Cégmutató Budapest bejegyzett működő cégeiről 1921. (Budapest)

II. rész.Társas cégek

részv. Igt. gr. Pejacsevich Mikó Endre, dr. Szőke Gyula, dr. Víz dós'Géza. Gégj. 2 iff. v. 1 igt. és 1 tisztv. által együttes. Főt. bp., IV., Papnövelde­utca 1, Hiri, Budapesti Közlöny. Bej. T. 87/15. Okt. 4106. Irt. Cg. 12645. 17348 t Egyesült gép- és íémárugyárak részvénytársaság (1912. lH/2.) Alapt, 2,000.000 K. lO.OOOszer 200 K bemut. szóló részv. Igt. dr. Mandler Henrik, Földiák Vilmos, Apáthy Gábor, Mandl Gyula, Holczmann Ede, Werner Frigyes, Hajós Manó Hajós Gyula. Tisztv. pp. Gergely Mór Miksa Cégj. 2 igt. v. 1 igt. és 1 tisztv. által együttes Főt. Bp., IX., Tinódy-utca 3, Fiókt. Wien, Hirl. Budapesti Közlöny. Bej. T. 61/39. Okt. 2418. Irt. Cg. 685. 12519/9 Egyesült gipszgyárak részvénytársaság (1907 X/15.) Alapi. 585.000 K. 1170szer 500 K bemut. szóló részv. Igt. Alpár Ignác, dr. Vertán Endre, Fleis- sig Sándor, Nádas Gyula, Donner Gyula, Sebes­tyén Dávid, dr. Betegh Miklós, Zilahi Sebes Andor, gróf Teleki László. Cé<si. 2 igt. v. 1 igt. és 1 tisztv. V. 2 tisztv. által együttes. Főt. Bp., V. , Vilmos császár-ut 32. Hirl. Budapesti Köz­löny. Bej. T. 47/36. Ökt. 1643. Irt. Cg. 2469, 9253/20 Egyesült gömöri magnesh részvénytársaság (1900 lX/24.) Alapt. 2,000.000 K. lO.OOOszer 200 K be­mut. szóló részv. Igt. Freund Salamon, Tószeghy Richárd, Tille Antal, Wlcek Wencel, dr. Marik Bohuslav, Smidt Ottó, Tisztv. pp. Spiegel Győző, Horváth Sándor. Cégj. 2 igt. v. 1 igt, és 1 tisztv, által együttes. Főt. Bp,, V,, Hold-utca 25. Hirl. Budapesti Közlöny. Bej. T. 29/44. Okt. 1011. Irt. Cg. 2494. 5808/24 Egyesült könyvnyomda, Somogyiné és Hirsch (1918 IV/17.) Társt, Hirsch Manó, Somogyi Li- pót Pálné 9zü!. Strassberger Fanny, Cserhát Miksa kő- és könyvnyomdaüzlettulajdonosok. Cégv. Somogyi Lipót Pál. Cégj. önálló. Főt. Bf>., VI. , gr. Zichy Jenő-utca 37. Bej. T 76/55. Irt. Cg. 7659. 15486/2 Egyesült magyar celluloídgallér- és kézelőgyár, Bergl, Neubrunn és társa részvénytársaság (1921 1/6.) Alapt. 600.000 K. 600szor 1000 K bemut. szóló részv. Igt. Schwarcz Ármin, Ernst Gyula, Léderer Leó, Quitt Jenő, özv. Bergl Dezsőné. Cégj. 2 igt. v. 1 igt. és 1 tisztv. által együttes. Főt. Bp., IX., Knézits.utca 12, Hirl. Az Üzlet v. Budapesti Közlöny. Bej. T. 88/229. Okt. 4239 Irt. Cg. 13468. 17649 Egyesült magyar cipőnagykereskedők részvény- társaság (1920 111/10.) Alapt. 10,000.000 K. lO.OOOszer 1000 K bemut. szóló részv. Igt. Herz József, Perényi Ignác, Krausz Vilmos, Poll La­jos, Frank Sándor, Lusztig Mór, Wälder Béla, Schwarz Ármin, Fohn Ábrahám, Leichtmann Jenő, Kellner Béla, Klein Ignác, Szilárd Izidor, Wachtel Fülöp, Kollmann Márton, Stern Jónás, Mayer János, Domokos Lejos. Cégj. 2 igt. v. 1 igt. és 1 tisztv. által együttes. Főt. Bp., V. Ná­dor-utca 26. Hirl, Budapesti Üözlöny. Bej. T. 81/390. Okt. 3787. Irt. Cg. 10529. 16486/4 Egyesült magyarhoni üveggyárak részvénytársaság felszámolásban (1886 VI/30—1910 VII/15.) I élsz. Jakab János, Radó Róbert. Cégj. 2 félsz, által együttes. Főt. Bp., VII,, Rózsa-utca 38/a. biókt. Arad Hirl, Budapesti Közlöny. Bej. T. 7/287. Okt. 289. Irt. Cg. 167. 