Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - M

Monostorpályi — Mór buczky Géza (150) — Kovács L. <15U) — Kovács Sándor (20) — Lichtenschtein Jenő (800) — Ma­gyar János (40) — Nagy Gyula (40) Sam Ferenc (60) — Sam Imre (100) — Surányi Alajos (800) — Surányi Ferenc (400) — Szemán János (100) — Szösz Imre (50) — 'Talyai Imre (70) — Varu J. (925). Ácsok (Zimmermeister) : ifj. Far­kas Sándor — Kalmár Imre — Nagy Lajos — Szilágyi Sándor. Bádogosok (Spengler) : Leitner M. — Reichmann Adolf. Borbély (Barbier) : Józer Imre. Borkereskedő (Weinhändler) : Folin Ferenc. Bőrkereskedő (Lederhändler) ; Fa- gel József. Cipészek (Schuhmacher) : Borók Antal — Gerbai Ernő — Kóka János — 'Nagy Imre — Telegdi Sándor. Csizmadia (Tschismenm.) : Gyün- gyer Imre. Hentesek (Selcher) : Belgyár Sán­dor — Czenzi Lajos. Kerékgyártók (Wagner) : Pagyor József — Tóth Lajos. Kovácsok (Schmiede) : Bárány B — Gécsi Zsigmond — Leitner M Kőműves (Maurer) : Cserdis Sánd. Lókereskedő (Pferdehálr.): Dészi Imre. Mészáros (Fleischer) : Bergyár S. :Szabó (Schneider) : Páll Sándor. Szatócsok (Krämer) : Falu Benő — Falu Zsigmond — Gács Dániel — Künz Farkas. Szövetkezet (Genossensch.) : ’‘Han­gya fogy. és ért. szöv. Szülésznők (Hebammen) : Balog Ferencné — Kalter Jánosné ■— Kemtár Imréné. Vegyeskereskedő (Gemischtwaren- hándler) : Hajdú Sándor. IHONOSZLÓ. Kk., Zala vm., tapolcai j. 400 lak, Kjzó, akv. : Köveskál. Ref. te. Trvszék : Zala­egerszeg. Járásbir. (tkv.), áll.- pénzt. : Tapolca. Cs. ö. : Kapolcs. "íL Köveskál (Budapest —tapolcai vonal). Tűzoltóság (ön­ként.). Országos vásár : március 10. és julius 10, megelőző szerdán. MGNOSZLÓ. Kg., Kom. Zala, Bez. : Tapolca. 400 Einw. Kreis­notär, Matrikelamt : Köveskál. Tief. te. Ger. : Zalaegerszeg. Bez.- ger. (Grundbuchsamt), Staatsk. : Tapolca. Gend. : Kapolcs. ÜÖ? Köveskál (Str. Buda­pest—Tapolca). Feuerwehr (frei­will.). Landesmarkt : Mittwoch vor 10. März, und 10. Juli. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : id. Csekő Dénes (32) — ifj. Csekő Dénes (15) — Csekő Gá- ibar (39) — id. Csekő Gábor (39) — id. Csekő Kálmán (25) — herceg Eszterházy (49) — Károly Gábor (31) — Károly Gyula (51) — Ker- kápoly István (69) — Község (99) Márkus Gábor (16) — Nagy Dénes (19) — Orbán Imre (46) — Ref. •egyház (52) — Sebestyén Gábor ■(18) — Szalai Bálint (22). Asztalos (Tischler) : Szalai Benő. ‘Cipészek (Schuhmacher) : Asztalos István — Diószegi Lajos — Szalai Gábor. Cséplőgép tulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Csekő Kál­mán — Szafner Mihály. Csizmadia (Tschismenm.) : Tálos Gábor. Kádárok (Böttcher): Szafner József és Károly. Korcsmáros (Wirt) : Pongrácz K. Szövetkezet (Genossenschaft) : *Mo- noszló és vidéke fogy. és ért. szö­vetkezet. Szülésznő (Hebamme) : Dégi Sán- domé. ÍHONTAGWIAJOR. Csa­nád-Arad-Torontál közig, egyelőre egyesített vm. Békéscsaba—Mező- kovácsháza vasútvonalon. MONTAGM AJ OR. 9#. Csa- nád-Arad-Torontál admin, prov. verein. Komitate. Sir. Békéscsaba —Mezőlcovácsháza. MONYHA. Puszta, Zemplén vm.. bodrogközi j., Láca kk.-hez Sartozik. J®§® (Sárospatak—zem- plénagárdi vonal), MONYHA. Puszta, Kom. Zem­plén, Bodrogközer Bez., gehört zur Kg. Láca. (Str. Sáros­patak—Zemplénagárd), MONYORÓD. Kk., Baranyp vm., pécsváradi j. 680 lak. Kjző, akv. : Szederkény. Trvszék : Pécs. Járásbir.. (tkv.), áll.