Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Vizi-, száraz- és szélmalmok — Vadenice, suhaőa i vjetrenjače mlinovi 1299 (Wasser-, Ross- und Windmühlen — Moulins á eau, á chevaux et á vent) Mikusócz, u. p. Pruszka (Trencsén vm.): Galbovi András, Galbovi József. Mindszent, u. p. Tövis (Alsó-Fehér vm.): RuszánJ. Mindszent (Csongrád vm.): Jaksa János, Kis La­jos, Kovács András, Süli Ferencz, Tóth Pál. Mindszent (Szepes vm.): Grancsai Bálint, Hricz A. Miriszlő, u.p. Nagy-Enved (Alsó-Fehér vm.) : Isz- pász János. Mirkvásár u. p. Homoród (Nagy-Küküllő vm.): Pantili György. Misén, u.p. Trencsén-Teplicz (Trencsén vm.): Skrovanek József, Veber József. Misérd (Pozsony vm.): Fischer György, Metzl Gy. Miske, u. p. Nagy-Zerind (Arad vm.): Korompaki I. Miske (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Füle József, Ma- csada István, Pedl Ferencz. Miskolcz (Borsod vm.): Boross István, Munka Já­nos, Svonovecz György, Takáts János, özv. Un- tisz Pálné, Weisz Mór, Wesselényi Adolf. Misleny, u. p. Egerágh (Baranya vm.): Harth- mann Mihály, Nock József. Miszlóka, u. p. Kassa (Abauj-Torna vm.): özv. Boszák Karolin, Jelinek József. Miszt-Mogyorós, u. p. Misztótfalu (Szatmár vm.): Süveges Sándor. Miszticze, u. p. Bilke (Bereg vm.): Závágyok Ján. Misztótfalu (Szatmár vm.): Farkas Károly, Sza­mosi Sándor. Mititei, u. p. Naszód (Besztercze-Naszód vm.): Na- scu Leon. Mochnya u. p. Szinye-Ujfalu (Sáros vm.): Vaskó M. Mocsa (Komárom vm.): Lándor Károly. Mocsa, u. p. Felső-Micsinye (Zólyom vm.): Petyko J. Mocsár, u. p. Tenke (Bihar vm.): Bartalos Istv., Szabó Adám. Mocsolád, u. p. Mágocs (Baranya vm.): Gziliak János, Heisz János, Kollár János, Kovács Ján.. Németh Mihály. Mocsolád. u.p. Mernye (Somogy vm.): Pál Károly. Modor (Pozsony vm.): Bajczár Tamás, Bruno vszki Bohumil, Brunovszki Lajos, Dokupil Mih., özv. Dubovszky Mária, Fiala László, Hager Vilmos, Jankovics Károly, Ronczek Pál, Schkodatsek Nándor, Szlivovszky István, Slivovszky Pál, Zelenka Frigyes, Tinán János. Mogos, u. p. Offenbánya (Alsó-Fehér vm.): Morariu János, Vozs Vazul János. Mogyoród, u. p. Zólyom (Zólyom vm.): Kmetty A. Mogyorómái, u. p. János-Gyarmat (Bars vm.): So- pon János. Mogyoróska (Zemplén vm.): Kascsák Mihály. Moha (Fejér vm.): Kaposi Ferencz, Vukics József. Mohács (Baranya vm.): Baier Sándor, Baj János, Bencze József, Berkics Dávid, Berkics Miklós, Boda István, Bodaheli József, özv. Bracsa Er­zsébet. Csányi György, Dádáits Vászo, Dóczy Pál, Eördőgh Imre, Erős Illés, Erszinger Fér., özv. Ferenczfi Erzsébet, Fledrich Balázs, Fled- rich Gáspár, Fölkér Mihály, Heil Konrád, Járkó Ferencz, Kazal József, Király János, Kiss Mih., Lohn József, Koller János, Kovács Imre, Köl- ^edi István, Krasits János, Kubinyi Ferencz, ^ang Gáspár, Lang József, Márton Károly. Mat: kovics Illés, Mérey Sándor, Mersilcz Antal, Mihájlovics Simon, Mink János, Mojzes Fér., Mojzes