Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Könyvnyomdák — Knjigotiskari 1353 (Buchđruckereien — Imprimeries) Munkács (Bereg vm.): Blayer Pinkász, Farkas Kálmán, »Kárpát« könyvnyomda. Muraszombat (Vas vm.): Grünbaum S. Nagy-Atád (Somogy vm.): Grünberger A. Nagy-Bánya (Szatmár vm.): Molnár Mihály. Naoy-Becskerek (Torontál vm.): Grcsics J. '.'c Pleitz Ferencz Pál utóda Scheinberger Ignácz. Nagy-Bittse (Trencsén vm.): Spiegel Samu. Nagy-Enyed (Alsó-Fehér vm.): Wokál János. Nagy-Kanizsa (Zala vm.) : Fischel Fülöp, Wajdits és Danielisz, Weiss L. és F. Nagy-Károly (Szatmár vm.): ifj. Róth Károly, Sarkady Nagy Zsigmond és társa, Turóczy Zs. Nagy-Kikinda (Torontál vm.): Radak János, Hilen- kovits István. Nagy-Körös (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Ottinger Ede. Nagy-Marton (Sopron vm.): Gellisz Henr., Schön B. Nagy-Mihály (Zemplén vm.): Josefovics M ijer. Nagy-Német-Szent-Miklós (Torontál vm.): König Salamon, Wiener Nátán. Nagy-Röcze (Gömör vm.): Künstler Soma. Nagy-Szalonta (Bihar vm.) : Adler J., Reich Jakab. Nagy-Szeben (Szeben vm.) : Drotleff József, Krafft Vilmos, »Institut tipografic« Reissenberger A., Román püspöki nyomda. Nagy-Szombat (Pozsony vm.) : Goldmann Miksa, Horovitz Adolf, özv. ^Winter Zsigmondné. Nagy-Szöllös (Ugocsa vm.): Schwarz Béla. Nagy-Tapolcsány (Nyitra vm.): Plaízko Gyula. Nagy-Várad (t. j. v.): Berger Samu, áldás-u. 311, Lang József, Laszki Ármin, Rosenbaum Vilmos, Teleky-u. 526, Pauker D. Sonenfeld Adolf, Bé- mester-u. 305, »Szigligeti« nyomda (Seper Kajet.) Naszód (Besztercze-Naszód vm.) : »Concordia« könynvyomda részvénytársaság. Német-Módos, u. p. Módos (Torontál vm.): Zeier Á. Német-Palán ka (Bács - Bodrog vm.): Kristofek Józs. Nezsider (Moson vm.): Horváth Béla. Nyíregyháza (Szabolcs vm.): Jóba Elek, Piringer J. Nyitra (Nyitra vm.): Huszár István, Iritzer Zsig­mond, özv. Neugebauer Anna, Reicheles Lipót. Ó-Becse (Bács-Bodrog vm.): Lőwy Lajos. Ó-Kanizsa (Bács-Bodrog vm.) : özv. Sebők Lajosné. Oraviczabánya (Krassó-Szörény vm.): Kehrer G. Wunder Károly. Orosháza (Békés vm.): Altstädter M. Janka, Veres Lajos. Orsóvá (Krassó-Szörény vm.) : Handl József, Or- sovai könyvnyomda részv.-társaság. Paks (Tolna vm.): Rosenbaum Márk. Pancsova (t. j. v.): *«• Jovanovics testvérek, Kosa- nics és Popovics, király-u. 193, »Pancsova és vidéke« nyomdája (dr. Viszoly), Wittigschla- ger Károly. Pápa (Veszprém vm.) : Goldberg Gyula, Nobel Ármin, Reform, főiskolai nyomda.. Pécs (sz. k. v.) : Engel Lajos, király-u. 4, Feiller Mihály, Lyceumi nyomda, Taizs József, megye- u. 11, özv. Taizs Mihályné, Hunyady-u. 19, Perjámos (Torontál vm.): Pirkmayer K. Pozsony (sz. k. v.): Alkalay Adolf, Angerma er Károly, Ventur-u. 107, Bick Ábrahám, Brég