Czégek kézikönyve Budapest, 1887)

K

Kassa Bacsinszky J.. czégb. Ba- csinszky János, vegy., fű­szer- és anyag keresk. Bakos János, órás. Balkányi Herrn., tűzifa kersk. Ballás B., czégb. Ballás Mi- liályné szül. Szabó Borbála szatócs. Ballás Mihály, anyag-, füszer- és vegy. kersk. Bárkány. Jakob, termény- kersk. Bárkay Nándor, vagy F. Bár- kay, kereskedelmi ügynök. Bayer, Johann & O- in Kaschau. Közk. társ. Tag­jai : Bayer Leó, Bauer ne bl Constantin és Ruzicka János serfőzési üzlettulajd. A vál­lalat képviseletére együtte­sen jogosultak. Bayern Mór, vagy Moritz Bayern, vegy. kersk. Békefi. S., czégb. Békefi Samu vegy. keresk. Beller Károly, vagy Carl Bel­ler, vegy. kersk. Berger Ármin, mezei és gazdasági gépekkeli kersk. Berger Emil. kereskedelmi ügynök. Bergman B., czégb. Berg­man Jakabné, szül. Jaku- bovics Betti röv. á. kersk. Bielek Aladár, biztosítási és bizományi ipar üzlet-túl aj d. Binder Ernő', vagy Ernst Bin­der, divat- és rőíösáru kersk. Blattner Sámuel, anyag-, fű­szer - és vegyes, valamint fő­zelékkeli kersk . nejének szül. Neumann Johannának 1500 frtnyi nőhozománya beje­gyeztetett. Blau Izidor, vagy Isidor Blau, fűszer- és vegy. kersk. Blau Salamon, vegyes kersk. Blau & Weihs. Közk. társ. Tagjai együttes képviseleti joggal felruházva: Blau Iso- dor és Weihs Ignácz ter­mény- és élelmiszer kersk. és papirzsák-gyártási üzlet­tulajd. Blumberger, Ignátz, vegy. kersk. Bodday Dánielnő. szatócsnő. Bogláry Antal, vagy Anton Bogláry, szabó-üzlet tulajd. Boldizsár András, anyag-, fű­szer- és vegy. kersk. Bonchard Lajos, vagy L. Bonchard. fűszer- és vegy. kersk. Bőhm. Georg, fűszer kersk. Böszörményi György, mé­száros. Bradóvka Gusztáv, fűszer, anyag- és festékkersk. Braunfeld. L. & Sohn. Közk. társ. Egyforma képviseleti joggal felruházott tagjai : Braunfeld Lázár és Braun- feld Sámuel posztókersk. Breuer, L., Breuer Adolfné szül. Teitelbaum Leonóra rő- fös kersk., czégv. Breuer Adolf. Breuer Vilmos utóda Pausz Krisztina, üveg- és porczel- lán kersk. Brody Fülöp, vagy Ph. Brody, nagykeresk. Bródy, L., czégb. Bródy Dá- vidné szül. Zigmann Léni, kézmii- és szűcs árukkali kersk. Bukovszky és társai, közk. társ., egyforma képviseleti joggal felruházott tagjai: Sztudinka Gyula, Bukofszkv Sándor és Kupp Antal asz­talosok. Burger J.. vagy J. Burger, czégb. Burger Jakab éksze­rész. Burger József, vagy Josef Burger, vegy., fűszer- és anyag kersk. Bűgler János, kávéházi- és vendégi ősi üzlet-tulaj d. Chrzanowsky, St. & Comp. Közk. társ. Tagjai: Chrza- novszky Szaniszló és Lux Dávid kersk. A társaságot csak együttesen képvisel­hetik. Csányi műmalom társulat, vagy Csányer Kunst-Mühl Gesellschaft. Tartama: 1876 —1906. Alaptőkéje : 200,000 frt, mely 1000 db 200 frtos bizonyos névre szóló rész­vényből áll. Igazg. tag: Szentistványi Lajos, Kéler József, Klein B., Flachcart Samu, Aranyossy László és Hollay Adolf. Üzletvezető és czégjegyzésre feljogosított tag Weisz József, ki per procura czégez. A czég érvényességére két igazg. tag, vagy egy és az üzlet­vezető együttes aláírása kí­vántatik. Czinner Mór, vagy Moritz Czinner, rőfös kersk. Danilovics Antal, pékmester. Delhaes, M.. czégb. Delhaes Mária vegy. kersk. Dely Imre, füszerkersk., nejé­nek szül. Miczán Irmának 2000 frt hozománya beje­gyeztetett. Dendely Károly utóda, vagy Carl Dendely’s nachfolger, czégb. ifj. Feymann Antal fűszer- és gyarmatáru kersk. Dick Boldizsár, vagy Balth. Dick, termény kersk. Dobrovolszky S. és M. vagy S. & M. Dobrovolszky. Közk. társ., tagjai kiskorú Dobrovolszky Szidónia és kiskorú Dobrovolszky Mar­git. A vállalat tárgya: női divatáru üzlet. A társaság- képviseletére egyedül czég- vezető p. p. Dobrovolszky Józsefné szül. Kleinody Anna jogosult. Dobrovolszki Vilmos, vegy. kersk. Docskalik. Josef, kávés. Donáth Mór, vagy Moritz Donáth, kézmü- és div. á. kersk. Dorf, Rosa, anyag- és füszer­kersk. és szeszesital gyá­ros, kávéházi üzlet-tulajd., czégv. pp. Dorf Leo. Dörner Rezső, vagy Rudolf Dörner, fűszer-, anyag- és vegy. keresk. Dörner Sándor, vagy A. Dör­ner, fűszer-, anyag- és festék kersk. Drobnyák István, szatócs. Dubovay Ödön. kézmü- és röv. á. kersk. Dunckel. E. et C. Közk. társ. Tagjai: Klein Sámuel, he­reto! Dunckel Emil mész és tégla gyártmány eladási üz­let tulajd. A társaságképvise- letére kizárólagosan Dunckel Em. van jogosítva. Dunbiz. Jakob, termény- é« életkersk. 2í)9

Next

/
Oldalképek
Tartalom