György, Molnár János, Moráth János, Nagy Antal, Pavlovics Demeter, Pecsulics Jaczó’ Peits István, Polgár András, Reberics Lajos- Rigel Mihály, Rozbora János, Sonkás Mátyás, Schleicher József, Schneider Károly, Suman Vazul, Simonkovics Mátyás, Simonkovics Mih., Szobi Albert, Toldy József, Toma György, Tóth Péter, Uglisits Glisó, Váradi István, Vinkovics György, Vő István János. Mohol (Bács-Bodrog vm.): Ács Máté, Donoszló Mátyás, Fabók János, Ivanics Simon, Kopajda József, Lákó István, Matity Joszim, Ménesi Ján., Ninity Steva, Pintér Máté, Sztojisity Péter, Tyi- rity Drágutin, Urbány Mihály. Mohora (Nógrád vm.): Frenyó György, Lévai Ján. Mojgrád, u. p. Nyirsid (Szilágv vm.) : Kerekes Sz. Moj szén, u. p. Felső-Vissó (Máramaros vm.) : Ivásko Péter, Kind Jerik, Rozenberg Álter. Mokrin (Torontál vm.): Heinrich György, Szeku- lity Stiva, Zajmaneku Mudan. Molna-Szecsőd, u. p. Egyházas-Hollós (Vas vm.) : Csoknyai József, Vargyassi Mihály. Molnári (Vas vm.) : Gróf Mihály. Molnári, u. p. Mura-Keresztúr (Zala vm.): NagyF. Molvány, u. p. Görösgál (Somogy vm.): Szabadi J. Mondoriak, u. p. Glogovácz (Arad vm.): Herlau D. Monor (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Csordás István, Derszbach János, Kovács Sándor. Monora, u.p. Balázsfalva (Alsó-Fehér vm.) : Jakab Lajos, özv. Mendl Simonné. Monos-Petri, u. p. Margittá (Bihar vm.): Sándor F. Monosbél, u. p. Apátfalva (Borsod vm.) : Orbán István, Szabó András, Szabó Gergely, Varga I. Monostor, u. p. Bozsur (Krassó-Szörény vm.) : Lupuleszko Arszenie. Monostor-Apáti (Zala vm.): Molnár Antal, Nagy Sándor, Német János, özv. Scheller Klára, Vörös János. Monostor-Pályi, u. p. Hosszú-Pályi (Bihar vm.): Vida József. Monostorszeg (Bács-Bodrog vm.): Berle Antal, Fernbach Antal, Fuderer János, Ivakity Márt., Kovács Ádám, Kovács Lovra, Kovács Máta, ifj. Kurka János, László Ferencz, ifj. László György, László János, László Pál, Maix József, Molnár Nándor, Patarits Marin, Schäfer Márt., Schaner Márton, Simanov Mika. Monyásza, u. p. Dézna (Arad vm.): Csepella Ján. Monyoró, u. p. Bokszeg (Arad vm.): Deén Józs. Monyoród, u. p. Szederkény (Baranya vm.): Faze­kas Márton. Mór (Fejér vm.) : Aschenbrenner István, Bötz Samu, Gréczi István, Nagy Pál, Stern Manó. Mórágy (Tolna vm.) : Mutter Keresztély, Pencz Henrik, Pencz János, Rotbärmel János. Moraván (Nyitra vm.): Csechvala János, özv. Dra- hovszky Erzsébet, Grman Samu, Plank Ferencz. Moravicza (Temes vm.l: Romas József, Rcmas M. Morva-Lieszkó (Trencsén vm.): Bulik János, Dedik János, Drobni György és István, Hrebus Ádám, Kajsza János, Lahucska János, Mikó István, Ondrasek Máté, Popelka János, Popelka Vincze, Svehla Márt, Szamotny Márt., Zamecsnik Istv. Mosdós (Somogy vm.): Németh Péter. Moskócz, u. p. Zni óváralja (Turócz vm.): CsigerFer., Junasz Mihály, Kontsek Mihály, Pólyák Pál, Savói József. 163*

Next

/
Oldalképek
Tartalom