Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Takácsok -- Tkaici 1736 (Weber — Tisserands) ványi Ferencz, Pataki János, Sipos Balázs, Veres Ferencz. Szálka, u. p. Mórágy (Tolna vm.) : Gsauner József, Geiszt Ádám, Geiszt Jakab. Hergert János, Mül­ler Ádám. Reisz Bernât. Schmeiszer György, Sünder József, Szontag János, Weszely András, Weszely_ Konrád, Szalónak-Üveghuta, u. p. Szalónak (Vas vm.) : Müller János. ^ Szamos-Udvarhely, u. p. Zsibó (Szilágy vm.) : Ara- bruszter Károly. Szanios-Ujvár (Szolnok-Doboka vm.) : Simon Márt. Szaniszló (Szaimár vm.) : Breg György, Szolo- májer Márton, Winkler József. Szántó (Tolna vm.) : Balassa János, Csatlós Pál, Endrics János és Mihály, Ferencz Mihály, Pásti Gábor, Rigóczki László, Rohonczi József, Rohonczi Péter, Rohonczi Vendel. Szántóvá (Bács-Bodrog vm.) : Andrin Illés, Gom­bos János, Jankovics Lajos, Valkas József, Tóth György. Szany (Sopron vm.) : Bóna János, Czenki Mihály, Kincses Ignácz és János, Lukács József és Mihály, Németh Imre, Pitzer Gábor, Polák Antal, Radies József. Szap, u. p. Medve (Győr vm.) : Iker Ferencz. Szápár, u. p. Csernye (Veszprém vm.): Tér Jak. Szár (Fejér vm.) : Máj János, Pechineer József, Strobl Mihály. Szárcsa (Torontál vm.) : Bekics Miklós. Szárföld (Sopron vm.) : Horváth László, Sipos M Szárszó (Somogy vm.) : Horváth János, Spanicz György, Spanitz Márton. Szász-Orbó, u. p. Szerdahely (Szeben vm.) : Rät- scher Mihály. Szász-Régen (Maros-Torda vm.) : Doller András. Szász-Sáros, u. p. Erzsébetváros (Nagy Küküllő vm.) : Stefani János. Szász-Sebes (Szeben vm.) : Bauman Nándor, Braun Simon. Hatzak Gáspár, Horwát János, Möckel Keresztélv, Pöfer Gyula, Scherer Jakab. Szász-Szent-László, u. p. Dános (Nagy-Küküllő vm.) : Loyda Vilmos, Mühsam Frigyes. Szász-Újfalu, u. p. Nagv-Szeben (Szeben vm.) : Pasterni György, Reinerth Mihály. Szászvár (Baranya vm.) : Galambos István, Szel- mán József. Szászváros (Hunvad vm.) : Dörner Antal, Dörner Ferencz, Dörner József, Föllner Frigyes, Her­man Ignácz, Hügel János, Kolbe Péter, Kooss József, Schachinger Frigyes, Stary Antal, Sau- bek János, Ujhely Mihály, Vásziloj I. Szatmár-Németi (sz. k. v.) : Balogh Andr., Mátyás király-u. 27, Barco János, honvéd-u. 63, Enyedi József, Vörösmarthv-u. 51, id. Glacz Ján., Zrinyi- u. 28. Kruger István, honvéd-u. 48, Pályi Józs.. honvéd-u. 49, Petriczka József, honvéd-u. 34, Tóth Lőrincz, Vörösmarti u. 50. Szebény. u. p. Bozsok (Baranya vm.) : Csapó J., Fai Mihály, Frank János, Gráber Henrik, Ki­rály András, Kis János. Kollman Ferencz, Krá- ber György, Müller Mihály'. Táczl József. Szécsény (Nógrád vm.) : Ilencsik János, Kadanecz István, Pardiska József. Szécsény, u. p. Nagy-Czenk (Sopron vm.) : tber- herr Ferencz. Szécsi-Sziqet (Zala vm.) : Arkus Ferencz. Szedres (Tolna vm.) : Madarász János, Novák J.. Sinczli László. Szeged (sz. k. v.) : Ácsai Mihály, pacsirta-u. 8, Babarczi József, fek.