1750/42 Egyesült magyar kénsavgyárak értékesítő szövet­kezete felszámolás alatt (1909 V/28—1913 XII/17.) Félsz. Herepey V. Károly, dr. Mandler Henrik, Muschong Jakab, Jadler Richárd, Wag. ner Emil. Cégj, együttes. Főt, Bp., IX., Ipar-«tc« 11. Hirl. Budapesti Közlöny. Bej, T. 51/146. Okt. 1851, Irt. 1909/88. 10320/4 Egyesült mozgóképszínháztulajdonosok részvény- társasága (1920 V/22.) Alapt, 1,000,000 K, lOOOszer 1000 K névre szóló részv. Igt. Rákosi Jakab, Hegyi Sándor, Armuth Náthán, Redő Li­pót, dr. Rákosi Tibor. Cégj. 2 igt, v. 1 igt. és 1 tisztv. által együttes. Főt. Bp., VII., Erzsebet- körut 1. Hirl. Budapesti Közlöny, Bej. T. 83/150 Okt. 3877. Irt. Cg. 10566. 16774 Egyesült műszaki, szerszámkereskedelmi és tömi- tőanyaggyár részvénytársaság, ezelőtt Schwarz Vilmos és társa és Fábián Zoltán (1921 IV/2.) Alapt. 1,000.000 K. 5000szer 200 K bemut. szóló részv. Igt. dr. Doctor Guido, Fábián Zoltán, Friss Zsigmond, Glaszner Mór, dr. Hay Elek, Schwarz Emil, Schwarz Ferenc, Wachsmann Zsigmond. Tisztv. pp. Glaszner Béla. Cégj. 2 igt. v. 1 igt. és 1 tisztv. által együttes. Főt. Bp„ VI,, Liszt Ferenc-tér 20. Hirl. Budapesti Közlöny. Bej. T. 90/131. Okt. 4350. Irt. Cg. 14387. 17950/2 Egyesült parkétgyárak részvénytársaság felszámo­lásban .1904 V1/22—1916 11/12.) Félsz. Benedek Sándor, Pongrácz János. Cégj. együttes. Főt. Bp., V., Lipót-körut 23. Hirl. Budapesti Köz­löny. Bej. T. 37/119. Okt, 1232. Irt. Cg. 407. 7350/13 Egyesült tégla- és cementgyár részvénytársaság (1892 III/7.) Alapt. 5,000.000 K. 25000szer 20C K bemut. szóló részv. Igt. dr. Balás Béla, dr Mezei Mór, dr. Országh Elemér, Szabó Jenő, dr. Degen Árpád, Schiffer Miksa, Egger Gyula Weisz Fülöp, Nemes Jenő, Freund Emil, dr Siklóssy József. Tisztv. pp. Grosshaus Károly Schwarz Mór. Cégj. 2 igt. v. 1 igt. és 1 tisztv által együttes. Főt. Bp,, V., Mérleg-utca 3. Hirl Budapesti Közlöny. Bej. T. 11/13. Okt. 479. Irt Cg. 2210. 2751/31 Egyesült Újpest és Moníalcone vegyészeti gyárak Kollár Miklós és Breitner (1884 XI/7—191511/13. • Társt. Kollár Miklós, Breitner Ede vegyészet gyárosok, Cégv. Kollár Sándor. Cégj. önálló még pedig a cégszövegből bármelyik társtag £ „Kollár Miklós és Breitner" cégrészt sajátkezülej Írja. Főt. Bp., VI., Aréna-ut 96. Bej. T. 8/269 Irt. Cg. 634. 14320/2 Egyesült vasutas, postás és hajós bank részvény' társaság (1907 IX/3.) Alapt. 1,000.000 K 50.000szer 20 K névre szóló részv. Igt. Gröbei Béla, Pongrácz Béla, dr. Nikolics Béla. Tisztv pp. László Károly. Cégj, 2 igt. v. 1 igt. és tisztv, által együttes. Főt. Bp., IV., Harisbazá; 5. Hirl, Budapesti Közlöny. Bej. T. 46/309. Okt 1624. Irt. Cg. 2725. 9174/11 Egyesült villamossági és gépgyár részvénytársasá] (1907 XI/26 ) Alapt. 1,000.000 K SOOszer 20C K előmut, szóló részv. Igt. Egger Ernő, Egge Gyula, Fellner Henrik, Stark Béla, Steine Lipót, dr, Porsche Ferdinánd, Saaf Hans, Jiret: Richárd. Tisztv. pp. Friedmann Gusztáv. Cégj 2 igt. v. 1 igt, és í tisztv. v. 2 tisztv. által együt tes. Főt, Bp., VI,, Podmaníczky-utca 27. Hiri Budapesti Közlöny. Bej. T. 47/146. Okt. 1657 Irt. Cg. 2975. 9325/9 Egyesült villamossági részvénytársaság magyar országi fiókja' (1913 VII/11.) Alapt, 10,000.001 K. 50.000szer 200 K bemut. szóló részv. Igt. Eg ger Ernő, dr. Teltscher Lipót, Krassny Maxim« Egger Gyula (h. képv is.), dr. Werner Sigfríeé 304 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom