhakereskedő (Viehhdlr.): Ta- vich Konrád. Mészáros (Fleischer) : Weber H. Rőföskereskedő (Schnittwarenhänd­ler) : Märcz Katalin. Szabók (Schneider) : Edler Hen­rik — Müller Mária.. Szülésznő (Hebamme) : Lehmann Henrikné. Takácsok (Weber) : Brandt Hen­rik — Hammel Henrik — May- lach János. Vegyeskereskedők (Gemischt waren- händler): Kaiser János — Märe Katalin — özv. Tewich Henrikné MUCSI. Kk., Tolna vm., dom­bóvári j., 2200 lak. Kjző, akv., rk. te. Trvszék : Szekszárd. Já­rásbir. (tkv.), áll.-pénzt. : Uj­dombovár. Cs. ö. : Kisvejke. ítóí Ujdombovár (Budapest—gyékényes; vonal), Lengyel, Tűz­oltóság (köt.). Orsz. vásár: máj. 20., október 20., m. fogl. héten szerdán, ha ünnep, a köv. napon. 1113

Next

/
Oldalképek
Tartalom