-kapt. 470, Borcsik Mihály, kapitányság 179, Puskás Józs., feketesz. kap. 152, Szokolai János, bpesti sugárút 42, Takács Pál, rózsa-u. 13, Vecsernyés Márton, szabadságtér 35. Szeghalom (Békés vm.) : Kis Lajos, Varga Imre, Varga József. Szeghegy (Bács-Bodrog vm.) : Bender Gottfrid, Burger Ferencz, Burger Fülöp, Burger Jakab, Burger Keresztély, Burger Péter, Burger Vilmos, Dániel Henrik, Eckert Fülöp, Freitag Keresztély, Freund Jakab, Gaal István, Gabel Jakab, Hegel György, Heninger Gottfried, Jung Fülöp, Jung Jakab, Jung Keresztély, Karbiener Fülöp. Kes­selring György, Kihner Ádám, Kilcz Fülöp, Kilcz Henrik, Leibersperger György, Leipold Péter, Lőszer György, Mandel Fülöp, Miehl György, Miehl Jakab, Müller Jakab, Müller Ke­resztély, Müller Miklós, Neufert Gottfrid, Neu­mann Konrád, Ott Fülöp, Pocska Ferencz, Po- linger Mátyás, Roth Henrik, Roth Lajos, Scheer Henrik. Schuszter János, Schuszter Péter, Szeitz Lajos, Walter Miklós, Weber Frigy., Wagner F. Szegvár (Csongrád vm.) : Bihari Antal, Mezei M., Nagy András, Salánki Mihály, Szőke Ferencz. Szegvár, u. p. Jánosháza (Zala vm.) : Makk József. Szegzárd (Tolna vm.) : Almási Lajos, Árvay Ist­ván, Baka Antal, Borbély Mihály, Császár Imre, Faludi Ferencz, Falusi Márton, Hegyi János, Horváth György, Horváth József. Kiss József, Komáromi János, Korjidi Lajos, Kovács József, Loringer Ferencz, Marksz Lajos, Mészáros Ká­roly, Sándor Ferencz, Sándor János, Sándor László, Siska Jakab, Szabó János, Szakács Mi­hály, Szeberén Albert, Szivcsák József, Takács Sándor, Tóth György, Tury Imre, Vég János. Szék (Szolnok-Doboka vm.) : Toma Rezső. Székely, u. p. Demecser (Szabolcs vm.) : Batásy I. Székely-Keresztur (Udvarhely vm.) : Konnent Ján. Székely-Udvarhely (Udvarhely vm.) : Kertész József, özv. Kiss Dánielné, özv. Kovács Róza, özv. László Anna, Orbán Sándor, Szentes Márton, Virág Bálint. Székelyfalu, u. p. Morva-Szt.-János (Pozsony vm.): Chrena József će Pál Székelyhid (Bihar vm.) : Dibov János, t azek&c Imre, Fazekas József, Moravszki Ernő. Székes-Fejérvár (sz k. v.) : Gede János, Szt.-Ist- ván-u. 3, Kőszegi Ignácz, selyem-u. 37, Szöllősy Mihály, vásár-tér 28. Széleskút (Pozsony vm.) : Broz Pál, Hrib Antal, Liszy István. Széleskút (Sopron vm.) : özv. Pekatsch Teréz. Szelistye (Szeben vm.) : Fanea Dömötör, Hass- mann József, Schüller János. Szemere (Győr vm.) : Herenkovics István. Heren- kovics Sándor, Herenkovics János, Őri István, Vass Mihály. Szemere (Komárom vm.) : Rosenberg Ferencz, Rozenberg János, Rozenberg Mátyás, Rozen- berg Pál, Rozenberg Péter. Szemet, u. p. Misérd (Pozsony vm.) : Bauer Gásp. Szemlak (Arad vm.) : Vogl Péter.

Next

/
Oldalképek
Tartalom