Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - M

Moson — Mosonszentjános Péter — Weinhart Gyula — Weisz Kálmán — Winkler Ist­ván — Wittmann József — Zá- molyi János. Gselédelhelycző (Dienstbotenver­mittler): Eigner Henrikné. Cserépfedők (Dachdecker): Cser- nák Ernő — Katasinszki Ignác Szedlmayer Andor. Csizmadiák (Tsehismenmacher): Bácsi János — Fritz Antal — Hittner Miklós — Horváth János Horváth Mihály — Huber János Saskó Imre — Steksics János — Tóth István — Zámolyi János. Cukrászok (Zuckerbäcker): Jura János — Medek János — Némelh Károly. Esztergályos (Drechsler): Szauer József. Fakereskedők (Holzhändler): őzv. Horváth Ágostonné — Kozlik Károly és Társa. Fazekas (Hafner): Driller Alajos. Fényképész (Photograph): Reiter L. Fodrász (Friseur): Riegner Mária. Folyóirat (Zeitschrift): Moson­megyei Sport. Fuvarosok (Fuhrwerker): Knapp Gábor — Lang György — Schnei­der Vilmos. Fiiszerkereskedők (Spezereiwaren­händler): ;<Friedmann Lipót "Preiszak Győző — xScheib er Fúl, Felső fő u. 351. Tel. 79. - "Stadler Antal — Szarka József — xTakács Konrád. Gabonakereskedők < Getreidehdlr.): xBerger Sándor és Bernál — "Blumscliein Mór — xDeutsch Simon — xHaan Adolf — xKleiu Emil — Kozlik Ernő — Kozlik Norbert — xLőwin Sámuel — xMagyar-bolgár kereskedelmi tár­saság — Neuberger és Beljakoff Neumann Móric és Társa — xStadler J. — xStern Jakab — xWeisz Adolf — xWertheimer Emil és Társa. Gépgyár (Maschinenfabr.) : "Küh- ne mezőgazdasági gépgyár rt. Gyüinöleskereskedők (Obsthdlr.) : Baumel Alajos — Nusser János Varga Vendel. Hentesek (Selcher): Chabala Re­zső — Fehér Lajos és Felber — Matus István — Schlesinger Henrik — Steiner Zsigmond. Kádár (Böttcher): Stenzl János. Kalapos (Hutmacher): Fischer Sári. Kárpitosok (Tapezierer): Gróf Sa­lamon — Horváth István. Kávéházak (Kaffeehäuser): Scholcz Jánosné — Kovács Dániel. Kéményseprő (Rauchfangkehrer) : Popovich József. Kereskedelmi ügynök (Handels­agent): Weisz Adolf. Kertész (Gärtner): Draczkó János. Keztyüsök (Handschuhmacher) : Olmakurn Pál — Bieber Ferenc Sehally Keresztély — Umatum Pál. Kovácsok (Schmiede): Bözi István Cseh János -r- Krasznity János Potyondi Imre — Potyondi Ká roly — Tamás József. Kőfaragók (Steinmetze) : Razsák Kálmán — Réthy Ferenc. Kőművesek (Maurer): Búza János Fiasch István —- Gerlack György Varga Ferenc. Könyvkereskedő (Buchhändler): Fischer Ignác. Könyvkötő (Buchbinder): Freitag Frigyes. Kötélgyártó (Seiler): Fülöp Ferenc. Lakatosok (Schlosser): Bélyi Jó zsef — Czapka József — Knapp Gábor — Knapp Jakab — Knapp Mór — Marki István — Molnár István — Poor Mihály — Wink­ler János. Malmok (Mühlen): Allersdorfcr Ferenc (villany, Elektr.) — Born János (villany, Elektr.) — Csóka Károly (villany, Elektr.) — Knapp Károly (villany, Elektr.) Kozlik Károly (villany, Elektr.; Neuburger János (villany, Elektr.) Nusser János (villany, Elektr.; Rabi Károly (villany, Elektr.) — Hőgler Lipót (villany, Elektr.) — Rongits Ferenc (villany, Elektr.) Bochdalovszky Alajosné (villany, Elektr.) — Schneider Vilmos (villany, Elektr.). Mázoló (Anstreicher): Zilhoűer J. Mézeskalácsos (Lebzelter) : Jura József. Mezőgazdasági gépjavító-műhely (Reparaturwerkstätte für Land­wirtschaft!. Maschinen): xKnapp Mór, Vár ut 282. Telefon 26. — Műszerészek (Mechaniker): Klanda Ferenc — Pillér József — Strusa János. Órások (Uhrmacher): Golgovitzer Márton — Pataki Antal — Weisz Lajos. Pékek (Bäcker): Barth Nándor Fleisch Áron — Gábriel János Hoffmann Gusztáv — Hornik Jó­zsef — Both Mihály — Varga Lajos — Wiedennann Antal. Rövidárukereskedők (Kurzwaren­händler): xGrünwaid Ede — "Klein Vilmos. Sodrony szövő (Drahtflecht.'):X/J(Í/«/ Jőssé/, sodronyszövet- és szita- árukészitő, Vár u. Szabók (Schneider): Bach Károly Binder Tivadar — Braun József Cirgyal József — Csapiár Ignác Dubi Lőrinc — Horn István — Horváth Pál — Kettinger Gyula Körinek Rezső — Kovács János Matyus János — Rosenbaum Fe­renc — Sánta Sándor — Schmie­rer József — Varga Kálmán. Szalaggyár (Bandfabrik): Fröhlich Ignác. Szállítmányozás (Spedition): xStei- ner Ferenc szállítmányozó fiókja, Kápolna tér 348. Sürgöny­eim : „Steinerspedit“. Központ : Budapest, VIII., Tisza K. tér 1. Szatócsok (Krämer): Deutsch Re­gina — Masest Lipót. Szíjgyártók (Riemer): Neher Já nos — Suczer István. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik): xMagy aró vári szikvizgyár. Szobafestők kZimmermaler): I.évay Ignác — Stribcl Vilmos. Szövetkezetek (Genossenschaften): "Mosonvárosi Hangya fogy. és ért. szöv. — "Moson és vidéke háziipari szöv. — "Mosoni ön­segélyző hitelszöv. Szülésznők (Hebammen): Gondár Róza — Huber Béláné — Király Mártonná. Takács (Weber): Krischner József. Takarékpénztár (Sparkasse) ; "Mo- sonvidéki takarékpénztár rt. üvegesek (Glaser): Krausz Nándor Vámosy Andor. Varrógépgyárak (Nähmaschinen­fabriken) : "Lőwinger Gyula — "Singer Co. varrógépgyár rt. Varrónők (Näherinnen) : Andrási Józsa — Baranyi Józsa — Baumel Vilma — Bélyi Józsefné — Eng- ler Pálné — Fischer Anna — Fischer Paula — Fülöp Józsefné Herz Erzsi — Izsák Miksáné — Kapu Lajosné — Király Erzsi Novoszáth Jánosné — Rosen­kranz Anna — Róth Jánosné — Sauer Julianna — özv. Saka Re- zsőné — Steiner Vilma — Szabó Margit — Tamáskovics Ferencné Tibenszky Józsefné — Tucska Gizella — Ujváry Jánosné. Vaskereskedők (Eisenhändler): Farkas József — Knapp Mór — Koppi Mihály — xKnapp Gá­bor, Vár u. 282. Vegyeskereskedők (GemiSchtwaren- handler): Fleischmann Vilmos — " Keszler Mór — "Paul Ámon — "Rosenberg Sándor — "Szauer Sándor és Fia — "Vodnyánszky János — "Weisz János. Vegyészeti gyár (Chemische Fab­rik) : "Eich Béla. Vendéglősök (Gastwirte): Búza Dezső — Lakner Károly — Ma- szest Lipótné — Nuper Károly — Olmattum József — Priegl Fe renc —Renfsberger Antal — Rie ner Károly — Tóth Antal — Tuster Jánosné — Unger József Veluganszky Ferenc. Villanyszerelő (Elektromonteur): Melczner Ödön. IH GSOIMD ARNÓ. Kk., Győr- Moson-Pozsony közig. egy. egyes. vm„ magyaróvári j., 893 lak. Kjző. kv. rk. fe. Trvszék, p. ü. ig.: Győr. Jbir. (tkv.), áll.-pénzt., p. ü. biz­tosság, p. ü. szak., cs. ö.: Magyar­óvár. Horvát-Kimle (Bpest— hegyeshalomi vonal), Hé­dervár. ‘3©?. MOSONDARNÓ. Kg, Győr- Moson-Pozsony adm. prov. verein. Kom. Bez.: Magyaróvár, 893 Einw Kreisnotär, Matrikelamt, Rk. fe. Ger.. Finanzdir.: Győr. Bezirksger. (Grundbuchsamt), Staatsk., Finanz­kommissariat, Finanzabt.. Gend. : Magyaróvár, Horvátkimle (Str. Budapest—Hegyeshalom). *$* Bsgj Hédervár. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer): gr. Khuen Héderváry Sán dór és Károly (220) — Mauthner Henrik (516). Földbérlő (Grundpächter) : Glaser Adolf (118). Asztalosok (Tischler): Igali Sán - dór — Varga Ferenc. Bognár (Wagner): Szécsényi 1st. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer): Horváth And rás — id. Karácsony Lajos. Csizmadiák (Tschismenm.) : Cseh György — Cseke János — Nagy Ferenc — Nagy Zsigmond — Tóth László. Korcsmárosok (Wirte): Cseh János Derrn Mihály. Kovács (Schmied): Kuszmics Józs. Kőműves (Maurer): Babos Ignác. Szatócs (Krämer): Szécsényi 1st Szövetkezet (Genossenschaft!: "Mo- sondarnó és vidéke Hangya kereszt, fogy-, és ért. szöv. Vendéglős (Gastwirt): Hirschler O. MOSONMAGYARÓVÁR.^ Győr-Moson-Pozsony közigazg. egy. egyes. vm., magyaróvári járás, Moson nk. és Magyaróvár rtv. kö­zös vasútállomása a Budapest—he­gyeshalmi vonalon. MOSON-MAGYAR ÓVÁR.j&tP Győr-Moson-Pozsony, adm. prov. verein. Kom. Bez. : Magyaróvár. Gemeinsame Bahnstation der Gg. Moson u. der Stadt mit geregeltem Magistrat Magyaróvár an der Str. Budapest—Hegyeshalom. M OSONSZ ENT J AN OS. Nk.. Győr—Moson—Pozsony közig. egv. egyes, vm., magyaróvári jár., 3000 lak. Kk.: Sopron. Közs. jző, akv., rk. fe. Trvszék. pü.-ig.: Győr. Já- rásbir. (tkv.), áll.-pénzt., p. ü. bizt.. pü. szak.: Magyaróvár. Vámhivatal, cs. ö. (Oroszvár—szombathe­lyi vonal.) ~f$~, ®S»j, el. isk.. orvos, állatorvos, gyógyszert., tü­dőbeteggond. int., tejszöv., tkp., be* tegsegélyző egyl., tüzoltóegyl., tár­saskör, dalárda, gőzhengermalom és téglagyár. Tűzoltóság (önk.). Orsz. vásár; márc. 19., jun. 24.. aug, 20., nov. 11. m. fogl. hétfőn. MOSONSZENTJÁNOS. Gg.. Győr-Moson-Pozsony adm. prov. verein. Kom. Bez. : Magyaróvár. HK. Sopron. 3000 Einw. Gemeinde- notär, Matrikelamt, Rk. fe. Ger., Finanzdir : Győr. Bezirksgericht (Grundbuchsamt), Staatsk.. Finanz­kommissariat, Finanzabt. :^Magyar­óvár. 'Zollamt. Gend. äsß© (Str. Oroszvár—Szombathely.) *3* . dlHQj. Elem. Schule, Arzt, Tierarzt. Apotheke, Lungenkrankenpfl.-Anst., Milchgenossenschaft, Spark., Kran- kenhilfsver.. Feuerwehrverein, Ge- selligkeits-, Gesangsverein, Dampf­walzmühle u. Ziegelfabrik, Feuer­wehr (freiw.). Landesmarkt: Mon­tag der den 19. März. 24. Juni, 20. Aug., 11. Nov. enthaltenden Wochen. Közs. ieauzö (Gemeindeno­tür) ; Wolf Péter. Orvosok (Aerzte) : Loch Manó Vermessy Elek. Állatorvos (Tierarzt): Despoth László. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer): Barillils Viktor (70; — Bohnenstig Márton (42) — Gar- reisz József (42) — Gauber Pál (84) — Gruber Istvánná (42) — Győrffy József (63) — Harrer Mihály (30) — Haut ringer János (42) — Hautringer Mátyás (42) Heller Jár.osné (60) — Heller Mi­hály (42) — Henschmann Mihály (171) — Heutzinger András (90) — Heutzinger István (136) — Heut­zinger Péterné (140) — Hutflesz György (90) — Hutflesz Károly (42) — Hutflesz Mihály (57) — Kern József (21) — Kriegler Mi hály (84) — Lang Pál (41) — Meidlinger József (42) — Moltner István (24) — Mollner János (42) Mollner Péter (48) — Neuberger István (120) — Neuberger József (42) — Neuberger Lénárt (130) Oszwald János (13) — Paar Fe renc (50) — Rech János (51) — Schmidt János (42) — Schmidt Péter (78) — Thesler János (74) Trumner István (86) — Trumner István (84) — Trumner István (60) — Trumner, János (70) — Trumner Mihály (66) — Urna thum János (130) — Umathum János (42) —i Umathum Mihály (88) — Ungár Márton (94) — Unger Márton (28) — Unger Má tyás (26) — Unger Mihály (140) Unger Mihály (60) — iíj. Unger Mihály (260) — Unger Péter (150) Wachtler Ferenc (120) — Wacht ler István (46) — Wachtler István (21) — Wachtler János (50) — Wachtler János (42) — Wachtler József (42) — Wachtler Mátyás (130) — Wachtler Mihályné (78) Wachtler Péter (70) — Waldner Lénart (42) — Weisz Károly (84) Wolf János (42) — Wolf Mihály (62) - Wolf Mihály (42). Ács (Zimmermeister): Nagy Imre. Asztalosok (Tischler): Fellner Fe­renc — Fellner János — Kiffler György — Tóth István — Wieltsch György. Bognárok (Wagner): Kleiner Ru dolf — Szobodka János. Borbélyok (Barbiere) : Goes Fe­renc — Gócs János — Húsz Ist­ván — Wennesz József. Bornagykereskedő (Weingrosshdlr.): "Pirbos János. Borkereskedő (Lederhändler): Bog­dán Géza. Bőrnadrágkészitő (Lederhosenfah- rik) : Schwarcz Pál. Cipészek (Schuhmacher): Bartal István — Bohmann István — Grindl Mihály — Gőgös Pál — Horváth Gábor — Ifusz István Klapszky Pál — Lécses Antal — Mika Vencel — Mollner Ferenc Szimhardt János — Zalecker Já nos — Zvichl Ferenc. Cséplőgéplulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer): Unger Péter Wachtler Károly. Cserepes (Dachdecker): Pintér J. Divatárukereskedő (Modewaren­händler) : Székely Arnold. Építési vállalkozó' (Bauunterneh­mer): Deák Sándor. Épitőanyagkereskcdő (Baumate­rialienhändler) : "Hirsch Jakab utóda (Forrai Joachim). Fakereskedők (Holzhändler): Fi scher Lénárt — Jónás Ignác — "Richter Gottlieb. Fuvaros (Fuhrwerker): Knotz M. Füszerárukereskedő (Spezereiwa- renhär dler) : "Ámon Henrik. Gabonakereskedő (Getreidehänd­ler): Gy. Schmidt Márton. Gépgyár (Maschinenfabr.): "Amon Adolf. Géplakatosok (Maschinenschlosser): Metzger Ferenc — Németh Viktor. Gyógyszertár (Apotheke) : György József. Gyümülcskereskedő (Obsthändler): Umathum Józsefné. Hentes (Selcher): Csida Albert. Kádár (Böttcher): Schneider Józs. Kalapos (Hutmacher): Cscrpes .1. Kávémérés (Kaffeeschank) : Gab­riel József. Kereskedelmi ügynök (Handels­agent) : "Gruber István. Korcsmárosok (Wirte) : ifj. Ábra­hám Józsf — Jójárt Ferenc. Kovácsok (Schmiede): Kiss And rás — Kohlenberger Péter — Ma jünger Antal és Társa — Schneider János. Kőművesek (Maurer): Horváth Antal — Waldner János. Kötélgyártó (Seiler) : özv. Gelb- mann Mihályné. Lakatosok (Schlosser): Jaksch Gyula — SzeidI István. Malmok (Mühlen): Fischer és Társa (gőz, Dampf) — Geoszt- weiler Jánosné (Benzin) — "Szo- rády-íéle hengermalom rt. (gőz. Dampf). Mészárosok (Fleischer): Thoiler István — Weisz Péter — Wur zinger Mihály és Társa. Mészkereskedő (Kalkhändler): ifj. Schmidt Márton. Mozgóképszínház (Lichtbildtheater): Strucker Lajos — Simonies Jó­zsef. Nyerstes (Sattler) : Bayer Lőrinc. Órás (Uhrmacher): Klutsek Kristóf. Pékek (Bäcker): Eltl Vladimir — Kohlcnberger János — Mach:r János — Schiller Lipót — Schnei­der József. Pótkávéeyár (Kaffeesurrogatfab- rik) ; "Frank Henrik fiai. Rövidárukereskedő (Kurzwaren- hdlr.) : Goldberger Bernát. Sajtgyár (Käsefabrik) : Bogya K. 1111

Next

/
Oldalképek
Tartalom