János, váraljai révpart 62, Freystadt B. utóda, vártelek-u. 11, Grünsfeld Lipót, vártelek-u. 32, Lisk Ábrahám, vár-ut 74, »Westungarischer Grenzbote« (Simonyi Iván), Stampíl, Eder és társa, Wigand K. F., sétatér 13. Putnok (Gömör vm.): Gertnei Ignácz. Resiczabánya (Krassó-Szörény vm.) : Eisler József, Simu János. Rima-Szombat (Gömör vm.): Győrffy Pál, Náray János Albert, Rábely Miklós, Szűcs László. Rózsahegy (Liptó vm.): Salva Károly. Rozsnyó (Gömör vm.): Kovács Mihály. Salgó-Tarján (Nógrád vm.): Friedler* Ármin. Sáros-Patak (Zemplén vm.): Ev. ref. főiskola nyomdája, id. Steinfeld Béla. Sárvár (Vas vm.): Jacoby Bálint. Sátoralja-Ujhely (Zemplén vm.): Landesmann és társa, Löwy Adolf, »Zemplén« nyomdája (özv. Boruth E.-né). Segesvár (Nagy-Küküllő vm.): Horeth J. Frigyes, Jördens testvérek, Schmidt József. Selmecz- és Bélabánya (sz. k. v.): Hajós Ede, *zél- aknai-út 50, özv. Joerges Ágostné és fia, rózsa- u. 63. Sepsi-Szent-György (Háromszék vm.): »Jókai« nyomda részv.-társaság. Siklós (Baranya vm.): Harangozó József, Lőwy M. Sopron (sz. k. v.): Breiner G. és fia, Gellis Mayer, várkerület 34, -«-Litfass Károly, várkerület 72, Romwalter Károly és fia, Rónai Frigyes, Deák­tér 10. Steyerlak-Anina (Krassó-Szörény vm.): Rose V. Sümeg (Zala vm.): Nobel Ignácz. Szabadka (sz. k. v.): Bitterman József, Bem-u. 130, Kardos F., Petrovits Dusán, Schlesinger Sánd., Székely Simon, I. kér. 132. Szakolcza (Nyitra vm.): Skarnitzl J. örökösei. Szamos-Ujvár (Szolnok-Doboka vm.): Gör. kath. püspöki nyomda »Aurora« (Todorán E.). Szarvas (Békés vm.): Sámuel Adolf, Sápszki Já­nos, Szikes Antal. Szász-Régen (Maros-Torda vm.): Búrghardt Rezső, Schebesch Károly. Szász-Sebes (Szeben vm.): Stegmann János, Wink­ler Vilmos. Szászváros (Hunyad vm.): Fuhrmann R., »Mi­nerva« nyomda. Szatmár-Németi (sz. k. v.): Litteczky Endre, Szé- chényi-u. 12, Molnár János, Eötvös-u. 2, Nagy Lajosné, Vörösmarty-u. 5, »Pázmány« könyv­nyomda, »Szabadsajtó« nyomdája. Szeged (sz. k. v.): Bába Sándor, iskola-u. 21, Czeisler Mór, Valéria-tér 4, Endrényi Lajos, Szt.- háromság-tér 22, -»'Engel Adolf, iskola-u. 13, Várnai Lipót, Kárász-u. 9. Szeghalom (Békés vm.): ifj. Kis Ferencz. Szegzárd (Tolna vm.): Szóter János, Ujfalussy L. Székely-Udvarhely (Udvarhely vm.): Becsek Dániel. Székelyhid (Bihar vm.): Kohn Sámuel. Székes-Fejérvár (sz. k. v.): Kaufmann Fáni, Márián György, kórház-u. 20, Singer E., Számmer Imre, bástya-u. 4, Szammer Kálmán, kaszárnya-u. 6, »Székes-Fejérvár és Vidéke« nyomdája. Szempcz (Pozsony vm.): Fischer Nátán. Szenicz (Nyitra vm.): Bečo János és társa. Szentes (Csongrád vm.): »Szentes és Vidéke« idr. Mátéffy Ferencz), Sima Ferencz. Szepes-Váralja (Szepes vm.): Szita Géza. 170

Next

/
Oldalképek
Tartalom