-pénzt.: Pécs- várad. Cs. ö. : Németboly. Németboly (Mohács—villányi vonal). Szederkény. Tűzoltó­ság (köt.). MONYORÓD. Kg., Kom. Bara­nya, Bez. : Pécsvárad. 680 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt : Szeder­kény. Ger. : Pécs. Bezirksgericht (Grundbuchsamt), Staatsk. : Pécs­várad. Gend. : Németboly. Németboly (Str. Mohács—Vil­lány). Szederkény. Feuer­wehr (verpfl.). Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Ág. ev. egyház (25) — Albert János (29) — Albert József (36) — Albert Lajos (144) — Ba­rrier János (24) — Breda József (31) — Csapó András (16) — Ellen- bacher István Ő58) — Gellér János (36) — K. Hartmann János (44) — N. Hartmann József (112) — Húsz János (70) — Ilász József (85) — ifj. Hegedűs József (24) — id. Juhász Istv. (20) — K. Juhász Jó­zsef (86) — Kamarás Lajos (65) — Kurfis Józsefné (18) — G. Kurucz István (29) — Pásztor János (28) R. kath. egyház (40) — Szécsényí József (60 — Torna József (60) — dr. Varga József (22) — Vég Jó­zsef (25). EÜ9RSY0RÓSD. Kk., Baranya vm. , szentlőrinci j. 230 lak. Kjző. akv. : Cinderjbogád. Trvszék : Pécs. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt, s Szentlőrinc. Szentlőrinc (Bu­dapest—magyarbolyi vonal). Cinderibogád, Baksa. Tűzoltó­ság (köt.). MONYGRÓSD. Kg.. Kom. Ba­ranya, Bez. : Szentlőrinc. 230 Einw. Kreisnotär, Matrikelamt: Cinderibogád. Ger. : Pécs. Bez.- ger. (Grundbuchsamt), Staatsk. : Szentlőrinc. HäP Szentlőrinc (Str. Budapest—Magyarboly). *3®? Cin­deribogád, Baksa. Feuerwehr (verpfl.). Földbirtokos (Grundbesitzer): Közbirtokosság (145). Korcsmáros (Wirt) : Gonda János Kovács (Schmied) : Glavica M. Kőművesek (Maurer) • Gonda Jó­zsef — Hoff er Jenő. MÓR. Nk., Feiér vm.. móri j. Kk. Budapest. 10522 lak. Főszolga­bírói hiv, kjző, akv., rk., ref., izr. te. Tvszék : Székesfehérvár. Járásbir. (tkv.), köziző, áll.- pénzt. (Székesfehérvár—ko­máromi vonal). ®®?i. Orvos, állatorvos, gyógyszertár, tak., hitelszöv., bank, fogyasztási szöv., borterm. rt. Tűzoltóság (ónk.). Országos vásár : Szent Györgv és Szentháromság napjai u. hétfőn, Rózába- és Mártoii- nap hetében hétfőn kv. és áv. HSÓfR. Gg.. Kom. Feiér. Réz. : Mór. HK. Budapest. 10522 Einw. Oberstuhlrichteramt, Gemeinde- -V>tär, Matrikelamt, rk., ref., isr. te. Ger. : Székesfehérvár. Bez.- ger. (Grundbuchsamt). kön. No­tar, Staatsk. (®Six (Str. Székes- fehérvá”—Komáromi. *$<£>? Arzt, Tierarzt, Apotheke, Spar­kasse. Kreditgenosensch. Bank, Konsumgenossenschaft. Weinbau- A.-G. Feuerwehr (freiwill.) Lan­desmarkt: Am Montag nach St. Georg und heil. Dreifal­tigkeit. ferner am Montag der die Tage: Rosa'ie u. St Martin '•rthalteorlen Wochen, Kram- u. Viehmarkt. Főszolgabíró (Oberstuhl­richter) : Dömötör Géza. Szolgabiró (Stuhlrichter) : Dr. Wenczel József. Községi jegyző (Gemeindc- notár) : Turmayer Gyula, Segédjegyző (Vizenotär); Janny Imre. Adóügyi jegyző (Notar für Steuerangelegenheiten) : Horváth József. Kir. közjeyyő (Königlicher Notar) : Dr. Szegheő Gyula. Orvosok (Aerzte): Gabányi Lajos — Pentz István — Ruff György — Schwed Henrik —- Steiner Miksa. Állatorvosok (Tierärzte) : Kelemen Márton — Nagy Lajos. Ügyvédek (Advokaten) : Bu- der Gyula — Chapó Gyula — Gyenes Oszkár — Klein Jenő — Schleicher Imre — Szőke Miklós Wenczel Dezső. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Abéle Jánosné (24) — Auspit.z Ignác (770) — Cserneki Miklós (20) — Csellág Károly (21) Dömötör Géza (20) — Flatzker János (23) — özv. Gamner Ferenc­né (26) — özv. Gamner Jánosné (29) — Gamsperger János (22) — Gerlmár Ferenc (22) — Grünfeld Pál (97) — Horváth Sánd_or_(108) Jány János (39) — Kapucinus rend­ház (20) — özv. Korb Antalné (28) Kovács Nagy Ferenc (963) — Kör- mendy Sándor (130) — Ivrár Ist­vánná (23) — gróf Lamberg Hen­rik (1600) — Láng György (36) — özv. Löwy Miklósné (20) — dr. Mérey Tibor (91) — Nagy Imre (41) — Pisch Ferenc (25) — Pisch János (94) — Pongrátz Imre (30) Fíácz Géza (67) — Ref. lelkész (25) Reich Miksa (40) — Remár János (26) — R. kath. lelkész (39) — Ruff András (22) — Ruff Ferenc (25) Bull János (20) — özv. Satzker Mártonná (28) — Schmiedt József (21) — ifj. Stéger Márton (28) — Sümpf Flóris (20) — Strecz Már­ton (20) — Szabó Ferencné (43) dr. Szing István (167) — özv. báró Trauttenberg Ferencné (2802) — Tschoher József (294) — dr. Vér- tessy Ferenc (87) — özv. Wiesner Istvánná (20) — gróf Zichy János (25). Földbérlő (Grundpächter) : Blum Dávid. Szólőbirtokosok (Weingar- tenbesitzer) : Adametz Gyuláné — Arnstein Ernő — id. Buder Gyula Dömötör Géza — Jánny Antal — Kaiser Ferenc — Kapucinus rend­ház — Körmendy Sándor •— Ko­vács M. Ferenc — gróf Lamberg Henrik — Puch János — Magrés Erzs/óbet — Marmer István — Nagy Lajos — Nemzetközi borke­reskedelmi rt. — Penlr Lajos — Bácz Géza — Re>ch Miksa — Ruff Ferenc — Ruff György — Schwarz Mór — Szilv Etelka — dr Szing Ignác — Szőke Miklós — Vardics József — Vass Ferenc — özv. Ven­cel J.-né — Vértesy Ferenc — Wiesner örökösök. Ácsok (Zimmermeistcr) : Hafner F — ifj. Hafner Ferenc — id. Hartl József — ifj. Hartl József — Pir- fecz István — Redinger Ferenc — Steiner József — Szabó Károly. Asztalosok (Tischler): Berhold Mik­lós — Csánk Imre — Garber Fe­renc — Geiger György — id. Her- czog Károly — ifj. Hercz.og Ká­roly — Horesta Lajos — Hünner Antal — Jármi Antal — Kiébert Péter — Korne Sándor — Reich József — Róth János — Róth Jó­zsef — Szily Géza — Tanárki József — Wächter Antal — Wei- mann József. Bádogosok (Spengler) : id. Müller Antal — ifj. Müller Antal — Pisch János — Schiller Bernát. Bank (Bank) : xMoóri önsegélyző népbank. Baromfikereskedő (Geflügelhdlr.) : Gruber Mártonná. Béltisztitó (Darmreiniger) : Faragó János. Bérkocsisok (Mietwagenbesitze,r) : Túriak Sándor — Stern Manó. Bognárok (Wagner) : Deák Lajos Gabai József — Reich Alajos — Sarok István — Sarok József — Szántó Lajos. Borbélyok (Barbiere): Andrási Gy. — Frey József — Kráz Ferenc Kutér József — Pisch Imre — Schindele József — Schindele Ven­del — Stolcenberger Ferenc. Borkereskedők (Weinhändler) : Ábele Ferenc — Berger Adolf — Ehmann Frigyes — xFischer Já­nos — Frey József — Ganruder István — Gellesz Adolf — Geszler Mártonná — ’‘Rippert Ernő — Gráf János — Grossmann Mór — Hekl Ferenc — ’‘Kaizer Ferenc — Korb Ferenc — xKrár Ferenc — Lőwy Antal — ifj. Manner István yMoórvidéki egyesült bortermelők rt. — Pisch Antal — xPisch János Pisch Márton — Pollmann Ferenc Pongrácz János — Reich Miksa xid. Steger Ferenc — Steiner Fü­löp — xStciner István — xStern Manó — özv. Stotfer Mátyásné — xStoffer Ödön — Szabó Antal — Szeitl Ferenc — Szeitl György — Weber József — Wilheim Márton *Wilhelm Vendel. Bőrkereskedő (Lederhdlr.): Fülöp Viktor. Cementárugyár (Zementwarenfab- rik) : Schimpf Ignác — Streng J. Cipészek (Schuhmacher) : Bársony István — Cvikovszky Károly — Fink István — Förkécz János — Frank József — Frank Károly — Fribicer Márton — Harsa István Ilerzeg Imre — Horváth István — Horváth József — Izsó Ferenc — Kokmics Gábor — Lapos Lajos — Manner Ferenc — Müller István­ná — Pigler István. — Pigler Ven­del — Réder József — Riger Fe­renc — Salamon Ferenc — Schabl Jakab — Stamler Márton Stolcenberger Ferenc — Suri Fe­renc — Urbán János — Vasadi Viktor — Wirth János — Zapletál Gyula. Cserépfedő (Dachdecker) : Csahesz Ferenc — Csahesz Márton — Kai­ser Antal — Kaiser János — Pachal János — Schmidt Mihály. Csizmadiák (Tschismenm.) : Csánk Ferenc — Cser Károly — Csere János — Farkas Kálmán — Hor­váth Imre — Kis Lajos — id. Langmahr Sándor — ifj. Manner Ferenc — Molnár Gyula — Mol­nár József — Nagy Aladár — Petrán János — Somogyi István Somogyi Pál — Tanárky György Tóth Imre — Tóth József. Dohánytőzsdék (Tabakversthleisse): Frey János — Negele István — Szalai Aladár. Ecetgyár (Essigfabrik) : Schrötter Károly. Esztergályos (Drechsler): özv. Bcck Józsefné. Fakereskedő (Holzhdlr.) : xFleisch- mann Gusztáv. Fazekasok (Hafner) : Edelkraut N. — özv. Katz Mihályné — Kocsis János. Fényképész (Photogr.) : SchnaubI Antal. Gabonakereskedő (Getreidehdlr.) : Kovács Dezső. Gyógyszertárak (Apotheken): Göm­bös László és neje (Mária segít­sége) — Rácz Dezső (Őrangyal). Hentesek (Selcher) : Nagy Lajos — Szeitl József. Kádárok (Böttcher) : Balázsik Ist­ván — Özv. Bándl Ferencné — Bretschneider Antal — Kaiser M. — Schindele Antal — Schindele Ferenc — Schindele Imre —- Schindele* József — Urbánek Ferenc. Kalaposok (Hutmacher) : Répási Alajos — Répási Ferenc — Répási Imre — Répási Mihály — Weiser István. Kárpitos (Tapezierer) : Stole Fe­rencné. Kefekötő (Bürstenbinder) : Arnan József. Kelmefestő (Färberei): Gruber T. Kéményseprők (Rauchfangkehrer) : Dipólt Ferenc — Schmiedl János. Kereskedelmi ügynök (Handels­agent) : Molnár Sándor. Korcsmárosok (Wirte:) Beck Sándor Geringer Gyula — Horváth József Izmundi Sándor — Jármi János Kasz Antal — Kozelszkv Antalné Markovics Lajosné — Peisz Fe­renc — Schmied István ■— Sté- ger Ferenc — Stopfer Ödön — Tar Pál — Túrják Alajos. Kosárfonó (Korbflechter) : Teiger Ferenc. Kovácsok (Schmiede) : Benyis Jó­zsef — Havner Ferenc — Kolo- nics István — Manner János — Pintér Gyula — Tóth György — Weiser Ferenc. Kőfaragó (Steinmetz) : Zehner E. Kőművesek (Maurer) : Csada János Fers Sebő — Güntner János — Huber Márton — Kaiser Ferenc Kocsis József — Réde r Ignác — ifj. Stümpf János — Zeckner Ernő. Könyvkötő (Buchbinder) : Hoch­städter Jenő. Kötélgyártók (Seiler) : Müller Já­nos — Müller József. Lakatosok (Schlosser) : Gippert E. — Gippert György — Gipyert I. Heresnyei János — Mayer Adolf Schindele János — ifj. Wurdits József, 1109

Next

/
Oldalképek
Tartalom